Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
Odborný článek

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

11. 8. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Hana Hejčíková

Anotace

Autorka v článku uvádí charakteristiku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět i jejích tematických okruhů. Věnuje se také výběru učiva a rozvoji klíčových kompetencí.

Tato vzdělávací oblast je koncipována pouze pro 1. stupeň. Sjednocuje společenskovědní a přírodovědné učivo, včetně výchovy ke zdraví. Jsou tu integrována témata, která se týkají člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví atd. Uplatňuje se zde pohled do historie i současnosti s cílem směřovat k vytvoření dovedností pro praktický život. Navazuje na poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání a dále je rozvíjí. Žáci se učí pozorovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, učí se je pojmenovávat, vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných. Na základě poznání sebe a svých potřeb se učí vnímat základní vztahy mezi lidmi, učí se porozumět světu kolem sebe a vnímat přednosti i problémy současného způsobu života. Předpokladem správného naplnění obsahu této vzdělávací oblasti je propojení s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků. Základem výuky by měl být osobní příklad učitelů a vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je členěna do pěti tematických okruhů:

 1. Místo, kde žijeme - různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, k obci, regionu a postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků.
 2. Lidé kolem nás - žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity, úcty k člověku i jeho práci, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
 3. Lidé a čas - žáci se učí orientovat v čase a různých dějích, poznávají, jak a proč se čas měří, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám v čase podléhají. Od nejznámější událostí v rodině, obci a regionu se postupně dochází k nejdůležitějším poznatkům z historie naší země. Podstatou tohoto okruhu je vzbudit u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Žáci by měli mít dostatek příležitostí k tomu, aby mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů (z rodiny, nejbližšího okolí), aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky muzeí, knihovny atd.
 4. Rozmanitost přírody - žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, poznávají její rozmanitost a proměnlivost. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili provázanost všech přírodních dějů i vliv lidské činnosti na rovnováhu planety. Na vycházkách žáci prakticky poznávají okolní krajinu, její proměny, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy. Sledují, jak člověk svými zásahy do přírody krajině pomáhá, nebo škodí, a hledají možnosti, jak ve svém věku přispět ke zlepšení životního prostředí.
 5. Člověk a jeho zdraví - žáci poznávají sebe sama jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk během svého života vyvíjí a mění, co prospívá a škodí jeho zdraví. Získávají základní poučení o zdravotní prevenci, první pomoci a o bezpečném chování v četných životních situacích, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel (mimořádné události). Měli by mít možnost seznamovat se prostřednictvím modelů s lidským tělem, hrát určené role a řešit modelové situace, které upevní jejich konkrétní dovednosti a rozhodovací návyky, a na jejich základě docházet k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

Zájem dětí o poznávání okolního světa a hledání odpovědí na různé problémy a otázky, které přináší život, je významným momentem ovlivňujícím rozvoj jejich osobnosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět nabízí učitelům bohatou škálu příležitostí a možností, jak tento zájem dětí podchytit a vést je nenásilně tak, aby byly dostatečně vnímavé a zároveň odolné vůči změnám v okolním světě, aby na ně dokázaly pružně reagovat a učily se být zodpovědné za svá rozhodnutí. Učivo by nemělo být žákům předáváno izolovaně, ale v hlubších souvislostech, předpokládá se propojení s řadou průřezových témat. Právě zde je největší prostor pro různé formy výuky: integrovanou výuku, projektové vyučování či výuku v blocích, vycházky, exkurze, besedy se zajímavými lidmi.

Na konci 5. ročníku by měli všichni žáci prokázat dovednosti, které jsou vyjádřené očekávanými výstupy pro 2. období u jednotlivých tematických okruhů.

Prostředkem ke splnění tohoto cíle je výběr vhodného učiva. Učivo uváděné v RVP ZV má charakter doporučeného rámce, ze kterého mohou učitelé čerpat a případně i některé náměty do svého školního vzdělávacího programu doplnit. Takto definované učivo je pak již v rámci školy závazné pro všechny vyučující. Metody a způsoby práce ve vyučování by měly být voleny tak, aby směřovaly k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, a jak již bylo uvedeno, měly by mít převážně činnostní charakter, kdy se žáci k novým poznatkům, dovednostem a postojům dopracovávají svým vlastním úsilím - pozorováním, objevováním, vlastním prožitkem, osobní zkušeností aj.

Oblast Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k :

 • objevování nových skutečností, k radosti a uspokojení z objevování a dosaženého výsledku;
 • utváření pracovních návyků v jednoduchém samostatném i týmovém experimentování;
 • orientaci ve světě informací, k zvládnutí základních způsobů jejich získávání, zpracování a používání;
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech;
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů;
 • efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných i méně běžných situacích;
 • samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k samostatnosti v projevech názorech, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) a k respektování kvalit a běžných potřeb jiných lidí;
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně;
 • rozvíjení a přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí;
 • poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět;
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví i bezpečnosti a zdraví jiných.

Pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je v rámcovém učebním plánu, který je pro všechny školy závazný, vymezen minimální počet 12 hodin týdně pro všechny ročníky l. stupně. Počet hodin i rozdělení učiva do jednotlivých ročníků je v kompetenci školy. Při výběru učiva do ročníků je třeba vycházet z očekávaných výstupů pro jednotlivá období. (l. období : 1. - 3. ročník, 2. období: 4. - 5. ročník)

Minimální časovou dotaci je možné rozšířit o další hodiny z disponibilní časové dotace.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět umožňuje vyučujícím v maximální míře uplatňovat své pedagogické tvůrčí schopnosti, používat moderní vyučovací metody a tím aktivovat žáky a vybavovat je všestrannými kompetencemi důležitými pro uplatnění v běžném životě. Žáci zde též získávají a upevňují své pracovní návyky a připravují se tak na specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech na 2. stupni - Člověk a společnost, Člověk a příroda a Výchova ke zdraví.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Hejčíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět