Odborný článek

Humor a covid-19

9. 7. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Anotace

Výuková aktivita Humor a covid-19 je zaměřená na práci s humornými kolážemi a obrázky, které vznikly jako reakce na situaci v České republice a pandemii covid-19. Aktivita je zaměřená na rozbor ukázek s přesahem k rozvoji čtenářské a digitální gramotnosti. Z hlediska obsahu je činnost zacílená na analýzu a reflexi aktuálního dění ve společnosti, respektive událostí, které na jaře roku 2020 probíhaly v České republice. Jedná se například o politické představitele státu (vystoupení zástupců vlády i opozice, reakce veřejnosti), mediální manipulaci či změny v chování lidí a mezilidských vztazích. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

  Náměty učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Humor a covid-19

Vzdělávací obor

Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti, Mezinárodní vztahy, globální svět

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

 • Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
 • Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými řeší nenásilným způsobem.
 • Žák objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím autorský záměr a diskutuje o něm.

Žák najde a výstižně zformuluje důležité myšlenky v náročném textu. Stručně a přehledně shrne, o čem text je, a zahrne i patrný autorský záměr, případně adresáta textu.

Digitální gramotnost

Žák vytváří a upravuje digitální obsah (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia).

Popis námětu na učební činnost žáka

Výuková aktivita Humor a covid-19 je zaměřená na práci s humornými kolážemi a obrázky, které vznikly jako reakce na situaci v České republice a pandemii covid-19. Aktivita je zaměřená na rozbor ukázek s přesahem k rozvoji čtenářské a digitální gramotnosti. Z hlediska obsahu je činnost zacílená na analýzu a reflexi aktuálního dění ve společnosti, respektive událostí, které na jaře roku 2020 probíhaly v České republice. Jedná se například o politické představitele státu (vystoupení zástupců vlády i opozice, reakce veřejnosti), mediální manipulaci či změny v chování lidí a mezilidských vztazích.

Didaktický potenciál aktivity představuje i obecně problematika humorných dílek (obrázky, videa, koláže, meme aj.), která se často objevují na internetu jako typická nejen česká reakce na problémy, události a mediální kauzy.

Smyslem aktivity není pandemii covid-19 definovat, zlehčovat nebo kritizovat činnost vlády. Námět je použit pro svůj masivní vliv na fungování celé společnosti. Jedná se zároveň o téma, které žáci i díky uzavření škol s jistotou zaznamenali, přímo se jich týká, mají s ním zkušenost.

Průběh aktivity

Učitel zahájí hodinu tematicky – v ideálním případě řekne žákům vtip nebo někoho z žáků o přednesení vtipu požádá. Následně žákům pokládá otázky a navozuje téma výuky, například Co znamená humor? Proč jsou některé věci vtipné? Čemu se téměř vždy zasmějete? Co se říká o Češích a smyslu pro humor? Proč se vtipy šíří hlavně na sociálních sítích? Vzpomenete si na nějaký konkrétní vtip odkazující k nějaké společenské události nebo kauze? Pokud ano, o čem byl? Poslední otázkou již směřuje k bližšímu zacílení aktivity – humor (parodie, zesměšnění apod.) jako častý způsob reakce na společenské problémy.

Základem aktivity jsou humorná zpracování situace spojené s pandemií covid-19 a reakcemi na ni v České republice. Zvolila jsem čtyři ukázky, které vytvářejí záměrně komiku odlišným způsobem:

Obrázek 1: Liška Byst-rouška [1]

Obrázek 2: Adam Vojtěch a vládní rozvolňování [2]

Obrázek 3: Objednávka koronaviru [3]

Obrázek 4: Brífink [4]

První dva obrázky cílí na „vnější znak“ pandemie, na něco, co explicitně vyjadřujínošení roušek (Obrázek 1); uzavřená kadeřnictví (Obrázek 2). Pro pochopení komiky v těchto případech není třeba znalosti dalšího kontextu.

Zbylé dva obrázky staví komiku na „vnitřním znaku“, nepřímém vyjádření nějaké skutečnostistereotyp žen zakazujících mužům jejich (rovněž stereotypní) záliby (Obrázek 3); připodobnění českých politiků k hercům ze známého televizního seriálu (Obrázek 4). Stěžejní záměr pobavit je u těchto dvou příkladů právě v odkazu na další intertextuální skutečnost.

V případě Obrázku 3 je stereotypní chování obou pohlaví tradiční téma vtipů. U Obrázku 4 je klíčové propojení s kultovním seriálem Přátelé, který je v televizi vysílán každý den, stejně jako téměř každý den vystupovali ve sledovaném období představitelé vlády s novými informacemi a nařízeními. „Měli brífink“.

Učitel vysvětlí žákům, jak proběhne následující práce. Budou rozděleni do skupin a každá skupina dostane dva obrázky (dva, aby mohlo dojít k porovnání dílčích řešení). Úkolem skupiny je obrázek analyzovat a odpovědět na následující:

 • Co nebo koho zachycuje obrázek? Popište to nejdůležitější, co obrázek obsahuje, zobrazuje... (?).
 • Autor obrázku ho považuje za vtipný – proč? Vysvětlete nebo odhadněte, na čem je založena vtipná pointa konkrétně u tohoto obrázku.
 • Zkuste formulovat obecný závěr, na čem je založeno humorné vyznění vašeho vtipu.

Po ukončení samostatné práce následuje prezentace jednotlivých skupin. Zástupce představí třídě obrázek a vypracované odpovědi. Záleží na učiteli, v jaké fázi přistoupí ke komentáři řešení a diskusi o zobrazované skutečnosti týkající se pandemie. Doporučuji to vždy po představení jedné skupiny (respektive skupin, pokud mají některé stejný obrázek).

U každého obrázku by se měl učitel vyjádřit ke dvěma rovinám. Nejprve shrnout, v čem je ukrytá pointa jeho zpracování a jakým způsobem je navozena humorná situace. Z konkrétních příkladů analyzovaných obrázků by se měly závěry přesunout do roviny obecné, například Co si myslíte o tvrzení, že si Češi dělají legraci téměř ze všeho? Smějete se někdy vtipu, i když mu nerozumíte? Z jakého důvodu? Proč jsou mezi lidmi různé parodie a vtípky tak populární? Souhlasíte s tvrzením, že humor je definován jako: „vidět věci z jejich komické stránky nebo hledat ve věcech jejich komickou stránku nebo ještě lépe, vykládat věci z jejich komické stránky.“ (Bečka, 1946, s. 111)

Následně by měla být otevřena oborová témata, která souvisí s obrázky, jako je etická či morální hranice a svoboda slova (Měli bychom ve svých vtipech dodržovat nějaké hranice? Jsou osoby nebo věci, ze kterých se nehodí si dělat legraci? Kdo to určuje?), zesměšnění druhých jako forma vyjádření názoru, stereotypy ve společnosti (Jaké skupiny nebo jací lidé jsou často terčem vtipů? Z jakého důvodu?), mediální manipulace, rychlost šíření informací na internetu, anonymita internetu (Představte si, že vytváříte vtipnou koláž. Bude mít na její podobu vliv, zda má být veřejná, nebo soukromá? Proč? [5]).

Námět k inovaci, rozšíření: Na aktivitu lze navázat úkolem, aby žáci vytvořili vlastní vtipný obrázek, koláž pracující s kontextem situace okolo pandemie covid-19.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Cílem aktivity je otevřít s žáky aktuální téma, které výrazně ovlivnilo v roce 2020 Českou republiku i celý svět. V rámci vzdělávacího oboru Výchova k občanství, jehož předmětem je přímo společnost, by mělo být takové téma zcela určitě reflektováno. Námět je zpracován ve spojení s humorem, konkrétně s vtipnými obrázky a kolážemi, které se objevily na internetu jako reakce na situace okolo pandemie covid-19. Z pohledu vzdělávacího oboru aktivita svým obsahem vybízí k přesahu do oblastí, jako je etika a svoboda slova, stereotypy či zesměšnění jako reakce na problematickou situaci.

Aktivizačním prvkem výukové aktivity je atraktivní a zábavné zpracování, dále pak téma, se kterým mají žáci vlastní zkušenost a mají k němu co říct.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Výuková aktivita posiluje žákovu dovednost odhalovat v předloženém textu autorský záměr (byť se jedná o obrázkový vtip). Zvolený text pracuje s humorem a vtipem, který je propojen s aktuální společenskou situací, čímž otvírá pestrá společenskovědní témata. Žák je v o oblasti čtenářské gramotnosti konfrontován s rozdílem, jak vypadá interpretace textu při zohlednění dalšího kontextu (komika vystavěná na odkazu k jiné skutečnosti, k jinému textu). S tím souvisí i odhalování prvků mimo text, které mají čtenářem manipulovat.

Digitální gramotnost. Výuková aktivita cílí na rozvoj digitální gramotnosti v navrženém rozšíření, a to při žákovské tvorbě vlastního vtipu či humorné koláže (tvorba nového digitálního obsahu). Inspiraci, jak obsahově tvorbu pojmout, získá žák při rozboru obrázků v rámci aktivity.

Aktivita se také zaměřuje na uvědomění si vnímání technologií jako mocného, ale obtížně řiditelného nástroje při šíření informací, zde humorně podaných, různé úrovně (například i z pohledu etického) a pravdivosti.


[5] Metodický námět na rozšíření aktivity a diskuse od Petra Koubka, garanta čtenářské gramotnosti v projektu PPUČ: Učitel může pro ilustraci práce s „hranicí vkusu“ pustit žákům scénu z filmu Už je tady zase, kde zástupce vedoucí redakce MY TV Ch. Sensenbrink zadává práci svým copywrighterům a kreativcům do televizní show, kde se má k aktuálnímu dění v Německu v roce 2014 vyslovit Adolf Hitler. Ve filmu je tato scéna v čase 58:451:00:38.

Literatura a použité zdroje

[1] – BEČKA, Josef V. Komika a humor v jazyce. In: Naše řeč. 30. vydání. 1946. 111 s. ISBN 0027-8203.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 7. 2020
Text přináší zajímavou inspiraci, jak může aktuální svět mimo školu napomáhat zapojení žáků do učení, v tomto případě mnohostranné aktivizaci při promýšlení témat na hraně jazyka (humor, podání humoru, adresát vtipů, literární či masmediální kontext událostí...) a humanitních disciplin: genderové stereotypy, aktuální politická situace a její publicistické zobrazení, osobní zkušenost a názory a jejich konfrontace s názory ostatních (např. ve třídě, ale i jinde). Aktivita má sama o sobě velký potenciál pro rozvoj učitelů (jak aktualizovat učení, aktivizovat žáky, rozvíjet jejich gramotnost a kritické myšlení) i učení žáků. Budeme rádi, když budete příkladu autorů následovat a přijdete s jejími variacemi a aktualizacemi, které ji dále vylepší!

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit