Odborný článek

Co je Edurama

18. 5. 2020 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková Csc.

Anotace

Článek podává celkovou informaci o připravovaném portálu Edurama a interaktivních úkolech pro prvouku a přírodovědu využitelných v současné době.

EDURAMA je soubor úkolů, které postupně vedou k chápání pojmů v jejich souvislostech a v situacích, které jsou běžné a k nimž je třeba zaujímat i vlastní postoje...

Již připravené úkoly se vztahují ke klíčovým pojmům RVP vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, a to od 2. ročníku až po 5. ročník 1. st. ZŠ.

Celý portál Edurama bude představovat knihovnu, rozčleněnou do jednotlivých knih, pro prvý a vyšší stupně vzdělávání. Zatím je možno celkově popsat 2 základní police knih této „knihovny“.

První police „knih“ pro 1. st. ZŠ s názvem vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět obsahuje „knihy“ s názvy:

  1. Věci kolem nás – interaktivní úkoly, ve kterých se žáci postupně aktivně seznamují s řadou klíčových, běžně používaných pojmů obecného charakteru a jejich dvojic (např. přírodnina – část přírody a lidský výtvor, surovina – výrobek, obal – odpad apod.).
  2. Voda – úkoly zaměřené na pozorování, využívání zkušeností, provádění jednoduchých pokusů, vyvozování závěrů a postupné zobecňování – se stále se zvyšující náročností – a obdobně je tomu i u následujících knih, jejichž témata jsou zřejmá z názvů:
  3. Vzduch, 4. Nerosty a horniny, 5. Půda, 6. Slunce, Země 7. Živočichové, 8. Rostliny, 9. Houby a bakterie, 10. Vztahy v přírodě, 11. Člověk a společnost.

Úkoly jsou v rámci jednotlivých knih ještě roztříděné do tří základních kapitol:

První kapitola je vždy věnována základnímu vyvození a pochopení pojmu, druhá kapitola se týká vztahu dané základní části, která je v názvu knihy (např. Voda), k člověku (lidem – o její potřebě, vlivech, způsobu využití pro náš život atd.) a třetí kapitola s úkoly, které se týkají nesprávného jednání či naopak možností a způsobů ochrany a správného využívání dané části přírody či lidských výtvorů…

V rámci jednotlivých „kapitol“ jsou navazující úkoly, jejichž vyřešení vede ke shrnutí, tj. ke stručnému informačnímu textu (např. obvyklému v učebnici).

Počet úkolů v jednotlivých kapitolách je různý a úkoly se liší podle zaměření: některé kladou jednoduché otázky na zkušenosti z běžného života, jiné představují návody k jednoduchým pokusům či k pozorování, ptají se na názor nebo odhad dítěte, vyžadují přiřazování a třídění obrázků, vyzývají k pozorování okolí, k doplňování textu, k vyvozování závěru nebo k řešení jednoduché tajenky, čímž se žák aktivně dostává k odbornému pojmu, který se ještě dále procvičuje v různých souvislostech a situacích apod. Pokud jde o jednoznačnou odpověď (při třídění věcí a jevů, správného či chybného označování, přiřazování atd.), dítě se vzápětí dozví, zda odpověď byla správná, prostřednictvím vyskakovacího obrázku klauna, kdežto odpovědi nejednoznačné (které lze vyjádřit různě) porovnává a hodnotí učitel. U každé odpovědi má učitel k dispozici vzorovou odpověď a obvykle i metodickou poznámku doporučující další aspekty, návaznosti, pozorování, příklady apod.

Na 1. st. ZŠ je každý úkol vždy na jedné stránce, aby žák měl celý úkol jasně před sebou – a nemusel „rolovat“. Celkový počet úkolů ve všech knihách a kapitolách v této části knihovny je značný – 837 úkolů.

Učitel má v metodické části k dispozici tabulky souvislostí mezi jednotlivými úkoly a klíčovými pojmy RVP a doporučené následné rozvržení úkolů do jednotlivých ročníků. To umožňuje respektovat individuálně a diferencovaně připravované školní vzdělávací programy.

Předpokládá se, že žák se v průběhu docházky do jednotlivých ročníků bude setkávat se stále náročnějšími úkoly z jednotlivých knih. Slovní označení nově uváděných pojmů se řeší formou tajenky, aby si žák nová takto aktivně vyvozená slova lépe zapamatoval.

Pro ověření získaných základních znalostí z jednotlivých knih portálu EDURAMA jsou určeny testové úkoly podle návrhů učitelů ze spolupracujících škol.

(Hlavní autorkou obsahu této části i celého portálu je RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková, CSc., která využila svých mnohaletých zkušeností z autorství v řadě učebních textů a ze spolupráce s mnoha školami na všech stupních školské soustavy, úkoly recenzoval a na jejich úpravě spolupracoval RNDr. Václav Sedláček, býv. ředitel ZŠ v Březnici. Obrazový doprovod úkolů zajišťoval p. J. Hůla a celkovou kontrolu provedl Prof. Ing. Vlad. Kalina, CSc.)

Na první polici úkolů zaměřených k vyvozování a chápání nových pojmů, jejich nejrůznějších souvislostí apod. navazuje police „aplikačních“ knih označená „Další vzdělávací obory 1. st. ZŠ“, která obsahuje úkoly pro český jazyk, anglický jazyk, matematiku, informatiku, výtvarnou výchovu a pracovní výchovu v naprosté většině navržené učiteli z 1. st. ze spolupracujících základních škol.

A jak je možno tyto úkoly využívat?

Především přímo při vyučování – pro aktivní (či aktivizující) výklad, čili společnou aktivní práci učitele se žáky.

Lze je také využívat nejprve pro samostatné řešení úkolů žáky (nebo jejich skupinami) a následnou kontrolu, diskusi, opravy i s doplňujícím výkladem učitele ve škole.

Lze je také výběrově zadávat jako domácí úkol.

Podrobně jsou tyto návrhy rozvedeny v části EDURAMA „Příručka pro učitele“.

A co je KORONAEDURAMA?

V současné těžké době pandemie pro školy i učitele se výše uvedené možnosti využívání portálu EDURAMA ještě zkomplikovaly nepřítomností žáků ve školách a potřebou zajistit zpětné kontakty mezi učiteli a žáky, kteří musí být doma, což je ne právě výhodná situace zejména pro počátky využívání portálu EDURAMA.

K původním požadavkům zajištění kontaktů mezi učitelem a žáky přibyly ještě požadavky zpětné vazby mezi učitelem a žákem doma.

Je tedy třeba zajistit:

a)       Zadání úkolů učitelem pro žáka v domácím prostředí – tj. jeho poslání na adresy žáků. Za této situace nejde o předávání jednotlivých úkolů, ale vždy o soubory úkolů, jejichž vyřešení na sebe navazuje a nakonec vede k danému textu, což učiteli šetří čas…

b)      Vyřešení úkolů žákem v domácím prostředí a poslání zprávy o vyřešení úkolů zpět na adresu učitele.

c)       Kontrolu řešení úkolů učitelem a zpětnou (motivační) informaci o úspěšnosti řešení pro žáka spojenou se zasláním textu vyplývajícího z vyřešení úkolů (tj. části „učebničky“, kterou si takto žák postupně vytváří.

Vazby mezi ad b) a ad c) se mohou opakovat v případě nesprávného řešení úkolu žákem a opravami učitele.

Pro portál KORONAEDURAMA byly proto připraveny příklady souborů úkolů – tzv. výukové plány pro jednotlivé ročníky 1. st. ZŠ tak, aby pro práci žáků v domácím prostředí mohl učitel zaslat vždy najednou (např. na celý týden) jeden výukový plán (tedy nikoliv jen jednotlivé úkoly, což by učitele i žáky velmi zdržovalo).

Pro tuto situaci byly zpracovány nezbytné technické úpravy ze strany řešitelů využívání výpočetní techniky (Computer Systems Consulting s.r.o.) i ze strany autorů alespoň pro vzorové části využívání úkolů z náhradního portálu KORONAEDURAMA, který vám teď předkládáme k využívání na adrese: https://www.edurama.cz/.

Informaci o případné zkušenosti s využíváním portálu KORONAEDURAMA posílejte, prosím, na adresu: dotazy@edurama.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková Csc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.