Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak jsme si vytvářeli pravidla ve třídě koťat
Odborný článek

Jak jsme si vytvářeli pravidla ve třídě koťat

24. 4. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Martina Lietavcová

Anotace

Tento příspěvek je jednou z mnoha možností vytváření pravidel ve třídě nejmladších dětí. Ty se prostřednictvím pohádkových příběhů o kočičákovi seznamují s pravidly chování v MŠ, sami je vytvářejí a upravují.

 

Abraham Maslow, americký humanistický psycholog, vytvořil pyramidu lidských potřeb. Jsou jimi potřeby fyziologické, jistoty a bezpečí, sounáležitosti a lásky, sebeúcty a uznání, seberealizace a vyšší potřeby. Uspokojování těchto základních lidských potřeb vede k tomu, že se cítíme a fungujeme dobře. Jsou motorem, který pohání naše snažení, činnosti, chování. Nejprve by měly být uspokojeny potřeby v dolní části pomyslné pyramidy (tedy fyziologické) a teprve potom se ozývají potřeby umístěné směrem nahoru. Uspokojování nebo naopak neuspokojování lidských potřeb v dětství je klíčové pro další vývoj jedince. Teorie základních lidských potřeb může napomoci při hledání příčin nevhodného chování dětí.

Potřeby jistoty a bezpečí

Tyto potřeby stojí v Masloowě pyramidě pomyslně hned nad potřebami fyziologickými. Do této oblasti patří potřeba přístřeší, ochrany, ale také stálosti a řádu. K uspokojování těchto potřeb patří pocit, že to, co se děje, dává nějaký smysl, že věci se dějí předvídatelným způsobem. Proto je pro děti tak důležité stanovování hranic a pravidel. Děti tedy potřebují nejen v MŠ určitý řád, strukturu, hranice a pravidla, ve kterých se mohou bezpečně a svobodně pohybovat (svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého). Hranice mohou poskytovat oporu, vytvářet bezpečí, podporovat soužití, zbavovat napětí. Pokud děti nemají jasné a pevné hranice, vyvolává to v nich nejistotu, úzkost a reakcí na to může být i agresivní chování. Děti často testují možnost porušení stanovených pravidel. Jejich cílem není zkoušet, co vydržíme, ale ujistit se, že jsou věci, které platí, které jsou předvídatelné.

Pravidla a sociální vztahy ve třídě

Pomocí pravidel se děti učí orientovat se v sociálních situacích a vztazích. Pravidla pomáhají budovat systém uznávaných společenských hodnot a norem, na kterých je založena naše společnost (což je jedním z rámcových cílů předškolního vzdělávání). Hodnoty jako bezpečí, důvěra a vzájemný respekt jsou normou. Díky sociálním situacím a vzoru učitelek se děti v MŠ setkávají s normami chování ve společnosti a díky jejich osobní zkušenosti dochází k jejich interiorizaci (zvnitřnění). To záleží na osobnosti učitelky a na jejím přístupu k dětem. Pokud učitelka používá při komunikaci s dětmi respektující, efektivní způsoby - např.:

 • popis situace, který dává více prostoru než otázky
 • podání informací oznamovací větou v 1. nebo 3. osobě o pravidlech (kdy se co dělá, kam se co dává...), o situacích, důsledcích, postupech
 • vyjadřování vlastních potřeb a očekávání
 • možnost volby, výběru
 • prostor pro spoluúčast, aktivitu

je větší pravděpodobnost, že dojde ke zvnitřnění norem a pravidel na základě pochopení smysluplnosti, zkušenosti z prožitku, svobodného výběru alternativ. Mít na věci vliv posiluje pocit jistoty a bezpečí, dělat si věci po svém patří mezi základní lidské potřeby. Možnost vybrat si a rozhodovat se je podmínkou převzetí zodpovědnosti za sebe i své chování.

Způsob, jakým jsou ve třídě vytvářena pravidla, je ovlivněn konkrétní skupinou dětí, jejich věkem a zkušenostmi s pobytem v sociální skupině. Měla by být však vytvářena společně s dětmi. Může se také stát, že společně s dětmi dospějeme k lepšímu řešení, že nás děti svými nápady překvapí. Pokud děti spoluvytváří pravidla, mají větší motivaci, aby je dodržovaly.

Jak jsme si vytvářeli pravidla ve třídě koťat

V září nás ve třídě přivítali kluci a holky kočičí, kteří nám ukazují, co všechno můžeme ve školce dělat. A bude toho ještě více, neboť nápadů máme všichni mnoho. Budou nás provázet celým školním rokem i třídním programem.

Obrázek
1. Obrázek
Obrázek
2. Obrázek
Obrázek
3. Obrázek

,,My jsme hravá koťata,
velká a ne prťatá.
Protože se rádi máme,
pravidla si spolu dáme.

Aby se nic nestalo,
a všem se tu líbilo,
a každý byl s námi rád,
i kočičák - kamarád".

Kočičák by byl moc rád s námi ve třídě, hrál si, vytvářel, cvičil i dováděl s námi, taky by se rád něco naučil. My máme však trochu obavy, aby se mu (a také nám) nic nestalo a aby tady všem bylo hezky. Co s tím můžeme udělat? Možná by pomohla pravidla.

Společná pravidla
Obrázek
4. Obrázek
Srdíčková pravidla
 • máme se rádi, jsme kamarádi
 • problémy řešíme společně, pomáháme si
 • umíme se rozdělit, obdarovat
 • chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
 • každý umí něco, všichni jsme důležití
 • respektujeme se navzájem
 • když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to
 • myslíme na sebe i na druhé
Pusinková pravidla
 • hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme se s druhými
 • můžeme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (i o pomoc pro druhého)
 • když se nám něco líbí, nelíbí, řekneme si to
 • domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas
 • v ložnici se chováme tiše
 • mluvíme slušně
Ručková pravidla
 • rukama si pomáháme a usmiřujeme se
 • vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky
 • šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami, knížkami
 • uklízíme hračky, udržujeme pořádek
 • myjeme si ruce před, po jídle, po použití toalety
 • chráníme přírodu, vše živé
 • nebereme, nesaháme na nic, co nám nepatří
Oušková pravidla
 • když jeden mluví, ostatní mu naslouchají
 • hlukem můžeme škodit, hluk nám může škodit
Nožičková pravidla
 • ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili
 • kopeme pouze do míče
Konkrétní činnosti - srdíčková pravidla
 • četba příběhů - ŠTÍPLOVÁ, L.: Byla jednou koťata: Jak se kluci kočičí hádali
 • slovní projev, dokončení započatého příběhu
 • rozhovor - Jak si kočičák přinesl do školky jablíčko, čokoládu a s ostatními se rozdělil nebo naopak nerozdělil
 • hry s obrázky - rozlišování a popis situací, co je správné x co je špatné
 • komunitní kruh - jak se chováme k někomu, koho máme rádi, vyprávíme si o sobě (jak
 • se jmenujeme, kdo na nás čeká doma, pro koho jsme důležití, kdo nás má rád, co rádi
 • děláme, co nás baví, co nám jde, co už umíme
 • dramatizace - Jak si s kočičákem nechtěl nikdo hrát (vžíváme se do role druhého)
 • malba piktogramů - srdíček, jejich instalace v prostorách MŠ
 • výtvarná chvilka - „Můj kamarád" obkreslování těla a jeho dotváření dle fantazie
 • hry spolupráce ve skupině - hry s míčkem

Kutálej se, míčku, kutálej,
kamaráda pro mne vyhledej.

 • relaxační hra Srdce - NADEAU, M., Relaxační hry s dětmi, str. 41 - střídání běhu, chůze a
 • klidu s nasloucháním tlukotu svého srdce, který se mění podle intenzity tělesné
 • námahy
 • naslouchání zvukům těla - tlukot srdíčka
 • masáže ve dvojicích
 • říkanky se vzájemnými dotyky (CLAYCOMBOVÁ, P. - Školka plná zábavy, str. 32)

Kamarád, kamarád,
je to ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí,
po ruce mě pohladí.

Kamarád, kamarád,
je to ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
po vláskách ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi,
všichni se tu máme rádi.

Narozeninové, svátkové rituály - oslava, trůn pro oslavence, slavnostní tabule, blahopřání, zpěv narozeninové písně atd.

Jména kamarádů (SMITH, Ch. - Třída plná pohody, str. 31)

Přemýšlejme dobře, nezapomeneme snad,
přemýšlejme dobře, kdopak je ten náš kamarád?

Konkrétní činnosti - hudebně pohybové činnosti

Když jsi mezi kamarády, tleskej rukama (tlesk, tlesk)
Když jsi mezi kamarády, dupej nohama (dup, dup)
Když jsi mezi kamarády, luskej prstama (lusk, lusk)
Když jsi mezi kamarády, pozdrav se s nimi (ahoj, zamávat)
Když jsi mezi kamarády dělej to naráz (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, ahoj)

Konkrétní činnosti - pusinková pravidla
 • četba - ŠTÍPLOVÁ, L.: Byla jednou koťata: Co se jednou přihodilo kočičákovi, který pořád křičel, Jak měl kočičák hlad a jak mu pomohlo kouzelné slovíčko
 • dramatizace - Kočičák nás ruší a ubližuje nám - vžívání se do role, kdy nám někdo činí
 • něco, co se nám nelíbí a co je nám nepříjemné, pojmenování pocitů a naší reakce;
 • hry s kouzelnými slůvky - poděkování, prosení
 • gymnastika mluvidel - posíláme pusinku, olízneme rty, zuby, počítáme zuby
 • špulíme rty, nafukujeme tváře apod.
 • malba piktogramů - pusinek, jejich umístění v prostorách MŠ
 • výtvarná chvilka - otiskování pusinek, darování obrázků
 • hra na ozvěnu
 • stanovení pravidel pro odpočívání v ložnici - kočičák s námi odpočívá, nerušíme jej ani
 • ostatní děti, příběh Proč je kočičák unavený
 • stanovení pravidel pro hygienu
Obrázek
5. Obrázek
Konkrétní činnosti - ručková pravidla
 • poslech - Proč jednou hračky dětem ve školce utekly, Jak kočičák onemocněl, Jak si kluci a holky kočičí pomáhali
 • dramatizace O kočičákovi, který kamarádům vše boural a ničil - jak se zachováme
 • komunitní kruh - posílání pohlazení, na téma Jak nám ruce pomáhají, co ruce nedělají
 • hra pro rozvoj zrakového vnímání a zrakové paměti - ve školce bylo uklizeno, a když
 • byly děti venku, kluci kočičí udělali nepořádek, děti určují, co se v místnosti změnilo
 • malba piktogramů - spolupráce ve dvojicích, instalace piktogramů v prostorách MŠ
 • porovnávání velikosti dlaní, počítání prstů a jejich správné pojmenování
 • hry s prsty, spojování jednotlivých prstů, stínohra
 • výtvarná chvilka - otiskování dlaní v barvě nebo hlíně
 • hra Magnet - děti se volně pohybují v prostoru, při vyvolání jména se dotyčný stává „magnetem", který k sobě statní děti přitáhne, ti se ho dotknout, spolupráce dětí
Obrázek
6. Obrázek
Hry s prsty a dlaněmi doprovázené říkankami (HRUBÍN, F. - Hrajte si s námi, str. 5)

To jsou prsty, to jsou dlaně,
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo.

Všechny moje prsty
schovaly se v hrsti.
Spočítám je hned,
jedna, dvě, tři, čtyři, pět.

Ruce, ruce, ručičky,
máte pěkné prstíčky.
Máte pěkné dlaně,
zatleskáme na ně.

Zatleskáme, zadupáme,
Na pusu/uši, nohy, hlavu.../si ruce dáme.

Hra Ručky uklízejí

Hračky už jsou pěkně v řadě,
všechna auta pohromadě.
Proč to jedno tady smutné stojí samo?
Uklidíme ho, Honzíku, ano?

Zpěv a rytmizace písně, pohybové ztvárnění za doprovodu rytmických nástrojů

Každá ručka má prstíčky,
sevřeme je do pěstičky.
Bum, bum na vrátka,
to je krátká pohádka.

Ručičky si spolu hrají,
kamarádům pomáhají.
Bum, bum na vrátka,
to je pěkná pohádka.

Konkrétní činnosti - oušková pravidla
 • poslech - Proč ouška neslyšela
 • komunitní kruh - vytváření pravidla - neskáčeme druhému do řeči, když mluví, kdo to je
 • neslyšící člověk
 • odezírání ze rtů, znakování
 • naslouchání zvuků ve třídě, v přírodě, libé a naopak nelibé zvuky, naslouchání tichu
 • rozpoznávání zvuků hry
 • malba piktogramů - oušek, instalace v prostorách MŠ
 • říkanka a její pohybové ztvárnění

Mám dvě ouška k naslouchání,
mám dvě očka na koukání,
mám dvě nožky na běhání
a dvě ručky na hlazení

Konkrétní činnosti - nožičková pravidla
 • rozhovor - Co se může stát, když naše nožičky ve školce dělají to, co nemají
 • výtvarná chvilka - spolupráce při obkreslování nohou, porovnávání velikostí, tvaru, vytváření dvojic, počítání
 • malba piktogramů - chodidla, instalace v prostorách MŠ
 • lokomoční cvičení - piktogramy rozložíme po zemi, děti se pohybují v rytmu písně po stopách, chůzí, během, skokem
Říkanka a její pohybové ztvárnění (HRUBÍN, F. - Hrajte si s námi, str. 17)

Dupají nožičky, vesele dupají,
a naše ručičky nožičkám tleskají.
Tleskejte, tleskejte, ručičky, dlaničky,
vesele dupejte nožičky, patičky.

Evaluace tohoto integrovaného bloku

Tento blok si kladl za cíl především spoluvytvoření pravidel společného soužití, bezpečnosti a chování. Děti posilovaly prosociální chování a empatii. Učily se spolupracovat. V rámci tohoto bloku poznávaly samy sebe, své tělo, své pocity, potřeby. Uvědomily si, že každý jsme jiný.

Literatura a použité zdroje

[1] – CLAYCOMBOVÁ, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-069-3.
[2] – HRUBÍN, F. Hrajte si s námi. Praha : Albatros, 1982.
[3] – KOPŘIVA, P. et al. Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005. ISBN 80-901873-6-6.
[4] – NADEAU, M. Relaxační hry s dětmi. 1. vydání. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-712-4.
[5] – SMITH, , Ch. A. Třída plná pohody. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-602-0.
[6] – ŠTÍPLOVÁ, L. Byla jednou koťata. Praha : Albastros, 2004. ISBN 80-00-01371-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Lietavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída