Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Bohatství památek naší vlasti
Odborný článek

Bohatství památek naší vlasti

9. 5. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Alena Matušková

Anotace

Autorka popisuje projekt, při němž žáci zpracovávají informace o vybraných kulturněhistorických památkách ČR, hlouběji se s některými památkami seznamují, učí se chápat smysl jejich ochrany a postupně získávají adekvátní postoje.

Cíl

* žák získá základní dovednosti při vyhledávání informací týkajících se zvláštností regionu ČR v oblasti kulturněhistorické; * orientuje se elementárním způsobem ve světě informací; * utváří si pracovní návyky a návyky důležité pro týmovou práci; * získává vztah k domovu a vlasti prostřednictvím uvědomění si jejich kulturněhistorického bohatství.
Dílčí výstup, který plníme:
 • žák získá základní dovednosti při vyhledávání informací týkajících se zvláštností regionu ČR v oblasti kulturněhistorické;
 • orientuje se elementárním způsobem ve světě informací;
 • utváří si pracovní návyky a návyky důležité pro týmovou práci;
 • získává vztah k domovu a vlasti prostřednictvím uvědomění si jejich kulturněhistorického bohatství.
Klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:
 • kompetence k učení a kompetence k řešení problémů - žák vyhledává a třídí informace, dává je do souvislostí, získané výsledky porovnává;
 • kompetence komunikativní - žák se snaží o formulaci myšlenek, výstižný projev, využívá informačních technologií a jiných zdrojů informací;
 • kompetence občanské - žák získává pozitivní postoj k našemu historickému a kulturnímu dědictví a k umění.
1. den
a) Motivace

Videoprojekce - krátká ukázka některé naší významné kulturněhistorické památky.

b) Diskuse o kulturněhistorických památkách podle následujících bodů
 • Co považujeme za historickou památku?
 • Jaké památky máme v našem nejbližším okolí? Co o nich víme?
 • Jaká je hodnota historických památek, proč je chráníme?
 • Chráníme naše historické památky dostatečně? (Vysvětlování na příkladech z blízkého okolí žáků, pozitivní i negativní příklady.)
 • Co všechno patří mezi kulturněhistorické památky?
 • Můžeme tyto objekty nějak využívat? Pokud ano, jak?
c) Samostatná práce žáků

Nakreslete nějakou památku, kterou jste navštívili nebo která se nachází ve vašem okolí.

Následná výstavka prací spojená event. s krátkým informačním vystoupením jednotlivých autorů (co jsem nakreslil, proč jsem nakreslil právě tento objekt, jaký mám k němu vztah).

d) Dobrovolný domácí úkol

Podívejte se doma do různých knížek, časopisů, fotografií, pohlednic, starých kalendářů atd., a pokud to bude možné, přineste do školy ty z nich, ve kterých jsou vyobrazeny nebo popsány kulturněhistorické památky naší země.

2. den
a) Diskuse nad přinesenými materiály - podle konkrétních materiálů
b) Skupinová práce

Pokuste se roztřídit památky (jejichž obrázky jste si přinesli s sebou do školy) do skupin podle nějakých kritérií (znaků) - výsledky zapisujeme při kontrole skupinové práce na tabuli. Cílem je ukázat rozmanitost památek. (Možná kritéria: podle období vzniku, památky sakrální a světské, památky technické, vojenské, nemovitosti a ostatní památky, památky podle významu apod.).

c) Práce s mapou

Mapa ČR na nástěnce. Žáci ve skupinách vyberou několik památek (o kterých již hovořili), vyrobí lístečky s jejich jmény (popřípadě s uvedením typu památky - př. Karlštejn - hrad) a tyto lístečky umístí na nástěnku s mapou. Cílem je ukázat bohatství kulturních památek v ČR.

d) Didaktická hra - skládačka

Každý žák použije jednu starší pohlednici s vyobrazením některé kulturněhistorické památky. Na její zadní straně ji pomocí pravítka rozdělí na několik částí (10 - 15), a pak podle narýsovaných linií rozstříhá. Díly vloží do obálky nebo do ručně zhotovené krabičky. Žáci si obálky vymění (například ve dvojicích) a skládají opět pohlednice. Možno využít i jako soutěž na čas nebo v příštích hodinách mezi jinými skupinami žáků.

3. den
Vlastivědná vycházka

Cíl: navštívit některou památku ve svém městě, získat o ní co nejvíce informací.

Hlavní činnosti na vycházce:

 • prohlídka památky;
 • beseda s nějakou osobou, která má značné informace o této památce (kronikář obce, kastelán objektu, starosta apod.);
 • nakreslení památky či jejích jednotlivých detailů - vznik "dokumentace" o památce, následná výstavka obrázků ve třídě;
 • zakreslení památky do plánku obce, města (obměna - náčrt trasy od školy k vybrané památce, zhotovení plánku části obce, ve které se památky nachází).
4. den
a) Využití poznatků z vycházky, hodnocení kreseb
b) Diskuse

V jakém je památka stavu, je její ochrana a péče o ní dostatečná, co by se mohlo změnit, zlepšit.

c) Samostatná práce žáků

Písemně dokončit úvahu - kdybych byl starostou obce a měl dostatek finančních prostředků na naše památky, udělal bych nejprve ............, a v druhé řadě ....................., a pak ............................... Následné vyhodnocení nejčastějších odpovědí.

d) Práce ve skupině

Píšeme dopis panu starostovi. Žáci ve skupinách napíší dopis starostovi obce týkající se místních památek. Vyjádří v něm své názory, jak je o památku pečováno (pochvala, uznání, kritika), jaký k ní mají vztah, co by se mělo ještě udělat, jak by mohla být památka využita. Důraz je kladen na obsah, ale též na formu dopisu (pravopis, stylistická vyjádření). Dopisy vystavíme ve třídě, aby si je mohli přečíst žáci z jiných skupin. Možná obměna: jeden vybraný dopis skutečně zašleme starostovi obce (samozřejmě s doplňujícím komentářem učitele).

5. den
a) Práce v počítačové učebn

Podle předchozích zkušeností žáků přiměřeně podrobná instruktáž k zamýšlené práci s počítačem. Je předpoklad, že žáci již základní dovednosti v ovládání počítače mají (např. z různých her). Žáci jsou v malých skupinkách u počítačů, na kterých je nastaven některý z vyhledávačů (např. seznam, centrum, atlas apod.).

Žáci mají za úkol nejprve se orientovat v práci s vyhledávačem:

 • do aktivního okna zapsat stručně, přesně a výstižně klíčové slovo nebo slovní spojení (např. památky, historické památky, památky v Plzni);
 • v nabídnutém seznamu příslušných položek si vybrat požadovanou a kliknutím na aktivní název získat příslušné informace.

Žákům necháme na činnost dostatečný časový prostor, aby se mohli u počítačů vystřídat a získat příslušnou dovednost. Učitel koriguje činnost skupin a vysvětluje individuálně potřebné. (Základní dovednosti - spustit počítač, spustit Internet, najít vyhledávač, zapsat do příslušného okna požadovaný termín, umět spustit a orientovat se v jednotlivých položkách.)

Samostatná skupinová práce: vyhledejte památky ČR, které jsou zapsány v seznamu památek UNESCO, napište jejich seznam, získejte o nich základní informace a určete jejich polohu. (Předchází velmi stručný výklad o UNESCO a jeho ochraně světového kulturního dědictví.)

b) Práce ve třídě

Skupiny dostanou slepé mapy a s pomocí svých vlastivědných map a předchozích zjištění do nich zakreslí památky UNESCO v ČR.

Při společné kontrole (správné řešení úkolu např. promítnout pomocí zpětného projektoru) podání základních informací o těchto památkách střídavě mluvčími jednotlivých skupin.

Diskuse k významu ochrany památek i na mezinárodní úrovni (proč se mezinárodní organizace stará i o naše památky, jaký to má smysl).

c) Závěr a shrnutí celého projektu

Co jsme nového poznali, jakým způsobem můžeme své poznatky dále využít, jak budeme přistupovat k památkám místního regionu.

Z tohoto projektu mohou vycházet některé další (např. plánujeme výlet na některou kulturněhistorickou památku, navrhneme objekt z našeho okolí, který by bylo vhodné památkově chránit, sbíráme pověsti, legendy i historicky doložená fakta, která se váží k určité památce v našem okolí ap.). Obměna projektu - nezaměřovat se na celé území ČR, ale obdobně pracovat v rámci kraje nebo jinak vymezeného místního regionu.

Reflexe

Bohatství památek naší vlasti

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Matušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

Mapy, knihy, časopisy, pohlednice či jiné obrazové materiály, Internet