Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > O Šípkové Růžence s Ozobotem
Odborný článek

O Šípkové Růžence s Ozobotem

16. 12. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Veronika Celnarová
Spoluautor
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Anotace

Článek ukazuje možnosti, jak může učitel pracovat se známým pohádkovým textem na počátku 1. ročníku, tedy v období, kdy si žáci teprve osvojují techniku čtení, a pokládají se základy čtenářské gramotnosti. Hlavním cílem popisované hodiny českého jazyka je rozvíjení slovní zásoby, dodržování dějové posloupnosti a doslovné porozumění textu, ale je zde rozvíjena i gramotnost matematická, a to prostřednictvím nenásilně zařazené práce s Ozoboty. Žáci ve dvojicích řeší úlohu založenou na posloupnosti jednoduchých instrukcí, samostatně odhalují a opravují chyby. Text vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Zadání aktivity

Vyučující zahájí aktivitu: „Abyste se dozvěděli, o čem bude dnešní hodina českého jazyka, musíte si složit rozstříhaný obrázek.“ Dvojice žáků skládají připravený obrázek (Šípková Růženka) na lavici.

Pod vedením učitele se složeným obrázkem dále pracují – odpovídají na otázky: „Co na obrázku vidíš? Najdi … Co je na …? Co je pod …? Co je vedle …? Co je mezi …? Co je nad …? Kolik vidíš celkem …?“ Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali celé věty.

Následuje čtení pohádky učitelem a otázky k textu: „Proč se Růžence říká Šípková? Kolik měla princezna roků, když se píchla do prstu? Kolik máte vy? Kdo je starší?“

Při opakovaném čtení učitel upraví část pohádky a žáci klepají prstíkem do lavice, když slyší vetřelce (slovo, které do textu nepatří). Např: Král chtěl oslavit narození vytoužené OPICE a pozval na zámek KOČKY z okolí. Poté, co všechny mladší sudičky daly RYBCE do vínku to nejlepší, přišla zlá sudička a uvrhla na MYŠ strašnou kletbu. V den svých sedmnáctých narozenin se píchne o NOSOROŽCE a upadne do věčného spánku i s celým královstvím. Král hned poslal PAPOUŠKA, aby ve všech městech rozhlásil, že každé vřeteno musí být spáleno.

Učitel vyzve žáky, aby dokončili věty, které přečte (žáci mají vykřiknout správné slovo): Jen, co se Růženka dotkla vřetena, píchla se do___________ (prstu). Za 100 let princeznu probudí krásný ___________(princ). Když našel princeznu, učarovala mu její krása a jemně ji ______________(políbil). Princ požádal o princezninu ruky a zanedlouho se konala veselá _____________ (svatba).

Následuje práce ve dvojicích. Žáci na připraveném pracovním listu číslují obrázky (1–5) podle dějové posloupnosti. Po ukončení práce si společně zkontrolují.

Nakonec si pohádku prožijeme společně s naším kamarádem Ozobotem. Ten si projde pohádku ještě jednou. Musíte mu ve dvojici dát správné pokyny (vybarvit barevné kódy), aby si na rozcestí vybral správnou cestu a po cestě plnil vaše pokyny: Když se Růženka píchne do prstu a usne, Ozobot se na chvíli zastaví. Trní prosekává cik-cak. Na plese si zatančí. V průběhu práce používejte nápovědu s kódy a kdykoliv si můžete na koberci s Ozobotem udělat kontrolu.

Závěr – v kruhu na koberci si projedeme celou pohádku s Ozobotem za doprovodu básně, která časově odpovídá trase Ozobota. A zhodnotíme celou hodinu: „Co jsme dneska všechno zvládli? Jak se nám dařilo? Pokud se něco nezdařilo, proč? Proč jsme práci nestihli?“

Cíle pro rozvíjení gramotnosti:

Čtenářská gramotnost

Vztah ke čtení: soustředěně naslouchá čtenému textu, zapojuje se do vyprávění o přečteném textu.

Porozumění textu a interpretace: vyhledá informaci v obrázku, vybaví si informaci ze čteného textu, odhadne obsah podle ilustrace.

Metakognice – čtenářské strategie: doptává se, pokud něčemu neporozumí, používá ilustraci k lepšímu porozumění textu.

Matematická gramotnost:

Porozumění různým typům matematického textu: řeší situaci nebo úlohu podle posloupnosti jednoduchých instrukcí (algoritmů).

Schopnost účinně pracovat s chybou: odhalí chybu v řešení.

Pomůcky do dvojice: rozstříhaný obrázek Šípkové Růženky, pracovní list s přeházenými obrázky z děje pohádky, pohádka ke čtení, pracovní listy Ozobot, fixy, nápověda s kódy, 3 Ozoboti k provádění kontroly.

Průběh a poznatky získané při realizaci uvedené aktivity

Charakteristika třídy a školy

Aktivita byla realizována v 1. ročníku městské základní školy v 1. čtvrtletí školního roku. Přítomno bylo 17 žáků.

Průběh realizace

Úvodní skládání rozstříhaného obrázku bylo nejen motivací, ale také práce s ilustrací. Odhadnutí, o čem si budeme číst, bylo snadné, protože děti pohádku znají. Obrázek jsem využila k procvičení prostorové orientace, která je v tomto období důležitá pro nácvik čtení a psaní a je pro některé děti obtížná. Obtížné bylo i vyvození nepřímo vyjádřené informace – proč se Růžence říká Šípková. Ale i s tímto si žáci nakonec poradili.

Dvě aktivity spojené s opakovaným čtením pohádky byly zaměřené na aktivní naslouchání a doslovné porozumění textu, který jsem předčítala. Měly také pomoci upevnit znalost děje, aby děti mohly dobře očíslovat přeházené obrázky. Při práci s přeházenými obrázky si děti všimly rozdílu mezi textem, který jsem jim četla, a obrázky (píchla se o trn růže / píchla se o kolovrátek). Na tuto situaci jsem reagovala tak, že není důležité, o co se píchne, ale že se píchne a usne. Vysvětlili jsme si, že pohádky mohou existovat v různých verzích a mohou se lišit.

 
 

S Ozoboty děti pracují pravidelně, proto jim splnění úkolu nedělalo problémy. Jsou zvyklé pracovat s nápovědou, ověřovat si, zda postupují správně, a pokud se spletou, přijdou si pro lepicí papírek a chybu si samy opraví. Pro závěrečnou kontrolu jsem využila vlastní básničku, kterou jsem si k tomuto účelu připravila. Žáci se ji mohou naučit a mohou Ozobota  jednoduchými verši doprovázet na jeho cestě. Nám se to v rámci jedné vyučovací hodiny bohužel nepovedlo. 

 
 
 

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Veronika Celnarová

Růženka z oslav rychle běží,

přes zahradu rovnou k věži.

Píchne se a s ní celý zámek spí.

Bude to trvat 100 let – ne jen pár dní.

Princ se do železa obrní,

vrhne se bez strachu do trní.

Polibkem probudí Růženku,

tím napálí zlou stařenku!

A v tento den sváteční,

nese se nálada taneční.

Svatbou končí pohádka,

byli šťastni, měli děťátka.

Protože si děti kontrolují průběžně svoje řešení, stačí nám 3 Ozoboti pro celou skupinu. Zhodnocení, jak se nám pracovalo, provádíme pohybem (palec nahoru, rovně, dolů).    

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Cílem byla práce s textem (rozvoj slovní zásoby), netradiční práce Ozobota s literární předlohou. Žáci jsou vedeni k tomu, aby pozorně poslouchali přečtený text. Aby jej uměli interpretovat, nebo poznatky využít při další práci.

Komentář z pohledu gramotnosti

Matematická gramotnost byla rozvíjena v průběhu hodiny několikrát. Hned v úvodní části hodiny žáci pracovali s obrázkem, skládali z částí celek a následně se orientovali pomocí pokynů pod, nad, vedle, před, za… Po přečtení motivační pohádky jsem se žáky doptávala na čísla, která slyšeli v pohádce. Jak dlouho měla princezna spát? Kolik jí bylo let, když se píchla do prstu? Kolik máš let ty? Kdo je starší?

Při řazení obrázku podle dějové a časové posloupnosti žáci procvičovali nácvik psaní číslic. Uvědomovali si také, které číslo je hned za. Během této aktivity jsem předepsala číslice na tabuli, aby si žáci provedli kontrolu, zda číslice píší správně. Mají s tím na začátku školního roku problémy. V pracovním listu byla úmyslně číslice 6 předtištěna, jelikož ji žáci ještě neuměli psát.

Matematická gramotnost se rozvíjí i samotnou prací s Ozobotem. Žáci volí pokyny a musí přesně zadat barvy v určitém pořadí. Rozvíjí i prostorovou orientaci a musí přemýšlet nad tím, ze které strany Ozobot ke kódu přijede.

Čtenářská gramotnost byla rozvíjena při práci s pohádkou. Žáci trénovali doslovné porozumění textu, kdy dekódovali přečtený text. Při práci s ilustrací rozvíjeli slovní zásobu. Byli vedeni k tomu, aby odpovídali celu větou a museli při některé otázce využít i své dosavadní znalosti. Vyhledávali slova, která do původního textu nepatřila, doplnili chybějící slovo. Získané poznatky ověřili při skládání podle dějové a časové posloupnosti, kterou následně i využili při práci s Ozobotem. Žáci rozlišují mezi básní a pohádkou.

Digitální gramotnost (informatické myšlení) byla rozvíjena prací s  Ozobotem. Žáci 1. ročníku si na počátku školní docházky osvojují manipulaci s robůtkem, učí se jej ovládat. Zvládají jej zapnout, vypnout, kalibrovat (učí se využívat digitální technologie ke svému učení).

Použitá literatura a zdroje:

https://www.detskestranky.cz/o-sipkove-ruzence/.

Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82133&view=2935&view=2935 [cit. 2019-01-02].

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82176&view=13192 [cit. 2019-01-02].

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Praha: MŠMT, 2017. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/ [cit. 2019-01-02].

Autorem obrazového materiálu jsou autorky textu.

Příloha: Trasa pro Ozobota (pdf).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
494.14 kB
PDF
Trasa pro Ozobota

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Veronika Celnarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.