Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Osobnosti k nezaplacení
Odborný článek

Osobnosti k nezaplacení

11. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Václava Korcová

Anotace

Krátkodobý projekt umožňuje žákům podrobněji se seznámit s osobnostmi české kultury, které jsou na současných českých bankovkách. Napomáhá lepší orientaci v našich národních dějinách a má řadu obměn. Projekt lze zařadit do výuky dějepisu, společenskovědních seminářů, občanské výchovy nebo do výuky informační a komunikační technologie.

Jedná se o krátkodobý projekt do jednoho měsíce, který je určen žákům druhého stupně základní školy.

Evokace

Cílem je zjistit a prohloubit vědomosti žáků o slavných českých osobnostech, které se nacházejí na současných českých bankovkách, a posoudit jejich postavení v novodobé historii.
Zadáváme otázky, které směřují k současným používaným českým bankovkám.

Příklady:
Jakou mají hodnotu?
Jakou mají barvu?
Které osobnosti jsou na které bankovce?
Kdo je autorem návrhu českých bankovek?

Proběhne diskuse, argumentace. Učitel zapisuje na flipový papír (nebo na tabuli) důležité informace, které vyplynou z diskuse.

Uvědomění

Postup:

 1. Žáci zjistí za domácí úkol, které osobnosti jsou znázorněné na současných českých bankovkách, a co je proslavilo (vše, co nevyplynulo z úvodní diskuse).
 2. Na nástěnku vyhrazenou pro tento projekt k předem napsaným nominálním hodnotám bankovek postupně zapisují slavné osobnosti naší historie.
 3. Učitel připraví lístečky se jmény osobností (podle počtu žáků ve třídě).
 4. Žáci se podle vylosovaných osobností rozdělí na sedm pracovních skupin.
 5. Každá skupina pracuje samostatně podle předem stanovených kritérií (příloha 2)
 6. Každá skupina prezentuje výsledky samostatné práce.
 7. Hodnocení - sebehodnocení podle stanovených kritérií (příloha 3)
  • hodnocení ostatních žáků
  • hodnocení učitele
 8. Vytvoření „minigalerie" Osobnosti k nezaplacení (je možné vymyslet i jiný název) a její umístění v prostorách školy. Výstavu je možné zahájit slavnostní vernisáží, kde mohou vybraní žáci představit nejúspěšnější části svých prezentací. Je vhodné využít výstavu u příležitosti třídních schůzek nebo kulatého výročí některé z osobností (například v roce 2008 - Karel IV. - 7. dubna 1348 - výročí založení Karlovy univerzity; T. G. Masaryk - 28. 10. 1918 - výročí vzniku samostatného Československa).
 9. Možné pokračování projektu:
  • zjistit informace o autorovi návrhu českých bankovek
  • zjistit, jaké ochranné prvky mají české bankovky
  • porovnání českých bankovek a eurobankovek vybraného evropského státu (např. Řecka, Německa, Itálie)
  • návrh českých eurobankovek (navrhuji zařadit do hodiny výtvarné výchovy)
Reflexe
 • Co nového jste se o osobnostech české kultury, které jsou na současných českých bankovkách, dozvěděli?
 • Myslíte si, že některá z osobností by mohla zdobit i připravované české eurobankovky? Svůj názor zdůvodněte.
 • Kterou osobnost, jež na současných bankovkách není, navrhujete na připravované české eurobankovky? Svůj návrh odůvodněte.

Příloha 1 - Seznam českých bankovek a slavných osobností české kultury

50 Kč - Anežka Česká
100 Kč - Karel IV.
200 Kč - Jan Ámos Komenský
500 Kč - Božena Němcová
1000 Kč - František Palacký
2000 Kč - Ema Destinová
5000 Kč - T. G. Masaryk
(je možné připomenout i bankovku 20 Kč s vyobrazením Přemysla Otakara I.)

Příloha 2 - Kritéria pro samostatnou práci a pro hodnocení samostatné práce

Kritéria je možné upravit či doplnit dle potřeby či aktuální situace.

 1. Určete, ve kterém století osobnost žila.
 2. Zjistěte, která učebnice Dějepisu o osobnosti uvádí informace a ve které kapitole (např. Karel IV. - učebnice pro 7. ročník ZŠ, kapitola První Lucemburkové na českém trůně)
 3. Uveďte všechny zdroje informací, ze kterých jste čerpali (minimálně tři zdroje).
 4. V časovém rozmezí 5 - 10 minut představte slavnou osobnost z bankovky a podejte přehledné informace o jejím životě.
 5. Prezentaci poutavě doplňte vhodnou citací, obrázkovou dokumentací, hudební nahrávkou, videonahrávkou, prezentací s použitím dataprojektoru, dramatizací či jinou zajímavou aktivitou v rozsahu 5 - 10 minut.
 6. Připravte reklamní panel slavné osobnosti z české bankovky na čtvrtku A3, který bude obsahovat portrét slavné osobnosti a pět základních informací psaných čitelným plakátovým písmem.
 7. Vyhodnoťte konkrétní podíl každého člena skupiny na celkovém výsledku.
Příloha 3 - Tabulka pro hodnocení a sebehodnocení

Osobnosti k nezaplacení - hodnocení

Kritéria

Ano

(splněno)

Částečně

(splněno částečně)

Ne

(nesplněno)

Určete, ve kterém století osobnost žila.
Zjistěte, která učebnice Dějepisu o osobnosti uvádí informace a ve které kapitole.
Uveďte všechny zdroje informací, ze kterých jste čerpali (minimálně tři zdroje).
V časovém rozmezí 5 - 10 minut představte slavnou osobnost z bankovky a podejte přehledné informace o jejím životě.
Prezentaci poutavě doplňte vhodnou citací, obrázkovou dokumentací, hudební nahrávkou, videonahrávkou, prezentací s použitím dataprojektoru, dramatizací či jinou zajímavou aktivitou v rozsahu 5 - 10 minut.
Připravte reklamní panel slavné osobnosti z české bankovky na čtvrtku A3, který bude obsahovat portrét slavné osobnosti a pět základních informací psaných čitelným plakátovým písmem.
Vyhodnoťte konkrétní podíl každého člena skupiny na celkovém výsledku.
Příloha 4 - Informace o autorovi návrhu českých bankovek Oldřichu Kulhánkovi

Oldřich Kulhánek
grafik, malíř a ilustrátor

Narodil se 26. 2. 1940 v Praze. Studoval na Výtvarné škole v Praze, kde v roce 1958 maturoval. Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského, který významně ovlivnil jeho uměleckou kariéru.
V letech 1992 až 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek. Hlavním důvodem jejich vytvoření bylo rozdělení bývalé Československé federativní republiky na dva samostatné státy v roce 1993. Bankovky s nominální hodnotou 200 Kč a 5000 Kč vznikly až později. Bankovky obsahují kromě popisu nominální hodnoty a ochranných prvků symboliku České republiky. Tematicky jsou zaměřeny na významné osobnosti českých dějin a motivy související s jejich životem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Internet, encyklopedie (například Kdo byl kdo), obrázky osobností z českých bankovek, fixy, lepidlo, papíry (flipy).