Odborný článek

Čadské jezero

17. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Ústav pro informace ve vzdělávání

Anotace

Příspěvek je příkladem jednoho z možných zpracování testových úloh, které byly použity v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti známém jako PISA, organizovaném v roce 2000 OECD. Nabízíme ho především jako inspiraci pro práci se žáky při rozvoji dovedností v oblasti čtenářské gramotnosti.

<p><em>Úloha je převzata z publikace</em><em> </em><em>ÚIV</em><em> KRAMPLOVÁ, I. a kol: Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. Praha: ÚIV, 2002. Publikace se věnuje čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu PISA, který proběhl v roce 2000. Podrobněji proto popisujeme sledované dovednosti a jejich úrovně obtížnosti, dále typy úloh, které nejsou v našich učebnicích zrovna obvyklé, a rovněž způsob vyhodnocování různých typů úloh. Tato publikace si sice klade za cíl seznámit učitele s novými trendy hodnocení a s výsledky našich žáků ve výzkumu PISA, avšak především by měla sloužit jako inspirace pro konkrétní práci v hodinách a jako učební materiál, ve kterém se učitelé naučí některé nové věci a budou mít příležitost si je vyzkoušet. Důležitou součástí publikace jsou cvičení pro učitele.</em></p> <h5>Text pro žáka 1</h5> <p><strong>Graf 1 </strong>ukazuje změny hladiny Čadského jezera na Sahaře v severní Africe. Čadské jezero zcela zmizelo v době asi 20 000 let před naším letopočtem, během doby ledové. V době asi 11 000 let před naším letopočtem se znovu objevilo. Dnes je jeho hladina asi taková, jaká byla v roce 1 000 našeho letopočtu. <table id="obr_1" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/2240/1.jpg?153736u" alt="Graf " align="center" /></td> </tr> <tr> <td>1. Graf</td> </tr> </tbody> </table> </p> <p align="center"><img src="/soubor/02240-1.jpg" border="0" alt=" " /></p> <p><strong>Graf 2</strong> ukazuje saharské skalní kresby (starověké kresby nebo malby nalezené na stěnách jeskyň) a měnící se strukturu živých organismů. <table id="obr_2" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/2240/2.jpg?153806u" alt="Graf " align="center" /></td> </tr> <tr> <td>2. Graf</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> </p> <h5>Text pro žáka 2</h5> <p>Použij informace o Čadském jezeře na předcházející straně k zodpovězení následujících otázek:</p> <h5>Otázka 1:</h5> <p>Jaká je hloubka Čadského jezera dnes? <br /><br />A Asi dva metry. <br />B Asi patnáct metrů. <br />C Asi padesát metrů. <br />D Již zcela zmizelo. <br />E Tato informace v článku není. <br /><br />Zakroužkuj správnou odpověď.</p> <h5>Otázka 2:</h5> <p>Ve kterém roce přibližně začíná Graf 1</p> <p>...........................</p> <h5>Otázka 3:</h5> <p>Proč autor zvolil toto datum jako počátek grafu?</p> <p>..............................................................................................................</p> <p>..............................................................................................................</p> <h5>Otázka 4:</h5> <p>Graf 2 je založen na předpokladu, že:</p> <p>A Zvířata na skalních kresbách se zde vyskytovala v době, kdy byla nakreslena.<br />B Tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, byli vysoce zruční.<br />C Tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, mohli hodně cestovat.<br />D Zvířata zobrazená na skalních kresbách se nikdo nepokusil ochočit.</p> <h5>Otázka 5:</h5> <p>K zodpovězení této otázky potřebuješ sjednotit informace z Grafu 1 a Grafu 2. Ke zmizení nosorožců, hrochů a zubrů ze saharských skalních kreseb došlo <br /><br />A Na počátku poslední doby ledové. <br />B Uprostřed období, ve kterém byla hladina Čadského jezera nejvýše. <br />C Poté, co hladina Čadského jezera již více než tisíc let klesala. <br />D Na počátku nepřetržitého období sucha.</p> <p>Zakroužkuj správnou odpověď.</p> <h5>Vyhodnocení otázek a další informace pro učitele</h5> <p><strong>Otázka 1: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 2 <br />Dovednost: získávání informaci <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: výběr odpovědi</p> <p>* Jaká je hloubka Čadského jezera dnes? <br /><br />A Asi dva metry. <br />B Asi patnáct metrů. <br />C Asi padesát metrů. <br />D Již zcela zmizelo. <br />E Tato informace v článku není. <br /><br />VYHODNOCOVÁNÍ otázky 1 <br />Správná odpověď: odpověď A</p> <p>Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>65,1 %</p> </td> <td> <p>67,7 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>65,5 %</p> </td> <td> <p>66,1 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>65,0 %</p> </td> <td> <p>69,4 %</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 2: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 3 <br />Dovednost: získávání informací <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: uzavřená</p> <p>* Ve kterém roce přibližně začíná Graf 1</p> <p>VYHODNOCOVÁNÍ otázky 2 <br />Úplná odpověď:<br />11 000 př. n. l. (nebo přibližný odhad pohybující se v období let 12 000 až 10 500 př.n.I., případně jiná odpověď, ze které vyplývá, že žák odvozoval údaj ze stupnice)</p> <ul type="disc"> <li>11000 </li> <li>11 000 př. n. l. </li> <li>10 500 př. n. l. </li> <li>Těsně před rokem 10000 př. n. l. </li> <li>Okolo 12 000 </li> <li>Okolo 11 000 př. n. l. </li> </ul> <p>Nevyhovující odpověď <br />Jiné odpovědi včetně šipek směřujících k počátečnímu bodu grafu</p> <ul type="disc"> <li>10 000 př. n. l. (Chybné odvození ze stupnice)</li> <li>20 000 př. n. l.</li> <li>8 000 př. n. l (Podíval se do špatného grafu) </li> <li>11 000 př. n. l. 4 000 př. n. l. (Přeškrtnuté odpovědi si nevšímejte]</li> <li>0 </li> </ul> <p>Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>50,9 %</p> </td> <td> <p>57,2 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>53,6 %</p> </td> <td> <p>59,0 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>48,4 %</p> </td> <td> <p>55,6 %</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 3: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 4 <br />Dovednost: posouzení <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: otevřená <br /><br />* Proč autor zvolil toto datum jako počátek grafu? <br /><br />VYHODNOCOVÁNÍ otázky 3 <br />Úplná odpověď:<br />Zmiňuje se o znovuobjevení jezera. Odpověď může být přitom hodnocena jako úplná i tehdy, je-li odpověď na předchozí otázku nesprávná.</p> <ul class="unIndentedList"> <li>Čadské jezero se znovu objevilo 11 000 let př. n. l. poté, co zcela zmizelo asi 20 000 let př.n.I. </li> <li>Jezero zmizelo v průběhu doby ledové a poté se v této době objevilo znovu. </li> <li>V té době se znovu objevilo. </li> <li>Asi 11 000 let př. n. I. se vrátilo zpět. ¨</li> <li>V té době se jezero znovu objevilo poté, co na 9 000 let zmizelo. </li> </ul> <p>Nevyhovující odpověď <br />Jiné odpovědi, včetně šipek směřujících k počátečnímu bodu grafu.</p> <ul class="unIndentedList"> <li>Tehdy se objevila zvířata. </li> <li>V době 11 000 př. n. l. lidé začali tvořit skalní kresby. </li> <li>V době 11 000 př. n. l. se jezero objevilo (poprvé). ¨</li> <li>Protože v té době bylo Čadské jezero úplně vysušeno. </li> <li>Protože to byl první posun na grafu. </li> </ul> <p>Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>36,9 %</p> </td> <td> <p>43,1 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>34,9 %</p> </td> <td> <p>40,9 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>39,2%</p> </td> <td> <p>45,3%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 4: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 1 <br />Dovednost: vytvoření interpretace <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: výběr odpovědi <br /><br />* Graf 2 je založen na předpokladu, že <br /><br />A zvířata na skalních kresbách se zde vyskytovala v době, kdy byla nakreslena. <br />B tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, byli vysoce zruční. <br />C tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, mohli hodně cestovat. <br />D zvířata zobrazená na skalních kresbách se nikdo nepokusil ochočit.</p> <p>VYHODNOCOVÁNÍ otázky 4 <br />Správná odpověď: odpověď A</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>77,3 %</p> </td> <td> <p>80,4 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>75,6 %</p> </td> <td> <p>80,0 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>79,2%</p> </td> <td> <p>81,0%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 5: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 3 <br />Dovednost: vytvořeni interpretace <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: výběr odpovědi</p> <p>* K zodpovězení této otázky potřebuješ sjednotit informace z Grafu 1 a Grafu 2. Ke zmizení nosorožců, hrochů a zubrů ze saharských skalních kreseb došlo:</p> <p>A na počátku poslední doby ledové. <br />B uprostřed období, ve kterém byla hladina Čadského jezera nejvýše. <br />C poté, co hladina Čadského jezera již více než tisíc let klesala. <br />D na počátku nepřetržitého období sucha.</p> <p>VYHODNOCOVÁNÍ otázky 5 <br />Správná odpověď: odpověď C <br />Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>56,7 %</p> </td> <td> <p>59,3 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>55,7 %</p> </td> <td> <p>56,0 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>57,9 %</p> </td> <td> <p>62,6 %</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <hr size="2" />

Literatura a použité zdroje

[1] – KRAMPLOVÁ, I. et al. Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. Praha : ÚIV, 200.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ústav pro informace ve vzdělávání

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Evropa a svět nás zajímá

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list