Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Typy krajin České republiky
Odborný článek

Typy krajin České republiky

14. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Anotace

Vyučovací hodina je založena na vyhledávání a třídění informací z textu do tabulky v pracovním listu a na následné interpretaci získaných informací.

Tato hodina je součástí širšího tematického celku Přírodní poměry ČR a měla by navazovat na dílčí témata Geologický vývoj území ČR a Povrch ČR.

1. část

Hodina začíná brainstormingem nad otázkou: „Jaká je česká krajina?" Žáci mají 2 minuty na to, aby zapsali všechny nápady - popisné, ne hodnotící. Ve dvojici sdílí své odpovědi, poté je sdělí celé třídě. Vyučující sepíše jejich nápady na tabuli. Doba trvání této části je 5 minut.

2. část

Následuje práce s textem (viz příloha č. 1) a pracovním listem (viz příloha č. 2). Úkolem žáka je pomocí textu a atlasu ČR vyplnit tabulku v pracovním listu a na základě údajů v tabulce odpovědět na otázky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 pod tabulkou. Vyučující během samostatné práce obchází žáky, pomáhá jim s nejasnostmi, usměrňuje jejich práci k cíli. Časový limit pro tuto aktivitu je 20 minut.

Pro zvídavé či naopak zapomnětlivé žáky je dobré připravit informační plakáty, které mohou využít pro připomenutí údajů z textu a které se týkají například půdních typů, principu měření srážek apod. Postačí texty (viz příloha č. 3) vytisknout na formát A3 a rozmístit je ve třídě tak, aby byly přístupné každému žákovi.

3. část

Závěrečná část hodiny patří kontrole a ujasnění odpovědí na otázky z pracovního listu a vysvětlení daných geografických zákonitostí a podmíněností. Po kontrole nalepí žáci pracovní list do sešitu. Na úplný závěr se žáci vrátí k charakteristikám krajiny z brainstormingu. Nápady, které krajinu výstižně charakterizují, vysvětlí na základě nově získaných poznatků. Na tuto hodinu by mohla navazovat hodina týkající se tématu Podnebí ČR, žáci již mohou vycházet z informací, které zjistili v tabulce.

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠTULC, M. Přírodní obraz Země . Praha : Fortuna, 1995. ISBN 80–7168-189X..
[2] – ANDĚL, L.; JEŘÁBEK, M.; PEŠTOVÁ, J. Zeměpis 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Fraus, 2007. ISBN 80–7238-486–4.
[3] – et al. Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha : Kartografie Praha, 2006. ISBN 80–7011-870–9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
136.72 kB
PDF
Druhy půd
pdf
116.21 kB
PDF
Mozaika české krajiny
pdf
163.09 kB
PDF
Pracovní list - krajina v ČR

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

texty, pracovní listy, atlas ČR, informační plakáty