Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Projekt – Den Evropy
Odborný článek

Projekt – Den Evropy

Anotace

Celoškolní projekt Den Evropy realizuje průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Jeho cílem je rozšířit dosavadní znalosti žáků o Evropské unii, seznámit je s její existencí, s jejími členy a kulturou.

Projekt nazvaný Den Evropy jsme realizovali ve škole vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. Projekt zahrnuje všechny tři tematické okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Jedná se o celoškolní projekt, který lze uskutečnit i v průběhu jediného vyučovacího dne. Na přípravě a realizaci projektu se podíleli učitelé jednotlivých tříd .

V naší škole jsme pro každou třídu vytvořili program, který lze realizovat během čtyř vyučovacích hodin. Pátou vyučovací hodinu jsme věnovali vzájemné prezentaci. Všichni žáci a učitelé se sešli v jedné třídě a postupně seznámili spolužáky s průběhem a výsledky své práce.

Výstupem celého projektového dne bylo společné setkání žáků celé školy, prezentace získaných poznatků, výstava ilustrací k pohádkám a příjemné posezení nad zákuskem - upečenou vlajkou Evropské unie.

Příprava a realizace projektu pro jednotlivé ročníky

(První ročník nemá škola v současné době otevřen.)

2. + 3. ročník

Projekt je zaměřený na seznámení s Evropskou unií jako společenstvím států se společnými zájmy, ale svébytnou kulturou. Toto seznámení s jinými státy EU je realizováno pomocí pohádek členských zemí EU.

1. část

Motivace: Často slyšíme název Evropská unie, zjistíme společně, co to znamená, a kde ji najdeme.
Pomůcky: mapa Evropy, vlajka EU
Průběh: Seznámení s mapou (co to je, k čemu slouží). Vyhledávání České republiky na mapě. Ukázka okolních států (o kterých už žáci slyšeli, např. Německo, Španělsko) na mapě.

Čím se od nás liší obyvatelé jiných zemí (řeč). Povídání o EU jako společenství států se společnými zájmy, ale rozdílnou řečí. Seznámení se společnou vlajkou - s vlajkou EU.

2. část

V této praktické části žáci zkusí vlajku EU ztvárnit netradičním způsobem, aby ji při závěrečné prezentaci přiblížili i žákům ostatních tříd. Pečení vlajky EU.

Motivace: Žáci vytvoří (upečou) jedlou vlajku EU, kterou po závěrečné prezentaci nabídnou spolužákům jako sladké občerstvení.
Pomůcky: ingredience na přípravu olejové buchty (+ modré potravinářské barvivo), linecké těsto (+ žluté potravinářské barvivo) na vykrajování hvězdiček, pečící papír, vykrajovátka
Průběh: Žáci 3. ročníku za pomoci vyučující připraví modré těsto na plech a upečou základní korpus. Žáci 2. ročníku vyválí a vykrájí hvězdičky ze žlutě obarveného lineckého těsta. Po upečení jsou hvězdičky přilepeny ke korpusu marmeládou.

3. část

Využití pohádkových knih s ilustracemi, pohádky různých národů a národnostních menšin.

Motivace: Všichni žáci mají rádi pohádky. Jaké jsou pohádky v zemích, kde se mluví jinou řečí? Můžeme si takovou pohádku poslechnout a přečíst, když cizí řeč neznáme?
Pomůcky: pohádkové knihy s ilustracemi
Průběh: Žáci si prohlíží pohádkové ilustrace a zároveň se seznamují s novými slovy. Tím může být například rozdílné pojmenování osob v kouzelných pohádkách. Žáci si vyberou k poslechu jednu pohádku českou a jednu pohádku z jiné země, která je součástí EU. Poslech zvolených pohádek, povídání o nich, jejich porovnávání (osoby, děj apod.).

4. část

Zobrazení děje pohádky kresbou - kolektivní práce (kresba pastely na velkou plochu).

Motivace: Pohádku, kterou jste si vybrali, nakreslíme. Každý zobrazí část pohádky, aby bylo možné ji podle kresby vyprávět.
Pomůcky: balicí papír, pastely
Průběh: Žáci si za pomoci vyučující rozdělí úseky pohádky pro její zobrazení. Práce probíhá na společné ploše, kresba je prováděna pastely. Každý ročník zobrazuje zvolenou pohádku. Po dokončení práce žáci společně vypráví děj pohádky s pomocí návodných otázek.

5. část

Příprava malé výstavky ilustrací pohádkových knih a vlastní ilustrace vyslechnutých pohádek pro prezentační hodinu.

Motivace: Vybereme obrázky, které se nám nejvíce líbily nebo nás zaujaly, a připravíme z nich výstavu pro ostatní žáky, vystavíme i naše ilustrace k pohádkám.
Pomůcky: pohádkové knihy, papírové kartičky a fixy pro popis obrázku
Průběh: Žáci vyberou obrázky pro výstavu. Žáci 3. ročníku napíší na kartičku název státu, ze které pohádka pochází. Žáci 2. ročníku prostřou stůl, kde vystaví upečenou vlajku EU. Tu po skončení prezentace všech tříd snědí společně žáci všech ročníků jako sladkou tečku za prožitým dnem.

4. + 5. ročník

Projekt byl realizován v předvánočním období - žáci 4. a 5. ročníku se proto věnovali vánočním tradicím ve státech sousedících s ČR. Program se skládal z několika částí.

1. část

Motivace: Vánoce jsou už za dveřmi. Co vás napadne, když se řekne Vánoce? Vzpomínejte a zkuste toho společně vymyslet co nejvíc.
Pomůcky: tabule, křídy
Průběh: V rámci ranního kruhu - u adventního věnce - jsou žáci rámcově seznámeni se zamýšleným průběhem dne. První činností, která je čeká, je myšlenková mapa na téma Vánoce. Na tabuli napíšeme velký nápis „Vánoce" , ke kterému mají žáci připojit vše, co je v souvislosti s těmito svátky napadá. K dispozici mají pouze dvě křídy. To proto, aby zvládli lépe sledovat, co který spolužák píše.

2. část

V této části se program ročníků liší - koresponduje s tematickými celky předmětu Vlastivěda (Člověk a jeho svět) realizovanými ve 4. a 5. ročníku.

Motivace: Vypravíme se zjistit, jak se slaví vánoční svátky ve státech, které sousedí s Českou republikou. Které státy to ale jsou? Vytvořte společnými silami mapu těchto států. Každý budete mít svůj úkol, za který budete zodpovídat.
Pomůcky: velký arch papíru, silné fixy, barevné křídy, nástěnná mapa Evropy, různé druhy zeměpisných atlasů, kartony, barevné papíry, nůžky, pravítka, lepidlo
Průběh:

 • Úkolem žáků 5. ročníku je zakreslit na velký arch papíru státní hranice ČR a států, které s ní sousedí. Každý žák zakreslí jeden stát - nejprve si ale prostuduje tvar jeho státních hranic na mapě. Žáci 4. ročníku v této době vyhledávají v zeměpisných atlasech ČR a sousedící státy a připravují se na zaznamenání jejich povrchu do společně vytvářené mapy.
 • Úkolem žáků 4. ročníku je zaznamenat povrch ČR a sousedících států do mapy. K dispozici jsou barevné křídy a samozřejmě zeměpisné atlasy. Každý žák má zodpovědnost za konkrétní, jemu svěřené státy. Žáci 5. ročníku mezi tím připravují záznamové archy pro další část programu. Jedná se o archy papíru s nápisy Slovensko, Rakousko, Polsko a Německo. Dalším úkolem je vyrobit z barevných papírů státní vlajku státu, jehož hranice žák zakresloval do mapy. K dispozici jsou zeměpisné atlasy, v nichž si děti vlajky států vyhledají.

3. část

Motivace: Jak se slaví Vánoce ve státech, které s naší republikou sousedí?
Pomůcky: záznamové archy, silné fixy, voskovky, texty, otázky
Průběh: Žáci jsou rozděleni do pracovních skupin. Při vytváření skupin mysleme na to, že žáci budou pracovat samostatně, a také na to, že budou výsledky své práce prezentovat. Každá pracovní skupina zpracuje jeden stát sousedící s ČR. Dostane otázky, které má zodpovědět a celou větou zapsat do připraveného archu. Odpovědi skupina najde v textu, který má k dispozici v několika výtiscích. Pro zapisování dostane jen jeden fix - podpoříme tím spolupráci členů skupiny. Po zodpovězení všech otázek zakreslí skupina voskovými pastelkami do archu to, co je pro Vánoce v daném státě typické.

4. část

Motivace: Každá skupina dobře ví, jak vypadají Vánoce v „jejím" státě. Nás ale zajímají všechny státy. Pojďte se tedy podělit s ostatními o to, co jste zjistili.
Pomůcky: žádné
Průběh: Pracovní skupiny seznámí co nejpodrobněji ostatní spolužáky s vánočními tradicemi „svého" státu a pokusí se zhodnotit svou práci (rozdělení práce, úskalí, úspěchy).

5. část

Motivace: Vánoce se v každém ze zkoumaných států trochu liší, přesto ale mají hodně společného. Mají hodně společného i s našimi Vánocemi. Jaké znáte vánoční tradice? Víte, odkud k nám přišly a co znamenají?
Pomůcky: vánoční koledy, pomůcky pro realizaci zvolené vánoční tradice
Průběh: Žáci popisují vánoční tradice, které doma dodržují, nebo nedodržují, ale znají. Společně si osvětlíme jejich původ a význam a některé z nich si vyzkoušíme - například lití olova (olovo můžeme nahradit rozehřátým voskem). Zde je také prostor pro poslech koled zpívaných o Vánocích v sousedících státech.

6. + 7. ročník

Žáci 6. i 7. ročníku se již seznámili s polohou ČR v Evropě. Tyto poznatky si tedy během projektu oživili a částečně rozšířili o další znalosti. Aby pro ně byl program zajímavý, rozhodli jsme se získat informace o tradičních jídlech některých evropských zemí.

1. část

Motivace: Přemýšlejte, kde všude už jste slyšeli o Evropské unii.
Pomůcky: barevné papíry, barevné fixy
Průběh: Během ranního kruhu jsou žáci seznámeni s průběhem dne. Poté se rozdělí do dvou skupin (v každé skupině jsou žáci z obou ročníků) a mají za úkol sepsat, kdy, kde a co již slyšeli o Evropské unii. Společně s učitelkou pak hovoří o tom, co sepsali.

2. část

Motivace: Vzpomínejte, co všechno jste si zapamatovali o sousedních státech České republiky.
Pomůcky: nástěnná mapa Evropy, mapa Evropské unie, atlasy světa, čtvrtky, barevné fixy, nůžky
Průběh: Nejprve si všichni s učitelkou zopakují základní poznatky o mapě, vyjmenují jednotlivé světadíly a poví si o poloze ČR v Evropě (Proč se ČR někdy říká srdce Evropy?). Společně se také u nástěnné mapy zamyslí nad tím, které další evropské státy znají. Další úkol plní žáci opět ve skupinách (2 - 3 žáci). Každá skupina si vylosuje několik států Evropské unie a poté v atlase vyhledává vlajky, hlavní města a měnu těchto vylosovaných států. Vlajky musí také vyrobit ze čtvrtky.

3. část

Motivace: Které české jídlo máte nejraději?
Pomůcky: tabule, křídy, texty o tradičních jídlech a způsobech stolování ve vybraných evropských zemích, čtvrtky, fixy, nůžky
Průběh: Každý žák na tabuli napíše své oblíbené jídlo a pak si všichni s učitelkou povídají o tom, jak se u nich doma stoluje, jaká jídla se u nich vaří, kdo vaří a kdo pomáhá. Dalším úkolem je zjistit, jaká je kuchyň a tradiční jídla vybraných zemí Evropské unie.
Každý žák si vylosuje jeden text, který si přečte, a v závěru této části pak s jeho obsahem seznámí všechny ostatní žáky. Jeho dalším úkolem je ze čtvrtky vystřihnout talíř a na něj pak napsat tradiční jídlo svého vylosovaného státu.
V závěru si všichni společně povídají o tom, v čem se jednotlivé evropské kuchyně shodují a v čem se liší (ingredience, hotová jídla, přílohy, moučníky, nápoje, nádobí a v neposlední řadě také způsob stolování).

4. část

Motivace: Pokusíme se společně připravit prezentaci naší práce. Co si myslíte, že je vlastně prezentace?
Pomůcky: slovník cizích slov, velký arch papíru, barevné fixy, lepidlo, atlasy, nástěnná mapa Evropské unie
Průběh: Žáci se nejprve společně s učitelkou zamyslí nad tím, co je to prezentace. V našem případě to žáci sami odvodili a pouze jsme si společně tento termín upřesnili. Pokud by se to nepodařilo, je možné použít např. slovník cizích slov, který byl připravený.
Tentokrát žáci plní úkol společně na zemi. Necháme na nich, jak si práci rozdělí. Jejich úkolem je na velký arch papíru ztvárnit Evropskou unii (některé vybrané státy, jejich hlavní město, vlajku, měnu a tradiční jídlo, případně nápoj).
Velký arch papíru představuje Evropu. Uprostřed je obrysová mapa České republiky. S využitím mapy či atlasu žáci přikládají na arch své vlajky a talíře ze čtvrtky (vyrobili je ve 2. a 3. části dne) tak, aby poloha odpovídala světové straně a přibližné vzdálenosti od ČR. Pak už zbývá jen fixem dopsat hlavní město a měnu.
V závěru této části si žáci rozmyslí, jak seznámí své spolužáky s průběhem a výsledkem své dopolední čtyřhodinové práce.
Bylo vidět, že všechny práce bavila, všichni se chtěli do prezentace zapojit.

5. část

Motivace: Myslíte, že si s mapou Evropské unie můžeme hrát? Mám pro vás překvapení.
Pomůcky: velké pěnové puzzle Evropy
Průběh: Žáci dostanou jednotlivé díly puzzle a mají za úkol v co nejkratším čase sestavit mapu Evropy. Společně si pak s vyučujícím povídají o tom, jak by lidé měli v Evropě spolu žít, a také o tom, kam by se chtěli podívat a co dobrého by si tam chtěli dát.

8. + 9. ročník

Projekt Den Evropy pojali žáci nejstaršího ročníku jako zúročení svých vědomostí z naukových předmětů, zejména zeměpisu a dějepisu. Jejich cílem bylo rozšíření již nabytých poznatků o nové informace. Výsledkem jejich čtyřhodinové práce mělo být výtvarné ztvárnění všech států hospodářsky spojené Evropy. Téma i průběh tohoto dne měli žáci naprosto ve své režii. Způsob výtvarného ztvárnění byl motivován obrázkem, který sami našli na internetu.

1. část

Motivace: Jsme nejstarší žáci v naší škole a brzy se budeme rozhodovat o svém budoucím povolání. Můžeme uvažovat i o možnosti práce v zahraničí. Tuto možnost nám nabízí naše členství v Evropské unii. Naším prvním úkolem bude zjistit co nejvíce informací o tom, jak, kdy a proč unie vznikla.
Pomůcky: internet, encyklopedie, mapa Evropy, zeměpisné atlasy, učebnice zeměpisu a dějepisu 7. - 9. třídy
Průběh: Každý z přítomných žáků si vybral pomůcku, z které bude čerpat, a poté vyhledával nové a zajímavé skutečnosti. Na konci první části se všichni vzájemně informovali o svých poznatcích, které v diskuzi ujednotili do společné práce.

2. část

Motivace: Dozvěděli jsme se mnohé nové informace, proč byla založena Evropská unie, nyní bychom měli naše snažení zúročit. Ukázat vše co nejpřijatelnější formou mladším žákům při závěrečné prezentaci a v budoucnosti použít naše poznatky. Rozdělíme se proto na 2 skupiny. Jedna sepíše a namnoží vybrané údaje, druhá připraví velkou modrou plochu představující jeden ze symbolů Evropské unie - vlajku.
Pomůcky: internet, kopírka, poznámky z první části projektu, balicí papír, temperové barvy, štětce
Průběh: Skupina sepisující poznatky si sesedla k počítačům a vytvářela společné dílo. Skupina připravující podklad pro vlajku si připravila pracovní místo a další pomůcky. Pak společnými silami vytvořila modrý velký obdélník. Zatímco plocha usychala, vymýšleli žáci, jak na ni umístí předpokládanou vizi své práce.

3. a 4. část

Motivace: Abychom představili všechny státy sjednocené v Evropské unii, vytvoříme jakousi koláž postav se spojenýma rukama. Postavy budou složeny z vlajek členských států EU. Aby byla modrá plocha dostatečně vysvětlující, že se jedná o vlajku unie, je třeba přidat počet žlutých hvězd, které jsou její součástí a znamenají počet zakládajících států. Proto se opět rozdělíme na 2 samostatně pracující jednotky, výsledkem jejichž práce bude očekávané výtvarné dílo.
Pomůcky: bílé a barevné čtvrtky, štětce, temperové barvy, pravítka, nůžky, lepidla
Průběh: Skupiny žáků výtvarně vytvářely jednotlivé části a slepovaly je podle obrysu, který si připravily na modrou plochu. Každý žák zodpovídal za splnění svého úkolu, aby jeho díl práce navazoval na zhotovenou část spolužáka. Výsledkem byla koláž, jež předčila očekávání všech žáků.

5. část

Motivace: Nyní si zopakujeme všechny informace, které jsme dnes získali. Výsledkem naší snahy je nejen mnoho nových poznatků, ale také spokojený pocit z odvedené společné práce, kdy jeden byl závislý na druhém a výsledek stál za to.
Pomůcky: židle
Průběh: Žáci si sedli do kruhu a každý z nich řekl novou informaci, kterou dnes získal. U sebe mohl mít ještě namnožené poznatky z tématu o Evropské unii. Vyslovené údaje jsme sčítali a došli k číslu 73 - tedy 73 nových informací. Nakonec si žáci založili vytvořené podklady do svých studijních materiálů k možnému pozdějšímu použití.

Zhodnocení projektu

Žáci získali mnoho informací, které se týkají Evropské unie, jejích členských států i České republiky jakožto součásti tohoto společenství. Se získanými informacemi se naučili pracovat, porovnávat je a navzájem si je předávat. Pocvičili se v interpretaci a prezentaci získaných poznatků a v neposlední řadě si tyto poznatky upevnili pomocí prožitku společně strávených a sdílených chvil.

Použitá literatura a zdroje:

Kol. autorů: Světové pohádky. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1975.
Informace o státech a historii Evropské unie (rozličné www stránky)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mapa Evropy, vlajka EU, ingredience na přípravu olejové buchty, modré potravinářské barvivo, linecké těsto, žluté potravinářské barvivo, pečící papír, vykrajovátka (formičky), pohádkové knihy s ilustracemi, balicí papír, pastely, papírové kartičky a fixy pro popis obrázku