Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Poruchy plynulosti řeči (fluence) – koktavost (balbuties), breptavost (tumultus sermonis)
Odborný článek

Poruchy plynulosti řeči (fluence) – koktavost (balbuties), breptavost (tumultus sermonis)

Anotace

Článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Text se věnuje narušené komunikační schopnosti, konkrétně poruchám plynulosti řeči.

V období okolo třetího až čtvrtého roku věku jsou u dětí poměrně časté fyziologické obtíže v řeči, které někdy mohou být mylně považovány za počátek koktavosti. Pravděpodobně se jedná o přirozenou nevědomou strategii dítěte při lingvisticky náročném projevu, kdy si opakováním, popř. zarážkami v řeči, pomáhá získat více času pro složitější vyjádření. Pouze malé procento fyziologických iterací (opakování slov) se v pozdějším věku rozvine ve skutečnou koktavost. Osoby pečující o dítě by měly k těmto obtížím přistupovat citlivě, především by neměly spěchat na řečový projev dítěte.

Koktavost (balbuties)

Jedná se o poruchu projevující se charakteristickým nedobrovolným přerušováním plynulosti procesu mluvení. Jedná se o generalizovanou poruchu koordinace činnosti svalových skupin, které se podílejí na motorické realizaci řeči. Porozumění řeči není narušeno.

Tato porucha má značně nepříznivé dopady na citové prožívání dítěte a jeho sociální zařazení. Mezi nejčastěji uváděné příčiny koktavosti patří dědičnost, negativní vlivy sociálního prostředí, psychická traumata, orgánové příčiny či poruchy metabolizmu. V řadě případů však nelze jednoznačně určit konkrétní příčinu. Podle převahy projevů je koktavost dělena na:

  • tonickou (charakteristický je zvýšený tlak předcházející vyslovení slova či věty)
  • klonickou (nekontrolovatelné opakování slabik)
  • tonoklonickou (opakování slabik je předcházeno zvýšeným tlakem)

Častým příznakem je také nápadné chování doprovázející řečový projev (grimasy, mrkání, kývání tělem apod.) a vyhýbání se očnímu kontaktu.

Breptavost (tumultus sermonis)

Mezi typické příznaky této poruchy patří zrychlení řečového projevu, opakování a vynechávání slabik, narušená artikulace, narušené dýchání, hlasové poruchy a dysmúzie. Vzhledem k překotnému tempu řeči má dítě obtíže s realizací artikulačních pohybů, což vede i k nesprávné výslovnosti. Zrychlení je tím větší, čím více slabik je ve slově, resp. slov ve větě. Breptavost je nejnápadnější právě v dlouhých slovech a větách.

Podpora dětí s narušenou komunikační schopností v mateřské škole

V předškolním věku se vyskytují různé formy narušené komunikační schopnosti. Pokud nejsou adekvátně odborně řešeny, můžou mít negativní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Odborná intervence by proto měla být dětem zajištěna včas.

Velmi významnou úlohu má v tomto období prevence zacílená na rozvoj všech rovin jazykového projevu předškoláků. K podpoře dětí s narušenou komunikační schopností v mateřské škole lze doporučit:

  • V komunikaci s dětmi hovoříme tak, abychom jim byli pozitivním vzorem ve všech výše uvedených rovinách jazyka.
  • Pokud dítěti není poskytována logopedická intervence, vysvětlíme rodičům, jak je důležitá pro celkový rozvoj dítěte a doporučíme jim, aby logopedickou péči dítěti zajistili (platí pro projevy, které již nelze považovat za fyziologické, viz výše).
  • V rámci aktivit v denním programu nabízíme dostatek příležitostí pro rozvoj ve všech výše uvedených jazykových rovinách.
  • Dětem s poruchami plynulosti (zejména koktavostí) poskytujeme emocionální podporu. Ostatním dětem také vysvětlíme, že dítěti s koktavostí mohou pomoci tím, že se mu nebudou posmívat ani naléhat na rychlé vyjádření.
  • U dětí s narušeným porozuměním používáme krátká jednoznačná sdělení, která můžeme doprovodit obrázkem, fotografií, demonstrací či jinou formou vizuální podpory.

Ukázka pochází z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Kompletní metodika je volně dostupná ke stažení na webu Nakladatelství Raabe v sekci Projekty.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby