Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba interaktivního herbáře
Odborný článek

Tvorba interaktivního herbáře

Anotace

Článek se zabývá tvorbou interaktivního herbáře, který tvořili žáci 4. tříd základní školy. Tento herbář tvořili pomocí bezplatné mobilní aplikace PlantNet. V rámci dvou vyučovacích hodin se žáci s učitelem odebrali k venkovní exkurzi, přičemž pomocí mobilní aplikace poznávali rostliny v okolí školní budovy. Tato aplikace jim umožnila rostliny pojmenovat a uložit si je do telefonu. V příloze je ukázka dané mobilní aplikace PlantNet. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitálních technologií.

Žák ovládá a využívá určené výukové aplikace při svém učení.

Žák tvoří interaktivní herbář.

Žák poznává rostliny v okolí školní budovy a v doma.

 

Téma: Tvorba interaktivního herbáře

Ročník: 4.–5. ročník

Rozsah vyučovací hodiny: 2–3 vyučovací hodiny

Pomůcky: mobilní telefon, mobilní aplikace PlantNet, 10 usušených rostlin, papíry, psací potřeby

Rozvoj digitální gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání:

 • 1. 3, 1. 4 Každodenní život s technologiemi, osobní rozvoj a osobní vzdělávací prostředí: Žák ovládá a využívá určené výukové aplikace při svém učení.
 • 1. 10 Řešení problémů: Žák řeší úkoly a situace i za použití digitálních technologií.

Úvod a motivační část

Dílčí cíle:

Žák rozliší a pojmenuje alespoň 7 rostlin.

Žák alespoň dvěma větami definuje pojem živá příroda.

Žák dokáže vlastními slovy popsat pojem herbář.

Učitel žáky přivítá. Následně uvede do problematiky živé přírody a rostlin a společně se žáky vede diskuzi na toto téma. Žáci již toto téma mají probrané.

Přinese do třídy různé usušené rostlinky nalepené na papírku s číslicí (př. pampeliška, jetel, kopretina aj.). Nechává rostlinky s číslicemi kolovat, žáci mají za úkol na vlastní papír zapsat vždy číslici a tipnout si, o jakou rostlinku se jedná.

Následně probíhá kontrola a zpětná vazba žákům, diskuse na toto téma.

Učitel vysvětlí žákům, co je to herbář, jak se tvoří (usušení rostlinky, či fotografie = název rostlinky, lokalita nalezení aj.). Poté naváže na téma dnešní hodiny = tvorba interaktivního herbáře.

Hlavní část

Dílčí cíle:

Žáci dokáží vyhledat a zjistit informace 10 rostlin pomocí digitálních technologií.

Žáci samostatně pracují s mobilní aplikací.

Žák ústně předá informace i svým spolužákům a učiteli.

Žáci se společně s učitelem přesouvají do venkovních prostor školy. Po stažení aplikace (samostatně, či ve dvojicích) hledají rostliny. Rostliny vyfotí a aplikace jim nalezne název rostliny. Tyto rostlinky si ukládají do této aplikace. Mají za úkol najít 10 různých rostlin.

Žáci pomocí této aplikace získávají informace o daných rostlinách nacházejících se v okolí.

Poté si žáci vzájemně mohou ukázat své rostliny na telefonu, probíhá i kontrola učitele.

Závěrečná část

Dílčí cíle:

Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z exkurze.

Žák zhodnotí vlastními slovy hodinu.

Následně proběhne shrnutí celé hodiny učitelem, zhodnocení, pochvala.

Taktéž žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení (co se jim povedlo). Vyjádří se, co si z dnešní hodiny odnáší.

Domácí úkol

Moji žáci dostali za domácí úkol prostřednictvím aplikace zjistit i názvy rostlin v okolí jejich domova, popřípadě i přímo doma.

Reflexe

Žáci hodinu mimo školní třídu ocenili. Bavila je i práce s mobilním telefonem, protože ho v hodinách tak často nevyužíváme.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
102.54 kB
PDF
PlantNet

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 11. 2020
Aktivita je ukázkou využití digitálních technologií ve výuce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí