Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Matematika není nuda
Odborný článek

Matematika není nuda

22. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Božena Moltašová

Anotace

Příspěvek obsahuje náměty na procvičování písemného sčítání a odčítání do 1 000 a řešení slovních úloh.

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace jako součást RVP ZV si za svůj cíl klade vést žáky k užití matematických dovedností v praktickém životě. Ke zvládnutí učiva písemného sčítání a odčítání lze využít práci ve dvojici i ve skupině. Níže popisované aktivity mají za cíl zopakování a procvičení písemného sčítání a odčítání do 1 000 a využití této dovednosti při řešení slovních úloh. Je vhodné je zařazovat do hodin matematiky po probrání dané látky v době, kdy žáci ovládají algoritmus písemného sčítání a odčítání. Tato nenásilná metoda vede k rozvoji některých klíčových kompetencí a procvičování dovedností týkajících se daného tématu.

Procvičování písemného sčítání a odčítání ve dvojicích

Pomůcky pro žáka: lístky papíru, psací potřeby, lepidlo, papír formátu A4

Popis činnosti

Žáci při procvičování písemného sčítání a odčítání pracují ve dvojicích. Každá dvojice má na lavici barevné lístky o rozměrech asi 3x3 cm, které si každý žák chystá v hodinách Pč nebo Vv. Jedná se o zužitkování zbytků papírů, které by jinak skončily v koši na odpadky. Žák si vezme lístek, vymyslí si příklad na písemné sčítání nebo odčítání a napíše ho na jednu stranu lístku a vypočítá. Každý žák má ve 4. třídě svůj individuální rukopis, ale vzhledem k tomu, že se jedná o psaní číslic,nemají problémy se čtením zadání příkladů. Je důležité však žáky upozornit na správné psaní několikaciferných čísel. Ten samý příklad napíše i na druhou stranu lístku a předá spolužákovi v lavici. Spolužák příklad vypočítá a zkontroluje, zda je výsledek shodný. Pokud by se stalo že ne, dvojice společně hledá chybu. Společně zkontrolují zadání - zda nedošlo k chybnému přepsání příkladu - a potom přepočítají příklad na každé straně lístku. Pokud by se stalo, že chybu neobjeví, mohou se obrátit na učitele. Pokud je výsledek shodný (správný), žák, který dokázal příklad zadaný kamarádem vypočítat, si jej nalepí na papír A4, který je součástí jeho portfolia z matematiky. Čas na danou aktivitu je asi 10 - 15 min. Tento čas většinou věnuji slabším žákům, kteří potřebují pomoc a opětovné vysvětlování algoritmu písemných operací.
Po skončení aktivity následuje hodnocení a sebehodnocení práce. Nesporným přínosem této aktivity je kromě rozvíjení základních klíčových kompetencí okamžitá zpětná vazba pro žáka, spolupráce ve dvojici a pocit úspěchu, který při této aktivitě zažije každý žák. I ti nejslabší dokáží vždy vypočítat aspoň minimum příkladů. Jestliže pracuje dvojice, ve které je jeden počtář výrazně zdatnější a rychlejší než jeho partner, potom tomuto žákovi dá lístek s příkladem žák ze sousední lavice. S tím žáci žádný problém nemají a pomáhají si. Po skončení práce žáci hovoří o tom, jak se jim pracovalo a kolik příkladů zvládli vypočítat, mohou porovnat s prací minulou.

1
1. 1

Řešení slovní úlohy ve skupině

Pomůcky pro žáka: psací potřeby pro skupinu, papír, lepidlo
Pomůcky pro učitele: lístek se slovní úlohou pro každou skupinu, konečné řešení slovní úlohy, nápověda k řešení označená klíčem.

Popis činnosti

Skupina dostane slovní úlohu, při jejímž řešení je nutné uplatnit dovednost písemného sčítání nebo odčítání. Slovní úloha může být stejná pro všechny skupiny nebo mohou být dva typy úloh. Různá slovní úloha pro každou skupinu v jedné vyučovací jednotce se mi neosvědčila, je pak obtížnější kontrola práce a další slovní úlohy nejsou přínosem pro ostatní, protože všichni žáci se nestačí orientovat v různých zadáních.

Žáci řeší úlohu a po jejím zvládnutí si sami jdou zkontrolovat správné řešení, které visí na tabuli. Pokud by si nevěděli rady, mohou použít nápovědu označenou klíčem. Vzhledem k tomu, že práce není hodnocena známkou, nedochází k žádným snahám o podvádění. Cílem žáků je úkol splnit - i s nápovědou, ale ve většině příkladů se bez ní obejdou. Po skončení práce následuje sebehodnocení každé skupiny - zda splnili úkol, zda se zapojili všichni a nerušili ostatní a jak se jim pracovalo. V tomto případě se k práci skupiny vyjadřují všichni (skupiny jsou čtyřčlenné). Hodnocení probíhá poměrně rychle a učitel ví, zda žáci mluví pravdu, protože práci žáků celou dobu sledoval. Rozdělení rolí ve skupině je následující: mluvčí, zapisovatel, hlídač času, spojka. Mluvčí skupiny práci prezentuje před třídou, zapisovatel píše, hlídač času sleduje daný čas na práci a spojka donese potřebné pomůcky, nebo se jde za skupinu podívat na nápovědu. Role se mění - někdy si je žáci losují, jindy se sami domluví.

Obměnou mohou být různé slovní úlohy pro každou skupinu. Mluvčí skupiny po skončení práce seznámí ostatní skupiny se svou úlohou a jejím řešením. Práce je možné vyvěsit na nástěnku. Nejedná se o soutěž v klasickém slova smyslu, skupina za svou práci obdrží 3 body - splnili úkol, pracovali všichni a nerušili ostatní. Pokud tomu tak není, body se ubírají. Ve třídě je vyvěšený list s bodováním, jenž zobrazuje práci celé skupiny v daném časovém období. Pracovní list každého žáka je součástí jeho portfolia, žáci je mají ve třídě v papírových šanonech. Pracovní list skupiny má u sebe jeden z žáků dané skupiny.

S procvičováním učiva těmito činnostmi začali žáci ve třetí třídě, nyní se změnil pouze obor přirozených čísel, se kterými pracují.

2
2. 2

3
3. 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Božena Moltašová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

lístky papíru, lepidlo, psací potřeby, papíry, zadání slovních úloh, řešení slovních úloh, klíč k označení částečného řešení slovní úlohy