Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Charakteristika literární postavy (rozvoj čtenářské gramotnosti)
Odborný článek

Charakteristika literární postavy (rozvoj čtenářské gramotnosti)

Anotace

Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat. Než se však dostanou k samotnému úkolu: vysvětlíme si, jak dělíme charakteristiku postavy (vnější a vnitřní), sami si vyzkoušejí ve stručnosti charakterizovat svého spolužáka a ostatní mají za úkol ho poznat. Pomocí této motivační hry a výkladu si ucelíme dané téma, abychom se mohli začíst do vlastní knihy, a následně se pokusíme charakterizovat vlastní postavu v knize. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Cíl lekce:

Porozumění textu a interpretace:

Žák najde v textu potřebné jednoduché informace, které nejsou vyjádřeny přímo (včetně popisů postav). Tyto myšlenky zformuluje a následně je podpoří důkazy z textu.

Vztah ke čtení:

Žák si začíná vybírat samostatně knihu, který mu přináší čtenářský zážitek. Jeho čtenářská preference se často řídí doporučením od spolužáků.

Téma: Charakteristika literární postavy

Ročník: 2.–5. ročník

Rozsah vyučovací hodiny: 2–3 vyučovací hodiny

Pomůckyčtvrtka ve formátu A3 (v případě více dětí ve třídě – více čtvrtek), barevné papíry, papíry, lístečky s vlastnostmi (záporné, kladné), lístečky se jmény žáků, fixy, lepidla, knížky pro děti a mládež

Úvod:

Cíl úvodu: Žák dokáže sdělit cíl hodiny. Žák si vybere knihu k vlastní četbě pro tuto lekci.

Žáci si sednou do kruhu. Učitel žáky na hodině přivítá. Sdělí jim cíl dnešní hodiny.

„Děti, dnes se nám pokusíte charakterizovat vaši vybranou postavu v knize. Naším cílem je tedy porozumět pojmu charakteristika, umět ho vysvětlit a následně alespoň čtyřmi větami popsat vámi vybranou postavu.“

Následně učitel žáky vyzve, aby si do kruhu přinesli svou knihu (kterou si mohli přinést z domova) nebo aby si v knihovničce vybrali jakoukoli.

„O čem bys rád četl? Jaké postavy bys rád našel v knize? Chtěl bys, aby byla o zvířátkách nebo o opravdovém človíčkovi? Chtěl bys raději knihu s více obrázky? Nezaujal by tě komiks?“ aj... Žáci pomocí návazných otázek dojdou k výběru vlastní knihy.

Je nutné, aby učitel měl povědomí o knihách, které v knihovničce má, aby mohl dětem doporučit to, co hledají.

Opět si žáci sednout do kruhu a konkrétně si představí navzájem vybrané knihy. Název, název autora, proč si ji vybrali, popř. proč ji přinesli, zda ji již čtou aj.

Aktivizační část

Cíl akt. části: Žák dokáže vlastními slovy definovat pojem charakteristika.

Učitel se žáky snaží navést k vlastní formulaci tématu. „Jak si myslíš, že můžeme charakterizovat člověka? Co je to ta charakteristika? Čím se každý z nás liší? Jakými vlastnostmi? V tomto případě může dojít i k mravnímu poučení, jak se někteří chovají zle, mají tedy záporné vlastnosti, a naopak můžeme konkretizovat, které vlastnosti jsou dobré.

Žáci sami dospějí k vymezení pojmu:

Charakteristika (jaká postava je – kladné a záporné vlastnosti). 

Ukážeme si na příkladu: když postava takto jedná, je možná zlá, nebo hodná, líná, nebo pracovitá apod.

Následně učitel položí před žáky lístečky s různými vlastnostmi (zlý, hodný, lakomý, pracovitý aj.) = žáci vlastnosti rozdělí do dvou skupin: kladné a záporné. Tyto lístečky nalepíme např. na tabuli.

Motivační část:

Cíl: Žák pomocí hry charakterizuje svého spolužáka pomocí alespoň 4 vět. 

Učitel napíše na papírky jména dětí. Každé dítě si jeden vylosuje, pokusí se spolužáka charakterizovat popisnou zpětnou vazbou (způsob komunikace, který užíváme v případě, že druhému chceme sdělit, jak z našeho subjektivního pohledu vidíme jeho chování; např. kamarád, kterého jsem si vylosoval, udělal toto a toto...), aniž by se řeklo jeho jméno. Žáci se snaží přijít na to, o kterého spolužáka se jedná.

(V případě že by žáčci nechtěli svůj lísteček číst, stačí, když se učitel podívá do lístečku a zjistí, zda tématu porozuměli.)

Hlavní část:

Cíl: Žák tiše čte alespoň 20 minut.

Žák přemýšlí o tom, jaká je postava v knize, aby ji mohl charakterizovat.

Žák myšlenky zformuluje do textu.

Žák charakterizuje svou postavu v knize alespoň 4 větami.

Učitel vyzve žáky k tomu, aby se začetli do své knihy. 

Před samotným čtením učitel žákům zadá úkol: vybrat si jednu postavu v knize (jakoukoli, nejčastěji si žáčci vybírají hlavní) a pokusit se ji charakterizovat. Učitel poukáže na to, že musí tyto myšlenky najít v textu, jsou tam skryté. (Př.: Chlapeček pomohl babičce: „Jaký asi je?“, chlapeček hodil po spolužákovi jablko: „Jaký asi byl?“...)

Žáčci se začtou do své knihy, můžou si své myšlenky z četby zaznamenávat na papír bokem. Po 20 minutách je zformulují do souvislého textu. 

Při čtení si mohou žáčci najít jakékoli místo ve třídě, kde se budou cítit bezpečně a budou si tam chtít číst. My máme k dispozici i velké sedací polštáře, koberec, pracovní kouteček.

Závěrečná část

Cíl: Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z hodiny.

Žák dokáže zhodnotit hodinu, vlastní práci.

Žák dokáže shrnout alespoň 2 větami, co se naučil.

Žáci se s učitelem znovu setkávají v komunitním kruhu. Vzájemně si znovu představí svou knihu, seznámí nás s postavou, kterou si vybrali (např. maminka hlavní postavy, hlavní postava, kamarád hlavní postavy aj.) a přečtou vlastní zformulovanou charakteristiku postavy. Žáci poté zhodnotí, zda se opravdu jednalo o charakteristiku. Své myšlenky mohou podložit i přímo nalezením myšlenky v textu.

Následně proběhne shrnutí celé hodiny učitelem, zhodnocení, pochvala.

Taktéž žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení (co se jim povedlo). Vyjádří se, co si z dnešní hodiny odnášejí.

Reflexe

Lekce žáky zaujala, především motivační část. Bavilo je poznávat své spolužáky podle charakteristiky. Informace v textu vyhledávali většinou bez pomoci a s nadšením je sdělili ostatním. Myslím si, že i tématu velmi dobře porozuměli. Jistě takovou lekci vyzkouším ráda znovu.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 9. 2020
Autorka v textu didakticky přiměřeným podáním představuje svou zkušenost s tím, jak se žáky čtou a všímají si ustálených prvků v textech, jimiž autoři charakterizují literární postavy dětské knihy. Autorka využívá bohatých zkušeností ve vzdělávání s dílnami čtení a ústrojně hodinu staví na jejím základě - samostatný výběr knihy, tiché čtení, záměrné sledování a vyhodnocování konkrétního aspektu (ustáleného prvku). Příklad je vhodný následování. Ale oceníme také jeho kritické zhodnocení v EMĚ - reputačním systému vzdělávacích zdrojů ema.rvp.cz, což Vám umožní strukturovanou evaluaci příkladu: je pro mne otázkou, zda je stejně potentní pro výuku ve 2. ročníku a v ročníku 5. A dále je pro mne otázkou, zda pojem v anotaci "vnější charakteristika" není protimluv. Charakterizovat člověka lez přímo, anebo nepřímo. Přemýšlím, co ale znamená charakterizovat jej zevně, když charakter je vnitřní kvalitou osoby.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída