Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Imaginární elektronická tužka
Odborný článek

Imaginární elektronická tužka

8. 2. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Anotace

Aktivita Imaginární elektronická tužka vede žáky k práci v digitálním prostředí, konkrétně k vytváření digitálního obsahu (videa) a jeho následnému zpracování a prezentaci. Žáky vede k samostatné práci a ke schopnosti správné organizace práce. Název aktivity je inspirován sportovním prostředím (rozbor sportovních výkonů odborníkem v televizním studiu za pomocí „elektronické tužky“). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Cílem aktivity je aktivní zapojení žáků ve výuce tělesné výchovy, potažmo výchovy ke zdraví, a to nejen při distanční výuce. Aktivita vede žáky kreativním způsobem k pohybové činnosti a jejímu hlubšímu prozkoumání spolu s využitím digitálních nástrojů. Klade si proto za cíl i rozvoj složek digitální gramotnosti (propojení pohybové aktivity s digitálním prostředím, které žáci díky využívání sociálních sítí a aplikací většinou dobře znají).

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Imaginární elektronická tužka (popis pohybové aktivity)

Vzdělávací obor

Tělesná výchova; Výchova ke zdraví

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. ročník)

Tematický okruh

Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové učení

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

TV-9-1-01 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.

TV-9-2-02 Žák posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

TV-9-3-01 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.

TV-9-3-07 Žák zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.

VZ-9-1-05 Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák k učení využívá také digitální vzdělávací prostředí, vytváří vlastní portfolio zdrojů informací a podílí se na tvorbě sdílených portfolií.

Žák vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů.

Žák ukládá informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít někdo jiný, s kým spolupracuje.

Žák při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k ostatním.

 Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Imaginární elektronická tužka je zacílena na vytvoření digitálního obsahu (videa) žáky – jeho pořízení, zpracování a následná prezentace ve formě, která je žákům blízká. Název aktivity vychází ze sportovního prostředí, kde, když odborníci hodnotí sportovní výkon týmu nebo jednotlivce, tak na obrazovce popisují, co a proč přesně tým nebo sportovec dělá při sportovním výkonu nebo sportovním utkání. Samotnou „elektronickou tužku“ sportovních expertů znají diváci sportovních přenosů (nejčastěji fotbal a hokej).

Cílem aktivity je zapojení žáků do výuky předmětů tělesná výchova, potažmo výchova ke zdraví, nejen při distanční výuce. Aktivita žáky kreativním způsobem motivuje k pohybové činnosti a jejímu hlubšímu prozkoumání. Aktivita si klade za cíl rozvoj složek digitální gramotnosti, propojuje pohybovou aktivitu s digitálním prostředím, ve kterém žáci pracují. Tento „svět“ je žákům blízký díky využívání sociálních sítí a aplikací.

Žáci dostávají za úkol vytvořit videopříspěvek s pohybovou činností (ze sportu, z běžného života), kterou musí natočit a následně zpracovat ve vhodných programech a okomentovat. U pohybu nebo aktivity musí popsat její jednotlivé fáze a kroky. Cílovou skupinou videa jsou jejich spolužáci.

Fáze zadání aktivity

Učitel žákům sdělí, v čem aktivita spočívá a jaké jsou její cíle. V úvodní fázi aktivity učitel žákům také zadá parametry, které má výsledné video mít. Podle nich pak lze hodnotit úspěšnost úkolu.

  • Video/videopříspěvek se musí skládat ze tří částí:
    • úvod – představení videa a zvolené pohybové činnosti nebo sportu (např. dřep, klik, hod na koš, dribling s míčem, běh, …);
    • prováděný pohybový sportovní úkon s popisem daného pohybu a doplňujícím komentářem;
    • závěr – doporučení, inovace, další nápady, ukončení příspěvku, rozloučení.
  • videopříspěvek musí být natočen a sestříhán v délce minimálně 1 minuta (může být i delší, doporučujeme maximálně 3 minuty);
  • ve videu musí vystoupit sami žáci (v případě individuálního problému může ve videu vystupovat i někdo jiný);
  • žáci učiteli poskytnou souhlas se sdílením obsahu (je na učiteli, aby zajistil, že bude video využito pouze při jejich výuce).

Učitel žákům může doporučit programy, ve kterých mají videa upravovat. Jednat by se mělo o programy, které jsou všem žákům dostupné a které patří většinou k základnímu vybavení operačních systémů. Pro střih a úpravu videa u starších Windows např. Movie Maker, u novějších Windows 10 např. program Fotky; program pro nahrávání plochy s mluveným komentářem např. Open Broadcaster Software. Jedná se o programy, které jsou dostupné a v posledních měsících velmi používané, a to hlavně díky distanční (online) výuce.

Fáze zpracování

Ve fázi zpracování žáci natáčejí a zpracovávají videopříspěvek podle zadaných parametrů. Učitel žákům poskytne na tuto část dostatečný časový úsek (doporučené dva týdny). Je žákům k dispozici při případných otázkách nebo potřebě doplňujících informací, v případě distanční výuky využívá elektronickou komunikaci (e-mail, hromadný chat, …).

Ze zkušenosti. Ve fázi zpracování si žáci při natáčení videa musí také poradit s jednotlivými úskalími natáčení samotného. Musí si navrhnout provizorní „scénář“ videa. Celkový výtvor se bude skládat z videí, která budou vytvářet a spojovat z jednotlivě natočených částí tak, aby odpovídal jejich představě o celkovém videu. Neméně důležitá je kompozice konkrétních záběrů (výběr místa, slunce v záběru atd.).

Žáci se mohou sami rozhodnout, jakým způsobem videopříspěvek vytvoří, výše jsou popsaná pouze doporučení. Důležité je, aby žáci dodrželi zadané parametry a aby je splňoval i výsledný projekt.

Fáze prezentace a zpětná vazba

Poslední částí je prezentace videopříspěvků. Každý žák dostane prostor, aby mohl prezentovat své video a doplnit ho komentářem, popřípadě zodpovědět doplňující otázky. Učitel dává žákovi zpětnou vazbu na provedení cviku a řídí případnou diskuzi mezi ostatními žáky a prezentujícím. Je nutné, aby byl videopříspěvek doplněn o učitelův komentář k pohybové činnosti, sportu, popřípadě k samotnému rozboru (např. Proč sis vybral tento druh pohybu? Myslíš si, že tento pohyb provádějí obecně lidé správně? Pokud ne, jaké dělají nejčastěji chyby?). Je vhodné zreflektovat i proces tvorby videa (např. Jak ses cítil při natáčení? Co bylo nejsložitější? Jaký jsi měl pocit, když jsi viděl sám sebe, jak cvičíš? Myslíš, že tato aktivita může někomu pomoci? Proč?).

Autor díla: Adam Cvik

Ukázka zpracování videa

Možnost inovace. Aktivita může být zadána jako skupinová práce. Modifikací úkolu pro zájemce může být vytvoření série cviků v různé obtížnosti (např. dámský klik, pánský klik, klik s podloženýma nohama, klik s rukama blíže u sebe, …). Ty lze využít jako „balíček návodů“ pro zbytek školy (aneb 8.B radí, jak nezakrnět při distanční výuce), pokud aktéři souhlasí.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita si klade za úkol zpestření výuky v online prostředí. V tomto případě se jedná o předměty tělesná výchova a výchova ke zdraví. Žáci vyvíjí vlastní iniciativu na vytvoření videa a musí promýšlet jednotlivé kroky, aby výsledek fungoval jako celek. Jejich úkolem je nejen vymyslet pohybovou činnost, ale musí také umět popsat jednotlivé kroky jejího provedení. Žáky tato část vede ke kreativnímu myšlení. V neposlední řadě musí také promyslet fáze zpracování a poskládání vytvořeného materiálu, tak aby dával výsledek smysl.

Při prezentaci videa i při online výuce si žáci pouštějí zpracovaný materiál. Dochází tak u nich k vrstevnickému učení. Pozitiva autoři vidí v tom, že každý žák má jiné pohybové schopnosti a dovednosti. Tato aktivita dává žákům možnost vybrat si pohybovou činnost nebo sportovní odvětví, které jim vyhovuje, a jsou v něm zdatní, čímž mohou motivovat spolužáky vyzkoušet pohybovou aktivitu nebo sport.

Aktivita je důležitá z pohledu motivace žáků k pohybu a pohybové činnosti. Při distanční výuce a omezené výuce tělesné výchovy chybí žákům pohyb a chuť se hýbat více než kdy předtím. Záměrně je volena metoda natáčení videopříspěvku a jeho následný rozbor, žákům je tato forma blízká. Světem internetu a sociálních sítí dnes hýbou youtubeři a blogeři, autoři aktivity tak sázejí na to, že namotivovat žáky díky tomuto faktu nebude tak obtížné.

Činnost není pouze pro distanční výuku, aktivita může mít svůj přesah i v klasické výuce. Videoanalýza je dnes již běžně používaná ve všech sportovních odvětvích. Individuální sportovci i týmy hledají prostor ke zlepšení a rozbor sportovcova výkonu na videu je jedním z faktorů, který tomu napomáhá. Učitel tím tak může žákům poskytnout zpětnou vazbu ke sportovním výkonů a prováděných pohybů, a vést je tak ke zlepšení a zdokonalení.

V neposlední řadě aktivita rozvíjí digitální gramotnost.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální gramotnost.

Digitální gramotnost. Aktivita je zaměřena na využívání digitálních nástrojů při vlastním učení žáků a vzdělávání obecně. Žáci vytvářejí digitální obsah (videa a obrázky) a následně s nimi pracují v programech, které slouží pro jejich úpravu. Aktivita také vede žáky k zamyšlení, v jakém pořadí konkrétní počítačové programy a aplikace použít, aby výsledné zpracování materiálu odpovídalo požadavkům. Při sdílení výsledků žák využívá virtuální prostory pro distanční výuky nebo může vyzkoušet další možnosti odsouhlasené učitelem. Důležitým prvkem je také důraz na dodržování pravidel a etiky při nahrávání a sdílení videí.

Reflexe

Aktivita vychází z možností distanční výuky, která provázela školství většinu roku 2020. Učitelé tělesné výchovy jsou nuceni při distanční výuce napnout všechny své (především kreativní) síly, aby žáky motivovali k pohybové činnosti. Ti učitelé, kterým se to daří, pomáhají žákům přizpůsobit se digitálnímu prostředí a využití moderního pojetí (např. cvičební výzvy se žáky, skupinová videa z individuálních tréninků, netradiční pohybové prvky při aktivitách a další). Aktivita se snaží propojit tuto iniciativu tělocvikářů s kreativitou, láskou k pohybu a vzdělávacím přesahem, jenž zahrnuje i rozvoj digitální gramotnosti.

Aktivita byla představena a komentována učiteli na didaktickém webináři. Mnoho učitelů zaujala, a někteří dokonce podobnou činnost již realizují. Potvrzovali, že zapojení vlastního natáčení žáky baví a že si většinou žáci dají na analýze videa záležet.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 2. 2021
V článku je popsána aktivita, která propojuje tělesnou výchovu s rozvojem digitální gramotnosti žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.