Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba interaktivního herbáře
Odborný článek

Tvorba interaktivního herbáře

Anotace

Článek se zabývá tvorbou interaktivního herbáře, který tvořili žáci 4. tříd základní školy. Tento herbář tvořili pomocí bezplatné mobilní aplikace PlantNet. V rámci dvou vyučovacích hodin se žáci s učitelem odebrali k venkovní exkurzi, přičemž pomocí mobilní aplikace poznávali rostliny v okolí školní budovy. Tato aplikace jim umožnila rostliny pojmenovat a uložit si je do telefonu. V příloze je ukázka dané mobilní aplikace PlantNet. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Téma: Tvorba interaktivního herbáře

Ročník: 4.–5. ročník

Rozsah vyučovací hodiny: 2–3 vyučovací hodiny

Pomůcky: mobilní telefon, mobilní aplikace PlantNet, 10 usušených rostlin, papíry, psací potřeby

Rozvoj digitální gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání:

 • 1. 3, 1. 4 Každodenní život s technologiemi, osobní rozvoj a osobní vzdělávací prostředí: Žák ovládá a využívá určené výukové aplikace při svém učení.
 • 1. 10 Řešení problémů: Žák řeší úkoly a situace i za použití digitálních technologií.

Úvod a motivační část

Dílčí cíle:

Žák rozliší a pojmenuje alespoň 7 rostlin.

Žák alespoň dvěma větami definuje pojem živá příroda.

Žák dokáže vlastními slovy popsat pojem herbář.

Učitel žáky přivítá. Následně uvede do problematiky živé přírody a rostlin a společně se žáky vede diskuzi na toto téma. Žáci již toto téma mají probrané.

Přinese do třídy různé usušené rostlinky nalepené na papírku s číslicí (př. pampeliška, jetel, kopretina aj.). Nechává rostlinky s číslicemi kolovat, žáci mají za úkol na vlastní papír zapsat vždy číslici a tipnout si, o jakou rostlinku se jedná.

Následně probíhá kontrola a zpětná vazba žákům, diskuse na toto téma.

Učitel vysvětlí žákům, co je to herbář, jak se tvoří (usušení rostlinky, či fotografie = název rostlinky, lokalita nalezení aj.). Poté naváže na téma dnešní hodiny = tvorba interaktivního herbáře.

Hlavní část

Dílčí cíle:

Žáci dokáží vyhledat a zjistit informace 10 rostlin pomocí digitálních technologií.

Žáci samostatně pracují s mobilní aplikací.

Žák ústně předá informace i svým spolužákům a učiteli.

Žáci se společně s učitelem přesouvají do venkovních prostor školy. Po stažení aplikace (samostatně, či ve dvojicích) hledají rostliny. Rostliny vyfotí a aplikace jim nalezne název rostliny. Tyto rostlinky si ukládají do této aplikace. Mají za úkol najít 10 různých rostlin.

Žáci pomocí této aplikace získávají informace o daných rostlinách nacházejících se v okolí.

Poté si žáci vzájemně mohou ukázat své rostliny na telefonu, probíhá i kontrola učitele.

Závěrečná část

Dílčí cíle:

Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z exkurze.

Žák zhodnotí vlastními slovy hodinu.

Následně proběhne shrnutí celé hodiny učitelem, zhodnocení, pochvala.

Taktéž žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení (co se jim povedlo). Vyjádří se, co si z dnešní hodiny odnáší.

Domácí úkol

Moji žáci dostali za domácí úkol prostřednictvím aplikace zjistit i názvy rostlin v okolí jejich domova, popřípadě i přímo doma.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
102.54 kB
PDF
PlantNet

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 11. 2020
Aktivita je ukázkou využití digitálních technologií ve výuce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí