Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vydej svůj článek!
Odborný článek

Vydej svůj článek!

10. 8. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Aktivita Vydej svůj článek! je založena na skupinové spolupráci žáků, porozumění textu, jeho rozboru a následném zpracování dle dalšího zadání. Aktivita má za úkol učit žáky pracovat s mediálním prostředím, různými typy médií a vnímat rozdíly mezi nimi. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Hlavním cílem aktivity je práce žáků ve skupině s tématem, kterému čelí dnes a denně – média a jejich vliv na svět. Žáci zpracovávají téma dle zadaných kritérií a následně prezentují výsledek spolupráce ve skupině. Dílčím cílem, ale neméně důležitým, je pochopení tématu žáky – média v propojení s předmětem Výchova k občanství a jeho učivem (Člověk ve společnosti, Globalizace, ...). Aktivita si také klade za cíl rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti.

Název námětu

Vydej svůj článek!

Vzdělávací obor

Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti; Mezinárodní vztahy, Globální svět

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

 • VO-9-1-05 Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
 • VO-9-1-08 Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
 • VO-9-5-03 Žák uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory.
 • VO-9-5-04 Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák najde a výstižně zformuluje důležité myšlenky v náročném textu. Stručně a přehledně shrne, o čem text je, a zahrne i patrný autorský záměr, případně adresáta textu.

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje, z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory. Tvoří a formuluje podložené interpretace textu a porovnává je s jinými interpretacemi, vyslovuje závěry, domněnky a hypotézy a dokládá je textem.

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím textu autorský záměr a diskutuje o něm.

Žák pátrá, zda jsou v textu určité společenské skupiny podá(vá)ny se (skrytými) stereotypy, které slouží zájmům jiných skupin, všímá si, jak jsou v důsledku toho prezentována fakta a události a předkládány názory, a dovede uvažovat o příčinách vyplývajících z dobových, geografických, místních, kulturních souvislostí a okolností.

Žák volí vhodné strategie čtení (způsob čtení) v souladu se záměrem/účelem čtení, vyhodnocuje jejich účinnost, podle potřeby je mění. Monitoruje průběžné své porozumění textu, volí strategie překonávající neporozumění.

Digitální gramotnost

Právní normy v digitálním prostředí. Žák cituje zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci s osobními údaji dodržuje právní normy.


Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Vydej svůj článek! je založena na skupinové spolupráci žáků, porozumění textu, jeho rozboru a následném zpracování dle dalšího zadání. Aktivita má za úkol učit žáky pracovat s mediálním prostředím a médii samotnými. Jedná se o téma, které má s rozvojem digitálních technologií a internetu velký záběr nejenom ve společenském měřítku. Média dnes zasahují do společenského dění, ovlivňují životy všech lidí a děti nevyjímaje. Je důležité žáky učit pracovat s informacemi, které se k nim dostanou jak přes média tištěná, tak hlavně v elektronické formě a na sociálních sítích. Žáci by měli umět informace vyhodnotit a filtrovat tak, aby dokázali rozlišit, jaké má informace parametry (zda je pravdivá/nepravdivá, seriózní/bulvární,…), a to na základě svého úsudku, rozumu a svých zkušeností.

Žáci jsou rozděleni do skupinek, skupinka představuje jedno médium (periodikum), které vydává články (tištěné, elektronické). Každé periodikum představuje určitý typ a způsob předávání zpráv a informací, které publikuje (seriózní, bulvár, sportovní, blog na internetu,…). Všechna média (skupinky) dostanou stejnou zprávu týkající se daného tématu a budou mít za úkol vytvořit článek pro zpravodajství, které zastupují, a následně ho prezentovat. Téma, které jsem vybral pro ukázku, je aktuální a zasahuje do všech odvětví společenského dění a v posledních měsících se na něm ukazuje, jak dokážou média ovlivňovat a manipulovat lidmi (ve společnosti) – covid-19.

Zadání

Žáci se rozdělí do skupinek po 5 (pokud počítáme třídu s 30 žáky, vytvoří se 6 skupinek). Počet skupinek závisí na počtu žáků ve třídě a počtu periodik, které zvolíme. Doporučuji více skupinek po méně žácích (5–6 žáků), aby se žáci mohli co nejvíce zapojit do příprav. Každá skupinka dostane přiděleno (vylosuje si) médium, které bude zastupovat. Každé médium dostane k dispozici stejnou zprávu přebranou od ČTK (Česká tisková kancelář). Úkolem žáků bude vytvoření titulku a krátkého článku (min. 200 a max. 400 slov), který bude psán způsobem a stylem výstižným právě pro dané zpravodajství, které žáci zastupují. Zpráva se bude týkat pandemie covid-19. Délka přípravy je 15–20 min., na prezentaci a přečtení článku (popřípadě jeho komentáře) mají žáci 2 min. Článek vytvářejí na čtvrtku velikosti A3 (možno A4).

Ukázka přebrané zprávy z ČTK:

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem překročil 9000 (26. 5. 2020)

Počet potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru v Česku překročil 9000, ministerstvo zdravotnictví jich od začátku března eviduje 9004. V pondělí přibylo 47 nakažených, nejméně za poslední čtyři dny. Zemřelých s nemocí covid-19 je 317, téměř 6200 lidí se už vyléčilo a aktuálně se s ní potýká asi 2500 nakažených. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 9:00. Poměr nakažených covidem-19 k počtu testovaných v pondělí klesl na 0,66 procenta z nedělních 1,81 procenta.

První potvrzené případy nákazy se v Česku objevily 1. března. První nakažený člověk zemřel o tři týdny později. Ústav zdravotnických informací a statistiky v minulém týdnu uvedl, že na konci května odhaduje 9430 potvrzených případů.

Testů laboratoře celkem zaznamenaly téměř 411.000, v pondělí to bylo 7113, zhruba o polovinu více než v neděli. Podíl pozitivních případů na testovaných klesl v pondělí pod jedno procento, na podobné úrovni byl v minulém týdnu naposledy v pátek. O víkendu tento poměr stoupl nad 1,5 procenta.

Problém jsou nyní podle epidemiologů lokální ohniska, v současné době zejména na Karvinsku v Dole Darkov, kde nákaza covidem-19 propukla před více než týdnem. V pondělí byl kvůli tomu odstaven z důlní těžby. Hygienici v souvislosti s Dolem Darkov evidovali k pondělnímu odpoledni 239 nakažených. Všechny testy z plošného testování ještě ale nejsou vyhodnocené, dá se tak očekávat, že počet nakažených lidí v evidenci ještě poroste.

Vláda s ohledem na příznivou epidemiologickou situaci dál uvolňuje opatření, kterými od března omezila volný pohyb a cestování, sdružování, podnikání, kulturu, sport, školní výuku a další aktivity. V pondělí se například otevřely vnitřní prostory restaurací a hotely, do škol se mohli vrátit žáci prvního stupně základních škol a při dodržení odstupů už lidé nemusí venku nosit roušky. Dnes se uvolní režim na hranicích Česka a otevírají se také další letiště pro mezinárodní lety.

Zdroj: České noviny CZ. ČTK, Pryček Vladimír. 2020-05-26 (Online). Citováno: 2020-05-26. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-potvrzenych-pripadu-nakazy-koronavirem-prekrocil-9000/1895064.

Vybraná periodika:

 • Sportovní – deník Sport;
 • Seriózní – Hospodářské noviny;
 • Bulvár – deník Blesk;
 • Magazín – časopis Reflex;
 • Internetový zpravodajský portál – Novinky.cz.

Před zahájením skupinové práce je nutné zjistit, zda mají žáci představu o tom, jaký styl a způsob psaní zpráv, článků, příspěvků daná periodika preferují. Učitel ke každému periodiku přidá krátký popis (o jaký druh média se jedná, jakým stylem píše, na jaký typ čtenářů cílí, …).

Je dobré žákům připomenout, že aktivita nemá soutěžní charakter (vyhlášení nejlepšího vytvořeného článku), ale má posloužit jako pojítko k tématu a brána k následné diskuzi. Téma covid-19 bylo zvoleno záměrně, protože je aktuálním tématem pro všechna média a ovlivňuje všechna společenská odvětví. Přímo se dotýkalo i samotných žáků.

Prezentace a zpětná vazba

V této fázi aktivity představí každá skupina své periodikum a poté prezentuje připravený článek (max. 2 min.). Skupina po prezentaci uvede důvody, proč zvolila právě takový způsob napsání článku pro dané periodikum. Členové skupinky uvedou, na co bylo důležité dbát a zaměřit se, aby zpracovaný článek odpovídal stylu periodika, které zastupovali. Po každé prezentaci probíhá krátká zpětná vazba.

Po prezentaci všech připravených článků přichází na řadu komplexní zpětná vazba k celému tématu. Do této chvíle byl učitel pouhý rádce při tvoření článků, v této části se stává jakýmsi středobodem diskuze nad daným tématem. Opírá se o vytvořené materiály žáků. Je potřeba dovysvětlit žákům pojmy, které jim nejsou jasné, popřípadě doplnit diskuzi vhodným výkladem [KP1] (např. typy médií, funkce médií, vliv médii, využití, zdroje, …). K diskuzi mohou přispět také žáci, a to svými zkušenostmi a postřehy. To vše s propojením se společenskovědním tématem.

Vhodně položenými otázkami žáky vede k tomu, aby vyvodili obecnější závěry (např. Na co cílí autor článku jednotlivých periodik? Proč zvolil takový titulek? Proč u Blesku je titulek červenou barvou? Proč například Hospodářské noviny používají barevně nevýrazné titulky? Jaká asi bude cílová skupina autora článku?).

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Z pohledu vzdělávacího oboru si žák ve spolupráci se spolužáky zkusí vytvořit titulek a krátký článek pro určitý druh média, pomocí něhož by měl být vtažen do tématu, které mu není cizí, ale většinou o něm moc neví – média a jejich vliv. Aktivita ukazuje žákům možnosti tvorby článků, se kterými se setkávají v běžném životě, a to jak v tištěné, tak v elektronické verzi. Žáci se při aktivitě setkávají s postojem různých médií, citacemi a uvádění zdrojů, důvěryhodností různých zdrojů atd.

Propojení s předmětem Výchova k občanství se přímo nabízí. Média v dnešní době už nemají pouze informační charakter, ale zasahují nepřímo i přímo do společenského dění a mají velký vliv na jeho vývoj. S rozšířením internetu se ve spojení se sociálními sítěmi k člověku dostane nepřeberné množství informací a zpráv. Je důležité, aby lidé (žáci) uměli pracovat s těmito informacemi a věděli, proč je jim třeba jedna a tatáž zpráva podávána různými způsoby. To má za úkol ukázat aktivita – přimět žáky přemýšlet nad tím, co je nám dennodenně podsouváno.

Neméně důležitou součástí je citace zdrojů a jejich výběr. V aktivitě je záměrně vybraná ČTK, která by měla zastávat pozici neutrálního prostředníka informací. Je dobré žákům připomenout, jak tato kancelář funguje. Je důležité poukázat na to, jak jednotlivá média s přebranou zprávou nakládají a cílí s ní na své čtenáře (titulek, obsah textu, grafické a stylistické prostředky, …). Vedlejším bodem je přebírání článků mezi různými médii a jejich správné citování (uvádění zdrojů). Žáci by měli vědět, že pokud třeba u zprávy není uveden zdroj nebo autor, zprávu nelze považovat za úplně věrohodnou. S tím souvisí i připomenutí, že neuvedení zdroje = krádež ve virtuálním světě atd.

Je potřeba také připomenout, že žáci pracují ve skupině. To znamená, že aktivita je vede také ke spolupráci. Všichni členové skupiny si musí článek přečíst, následně se poté domluvit, na dalším postupu a článek vytvořit. Každý pohled je jiný a je potřeba ho skloubit se zadáním práce.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Aktivita je zaměřena hlavně na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci obdrží text, který si přečtou, analyzují a následně podle zadání upraví do vhodné formy. Aby toho byli schopni, je potřeba, aby porozuměli textu a samozřejmě i zadání. Bez spojení těchto dvou faktorů nemůže dojít k adekvátnímu výsledku práce. Aktivita vede k pochopení rozdílu, jak lze stejnou zprávu prezentovat více způsoby (zde v návaznosti na charakteristiku jednotlivých médií).

Digitální gramotnost. V menší míře aktivita rozvíjí i digitální gramotnost. A to hlavně v části, kdy se učitel se žáky baví o uvádění zdrojů, přebírání článků z digitálního prostředí a jejich další úpravě. Učitel žákům připomíná, že informace na internetu mají vždy nějakého autora. Pokud chtějí žáci dané informace použít (nejde jen o text, s tím souvisejí i obrázky, tabulky, …), musí pod svůj příspěvek uvést zdroje, které budou odkazovat na původního autora. Pokud se samozřejmě nejedná o vlastní myšlenku.


[KP1] Tohle je zajímavé, stejně tak by to mohli komentovat i žáci, ale učitel zabezpečuje korektnost a koriguje taky správnost, je to vaším záměrem?

Reflexe

Aktivita byla vyzkoušena v praxi na druhém stupni ZŠ. Žáci měli velký problém rozlišit hranici mezi bulvárním a seriózním periodikem. I když se zadání mohlo zdát triviální, bylo nutné žákům ze začátku pomoci. Po pochopení myšlenky se žáci chopili zpracování s nadšením, obzvláště když mohli své zpracování doprovodit vhodným grafickým znázorněním (např. titulek v Blesku,...), projevila se i jejich kreativní stránka. Při zpětné vazbě už žáci chápali, k čemu aktivita směřovala, což vyústillo v plodnou diskuzi, která čítala spoustu dotazů k tématu a následnému vysvětlení dalších pojmů a jejich propojení s tématem.

Literatura a použité zdroje

[1] – PRYČEK, Vladimír. Lidí s covidem-19 dnes v ČR přibylo na 9034, úmrtí zůstalo 317. 2020. [cit. 2020-5-26]. Dostupný z WWW: [https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-potvrzenych-pripadu-nakazy-koronavirem-prekrocil-9000/1895064].

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 8. 2020
Text přináší inspiraci, jak v humanitních předmětech využít aktuální situaci prvky mediální gramotnosti do zajímavé transformační úlohy pro žáky. Hodné následování!

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění