Odborný článek

Buňka v práci

30. 10. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Holcová
Spoluautor
Jakub Holec

Anotace

Aktivita se zaměřuje na seznámení žáků s buněčnými organelami / částmi buňky, jejich vzhledem, funkcí, vztahem k jiným organelám v buňce. Žáci se do aktivity zapojují z pohledu konkrétní organely, přičemž se využívá přirovnání k ucházení se o práci ve společnosti Cell4Life, která představuje buňku jako funkční celek.

Cíl aktivity: V aktivitě si žáci zajímavou a netradiční formou přirovnání buňky k uchazeči o práci rozvíjejí znalosti buněčných organel a jejich funkcí v buňce. Přitom pracují s dostupnými tištěnými i elektronickými zdroji informací na téma buněčných organel. Získané informace zaznemenávají do formuláře „Žádosti o práci v buňce“ a prezentují spolužákům.

Popis aktivity:

 1. Učitel žákům představí smysl aktivity, který spočívá k přirovnávání buněčných organel k uchazeči o nové zaměstnání ve smyšlené společnosti Cell4Life. Úkolem žáků bude vyhledat informace o dané buněčné organele a následně tyto informace použít v „Žádosti o práci v buňce“ (viz příloha).
 2. Žáci od učitele získají konkrétní buněčnou organelu včetně prázdného formuláře „Žádost o práci v buňce“. Využívají dostupných tištěných a elektronických zdrojů k získání potřebných informací a plnění dílčích úkolů na základě „Žádosti o práci v buňce“.
 3. Po vyplnění „Žádosti o práci v buňce“ prezentují vlastní zjištění o funkci dané buněčné organely, jejím vzhledu a pozici v buňce spolužákům včetně toho, jakým způsobem postupovali při zpracování „Žádosti o práci v buňce“.
Autor díla: žáci ZŠ Sokolnice

Doporučení:

Aktivitu je vhodné rozdělit do dvou hodin – v jedné hodině žáci pracují s informacemi o buněčných organelách a zpracovávají formulář v příloze – „Žádost o práci v buňce“, v druhé hodině sdílejí výsledky vlastní samostatné či ve dvojici odvedené práce s ostatními spolužáky.

Aktivita nabízí široké příležitosti pro využívání na internetu volně dostupných aplikací, především při zpracování obrázků buněčných organel, jejich popisů apod. Ukázka zpracování buněčné stěny s využitím jednoduchého on-line nástroje pro malování vznikla s využitím webu http://www.youidraw.com/. Žáci ale jistě přijdou s mnoha dalšími nápady, jak úkol zpracovat.

Autor díla: Jakub Holec

Literatura a použité zdroje

[1] – THORSEN, Elly. Cell Job Application . [cit. 2019-10-7]. Dostupný z WWW: [www.pinterest.com].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
21.48 kB
Dokument
Žádost o práci v buňce – formulář
pdf
848.63 kB
PDF
Jádro
pdf
813.48 kB
PDF
Mitochondrie
pdf
855.47 kB
PDF
Cytoplazma

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu