Odborný článek

František Ferdinand

2. 3. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Eva Šidelková

Anotace

Rozvoj čtenářské gramotnosti na tématu z historie. Žáci hrají roli historika badatele, který musí dohledat různé informace k danému tématu. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

František Ferdinand d´Este

Téma hodiny: Manželství Františka Ferdinanda d´Este

Ročník: 8. ročník

Čas: 45 minut

Předmět: Dějepis

Cíl hodiny: Žák zasadí probíranou látku do historických a jiných souvislostí (nalezne informace v rodokmenu, získá informace čtením textu, orientuje se na mapě)

Žák si je vědom toho, jak důležité je při studiu historie dohledávat potřebné informace, nacházet vztahy a souvislosti.

Čtenářský výstup: 2.2 Nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí, budování celkového porozumění textu

Pomůcky: 

- PL (pro žáky by bylo výhodnější nakopírovat rodokmen na samostatný list, aby s ním mohli pracovat a nemuseli otáčet list),

- zeměpisný atlas nebo internet.

ROZVRŽENÍ HODINY:

Na co se navazuje

Práce se vztahuje k tématu počátku 1. světové války. Žáci by měli mít z minulých hodin informaci, že záminkou k rozpoutání války byl atentát na Františka Ferdinanda d´Este.

Další informace, jako např. proč byl František nástupcem Františka Josefa I., by žáci neměli znát, protože se s nimi pracuje v této hodině.

Hlavním cílem této hodiny je ukázat žákům, jak je důležité dohledávat další informace k tématu. Např. v hodině zazní, že panovník žil na určitém zámku, žák by měl dál s touto informací pracovat a zámek si dohledat.

Práce je rozvržena do tří oblastí:

1) hledání v rodokmenu

2) práce s textem (jednoduché odpovědi na otázky)

3) práce s atlasem (mapou na internetu)

Motivace

Učitel žáky motivuje tím, že si v dnešní hodině zahrají na skutečné badatele – historiky, např. na pracovníky muzea. Nespokojíme se s tím, že se dozvíme informace, kdo byl František Ferdinand a jak byl zabit, ale budeme pátrat v rodokmenu, v textech a dohledávat v dalších zdrojích různé zajímavosti z jeho života.

Rodokmen

Rodokmen je zjednodušen, aby se v něm neztráceli slabší žáci. Učitel vysvětlí žákům, že historikové nemají někoho, kdo by jim všechno důležité řekl, že naopak musí sami pátrat a vyznat se v různých textech.

Žáci samostatně pracují s rodokmenem.

Než se pustí do studia textu, společně zkontrolujeme, zda byli úspěšní.

Text

Text popisuje nelehký vztah Františka a Žofie, končí těsně před tragickou smrtí manželů. Otázky k textu jsou velmi jednoduché, aby žáci za hodinu stihli všechny typy práce. Následuje společná kontrola.

Mapa

Učitel vysvětlí žákům, že pokud se chtějí něco naučit, zapamatovat si informace, musejí udělat důležitý krok – dohledat v dalších zdrojích, čemu nerozumí a o čem se píše. Protože byly v textu zmíněny dva české zámky, žáci je hledají v mapě a zaznamenají jejich polohu ve slepé mapě. Je možné, že si díky tomu vybaví historické souvislosti, až se např. na dovolené u zámku ocitnou.

Zhodnocení své práce

Žáci pomocí jednoduché tabulky zhodnotí, jak byli úspěšní v jednotlivých činnostech. (Informace pro učitele, s čím pracovat příště.)

V závěru by mělo proběhnout alespoň krátké zhodnocení činnosti v hodině. Žáci by se měli vyjádřit k tomu, zda je pro ně výhodnější učit se dějiny, když si dohledají více informací sami.

Také můžeme pohovořit o tom, jak musí být práce historika náročná. (Např. že musí znát nejen dějiny, ale také třeba zeměpis).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
607.42 kB
Dokument
František Ferdinand – pracovní list

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Eva Šidelková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 3. 2020
V článku je částečně, ne dostatečně, elaborován pozoruhodný fenomén postavení žen/mužů v hierarchii, jak byla chápána tehdejší společnost. Ostatní témata (a získané poznatky) již tak cenné nejsou. Ocenit lze otevřenost autorky - ptá se dětí na to, zda byly zaujaty. Obecně lze tedy ocenit jeden akcent obsahový (nerovnost v tradiční teokratické společnosti) a jeden formální, hodnocení. Při míře souvislostí a informací, které tvoří konceptovou (obsahovou) a intencionální (cílovou) rovinu aktivity ale tento historicky podstatný moment zcela zapadne. Didakticky se tedy jedná o aktivitu, která je přetížená horizontálně, a proto zcela nevyužívající potenciál v podstatném ohledu: problematice postavení lidí v tradiční hierarchizované společnosti (dnes je možno je chápat jako nerovnost).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list, nástěnná mapa, atlas nebo přístup na internet