Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Oživme městskou knihovnu pro 21. století (3. část) – Vytváříme moderní výroční zprávu pro městskou knihovnu
Odborný článek

Oživme městskou knihovnu pro 21. století (3. část) – Vytváříme moderní výroční zprávu pro městskou knihovnu

Anotace

Žáci se inspirují výročními zprávami knihoven a vytvoří vlastní výroční zprávu. Tu připraví v online dokumentu, na jehož tvorbě se budou společně podílet. Formát výroční zprávy dodržuje pravidla pro formátování textu a využívá moderních možností zápisu, jako je hlasové zadávání.

Žáci se inspirují výročními zprávami knihoven a vytvoří vlastní výroční zprávu. Tu připraví v online dokumentu, na jehož tvorbě se budou společně podílet. Formát výroční zprávy dodržuje pravidla pro formátování textu a využívá moderních možností zápisu, jako je hlasové zadávání.

Popis činností

Nejprve vybereme tým ve složení: korektor textů, copywriter (doporučujeme 3–4 žáci) a PR manažer. Úkolem týmu je připravit výroční zprávu dle zadání (povinné části a části, na kterých se tým dohodne).

Pravděpodobně se bude jednat o první žákovskou zkušenost s výroční zprávou, a tak je vhodné na začátek žáky motivovat ke zkoumání, co jsou výroční zprávy. Doporučujeme prozkoumat význam a výskyt slovního spojení výroční zpráva. Význam žáci mohou odvodit na základě nalezených kolokací na stránkách Českého národního korpusu. Aktivita zároveň nabízí příležitost se žáky prozkoumat, k čemu stránky Českého národního korpusu slouží. Pro inspiraci doporučujeme článek Práce s korpusy ve výuce žáků-cizinců

Získávání inspirace z již existujících výročních zpráv

Pro následující aktivitu žáci získají odkazy na dvě referenční výroční zprávy existujících knihoven. Doporučujeme např. výroční zprávy Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a jako druhou využít výroční zprávu místní knihovny. 

Úkolem žáků je nejdříve porovnat jednotlivé zprávy mezi sebou a vytvořit grafickou formu porovnání: např. Vennovy diagramy. Žáci hledají společné a odlišné prvky výročních zpráv. Všímají si zpracování, jazyka, členění, grafické podoby, počtu stránek, interaktivních prvků apod. Vennovy diagramy lze vyplnit i online, výsledky následně sdílet se spolužáky. Žáci se během své činnosti učí využívat online nástroje pro vyhledávání informací a zároveň pracují se sdíleným úložištěm, ve kterém si shromažďují informace. 

Autor díla: Markéta Čonková

 

V další fázi práce s textem si tým vybere tři inspirace z výročních zpráv, které budou chtít ve své vlastní výroční zprávě využít. 

Práce ve sdíleném prostředí a samotná tvorba výroční zprávy

Ve sdíleném prostředí si žáci vytvoří soubor, do kterého si zapíší inspiraci a který vhodně pojmenují a umístí. Nastaví možnosti sdílení a úprav s dalšími členy týmu a PR manažer rozdá jednotlivé úkoly. Zároveň vytvoří soubor výroční zprávy. 

Nejprve se tým na základě předchozí analýzy výročních zpráv a získaných inspirací domluví, jaké části jejich výroční zpráva bude obsahovat. 

Poté, co se tým dohodne na jednotlivých částech, získá PR manažer od vyučujícího seznam prvků, které výroční zpráva musí obsahovat. Společně s týmem vyhodnotí, jestli jejich vlastní návrh odpovídá seznamu. Prvky, které tým navrhuje nad rámec povinných částí, mohou zachovat. Výroční zpráva by měla mít rozsah 6 až 10 stran. 

Doporučené povinné prvky výroční zprávy

 • úvod
 • závěr
 • automaticky vytvořený obsah
 • víceúrovňové číslování
 • popis činnosti knihovny
 • hospodaření knihovny (tabulka rozpočtu, grafy, prognóza na další rok, statistické údaje vyplývající z tabulky)
 • infografika
 • odkaz na webové stránky knihovny a stručný popis obsahu stránek
 • hypertextové odkazy

Pokud bychom seznam povinných částí výroční zprávy žákům předali před jejich vlastním rozhodnutím, ochudili bychom je o možnost na základě získané zkušenosti navrhnout vlastní strukturu. 

PR manažer rozdělí jednotlivé úkoly členům týmu a zkontroluje, zda všichni členové mají do dokumentu přístup a svým úkolům rozumí. Doporučujeme žáky vést k tomu, aby začali vytvořením obsahu výroční zprávy. Ke zdárnému splnění úkolu je potřeba, aby vyučující ovládal zásady formátování a typografie textu, nebo aby samotní žáci s formátováním textu měli alespoň základní zkušenosti. 

Během práce budou žáci řešit situace, jako je správné nastavení úrovní jednotlivých kapitol, řádkování, číslování stránek, vkládání obrázků, vkládání či vytváření grafů, velikost písma, vložení hypertextových odkazů. Zároveň žáci budou pracovat v dokumentu online, doporučujeme vyzkoušet s nimi možnosti zanechávání komentářů v dokumentu pro snadnější spolupráci a také využít možnosti diktování textu pomocí funkce hlasové zadávání

Výroční zprávu je možné dokončit až poté, kdy ostatní dílčí úkoly ostatních týmu jsou hotové (např. nové logo vloží až poté, co bude vyhotoveno). Žáci si tak mohou vyzkoušet komunikaci napříč týmy, plánování a prioritizaci jednotlivých úkolů. 

Výstupem celého procesu je výroční zpráva, která obsahuje 5 až 10 stran textu včetně úvodní stránky a seznamu a která splňuje parametry formátování textu a kritéria povinných částí.

Ve fázi reflexe hodiny doporučujeme věnovat prostor procesu tvorby výroční zprávy.

Komentář z pohledu gramotnosti:

Digitální gramotnost

Žáci se během práce na sestavení výroční zprávy pohybují v online sdíleném prostředí, které využívají pro spolupráci (DG-4-3-04). Dokumenty do prostředí vhodně ukládají, aby k nim měli přístup i ostatní týmy (DG-4-3-02). Ve sdíleném prostředí navzájem komunikují pomocí chatu nebo komentářů (DG-4-3-03). Potřebné informace k vytvoření výroční zprávy získávají z různých zdrojů (DG-4-3-01). Dle zadání vytvářejí nový obsah, ve kterém kombinují různé digitální formáty (DG-4-2-01).

Důkazy o učení:

Žáci na základě zadání vytvoří v online sdíleném prostředí společně výroční zprávu městské knihovny.

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠINDELÁŘOVÁ, J.; ŠKODOVÁ, S. Práce s korpusy ve výuce žáků-cizinců. [cit. 2020-10-6]. Dostupný z WWW: [https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17481/PRACE-S-KORPUSY-VE-VYUCE-ZAKU-CIZINCU.html/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Čonková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

ukázkové výroční zprávy (ideálně online verze), PC s připojením na internet a možností pracovat ve sdíleném dokumentu