Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Využití literatury v ročním plánování v MŠ – „Rok v MŠ“
Odborný článek

Využití literatury v ročním plánování v MŠ – „Rok v MŠ“

Anotace

Článek je inspirací, nabízí jednu z mnoha možností, jak vytvořit TVP v MŠ, tentokrát na základě výběru textu z knihy „Rok v mateřské škole“ autorek Evy Opravilové a Vladimíry Gebhartové. První jeho část (teoretická) nabízí myšlenkovou linii TVP, vytvořenou motivační básničku k TVP, výběr textů možných k motivaci v průběhu školního roku s uvedením stránky v knize a rozdělení do 10 měsíců školního roku s tím, k čemu určený text v tomto období směřuje. Druhá část (praktická) přináší fotografie s popisem činností při vytváření mentálních map společně s dětmi, a to jako nedílnou součást vytvoření povědomí o tom, co budeme v nastávajícím školním roce dělat, tedy seznámení s třídním plánováním – způsobem blízkým dětem prostřednictvím společné aktivity.

Úvod k textu

Tento článek byl vložen jako inspirace k tomu, že motivaci k TVP je možno najít kdekoliv. Pro nás se jí po jeden školní rok stala kniha „Rok v MŠ“. Tato kniha je psána tak, že v ní najdou zastoupení nejen texty rozdělené do 4 ročních období, ale také příběhy ze života dětí v MŠ či v rodině. Je knihou, kterou můžete mít na stole při ruce každý den, a vždy v ní najdete to, co se aktuálně děje, nebo ji můžete mít jako průvodce školním rokem v mateřské škole. Ačkoliv může být její název zavádějící a vzbuzovat dojem, že souvisí pouze se čtyřmi ročními obdobími, opak je pravdou. Texty, které v ní najdete, jsou svým obsahem blízké životu dětí v MŠ či v rodině a jsou kvalitní a dětem blízké. Pomocí nich je možno reagovat na aktuální dění v MŠ, tradice, a v neposlední řadě proměny počasí během roku. Ačkoliv jsou texty z knihy níže rozepsány do jednotlivých měsíců školního roku, toto je pouze orientační a s možností aktuálně upravovat. Nesmíme zapomínat, že každý všední den v sobě ukrývá mnoho nevšedních zážitků a situací, které mohou být průběžně do TVP vpisovány, či dle aktuálního počasí přeřazeny do jiných měsíců.

V naší třídě se stala kniha základem pro vytvoření TVP a její texty motivací výchovně-vzdělávací práce po dobu jednoho školního roku ve třídě dětí 4–7letých. Následující text v praktické části článku není návodem, jak podle ní pracovat, ani materiál ke zkopírování, záměrem článku je pouhé předání zkušeností a inspirace – jak bylo již výše uvedeno –, jaké jsou možnosti při tvorbě TVP. Tvorba TVP vždy odráží aktuální potřeby třídy, MŠ či jejich možnosti. Nelze tedy pouze kopírovat to, co vyhovuje jinému. Navíc TVP je otevřeným a pružným dokumentem, který odráží život třídy i MŠ a na předem připravenou osnovu navazuje doplňování aktuálních činností vycházejících z dění kolem dětí v úzkém či širším okolí.

Teoretická část článku

Zahrnuje myšlenkovou linii TVP, možnou osnovu námětů rozdělených na 10 měsíců v roce a dále pak související témata ke každému z nich s názvem textu a stránkou, na které jej najdeme (opět nejde o neměnný obsah této části článku, ale jen o příklad toho, co navazovalo na dění v MŠ v daném školním roce).

Vlastní zpracování TVP

Myšlenková linie TVP

Dle názvu TVP „Rok v mateřské škole“ je výchozí pro motivaci témat v průběhu školního roku kniha se stejným názvem, vytvořená předními odborníky v oblasti předškolního vzdělávání Evou Opravilovou a Vladimírou Gebhartovou. Práce s textem bude motivací témat, vycházejících z aktuálního dění v MŠ, ve třídě, navazující na svátky a tradice v průběhu roku. Témata jsou volena aktuálně, v průběhu školního roku tak, aby odrážela aktuální dění ve třídě či mateřské škole. Cíle jsou vždy stanoveny dle aktuálních potřeb a úrovně dětí, přičemž stěžejní je posilování současné úrovně schopností a vytváření odpovídajících dovedností dětí, navazujících na rámcové záměry RVP. Téma pouze motivačně zastřešuje oblast, v nímž budou vytvářeny konkrétní dovednosti, na základě individuální úrovně schopností dětí. Tedy vytváření dovedností a kompetencí ze všech oblastí uvedených v RVP.

Motivační básnička k TVP: DOBRÉ RÁNO, AHOJ DĚTI,

                                        BUDE NÁS TU, JAKO SMETÍ,

                                        CELÝ ROK NÁS SPOLU ČEKÁ,

                                    DO ŠKOLKY HNED KAŽDÝ SPĚCHÁ.

Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka navazuje na název zmíněné publikace, výchovně vzdělávací práce je rozdělena do 10 měsíců, z nichž vycházejí jednotlivá možná témata.

ZÁŘÍ – probíhá postupná adaptace na prostředí MŠ, seznámení s pravidly souvisejícími s pobytem v MŠ a s ostatními dětmi. V návaznosti na vnímání rozdílu mezi rodinným prostředím a MŠ pak rozhovory o rodině.

MOŽNÁ TÉMATA:                 „Kája chce domů“ – str. 361

                                          „Šla poštolka do školky“ – str. 367

                                         „Kdy je maminka nejkrásnější“ – str. 150 

ŘÍJEN – pozorování proměn přírody, vnímání její harmonie, podzimní počasí, v návaznosti pak prospěšnost pobytu v přírodě pro naše zdraví.

MOŽNÁ TÉMATA:                 „Jakub a babí léto“ – str. 318

                                          „Malíř jménem podzimek“ – str. 320

                                         „Vítr“ – str. 307

LISTOPAD – pozorování proměn stromů a všeho, co s tímto souvisí, les v proměnách čtyř ročních období, rozdíl mezi stromy jehličnatými a listnatými, názvy některých stromů apod.

MOŽNÁ TÉMATA:                  „Listopad“ – str. 331

                                          „Povím Vám něco o lese“ – str. 249

                                          „O Kaštanu, který se trápil“ – str. 145

PROSINEC – plně věnováno prožívání času adventního, přípravám na Vánoce a vánočním svátkům všeobecně. Výtvarným, pracovním, literárním či hudebním činnostem souvisejícími s tématem.

MOŽNÁ TÉMATA:                  „Mikuláš“ – str. 425

                                           „Koleda, předkoleda“ – str. 425

                                          „Jak to bylo do třetice u Rumcajsů“ – str. 429

LEDEN – v návaznosti na název měsíce zaměřeno na charakteristické znaky zimy, využití v rámci motivace k činnostem, počasí, činnosti, pokusy s ledem či sněhem… V přímé návaznosti pak vnímání celého roku – rozdělení na: roční doby, měsíce, týdny, dny, denní doby.

MOŽNÁ TÉMATA:                    „Rukavičková pohádka“ – str. 408

                                            „Jak se vstává v zimě kohoutkovi“ – str. 418

                                           „Stopy ve sněhu“ – str. 412

ÚNOR – období „přípravy“ na zápis do ZŠ, posilování schopností a utváření dovedností souvisejících se školní zralostí a připraveností. Podpora logického uvažování, kognitivních dovedností, samostatného uvažování a komunikačních schopností. Období masopustu.

MOŽNÁ TÉMATA:                   „Máme ve školce karneval“ – str. 433

                                           „Abeceda“ – str. 281

                                          „Kocourův vzkaz“ – str. 366 

BŘEZEN – březen měsíc knihy, rozšiřování poznatků souvisejících s knihami, podpora soustředěného vnímání textu. Rozdíl mezi prózou, poezií či notovým zápisem. Podpora zájmu o psanou podobu jazyka. Podpora předčtenářské gramotnosti.

MOŽNÁ TÉMATA:                  „Jak si pejsek s kočičkou dělali dort k svátku“ – str. 179

                                          „Hrnečku vař“ – str. 178

                                          „Velké malování“ – str. 210 

DUBEN – Velikonoce jako svátky jara, také však v návaznosti na další oslavy a svátky v průběhu celého roku.

MOŽNÁ TÉMATA:                 „Velikonoční skládačka“ – str. 131

                                          „Jarní“ – str. 133

                                          „Jak jsme měli štěňátka“ – str. 122  

KVĚTEN – všechno kvete, příroda kolem nás, živá i neživá, rostliny, zvířata a jejich mláďata, svět živé a neživé přírody.

MOŽNÁ TÉMATA:                  „Proč máme tulipán“ – str. 174

                                          „Jak pampeliška roste“ – str. 127

                                         „ Jak zasadili semínko“ – str. 171

ČERVEN – závěr školního roku, léto a s ním související výlety. Čím mohu jet na výlet – dopravní prostředky a návazné rozšiřování poznatků z této oblasti – dopravní výchova. Kam jezdíme na výlety – Česká republika, ale také planeta Země a kontinenty.

MOŽNÁ TÉMATA:                 „Jak si mořský koník, mořská jehla a hvězdice udělali

                                           malé, milé moře“ – str. 227 

                                          „Kudy běží voda“ – str. 218

                                         „Námořníci“ – str. 225

Praktická část článku

Tato část zahrnuje fotografie z prázdných i kolorovaných mentálních map a ilustrační foto z dopoledních činností v měsíci září, kdy jsme je společně tvořili, a připravovali tak k zaznamenávání splněných témat. Třídní TVP navazoval na ŠVP, který byl rozdělen na čtyři integrované bloky, z nichž každý zastupovala v mentální mapě jedna třída – 4 třídní MŠ. Do těchto bloků pak byla přiřazována témata z TVP, tak aby se shodovala se záměry ŠVP. Témata v mentálních mapách byla vpisována a vybarvována do volných okének – oken tříd. Barva, kterou jsme na vybarvování použili, odpovídala barvám ŠVP.

Výběr témat vždy odpovídal aktuálnímu dění ve třídě, v MŠ, v blízkém či širším okolí dětí. 

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – prázdná mentální mapa, připravená ke kolorování vodovými barvami a strouhanou progresou

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 2 – kolorovaná mentální mapa – připravená na záznam témat během školního roku

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázky č. 3, 4, 5, 6 – rozdělení do integrovaných bloků (viz ŠVP) – pro každý jedna třída MŠ

Autor díla: Marie Čermáková

 

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

 

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 7 – prázdná mapa s motivační básničkou k TVP pro fotografie dětí a učitelek ze třídy

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 8 – kolorovaná mapa na fotografie dětí a učitelek ze třídy

Popis aktivity

Mentální mapy si předpřipravíme tak, že slepíme několik velkých čtvrtek, a na ty pak černým lihovým fixem tvoříme. Takto připravené mapy děti skupinově kolorují vodovými barvami a při tom jim vyučující vysvětluje, k čemu budou sloužit a co mají společného s naší MŠ, učíme se jména tříd školy a jaké děti do nich chodí...

Poté, co děti vybarví vodovými barvami obrysy na mentálních mapách, použijí hoblinky z progresy strouhané řezátkem a ty roztírají prsty na volná místa mapy, opět v barevném rozlišení shodném s TVP.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 9–11 – kolorování mentální mapy vodovými barvami – skupinová práce

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 10 – Kolorování mentální mapy hoblinami z progres strouhaných řezátkem

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 11 – z části vyplněná mentální mapa s daty plnění a záznamy témat a obrázků charakterizujících aktuální téma

Literatura a použité zdroje

[1] – OPRAVILOVÁ, E. Rok v mateřské škole. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-847-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 4. 2021
Teoretická část upozorňuje na důležité aspekty plánování, kdy ŠVP (TVP) jsou živé dokumenty rámcový plán se upravuje průběžně, podle aktuální situace ve třídě, zohledňuje prožitek a zkušenost dětí. Ve své praktické části článek nabízí konkrétní inspiraci ke společné práci ve třídě, která podpoří adaptaci dětí, umožní jim seznámit se s prostředím mateřské školy, děním a také dává prostor ke spolupráci dětí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kniha Rok v mateřské škole, vodové barvy, štětce, progresa, velké předkreslené mentální mapy, řezátka