Odborný článek

Obrázkový diktát

5. 6. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Udatná
Spoluautor
Andrea Mouchová

Anotace

Cílem aktivity je rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí předškolního věku. Jmenované gramotnosti se při činnosti přirozeně propojují. Aktivita u dětí vyžaduje postupovat podle pokynů a instrukcí, zapamatovat si domluvené údaje, chápat základní číselné pojmy, orientovat se v rovině, při kontrole využít digitální technologie, odhalit případnou chybu a opravit ji. V závěru je připojeno doporučení pro individualizaci. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Věk dětí: 5–6 let

Očekávaný výstup: postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, úmyslně si zapamatovat a vybavit, chápat základní číselné pojmy, chápat prostorové pojmy, orientovat se v rovině

Rozvíjené gramotnosti: čtenářská, matematická, digitální

Časová dotace: 15–20 minut

Pomůcky: pracovní list pro každé dítě – mapa, tužka, pastelka, tablet

Prostředí: třída MŠ

Podmínky: práce u stolu v menší skupině (6–8 dětí)

Realizace aktivity:

Učitelka děti motivuje vyprávěním o svém výletě do přírody. „Mohli bychom si zakreslit do mapy, kudy jsem šla a co jsem dělala.“

Nejprve je třeba děti seznámit s mapou, pojmenovat si zakreslené objekty a následně s dětmi vymyslet a domluvit grafické znázornění různého pohybu:

Např: Chůze: přerušovaná čára

Běh: plná čára

Skok: horní oblouk

Válení sudů: spodní klička

Dalším pravidlem je snaha o zakreslení nejkratší cesty mezi jednotlivými objekty.

Diktát je audiovizuálně zaznamenáván na tablet nebo chytrý telefon, abychom mohli provést kontrolu.

Děti dostanou pracovní listy (v příloze) s vyznačenými orientačními body (dům, potok, jabloň, les, rybník, hory). Učitelka diktuje informace o trase, mezi jednotlivými informacemi dělá krátké pauzy a děti graficky znázorňují pohyb i jeho směr.  

„Od domu jsem šla k jabloni… 2x jsem ji oběhla… šla jsem k lávce přes potok a přešla po ní… odbočila jsem vlevo a běžela podél potoka… přeskočila jsem potok… a běžela jsem k horám… potom jsem šla k rybníku… 3x jsem ho oběhla… doskákala jsem do lesa… a pak jsem válela sudy až k jabloni.“

Podmínkou je práce s tužkou nebo jen s jednou pastelkou. Střídání barev děti rozptyluje a zvyšuje chybovost. Míra chybovosti závisí také na tom, v jak velké skupině dítě pracuje. Tuto aktivitu je tedy nutné realizovat v menších skupinách. Při práci ve skupině nad 15 dětí chybovost výrazně stoupá (Kaslová, 2010).

Jakmile děti zakreslí obrázkový diktát, vyzveme je k opakování a kontrole. Dítě, které se ujme diktování, začne podle svého zakresleného obrázku opakovat informace o pohybu. Pastelkou jiné barvy mohou děti znázornit chyby ve svém obrázku.

 
 

Reflexe: V této aktivitě se propojují čtenářská, matematická i digitální gramotnost. Je třeba sledovat text, porozumět slyšenému, zapamatovat si domluvené údaje, postupovat podle zadaných instrukcí, chápat základní číselné pojmy a orientovat se v rovině. Děti samy hodnotily úkol jako ne příliš obtížný. Největší problém jim dělala pravolevá orientace. V několika případech se vyskytly chyby v zakreslení pohybu, některé děti si chybu ale téměř okamžitě uvědomily a při kontrole opravily.

Záměrem v oblasti rozvoje digitální gramotnosti bylo děti seznámit s možností využití digitálních technologií při kontrole úkolu. Zadání úkolu bylo nahráváno a pro přesnost se předpokládalo opakované pouštění záznamu. Kontrola však byla provedena samotnými dětmi. Pamatovaly si původní text v podstatě doslova, takže k opakování informací při kontrole nebylo nutné využít nahrávky z tabletu. Pokud by však zadání úkolu bylo složitější, budou digitální technologie vítaným pomocníkem.

Doporučení pro individualizaci: Děti v posledním ročníku před vstupem do základní školy nebo děti s odkladem školní docházky jsou schopné tuto dynamickou variantu obrázkového diktátu zvládnout. Pro děti mladší či pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné připravit statickou variantu obrázkového diktátu – př. Nakreslíme dům, který má jedno okno… vedle domu roste květina… na druhé straně domu stojí strom… pod ním leží dva kameny… nad domem svítí slunce… (vyhýbáme se pojmům vpravo, vlevo). Pro děti s nadaným chováním můžeme variantu dynamického obrázkového diktátu rozšířit o další položky pohybu (náročnější na zapamatování si), navýšit počet objektů a připravit složitější trasu – používat pojmy vpravo, vlevo, míjet, křížit… (náročnější na orientaci v rovině).

Použitá literatura: Kaslová, M.: Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha, nakladatelství Dr. Josef Raabe 2010. ISBN 978-80-86307-96-1

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
184.57 kB
PDF
Pracovní list – diktát (práce dětí)
pdf
161.13 kB
PDF
Pracovní list – mapa diktátu

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Jana Udatná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.