Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtení slabik s Bee-botem
Odborný článek

Čtení slabik s Bee-botem

8. 1. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lucie Sencovici
Spoluautor
PhDr. Hana Havlínová, , Ph.D.

Anotace

Článek ukazuje, jak učitel s využitím robotické hračky může rutinní nácvik čtení slabik proměnit v poutavou činnost, do které se žáci aktivně zapojují. Kromě oborového cíle českého jazyka, tedy nácviku techniky čtení jako základního předpokladu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, je zde nenásilně a přirozeně rozvíjena matematická a digitální gramotnost. Text vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Zadání aktivity

Hodina je zahájena samostatnou činností žáků. Vezmou si připravené pracovní listy a vyhledávají v prostoru rozmístěné očíslované obrázky, pojmenovávají je a určují počáteční slabiku. Tu vyberou ze tří připravených možností a zakroužkují. Každý musí rozluštit deset obrázků.

Následuje dokončování slov ve dvojicích. Každá dvojice dostává pytlíček, ve kterém jsou rozstříhané obrázky s počáteční slabikou a zvlášť zbývající slabiky slov. Po dokončení práce společně zkontrolují: Co vidíš na tomto obrázku? Na jakou slabiku slovo začíná? Jaká slabika mi chybí, aby bylo slovo úplné?

Další část hodiny je věnována čtení s Bee-botem. Vyučující s žáky sedí v kroužku na koberci, uprostřed leží předem připravená podložka, všichni žáci mají mazací tabulku a fix, hadřík. Vyučující pokládá úvodní otázky, které vedou k orientaci na podložce: „Co vidíš na podložce? Kolik je zde obrázků? Co je na obrázcích? Začíná nějaký obrázek hláskou P, A, L? Je zde nějaký obrázek, který začíná na slabiku…?“ Při této činnosti jsou procvičovány také pojmy nad, pod, mezi, vedle: „Co je vedle obrázku lva? Jaká slabika je mezi andělem a psem?“

Vyučující zadává pokyny pro práci s Bee-botem: „Podívej se, kde stojí Bee-bot a dostaň se na obrázek, který začíná na hlásku… Dojeď na slabiku… Přejeď Bee-botem přes všechny obrázky, které začínají hláskou M.“ Žáci hledají nejrůznější cesty, jak se na obrázek dostat. Jeden z žáků pracuje přímo s Bee-botem, ostatní si zapisují pomocí šipek cestu, kterou zvolili. Cesty navzájem porovnávají, pomocí Bee-bota si ověřují, zda je jejich zápis správný.

Na závěr je zařazeno zhodnocení hodiny: „Co jsme se naučili? Jak se nám hodina líbila? Jak se nám práce dařila?“

Cíle pro rozvíjení gramotnosti:

Čtenářská gramotnost

Vztah ke čtení: nácvik techniky čtení s doslovným porozuměním povede v dlouhodobějším horizontu k důvěře žáka ve vlastní čtení: začíná si číst v duchu po krátkou dobu.

Matematická gramotnost

Porozumění různým typům matematického textu: řeší situaci nebo úlohu podle posloupnosti jednoduchých instrukcí (algoritmů).

Schopnost účinně pracovat s chybou: odhalí chybu v řešení.

Digitální gramotnost

Každodenní život s technologiemi: využívá určené výukové aplikace při svém učení.

Pomůcky: pracovní list se slabikami pro děti, očíslované obrázky, do dvojice rozstříhané kartičky (obrázek a k němu slabiky), mazací tabulky, fixy, podložka pro práci s Bee-botem (pravidelně se střídající slabiky a obrázky), hadříky.

Průběh a poznatky získané při realizaci uvedené aktivity

Charakteristika třídy a školy

Aktivita byla realizována v 1. ročníku městské základní školy v 1. čtvrtletí školního roku. Přítomno bylo 17 žáků, jeden žák má IVP s přiznaným asistentem pedagoga.

Průběh realizace

Úvodní aktivitu zaměřenou na hledání obrázků a určování počátečních slabik děti znají, proto ji bez obtíží všichni zvládli. Po dokončení práce jsem postupně ukázala obrázky, společně jsme je pojmenovali a děti si zkontrolovaly správnost řešení na svém pracovním listě.

 
 
 

Při skládání slov (obrázek + počáteční slabika + druhá slabika) si děti ve dvojici uvědomují význam čteného slova, jsou tak postupně vedeny ke čtení s porozuměním. Po této části jsme zařadili krátké zhodnocení pohybem ruky (palec nahoru, rovně, dolů), jak se žákům ve dvojici pracovalo.

 

Při využití Bee-bota ke čtení slabik a pojmenovávání obrázků nám stačí jedna robotická hračka pro celou skupinu. Problematické ale bylo, že děti seděly v kruhu a dívaly se na Bee-bota z různých stran. Jakmile se přesunuly ke mně, aby Bee-botovi daly pokyny podle svého záznamu na tabulce, změnila se jejich pozice a záznam nefungoval. Přišli jsme na to, že se situace vyřeší, když zůstanou na svém místě. Příště tuto situaci využijeme, abychom si ukázali a porovnali, proč mají různé šipkové záznamy, a přesto je jejich řešení správné. 

 
 

Některé děti volí i složitější kreativní řešení, je potřeba dát jim prostor, aby si je mohly vyzkoušet. Ještě většího zapojení všech dětí do činnosti by se dalo dosáhnout, pokud by při projíždění trasy všichni nahlas četli a pojmenovávali karty, přes které Bee-bot přejede.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Žáci se učí určit počáteční slabiku slova na obrázku, orientují se v tabulce slabik (řádek, sloupec, očíslování), pojmenovávají věci na obrázku, skládají z částí celek – dokončují slova, doplňují správně chybějící slabiky, rozumí významu slov – pod, nad, kolem, mezi …

Komentář z pohledu gramotnosti

Matematická gramotnost byla rozvíjena ve chvíli, kdy žáci vyhledávali očíslované obrázky a na pracovním listě vyznačovali odpověď v odpovídajícím řádku. Při práci s Bee-botem řešili zadané úkoly (např. Dojdi z míče na slabiku MO.) zakreslením šipek, které vyjadřují posloupnost jednotlivých kroků. Prostřednictvím robotické hračky samostatně odhalili případnou chybu a společně našli správné řešení. Aktivitu by bylo možné rozšířit o porovnání různých záznamů a odhalení, že se jedná o správné řešení a proč (každý sleduje cestu Bee-bota ze svého místa, a tento pohled se může lišit).

Čtenářská gramotnost byla rozvíjena v průběhu celé aktivity. Nácvik techniky čtení s doslovným porozuměním povede v dlouhodobějším horizontu k získání důvěry žáka ve vlastní čtení. Rozšiřována byla i slovní zásoba.

Digitální gramotnost (informatické myšlení) byla rozvíjena prací s Bee-botem. Žáci 1. ročníku se na počátku školní docházky učí ovládat robotickou hračku (zapnout, vypnout, zadat příslušné pokyny), připravují se na pozdější období, kdy budou využívat digitální technologie ke svému učení.

Použitá literatura a zdroje:

Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82133&view=2935&view=2935 [cit. 2019-01-02].

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82137&view=13123&view=13123 [cit. 2019-01-02].

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82176&view=13192 [cit. 2019-01-02].

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Praha: MŠMT, 2017. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/ [cit. 2019-01-02].

Obrazový materiál vytvořily autorky textu.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Lucie Sencovici

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Čtenářská gramotnost