Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Adaptace dítěte v mateřské škole
Odborný článek

Adaptace dítěte v mateřské škole

11. 4. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Ivana Bečková

Anotace

Přiblížení problematiky adaptace nejen z pohledu dítěte, ale i rodiny, mateřské školy a osobnosti učitelky, a to především v souvislosti se směřováním mateřských škol k dítěti a jeho rodině.

Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy

Počátek docházky dítěte do mateřské školy je vždy významnou událostí týkající se celé rodiny dítěte. Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou všech zúčastněných spojenou s obavami, jak bude dítě tento přechod zvládat, jaké problémy se vyskytnou a zda se podaří tento náročný moment překonat bez výrazné újmy na dětské psychice.

Problematika přechodu dítěte do mateřské školy se stala jednou z významných oblastí vztahu mateřské školy k rodině dítěte a je zásadní s ohledem na uspokojování potřeb dítěte. Adaptace dítěte do prostředí mateřské školy je dlouhodobou záležitostí a je spojena s určitými riziky na počátku docházky. Většina mateřských škol již dokázala tato rizika pojmenovat a rozlišit je ve vztahu k dítěti, rodině dítěte a prostředí mateřské školy reprezentované především pedagogem.

Významným hlediskem určujícím úroveň přechodu dítěte do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost pro vstup do mateřské školy. Dítě nastupující do mateřské školy vstupuje do cizího prostředí, kde zůstává bez přítomnosti rodičů po určitou část dne. Tato situace je pro ně zcela nová a porušení vazby matka - dítě je náročným zásahem do psychické rovnováhy každého dítěte. Ve spojení s příchodem do nového prostředí dochází ke vzniku zátěžové stresové situace charakterizované úzkostí a strachem z odloučení od matky, obavami z neznámého prostředí a velkého počtu neznámých osob, často dítě také reaguje na úzkostné chování matky. Vstup dítěte do mateřské školy je spojen se zásadní změnou jeho identity, dochází ke změně rolí na základě nových vztahů a v neposlední řadě se dítě setkává s odlišnými výchovnými postupy, než na jaké bylo v rodině zvyklé. Tuto změnu pociťují i rodiče dítěte, v jejichž postavení dochází také ke změnám, s nimiž se musí vypořádat.1

Vstup dítěte do mateřské školy je často ovlivněn nepřiměřenou motivací jak v kladném, tak v záporném smyslu - idealizací prostředí mateřské školy, či naopak hrozbou ze strany rodičů. Rodina dítěte může být zdrojem negativního obrazu o prostředí mateřské školy tím, že dítě dostává informace typu: „Počkej ve školce, tam tě naučí!". Významným prvkem ovlivňujícím adaptaci dítěte je stanovení si doby a frekvence pobytu dítěte v mateřské škole vzhledem jeho potřebám a psychickému stavu. Důležitým aspektem vycházejícím z rodinného prostředí je ochota přijmout nabízenou radu a pomoc od pedagogů mateřské školy a využít aktivit, které jsou mateřskou školou rodinám nabízeny pro usnadnění adaptace dítěte. V souvislosti s minimalizací adaptačních problémů a usnadněním přechodu dítěte do nového prostředí se mateřské školy snaží připravit soubory opatření, které rodinám nabízejí, popřípadě je samy aktivně realizují.

Podmínkou ulehčení vstupu dítěte do mateřské školy je postupné seznamování s tímto novým prostředím, aby si dítě ujasnilo rozdíly mezi prostředím rodiny a mateřské školy. Pro ulehčení přechodu dětí do nového prostředí mateřské školy se umožňují návštěvy rodičů a dětí ještě před termínem nástupu. Rodina se seznamuje s uspořádáním dne, stravovacími zvyklostmi atd.. Některé mateřské školy nabízejí rodičům setkání s pedagogy mateřské školy, psychologem či pediatrem. Snaží se svou poradenskou činností minimalizovat obavy rodičů, doporučují vhodnou studijní literaturu, popř. zprostředkovávají konzultace s odborníkem a pokouší se navázat úzkou spolupráci s rodinou dítěte postavenou na vzájemné důvěře, toleranci a vědomí prospěchu dítěte.

Osobnost učitelky a její role související s problematikou adaptace dítěte

Úspěšnost adaptace dítěte na prostředí mateřské školy a jeho další začlenění do skupiny vrstevníků jsou ve velké míře závislé na osobnostních a profesních kvalitách předškolního pedagoga. Jeho profesionální úroveň a lidský přístup k problémům dítěte jsou prostředkem k překonání prvotních potíží dítěte, navázání partnerského vztahu s rodinou dítěte a získání její důvěry. Úkolem učitelky mateřské školy je především vytvářet prostředí naplněné pohodou a klidnou, vstřícnou atmosférou. Nabízí dítěti dostatek podnětů pro jeho rozvoj, respektuje individuální možnosti a schopnosti dítěte, posiluje jeho sebevědomí a vede jej k navazování vztahů s vrstevníky postavené na vzájemné spolupráci a toleranci. Dítě v mateřské škole očekává partnerské přijetí s respektem ke své osobnosti, očekává otevřenost, autenticitu a empatické cítění dospělého.

Učitelka mateřské školy se snaží naplňovat tato očekávání ve vztahu ke všem dětem. Období adaptace tak klade více nároků na profesní erudici pedagoga, který je nucen ve větší míře diferencovat a upřednostňovat zájmy jednotlivých skupin dětí či věnovat svou pozornost těm, které potřebují jeho osobní pomoc a přítomnost.

Významnou součástí profesní úspěšnosti pedagoga je jeho schopnost navázat partnerské vztahy s rodinami dětí, přesvědčit je o své odbornosti a snaze vytvářet funkční a pozitivně laděné vztahy s ohledem na prospěch dítěte. Navázání pozitivního vztahu s rodinou dítěte je možné ještě před zahájením docházky dítěte do mateřské školy při návštěvách jednotlivých členů rodiny s dítětem v mateřské škole, při jejich pobytu ve třídě, kdy je vhodné věnovat rodičům i dítěti dostatek pozornosti, nabídnout společné aktivity či odbornou pomoc. V období adaptace dítěte spoléhá rodina na pedagoga, přijímá jeho informace o projevech dítěte a je ochotna akceptovat jeho doporučení týkající se řešení adaptačních či jiných problémů. V tomto okamžiku velmi záleží na pedagogickém taktu a profesní úrovni pedagoga, protože způsob komunikace, obsah a množství předávaných informací rozvíjí vztah mezi vychovateli dítěte a je určující pro navození důvěry mezi nimi.

Úspěch při adaptaci dítěte v mateřské škole je ovlivněn řadou významných podmínek, které je třeba k docílení pozitivního vztahu dítěte a jeho rodiny k mateřské škole dodržet, stále je přehodnocovat a přizpůsobovat novým aktuálním situacím. V této souvislosti přichází ke slovu systematické vyhodnocování práce mateřské školy, a to nejen s ohledem na výsledky a pokroky dětí, ale především ve významu evaluace vlastní práce jednotlivých pedagogů zastřešené evaluací celého týmu pracovníků mateřské školy. Významnou součástí tohoto hodnocení a pravdivým barometrem přinášejícím informace o správném směřování mateřské školy je hodnocení přicházející z vnějšího prostředí obklopujícího mateřskou školu, které tvoří převážně rodičovská veřejnost, přísně posuzující její nabídky, aktivity a přístupy k řešení konkrétních situací. Tzv. dobré jméno je výsledkem dlouhodobé a usilovné práce postavené na smysluplné koncepci směřování mateřské školy, na pochopení základních principů moderní pedagogiky a psychologie vyzdvihujících dítě a jeho potřeby a na jejich začlenění do každodenního života mateřské školy.

1Neisel, R. - Griebel, W.: Poprvé v mateřské škole. 1. vydání. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7178-989-5.

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠULOVÁ, L. Děti nastupují do mateřské školy. Informatorium 3 - 8, č. 7. 2004. 5 s. ISBN 1210-7506.
[2] – NEISEL, R.; GRIEBEL, W. Poprvé v mateřské škole. 1. vydání. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-989-5.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Bečková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Ostatní