Odborný článek

QR kódy

Anotace

V příspěvku je popsána aktivita, která je postavena na práci s prostředkem pro sběr dat, tzv. QR kódy. Cílem aktivity je aktivizace žáků a vtažení do tématu daného předmětu. Žáci pracují s digitálními prostředky, které se dnes už běžně používají, a jsou jim tak blízké. Nedílnou součástí je rozvoj gramotností, v tomto případě především čtenářské a digitální. Při aktivitě žáci také spolupracují ve skupině, diskutují nad danou problematikou a obhajují svoje názory. Aktivita je vhodná do předmětu Výchova k občanství, Výchova ke zdraví nebo Informační a komunikační technologie. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Cílem aktivity je kromě aktivizace žáků ve výuce, přiblížit jim možnosti využití nových moderních technologií. Při aktivitě jsou žáci vedeni ke spolupráci ve skupině a také k vytvoření a obhájení svého názoru na určenou problematiku. Důležitou součástí je také rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

QR kódy

Vzdělávací obor

Výchova k občanství, Informační a komunikační technologie,

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. třída)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti, Mezinárodní vztahy, Globální svět; Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

 • VO-9-1-05 Žák kritický přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
 • VO-9-5-03 Žák uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory.
 • VO-9-5-04 Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život.
 • ICT-9-1-01 Žák ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost.
 • ICT-9-2-02 Žák ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací.
 • ICT-9-2-04 Žák používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák charakterizuje digitální zdroje, které využívá ve svém vzdělávání; na příkladech z okolí ukazuje, jak digitální technologie zlepšují život.

Žák charakterizuje digitální zdroje důležité pro občana a prostřednictvím digitálních technologií se zapojuje do dění ve svém okolí; uvádí situace, kdy digitální technologie zlepšují život různým sociálním skupinám.

Žák na základě vlastních kritérií pro vyhledávání získává potřebné informace z doporučených zdrojů.

Žák potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje.

Žák využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci.

Čtenářská gramotnost

Žák s dopomocí vyvozuje z nalezených informací další souvislosti nebo závěry, mj. též o autorském záměru adresáta.

Žák vědomě používá základní strategie pro porozumění textu, např. předvídání, vizualizace, propojování s vlastní zkušenosti, vyjasňování neznámých slov. Všímá si, když je text složitý, když něčemu v textu nerozumí; s dopomocí volí strategie vedoucí k porozumění.

 

Aktivita QR kódy je postavena na práci s prostředkem pro sběr dat, tzv. QR kódy (viz níže). V době využívání stále většího množství mobilních a počítačových aplikací, prostředků pro sdílení dat je potřeba, aby se nezapomínalo na rozvoj základních gramotností, bez kterých se nejenom žáci neobejdou. Na rovinu, dnes není úplně jednoduché získat si pozornost žáka a učitelé se snaží vymyslet vše možné. Nelze opomínat to, že dnešní děti vyrůstají v době, kde jsou na využívání již zmiňovaných mobilních aplikací zvyklé, a to v mnoha případech už od předškolního věku. Proč tedy nevyužít toho, na co jsou zvyklé a trochu výuku nepřizpůsobit jejich „stylu“? Není potřeba měnit zažité metody a zvyky, stačí trocha fantazie a vynalézavosti, které postačí, aby učitel získal žáky na svoji stranu, ať už se probíraného tématu týče, rozvoje gramotností nebo jen zlepšení spolupráce s žáky. Toto do jisté míry splňuje aktivita QR kódy.

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita se dá využít ve výuce jakéhokoli vyučovacího předmětu. Pro ukázku poslouží vyučovací hodina Výchova k občanství (aktivita je vhodná i do dalších předmětů, např. Výchova ke zdraví, Informační technika). Jak už bylo zmíněno v úvodu, v aktivitě pracujeme s tzv. QR kódem, jenž je směsicí černobílých čtverečků připomínající nevzhledně rozsypaný čaj (viz obrázek č. 1). Zkratka QR pochází z anglického „quick response“, což v doslovném překladu znamená „rychlá odpověď“. Nutno podotknout, že odpověď je opravdu rychlá. V praxi stačí vyfotit (načíst) QR kód na mobilní telefon uživatele skrze nainstalovanou aplikaci (tzv. QR čtečku). Bývá součástí základního vybavení aplikací v chytrých telefonech nebo je možnost aplikaci bezplatně stáhnout. U modernějších typů chytrých telefonů a aplikací není potřeba stahovat čtečku, telefony umí QR kód přečíst v režimu zapnuté kamery. Čtečka následně rozšifruje znaky kódu a přeloží je na žádané informace jako například text, vizitku nebo rozsáhlý internetový odkaz. Tento způsob je v dnešní době využíván čím dál více a v různých odvětvích, například reklamní kampaně, které propojují s firemními weby a mobilními stránkami; elektronické jízdenky nebo letenky; informování o rychlém občerstvení, jako je například McDonalds. [1]

 

 

Autor díla: Adam Cvik


Obr č. 1 – ukázka OR kódu [2]

Příprava aktivity se odvíjí od toho, co si učitel od aktivity slibuje. Zdali chce žákům sdělit informace formou hry a QR kódů, zda chce posoudit schopnost žáků spolupracovat ve skupině nebo propojit obojího. V této ukázce se bude jednat o propojení výše popsaných možností.

V aktivitě se bude jednat o skupinovou práci žáků (žáci budou rozděleni do skupinek – 1 skupinka/2–3 žáci), kdy žáci budou vyhledávat ve třídě QR kódy, které učitel připravil pomocí QR generátoru, následně uložil a vytisknul. V každém QR kódu se bude nacházet otázka týkající se tématu, kterému se učitel se žáky věnuje. Úkolem žáků bude pomocí QR čtečky, kterou budou mít k dispozici v mobilním zařízení, zjistit konkrétní otázku a odpovědět na ní. Pokud nebudou žáci odpověď vědět, mohou použít internetový prohlížeč nebo mobilní telefon.

Při přípravě používá učitel tzv. QR generátor [3], pomocí kterého může vytvořit z vybraného textu QR kód. Učitel sestaví seznam otázek nebo pojmů, které chce s žáky v rámci aktivity probrat, a pomocí QR generátoru je převede do QR kódů (ukázka viz níže). Vygenerované QR kódy si uloží v počítači a následně je vytiskne, doporučená je velikost 4 kódy na papír formátu A4. Kódy poté rozstříhá. Je důležité, aby měl učitel u sebe všechny vypsané otázky a QR kódy v menším provedení, aby mohl kontrolovat správnost a průběh aktivity. Je dobré, aby byly jednotlivé otázky nebo pojmy označeny čísly před převedením do formátu kódu (např. 1. Co je to sociální síť?). Celkový počet otázek učitel žákům sdělí před zahájením aktivity, aby žáci věděli, jaký je celkový počet.

Průběh aktivity. Před zahájením aktivity učitel rozvěsí QR kódy po třídě na dostupná místa všem žákům. Učitel rozproudí diskuzi na téma QR kódy tak, aby zjistil, kolik toho žáci o QR kódech vědí, jaký mají názor na jejich používání, případně dovysvětlí nejnutnější věci (např. co je QR kód, QR čtečka, …). Následně žáky rozdělí do skupin tak, aby každá skupinka měla k dispozici jednu QR čtečku. V každé skupince může jeden ze žáků použít svůj mobil a aktivovat čtečku QR kódů. Doporučuji se nejdříve žáků zeptat, kdo má aktivní čtečku QR kódu na svém telefonu a podle toho rozdělovat žáky do skupin tak, aby v každé skupince byla alespoň jedna čtečka QR kódů. Pokud bude potřeba, mohou si žáci aplikaci stáhnout a nainstalovat v mobilu. Úkolem jednotlivých skupin je najít QR kódy, pomocí čtečky zjistit otázky, které se pod kódy skrývají, zapsat si je a odpovědět na ně. K odpovědím mohou žáci použít mobilní telefon. Pokud aktivita probíhá v rámci hodiny Informační techniky, odpovědi žáci zaznamenávají do počítače, přesněji do textového editoru, a mohou je na něm vyhledávat. Vítězí skupina, která jako první najde všechny otázky a odpoví na ně (nerozhoduje tu správnost odpovědí). Časový limit učitel na vyplnění odpovědí určí podle náročnosti otázek a jejich počtu. Důležité je, aby učiteli zbyl čas na zkontrolování správných odpovědí, diskuzi a zpětnou vazbu.

Ukončení aktivity. Aktivita končí tím, že některá ze skupinek odpoví na všechny otázky, nebo po vypršení časového limitu. Poté následuje kontrola zodpovězených otázek, do kterých se zapojují všichni žáci. Probíhá řízená diskuze nad průběhem aktivity a získanými odpověďmi. Na odpovědi a jednotlivé názory žáků navazuje učitel vysvětlením pojmů nebo rozvedením diskuze a propojuje je s tématem, kterému se chtěl věnovat.

Inovace a rozšíření aktivity. Pokud bychom žáky chtěli ještě více aktivizovat, je možné QR kódy rozmístit i mimo třídu, třeba na školní chodbu, aby se žáci museli dát ještě více do pohybu. Aktivita byla zkoušena i ve volnočasových aktivitách, kde byly rychlost a běhání zásadní, a splnila účel.

Pro větší zapojení žáků nejen do aktivity je dobré, aby žáci QR kódy sami používali. Je tedy vhodné na aktivitu navázat takovou činností, kdy budou žáci sami QR kódy vytvářet nebo sdílet.

Varianta ukončení aktivity. Aktivitu nemusí nutně některá skupina vyhrát. Variantou může být i vyhodnocení formou diskuze, např. o přínosnosti hodiny nebo tématu, kterému se žáci pomocí QR kódů věnují; například téma globalizace za pomocí sociálních sítí. Nejde primárně o správnost odpovědí, ale o to, aby se žáci zamýšleli nad tématem a nad odpověďmi, které zpracovali, a učili se více rozvádět své myšlenky a názory.

Ukázka QR kódů a zadání

1. Co je to sociální síť? 

Autor díla: Adam Cvik


2. Proč si myslíte, že jsou sociální sítě tak populární?

Autor díla: Adam Cvik


3. Jakou sociální síť lidé používají nejvíce a proč? (Dokažte své tvrzení třemi argumenty z dostupných zdrojů.)

 

Autor díla: Adam Cvik


Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita jako taková na první pohled vypadá pouze jako činnost, kterou žáky aktivizujeme a uvedeme do tématu, opak je pravdou. Učitel při ní může sledovat více podstatných faktorů najednou, jak žáci pracují, samozřejmostí je vysvětlení látky, kterou učitel s žáky probírá. V neposlední řadě jde také o rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti.

Jak už bylo napsáno výše, aktivita má žáky aktivizovat a uvést do tématu, kterému se s učitelem věnují. Při aktivitě žáci pracují ve skupince. Po zadání aktivity si žáci musí mezi sebou sami rozdělit jednotlivé role, aby splnili zadání (kdo bude zapisovat odpovědi, kdo bude hledat QR kódy, atd.). Učitel může sledovat, jak se žáci popasují s vedením sebe sami, kdo se stává leadrem skupiny, zda se žáci domluví bez problémů a další.

Dalším faktorem je téma, kterému se učitel věnuje a s žáky ho probírá. Při aktivitě má učitel možnost žáky pouze „rozehřát“ a otázky volit jakékoli, nebo už přímo do aktivity zahrnout pojmy a otázky, které se týkají daného tématu. V ukázce zadání jsou zvoleny i otázky otevřené, na které žáci musí odpovídat souvislými větami, a ne jenom ANO/NE. Pro ukázku jsem zvolil téma SOCIÁLNÍ SÍTĚ. Další otázky jsou postaveny tak, že na některé jsou schopni žáci odpověď sami, a k dalším musejí využít internetového prohlížeče a vyhledání informací.

Tím se dostávám k rozvoji digitální a čtenářské gramotnosti. Při vyhledávání odpovědí a jejich následnému zaznamenávání musí žák ovládat základní práci s počítačem, musí umět rozlišit správný zdroj pro vyhledávání, vyhodnotit, zda je informace ze zdroje důvěryhodná a následně zdroj samozřejmě uvést (uvedení zdroje k odpovědi je na zadání učitele, zda je bude vyžadovat). Při uvádění zdroje se žák učí základní pravidla sdílení dat. Pro správnou odpověď musí žák porozumět textu, umět vyhodnotit a sestavit odpověď a následně zformulovat a zaznamenat odpověď.

V neposlední řadě obsahuje aktivita soutěžní prvek, který žáky dokáže v táhnout do dané problematiky a formou hry je učit.

 

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální a čtenářskou gramotnost.

Digitální gramotnost. Aktivita u žáka rozvíjí digitální gramotnost. Žák se učí pracovat s novými prvky informačních technologií. Vyhledává důležité informace v internetovém prostředí, učí se rozeznat a použít vhodné informace a uvést zdroje, kde informace získal. Informace zaznamenává tak, aby s nimi mohl pracovat i nadále.

Čtenářská gramotnost. Aktivita u žáka rozvíjí také čtenářskou gramotnost, kdy se žák po zadání tématu (otázky) snaží vyhledat vhodný zdroj informací. Následně se přečtením textu snaží vyvodit správnou odpověď, správně ji zformulovat a zaznamenat ji. Pomocí porovnání zadané otázky s nalezenými informacemi je nucen se rozhodnout na základě vlastní analýzy a porozumění danému textu. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti rozvíjí také spolupráci ve skupině, kde žák uplatňuje schopnost tolerovat a respektovat rozdílnost názoru jiných spolužáků při uchopení a porozumění textu.[1] Co je QR kód? http://www.qr-kody.cz/qr-kod, 2009–2014.

[2] Generování QR kódu. www.qrgenerator.cz, 2019.

[3] QR generátor – online. www.qr-kody.cz/qr-generator, 2009–2014.

Reflexe

Aktivita byla vyzkoušena jak ve školní praxi (žáci 2. stupně ZŠ), tak i ve volnočasových aktivitách. Žáci byli za pomocí QR kódů vtaženi do výuky, a zároveň i do tématu, které s nimi vyučující probírali. Vyhledávali informace a sami nabízeli svůj názor na danou problematiku (např. vliv sociálních sítí na globalizaci, ...). Přínosná byla i spolupráce ve skupině, kdy si žáci museli rozdělit jednotlivé kompetence mezi sebou (někdo načítá QR kódy, někdo vyhledává odpovědi a někdo zaznamenává odpovědi).

Žáci i otevřeně diskutovali k tématům, obhajovali názory jak svoje, tak i skupiny, ve které pracovali.

Literatura a použité zdroje

[1] – Co je QR kód?. 2014. [cit. 2020-1-10]. Dostupný z WWW: [http://www.qr-kody.cz/qr-kod, 2009 - 2014].
[2] – Generování QR kódu. 2019. [cit. 2020-1-10]. Dostupný z WWW: [www.qrgenerator.cz].
[3] – 2014. [cit. 2020-1-10]. Dostupný z WWW: [http://www.qr-kody.cz/qr-generator].

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 4. 2020
Kvalitní aktivita pro druhý stupeň základního vzdělávání. Doporučuji dále propracovat (hlavně ve vlastní praxi kolegy), aby nebyla jen dílčí či doplňkem vyučování...

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají