Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tělák stále „cool“ i v době covidu
Odborný článek

Tělák stále „cool“ i v době covidu

29. 3. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Článek se věnuje významu tělesné výchovy i v době distanční výuky či omezení výkonu tělesné výchovy. Prostor je věnován teoretickému zhodnocení vlivu absence pohybové aktivity na děti, mládež i dospělé. Vše je doplněno články vycházejícími zejména z podzimní situace v roce 2020. Autoři dále představují konkrétní praktické tipy, jak při výuce tělesné výchovy a výchovy ke zdraví propojit digitální technologie, rozvoj digitální gramotnosti a posílit pohybové návyky žáků.

Tělák stále „cool“ i v době covidu

Každá doba s sebou přináší něco, čemu se přizpůsobujeme. Někdy je to změna spíše kosmetická, někdy zahýbou události celou společností, jako například rok 2020. Pandemie nutí ke změnám jedince, rodiny, politiku, byznys, republiku, svět. Tento článek však není žalozpěvem na situaci či přesun výuky do online světa. Je připomenutím, že tělesná výchova je důležitá i v době „výuky od počítačů“. Zanechali jsme základních pohybových návyků, minimálně pravidelného chození do školy, a přesunuli se do židlí a křesel. Těla žáků i učitelů chřadnou. Rétorikou listopadu 1989, kdy o tom všem psát, kdy, když ne teď?

Společenská prestiž těláku [1] nepatří obecně mezi vyučovacími předměty k nejvyšší. O podrobnějších důvodech, proč to není ideální stav, a zároveň i o tom, že podobný „problém“ má i výchova k občanství, jest psáno v článku Tělák a občanka. Výchovy, které nejsou cool, ale měly by být [2]. Nyní krátký souhrn – obě výchovy jsou zaměřené na formování žáka, jeho hodnotový žebříček a posilování respektu k pravidlům. I když těláku ani občance není ve školním rozvrhu věnováno mnoho hodin, společenská poptávka po občansky uvědomělých občanech, kteří vyznávají demokratické principy, jsou v dobré fyzické i psychické kondici a aktivně tráví svůj volný čas, je značná. Možná ještě více v době koronaviru. Dennodenně slyšíme o zdraví, imunitě, prevenci a významu zdravého životního stylu. A slyšíme to hlavně z médií, která vysílají do světa intenzivně informace. Důležité, pravdivé, ale i fake news a hoaxy.

Okem odborníka

Stejně jako se postupem času vyvíjí samotné onemocnění, vyvíjí se i problémy, jež přináší. Z tábora sportovců a tělocvikářů sílí hlasy směřující k budoucnosti. Fyzioterapeut profesor Pavel Kolář nezpochybňuje aktuální sílu koronaviru, ale upozorňuje zejména na následky opatření negativně ovlivňující vývoj dnešních dětí, tzv. covidových dětí [3]. Již dlouho [4] není v souladu s vládními opatřeními, aby navštěvovaly sportovní kroužky nebo cvičily při tělesné výchově (kromě profesionálních sportovců). Pohybové návyky nejen dětí procházejí zkouškou, ze které bude složité za pár měsíců složit test. Kolář připomíná tři stěžejní období pro fixaci pohybových návyků u dětírané (do 1 roku); začátek školní docházky (endorfiny a pozitivní motivace ze soutěžení a hry) a puberta (hormonální aktivita spojená s metabolickými procesy, upevňování vztahu k pohybu). [5] Nehasme pouze aktuální problémy, ale přemýšlejme ve školách i výhledově. Lékařská komise Českého olympijského výboru v čele právě s Kolářem sepsala v listopadu 2020 Výzvu [6] k obnovení sportování mládeže. Dokument pojmenovává dopady na fyzické a duševní zdraví dětí i populace obecně (obezita, pokles fyzické zdatnosti, kardiovaskulární onemocnění, převažující sedavý způsob života, psychické problémy aj.). Výzva reaguje i na data upozorňující na zvýšení hmotnosti u dětí a mladých lidí v průměru o dva kilogramy během „jarní fáze koronaviru“. [7]

Příklady dobré a fungující praxe

Jak již bylo zmíněno výše, toto není žalozpěv, ale podpora přesvědčení, že by ani pro tělocvik nemělo platit všichni jsme si rovni, někteří jsou si rovnější. Teoreticky popularizační pohled jsme nabídli, nyní pohled do škol. Respektive na monitory.

Už na jaře se ukázalo, že přesun vzdělávání do digitálního prostředí je složitý a časově náročný, ne však tolik, jak se mohlo v předchozích letech zdát. Mnoho učitelů vzalo proměnu jako výzvu, dobře se s ní popasovalo a nezapomnělo ani na rozvoj gramotností. Netýká se to jen „hlavních předmětů“, nejeden tělocvikář se snaží i navzdory malému manévrovacímu prostoru podporovat svůj obor. Žákům natáčí videa, motivuje je výzvami k pohybu, sportu i k překonání sebe sama. Zajímavé a poutavé aktivity propojují moderní technologie a mnohdy netradiční sportovní podmínky. Není to jistě jenom o učitelích. I pro žáky není jednoduché vykonávat pohybovou aktivitu jinak, než jsou zvyklí.

Pohled ze široka s tipy na konkrétní zdroje nejen pro distanční výuku tělocviku pro malé i velké nabízí článek Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově [8] PeaDdr. Jana Tupého. Text obsahuje tipy na využití digitálních technologií (krokoměry, fitness náramky, mobilní aplikace, orientace v terénu pomocí GPS, …) spolu s rozvojem digitální gramotnosti u žáků.

V rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) vznikly konkrétní aktivity [9], jejichž cílem je podpořit u žáků rozvoj nejen oborového obsahu, ale i digitální a dalších gramotností. Pro distanční formu tělesné výchovy doporučujeme například:

 • Imaginární elektronická tužka (Aktivita zacílená na vytvoření a zpracování digitálního obsahu přímo žáky. Žáci mají za úkol natočit video s vlastní pohybovou činností. Poté se stylizují do role sportovních odborníků a ve vhodném programu komentují svůj pohyb.)
 • Na výletě #SamiAleSpolu (Činnost propojuje žákovskou práci v digitálním a reálném prostředí a zároveň podporuje klima třídy, spolupráci. Učitel připraví žákům reálnou trasu, kterou mají za úkol zdolat a online zdokumentovat. Problémová úloha podporuje plánování vlastní práce.)

Nic není ztraceno

Autoři článku „jsou pozitivní“ a věří. Situace se pro tělák nevyvíjí nejlépe. Je tu však hybná síla v podobě výzev odborníků, šikovných učitelů a kreativních aktivit do výuky. To vše stav jistě zlepší, nebo alespoň rozpohybuje. A rozpohybovat potřebuje jak situace, tak žáci.

[1] Vyučovací předmět vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova. V článku ho označujeme jako tělák (obdobně Výchova k občanství – občanka). Název je sice familiární, ale ve školním slangu běžný pro všechny mluvčí.

[2] https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/22099/TELAK-A-OBCANKA---VYCHOVY-KTERE-NEJSOU-COOL-ALE-MELY-BY-BYT.html/

[3] https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/387671/profesor-kolar-se-zastava-sportu-deti-covid-dostal-cerveny-koberec.html

[4] Článek je napsán na začátku ledna 2021.

[5] https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/387671/profesor-kolar-se-zastava-sportu-deti-covid-dostal-cerveny-koberec.html

[6] https://www.olympic.cz/upload/files/Vyzva-Lekarske-komise-COV.pdf

[7] https://www.olympic.cz/clanek/3564--lekarska-komise-ceskeho-olympijskeho-vyboru-apeluje-na-navrat-deti-ke-sportu

[8] https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22713/ROZVOJ-DIGITALNI-GRAMOTNOSTI-V-TELESNE-VYCHOVE.html/

[9] Aktivity jsou nebo v nejbližší době budou vloženy na Metodický portál RVP.CZ.

Literatura a použité zdroje

[1] – CVIK, Adam. Tělák a občanka – výchovy, které nejsou cool, ale měly by být.. 2019. [cit. 2021-1-16]. Dostupný z WWW: [https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22099/TELAK-A-OBCANKA---VYCHOVY-KTERE-NEJSOU-COOL-ALE-MELY-BY-BYT.html].
[2] – HAŠEK, Martin. Kolář se zastává sportu dětí: COVID dostal červený koberec!. 2020. [cit. 2021-1-16]. Dostupný z WWW: [https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/387671/profesor-kolar-se-zastava-sportu-deti-covid-dostal-cerveny-koberec.html].
[3] – Lékařská komise Českého olympijského výboru apeluje na návrat dětí ke sportu.. 2020. [cit. 2021-1-16]. Dostupný z WWW: [https://www.olympic.cz/clanek/3564--lekarska-komise-ceskeho-olympijskeho-vyboru-apeluje-na-navrat-deti-ke-sportu].
[4] – TUPÝ, Jan. Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově.. 2020. [cit. 2021-1-16]. Dostupný z WWW: [https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22713/ROZVOJ-DIGITALNI-GRAMOTNOSTI-V-TELESNE-VYCHOVE.html].
[5] – Výzva Lékařské komise ČOV.. 2020. [cit. 2021-1-16]. Dostupný z WWW: [https://www.olympic.cz/upload/files/Vyzva-Lekarske-komise-COV.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty