Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > AnswerGarden, LinoIt a další nástroje pro interaktivní aktivity v cizích jazycích
Odborný článek

AnswerGarden, LinoIt a další nástroje pro interaktivní aktivity v cizích jazycích

Anotace

Základní uživatelský model v distanční výuce prostřednictvím platforem, jako je Zoom nebo MS Teams, je takový, že většinu času videokonference učitel vysvětluje a studenti poslouchají a sledují sdílenou prezentaci, občas s učitelem komunikují v chatu. Popřípadě se student přihlásí o slovo, když učitel položí otázku – učitel pak studenta vyvolá, student si zapne mikrofon a odpoví. Ve větších skupinách se tak může stát, že po celou dobu videokonference v angličtině někteří studenti ve skutečnosti vůbec neotevřou pusu.

Cíl

Aktivní účast studentů v synchronním režimu distanční výuky, rozvoj dovednosti mluvení při aktivitách v malých skupinách a dvojicích i bez přímého dohledu učitele, zapojení studentů do hodnocení.

Pro distanční výuku máme k dispozici jednoduché nástroje a funkce, které umožňují aktivní komunikaci a dynamickou interakci mezi učiteli a studenty, podobně jako při výuce ve třídě.

AnswerGarden: umožňuje vytvářet otázky a odpovědi v cloudu (wordle). Učitel napíše otázku, studenti v synchronním režimu odpovídají nebo odpovídají opakovaně, odpovědi se v reálném čase zobrazují na ploše, kterou všichni vidí. Odpovědi mají omezený počet znaků, studenti se proto musí vyjadřovat stručně a srozumitelně. Wordle se dá používat opakovaně, s více třídami, dá se různě rozšiřovat.

Rename: funkce v Zoomu, která umožňuje změnit jméno přihlášeného a přiřadit mu určitou roli podle tématu, které je na programu vyučovací hodiny.

LinoIt: virtuální nástěnka, na kterou se lepí lístečky (stickers) podobně, jako reálné lepicí lístečky na stěnu nebo na tabuli ve třídě. Používá se pro shromažďování odpovědí, nápadů, návrhů, zdrojů studenty během hodiny nebo mimo ni, učitelé tento LinoIt mohou použít pro svoje shrnutí aktivit, které proběhly v hodině, například.

Breakout Rooms: funkce v Zoom, umožňuje rozdělit třídu do menších skupin, aby studenti mohli častěji mluvit.

Použití nástrojů AnswerGarden a LinoIt a funkcí Rename a Breakout Rooms (na Zoomu) je vysvětleno na příkladu tématu Environment:

Krok 1

 Úvodní brainstorming: AnswerGarden, Vytvoření otázky pro studenty

 - Do řádku pro zadání otázky napíšete například „Examples of environmental issues:“

 - V nastavení zvolíte (například):

AnswerGarden Mode: režim Classroom (studenti mohou dát neomezený počet odpovědí, ale každou odpověď mohou poslat jen jednou).

Answer Length (délka odpovědi): 20 znaků, kvůli přehlednosti.

Add Local Discoverability (dostupnost zadání): 1 week (chci aktivitu použít i v jiné třídě téhož týdne).

Dole na stránce je tlačítko pro uložení zadání „Create“ (Vytvořit).

Systém vygeneruje stránku s tímto zadáním, nasdílím odkaz v chatu, studenti si odkaz rozkliknou a rovnou odpovídají, například takto:

Odpovědi na AnswerGarden
1. Odpovědi na AnswerGarden
Autor díla: Ivana Chmelařová

 

Krok 2

Studenti (i učitel) si pomocí funkce Rename na Zoomu změní svoje jména v environmentální problémy – vyberou si z odpovědí na AnswerGarden (anebo si vymyslí něco jiného, za extra body): ze studentky Jany Procházkové se stane Ozone Hole, Petr Horák se stane Pizzlym, učitelka se změní v Tornado, atd. V klasické třídě jsme si takto měnili identitu podle tématu, které se v hodině probírá, pomocí tzv. čínských masek (výkres nasunutý na špejli nebo skřípnutý v kolíčku na prádlo, na který napíšete „Ozone Hole“, a držíte si ho před obličejem).

Krok 3

Pomocí funkce Breakout Rooms rozdělíte žáky do malých skupin. Každý student stručně vysvětlí, co znamená jeho nové jméno.

Příklady odpovědí:

„I am a pizzly. I am a grizzly-polar bear hybrid. I am a consequence of global warming. If you are lucky, You can encounter me in Northwest Territories or ....“

„I am Cyanide in Water. Yesterday night I was discharged from a factory. On the way down the river, I killed 40 tonnes of fish.“  

Krok 4 

Studenti si ve dvojicích (skupinách) vzájemně položí doplňující otázky tak, aby informace byly podrobnější, a potom shrnou informace o někom jiném ve skupině (například: „So, you say you are a pizzly, you are not fake but real because there are eight confirmed cases. You live in Northern Territories and ...“).

Jako učitel můžete „obcházet“ skupiny a monitorovat, popřípadě položit doplňující otázku nebo jinak podpořit mluvící studenty.

Krok 5

Zrušíte rozdělené skupiny a několik zástupců za skupinu nebo dvojici stručně shrne třídě poznatky o členech své skupiny (např. „In my group, there is a Pizzly and an Ozone Hole. Pizzly is ... Ozone Hole is ...“ atd.).

Krok 6

LinoIt (učitel se zaregistruje a vytvoří Linoit předem, studentům při videohodině nasdílí odkaz do chatu). Studenti v roli environmentálních problémů si vezmou lísteček (sticker) a napíšou na něj klíčová slova o sobě. Růžovou barvu zatím nepoužívají.

Příklady odpovědí:

Odpovědi na LinoIt
2. Odpovědi na LinoIt
Autor díla: Ivana Chmelařová

 

Stickers růžové barvy studenti použijí v asynchronním režimu, když videosetkání s učitelem skončí – studenti si někoho na nástěnce LinoIt vyberou, napíšou mu doplňující otázku nebo doplňující informaci, sticker podepíšou (aby učitel mohl započítat splnění úkolu).  Extra body mohou jít studentům, kteří na tento LinoIt přidají popisy dalších jevů (environmentálních problémů), které si nikdo ve wordlu z AnswerGarden nevybral, anebo tam chybí.

Tento postup nebo jeho libovolné části se dají použít prakticky pro libovolné téma v angličtině, v jiném cizím jazyce, v různých tématech jiných předmětů (můžeme si hrát na významné osobnosti v daném oboru, shromáždit o nich základní fakta a postupně ve skupině jít do libovolné hloubky podrobností, podobně si můžeme hrát na chemické prvky, vynálezy, geometrické útvary, atd.).

Další varianty:

1) Pomocí funkcí Rename a Breakout Rooms (na Zoomu) je možné studenty rozdělit do dvojic nebo malých skupin, kde pod změněnou identitou vytvářejí ne krátké monology, ale dialogy (např. v méně pokročilém tématu „My favourite meal“ si mohou studenti „Hot Chocolate“ a „Strawberry Icecream“ klást otázky typu „What are you made from? Where can I buy you? Is it difficult to prepare you?  How can I persuade my mother that you are actually a very healthy meal?“ atd. Otázky na sebe mohou navazovat, ale nemusí.

Pokud se v této aktivitě hodnotí, studenti si otázky zapíšou a odpovědi si stručně poznamenají, odevzdají. Nebo odevzdají ne učiteli, ale jiné skupině, která zkontroluje, že byl položen zadaný počet otázek a byly zodpovězeny.

2) Ve ztížené variantě se student musí přejmenovat podle prvních písmen svého křestního jména a příjmení (např. Adam Polák = Awesome Pizza, když se probírají přídavná jména).

3) Ne učitel, ale studenti hodnotí obsah lístečku (stickeru) na LinoIt podle předem známých kritérií (např. jestli bylo splněno zadání, zodpovězeny všechny otázky položené na začátku aktivity učitelem, jestli sticker obsahuje požadované množství informací, jestli je uveden odkaz s dalšími informacemi, atd.). V tomto případě je dobré pro hodnocení studenty vyčlenit „hodnoticí“ barvu stickeru, a to kvůli přehlednosti, a hodnotitel se podepíše.

4) Studenti hodnotí obsah lístečku (stickeru) podle pravidla 1 + 1, tj. přidají další sticker, kde napíšou 1 věc, která se jim v hodnoceném textu líbí, a 1 věc, která jim v hodnoceném textu chybí, nebo že to je neúplná nebo nepřesná informace (například k Pizzlymu: I like the many different names, especially the „nanulak“, it sounds like „sněhulák“. But, the „global warning“, I think you wanted to say „global warming“? – Anna Dvořáková).

Studenti hodnotí studenty
3. Studenti hodnotí studenty
Autor díla: Ivana Chmelařová

 

A jaké způsoby hodnocení aktivit v distanční výuce, když studenti mluví, používáte vy?

Reflexe

Když jsem použila LinoIt jako úvodní aktivitu na začátku videohodiny, zjistila jsem, že poslouží zároveň i jako kontrola, jestli jsou studenti přítomni, a nejen připojeni – protože musejí být aktivní hned na začátku, a je to vidět, když nejsou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
edit.rvp.cz

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 1. 2021
Článek popisuje, jak je možné účelně procvičovat produktivní jazykové dovednosti v rámci distančního vzdělávání.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

počítač, tablet nebo mobil, internet