Odborný článek

Vyrobím si …?

Anotace

Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro žáky 3. ročníku základní školy s cílem seznámit je se slohovým útvarem popis pracovního postupu a s jeho praktickým využitím při výrobě konkrétního výrobku. Zároveň ukazuje smysluplné propojení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oblastí Český jazyk a literatura a Člověk a svět práce, který zároveň napomáhá rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Aktivita byla realizována na větší městské škole zapojené do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a je předkládána jako inspirace pro vyučující z jiných základních škol. Text vznikl v rámci projektu PPUČ, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Zadání aktivity

Vyučující zahájí aktivitu otázkami: „Už jste se někdy setkali s popisem pracovního postupu?“ „Kdy?“ „Kde?“ „K čemu popis pracovního postupu slouží?“ Diskutuje celá třída / malé skupiny / dvojice podle volby učitele.

Následuje práce ve dvojicích. Žáci skládají souvislý text (popis pracovního postupu) z rozstříhaných vět připravených učitelem. Jakmile mají žáci text složený, vyučující pustí připravené video s pracovním postupem, který žáci skládali. V průběhu jeho sledování si žáci kontrolují svůj složený text a opravují případné nedostatky. Video je možné pustit opakovaně podle potřeb žáků dané třídy.

Po kontrole podle videa vyučující vede žáky ke shrnutí: text, který složili, je popis pracovního postupu; je důležité, aby věty na sebe časově navazovaly apod. Vyzve žáky, aby diskutovali, zda již podobné video viděli, kde a k čemu bývá využíváno.

Vyučující vyzve žáky: „A teď podle popisu výrobek vytvořte.“ Žáci by nyní měli odhalit, že jim chybí informace o potřebném materiálu a pracovních pomůckách. Vyučující společně se žáky zapíše na tabuli potřebný materiál a pomůcky. Přidá navíc piktogramy, které znázorňují bezpečné chování při pracovní činnosti. Žáci odhadnou a vysvětlí význam piktogramů.

 

Žáci tvoří výrobek samostatně s oporou o složený text. Samostatně si odměřují nebo odhadují potřebné množství materiálu. Po skončení práce si hotový výrobek vyfotografují. Učitel fotografie žákům vytiskne, budou sloužit jako příloha k jejich vlastnímu textu.

Na závěr činnosti vyzve vyučující žáky: „Popište vlastními slovy, jak jste postupovali při tvorbě výrobku.“ Žáci pracují nejprve ústně ve dvojicích, potom popis pracovního postupu samostatně zapíší na čistý list papíru.

Cíle pro rozvíjení čtenářské gramotnosti:

 • Žák vyhledává text buď pro pobavení, nebo k získání informací (výběr textů podle účelu čtení a rozhodování o jeho užití).

Cíle pro rozvíjení matematické gramotnosti

 • Žák využívá názorné prostředky k popisu reálné situace (použití různých forem textu).
 • Žák využije k řešení úlohy osvojený matematický aparát (řešení problému s využitím matematického aparátu).

Cíle pro rozvíjení digitální gramotnosti:

 • Žák vytváří jednoduchý digitální obsah (texty, tabulky, obrázky, audio, video), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů (tvorba nového digitálního obsahu, vhodně zvolený formát sdělení).
 • Žák uvádí příklady využívání digitálních technologií v rodině a ve škole (každodenní život s technologiemi).

Průběh a poznatky získané při realizaci navržené aktivity

Charakteristika třídy a školy

Aktivita byla ověřována ve 3. ročníku běžné základní školy, přítomno bylo 17 žáků. 1 žák má IVP, plánovaná časová dotace byla 3 vyučovací hodiny (jedna dvouhodinovka a jedna hodina následující den).

Průběh realizace

V úvodu hodiny děti odpovídaly na otázku, zda a kde se setkaly s popisem pracovního postupu. Do této části se aktivně zapojili jen někteří.

Pro práci s textem jsem si připravila pracovní postup při výrobě adventního zápichu. Skládání textu jsem zjednodušila, rozstříhala jsem ho jen na 10 částí, ale i tak někteří potřebovali trošku pomoct. Video (https://youtu.be/U8fCQ6uYWrw) jsem pustila jen jednou, protože mám tendenci věci urychlovat, ale hodilo by se provést kontrolu podle videa alespoň dvakrát. Po zkontrolování si děti text nalepily, aby se jim při vyrábění věty nepomíchaly.

 

Po kontrole podle videa jsme shrnuli: text, který děti složily, je popis pracovního postupu, a je důležité, aby věty na sebe navazovaly, žádná se nevynechala. Děti uváděly, že podobné video viděly, jmenovaly návody na youtube, návod na kouzla na CD apod.

Po mém pokynu: „A teď podle popisu výrobek vytvořte“ děti odhalily, že jim chybí materiál a pracovních pomůcky. Společně jsme na tabuli zapsali potřebný materiál a pomůcky.

Pro připomenutí bezpečnosti a pravidel při pracovních činnostech jsme využili piktogramy.

 

Děti říkaly, že jsou to obrázky, které nám říkají, co nesmíme, nebo můžeme dělat (poznaly i pomáhání si ve dvojici). Další příklady využití jmenovaly zákaz jídla a pití v autobuse, přezouvání ve škole, zákaz vstupu zvířat do obchodu...

Drátek si děti samostatně odměřily a nabraly si odhadnutý počet korálků. Při vlastním vyrábění děti potřebovaly hodně pomoci se začátkem. Všichni zvládli práci v daném čase dokončit.

 

V závěru druhé hodiny jsme stihli nafotit všechny výrobky mým mobilem. Fotky jsem vytiskla a připravila pro další práci. Druhý den si děti nalepily fotky na připravený pracovní list a napsaly vlastní pracovní postup (připomněli jsme si ústně i přehráním videa). 

 

Činnost se dětem moc líbila, všichni se zapojili do práce a zvládli jednotlivé naplánované kroky (složit popis pracovního postupu, vyrobit zápich, napsat vlastní pracovní postup). Po této zkušenosti bych ale volila jednodušší výrobek.

Potřebné pomůcky a materiál: rozstříhané věty, natočené video, projektor k promítnutí videa, piktogramy, materiál na výrobu zápichu (drátek, korálky), nůžky nebo kleštičky, pravítko, tablet nebo mobilní telefon na fotografování, pracovní list, psací potřeby

Komentář z pohledu vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura

Žáci prostřednictvím vlastní činnosti poznávají slohový útvar popis pracovního postupu. Při jeho realizaci si ověřují, jak je důležité dodržet časovou a logickou návaznost instrukcí, zjišťují, že tyto instrukce musejí být formulovány srozumitelně, jasně a jednoznačně a musejí být úplné. Následně se učí samostatně zaznamenat popis pracovního postupu na základě vlastního prožitku a zkušenosti z jeho realizace.

Komentář z pohledu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

Žáci se učí pracovat podle písemného návodu s oporou o video ukázku. Vyrábějí předem určený konkrétní předmět (adventní zápich) za daným účelem (vánoční trhy). Pracují s novým materiálem (drátek) a poznávají jeho vlastnosti, s ohledem na účel (prodej na vánočních trzích) dbají na estetickou podobu výrobku.

Komentář z pohledu gramotnosti

Čtenářská gramotnost je rozvíjena jako doslovné porozumění čtenému textu v části, kdy žáci skládají rozstříhané věty. Při této činnosti musí sledovat i logickou a časovou návaznost vět. Při diskuzi jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že tento typ textu slouží k získání informací (je návodem, jak postupovat). Po pokynu vyučující, aby výrobek vyrobili, by si žáci měli uvědomit, že jim v textu chybí podstatné informace o potřebném materiálu a pracovních pomůckách. V závěrečné části samostatně píší vlastní text a při psaní uplatňují svou zkušenost (z vytváření výrobku).

Matematická gramotnost je rozvíjena při práci s piktogramy, žáci odvozují jejich význam a mají možnost, aby si uvědomili, že reálnou situaci lze vyjádřit prostřednictvím symbolu. Při měření drátku a odhadu množství korálků využívají osvojený matematický aparát při praktické činnosti.

Digitální gramotnost žáků je rozvíjena při diskuzi nad využitím videonávodu v běžném životě. Při fotografování hotového výrobku a následném využití pořízené fotografie si žáci uvědomí, že jsou situace, ve kterých je využití digitálních technologií vhodné (je rychlejší než kreslení, uchová se přesná podoba apod.). Učitelem natočené video, které je využito jako prostředek pro kontrolu řešení (skládání vět), je ukázkou využití digitálních technologií jako didaktické pomůcky.

Použitá literatura a zdroje:

Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82133&view=2935&view=2935 [cit. 2019-01-02].

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82137&view=13123&view=13123 [cit. 2019-01-02].

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82176&view=13192 [cit. 2019-01-02].

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Praha: MŠMT, 2017. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/ [cit. 2019-01-02].

Autorem obrazového materiálu jsou autorky textu.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Lenka Březinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem