Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce s informacemi v textech a příklad úlohy Životní cesta karety obrovské
Odborný článek

Práce s informacemi v textech a příklad úlohy Životní cesta karety obrovské

10. 2. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Pavlína Holcová
Spoluautor
Jakub Holec

Anotace

Z hlediska rozvoje čtenářských dovedností je důležité, aby žáci pracovali s autentickými neučebnicovými texty z různých tištěných i digitálních zdrojů. Jako zajímavý se jeví příspěvek, který se zaměřuje na různá vývojová období mořské želvy karety obrovské. Úloha byla převzata z publikace České školní inspekce obsahující uvolněné úlohy z šetření PIRLS 2016 a v článku slouží jako ilustrace možné práce žáků se zajímavými texty.

Úvod

Ilustrativní úloha Životní cesta karety obrovské (viz příloha) je součástí publikace s uvolněnými úlohami z šetření PIRLS, kterou vydala Česká školní inspekce (https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/PIRLS-2016-publikace-s-uvolnenymi-ulohami-ze-ctena). Úloha se zaměřuje na oblast čtenářské gramotnosti, přičemž je svým tematickým zaměřením vhodná do výuky v rámci přírodovědy a přírodopisu. Jde o odborně-popularizační text popisující životní příběh želvy karety obrovské doplněný o testové otázky zaměřené na konkrétní pasáže v textu. Cílem úlohy je ověřit schopnost žáka číst s porozuměním, získávat z textu potřebné informace a používat je při řešení testových úloh. Zmíněná publikace nabízí základní charakteristiku textu a komentáře k jednotlivým testovým otázkám. Danou úlohu v článku použiji jako východisko pro nástin další možné práce s texty, které se nezaměřují ani tak na prokazování dovedností, ale spíše na procesy učení.

Popis

Z hlediska motivace k práci s textem je důležité klást důraz na čtenářskou nezávislost žáků, která mimo jiné spočívá ve výběru textů žáky. Přitom je důležité, aby učitel žáky předem seznámil s tím, za jakým účelem si budou text volit, a žáci dostali určité hranice, ve kterých se při výběru textu budou pohybovat. Východiskem pro hledání textů může být právě život jimi vybraného živočicha (stejně jako u ilustrativní úlohy v příloze). Žáci mohou vybírat texty například z odborných časopisů (např. Vesmír, Živa), knih, on-line zdrojů (příroda.cz, Natura Bohemica, BioLib.cz apod.). Žáci se při práci s texty mohou zabývat například:

  • novými informacemi o daném živočichovi, které o něm dosud neslyšeli;
  • způsobem života daného živočicha se zobecněním toho, jaký typ prostředí jim k životu vyhovuje či nevyhovuje (možno vztáhnout k podmínkám v rámci české přírody);
  • potravními vztahy v rámci daného ekosystému a možné interpretaci vývoje populace daného živočicha při změně dostupnosti konkrétní potravy aj.

Na základě vyhledání potřebných informací v souvislém neučebnicovém textu bude dalším krokem zpracování získaných informací. Možností pro další zpracování je tvorba „karet divoké přírody“. Jedná se o aktivitu, při které mají žáci přehlednou a srozumitelnou formou popsat například vzhled vybraného živočicha (barva, velikost), ekologické nároky na prostředí (potravy, výskyt), zajímavosti o daném živočichovi. Popis toho, jak žáci při další práci s informacemi pracují, nabízí článek Deník divoké přírody (https://clanky.rvp.cz/clanek/k/ZKB/21928/DENIK-DIVOKE-PRIRODY.html/).

Autor díla: žák ZŠ Pražská

Z hlediska výuky je důležité, že se žáci učí pracovat s didakticky neupravenými texty, které jsou pro ně motivační, vyhledávají v nich potřebné informace, které dále interpretují za účelem přípravy materiálu napomáhajícímu jejich učení. Práce s digitálními technologiemi jim mohou pomoci především při nerutinní a kreativní práci při dalším zpracovávání vyhledaných informací do přehledného a vizuálně zajímavého formátu „karty“.

Literatura a použité zdroje

[1] – JANOTOVÁ, Zuzana. et al. Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016. 2018. [cit. 2019-10-9]. Dostupný z WWW: [https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/PIRLS_elektronicka_verze.pdf].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.21 MB
PDF
Ilustrativní úloha – Životní cesta karety obrovské

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Pavlína Holcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

odborné časopisy, knihy, tablet či počítač s připojením na internet