Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Specifika práce s asistovanými žáky – Asistent pedagoga – 2. díl
Odborný článek

Specifika práce s asistovanými žáky – Asistent pedagoga – 2. díl

3. 6. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lada Flachsová

Anotace

Každý člověk, každé dítě, každý žák je jiný. Pokud chce škola stát pevně na lidských vztazích, je třeba s vývojem společnosti přehodnotit přístupy k jednotlivým žákům, jejich zákonným zástupcům. Velkou měrou k nastavení vztahů v kolektivu a pomoci v práci se žáky, kteří mají specifické potřeby, přispívají asistenti pedagoga. Když jsme začínali s podporou AP ve třídách, učitelé se jí bránili (nebyli jsme zvyklí na jiného dospělého, natož nějakého „pomocníka“ do hodin). Nyní je pro nás přítomnost a pomoc asistenta pedagoga v hodinách, v době přestávek i na akcích tříd a školy velkým přínosem.

Asistent pedagoga

Na základě výsledků vyšetření může být ve zprávě navržen žákovi asistent pedagoga (AP). AP je pedagogický pracovník, který působí ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Náplní práce asistentů v našich třídách je zejména spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při sebeobsluze. AP není přidělen přímo žákovi, ale do třídy právě tam, kde je žák s potřebou asistence vzděláván. Ve zprávě z pedagogicko-psychologické poradny je AP u většiny žáků přiznán v případě podpůrného opatření (PO) 3., 4. a 5. stupně. V PO 2. stupně může významnou roli pro žáka sehrát tzv. sdílený asistent. Sdílený asistent působí operativně při podpoře většího počtu žáků, kteří jeho účast v konkrétních situacích potřebují, vyžadují. Tito žáci mají v hodinách domluvené signály, kdy potřebují pomoc, tak, aby nerušili ostatní žáky – někdy se jedná o oční kontakt, někdy zvednou ruku s určitým předmětem (bez předmětu je to dotaz směřovaný učiteli), někdy za asistentem dojdou.

V některých případech je nezbytné, aby se AP věnoval po celou dobu výuky jednomu žákovi (např. při diagnóze autismu). Díky atypickým projevům žáka je třeba ho po celou dobu výuky vést, uklidňovat, odcházet s ním mimo třídu… Pokud máme ve třídě další žáky s potřebou AP, díky těmto aspektům působí ve třídě i další asistent na základě doporučení z PPP.

Jestliže máme v personální pedagogické podpoře z PPP stanoveno 40 hodin na AP, což je celý úvazek (příloha č. 1), pak je nezbytné tyto hodiny rozpočítat na rozvrh žáka. Podle školního vzdělávacího programu zjistíme počty hodin v ročníku daného žáka a ostatní hodiny náleží přímé práci ve školní družině (ŠD). Tyto hodiny nemusíme rozdělit pravidelně, záleží na domluvě se zákonnými zástupci (viz příloha č. 2). Při dělení úvazků AP do výuky a do ŠD je třeba mít na paměti rozdělení žáků tak, aby ti, kteří potřebují i ve ŠD pomoc AP, byli v jednom oddělení.

Někdy může být pedagogická podpora z PPP stanovena na nižší úvazek, než je 1,0 (příloha č. 3). Pak kombinujeme asistenci úvazků dvou (či několika) žáků. Asistovaní žáci přivítají pomoc v předmětech, které jim dělají problémy. Ve většině případů se nejedná o výchovy. Pokud je rozvrh sestaven tak, že asistent přijde na 1. hodinu a pak asistuje až 4., nabízí se „vykrýt“ 2. a 3. hodinu v jiné třídě, popř. jeden celý den (příloha č. 4).

 

Přístupy pedagogických pracovníků k žákům, kompenzační pomůcky

Stejně jako pedagogové mají své výukové metody, „rituály“ ve výuce, tak i AP mají různé přístupy k žákům. V naší škole se snažíme zkušenosti AP sdílet na pravidelných schůzkách. Nelze vždy vše aplikovat u všech asistovaných žáků. Záleží jak na osobnosti učitele, AP, žáka, tak na doporučení z PPP. Velmi kvitujeme návštěvy z řad odborníků u asistovaných žáků, kdy společně řešíme přístupy k žákovi. Jako příklad různých možností uvádím psaní tolik diskutovaných diktátů. Mají je žáci s různými úlevami vůbec psát? Nemají pravopisné jevy pouze doplňovat? Jak tedy na to? Střídáním různých možností lze dosáhnout jak netradiční výuky, pro asistované žáky „neúnavné“, že je stále stejná, tak i možného zajištění prospívající klasifikace.

  1. diktát učitele pro celou třídu – asistovaný žák píše každou druhou větu (AP dodiktovává, pokud žák nestíhá; pokud stíhá, kontroluje si napsanou větu); pokud píše dostatečně rychle, pak píše polovinu diktátu a zbylý čas kontroluje za pomoci kompenzačních pomůcek či s AP)
  2. diktát AP jednomu žákovi (ve třídě, popř. mimo třídu)
  3. diktát AP pro skupinu žáků – většinou mimo třídu
  4. diktát do sluchátek – velmi účinná metoda (maximální soustředěnost žáka)
  5. doplňovačka pravopisných jevů (dopisování, dolepování, výběr)
  6. pravopisné cvičení na PC
  7. jiná práce na pravopisné jevy než diktát
Uspořádání pracovního místa, zasedacího pořádku je zcela v kompetenci učitele na základě pozorování projevů žáka ve výuce. Zdaleka neplatí to, že žák s přiznaným PO by měl sedět vepředu. Neustále se otáčí a nedává pozor? Co ho tedy posadit dozadu, aby měl přehled o dění ve třídě a neměl potřebu získávat informace otáčením? Je více žáků s potřebou asistence ve třídě? Dejme je co nejvíce k sobě, nebo lépe za sebe? To, co nám vyhovuje, ale mějme na paměti to, že když AP pomáhá, musí ostatní žáci „přes něj“ vidět. AP může mít ve skupince místo a tím všem pomáhat.
 
 
 
Někdy mohou žáci s podpůrnými opatřeními sedět i se svými kamarády, kteří pomoc nepotřebují – pak je vhodnější zvolit lavice u dveří a tak nebude AP nikomu překážet (jiná varianta – zadní lavice).
 
Pokud máme ve třídě žáka, kterému je třeba věnovat pozornost každou minutu, má své specifické potřeby, tak volíme místo tak, aby nenarušoval výuku, ale byl její součástí. Všechny své pomůcky pak má ve svém koutku. Samozřejmě je počítáno i s místem pro AP.
 
 

Kompenzační pomůcky, které jsou PPP doporučeny, jsou výsledkem komunikace mezi školou a PPP (příloha č. 5). Nejedná se pouze o pomůcky k výuce (jako jsou různé přehledy, pravidla, osy, počítadla, počítačové programy), ale např. také pomůcky k relaxaci. Někdo potřebuje masážní podložku, kterou má umístěnou pod lavicí v průběhu hodiny. Jinému žákovi se osvědčilo sezení na gymnastickém míči v části hodiny, kdy žáci pouze poslouchají výklad a on tímto podporuje relaxaci i zdravé sezení. Pro jiné žáky, kteří potřebují mít svůj klid a prostor, jsme pořídili „stanovou houpačku“. Někdy stačí relaxace bez stanu (i když žák leží, tak je součástí třídy a poslouchá), jindy je třeba, aby se schoval. Pedagog stanovil pravidla užívání – v hodině asistovaný žák, o přestávce je tato možnost dána ostatním spolužákům. A divte se nebo ne – ono to funguje.

 

V jiné třídě máme na zemi velký polštář, na kterém si žák smí odpočinout po splnění určitého úkolu – opět jsou stanovena pravidla (v tomto případě počet minut odpočinku). Žák si s sebou bere svého milovaného plyšáka, kterého po návratu k práci odkládá zpět na určené místo.

Příloha č. 1 – Personální pedagogická podpora AP
 

Příloha č. 2 – Personální pedagogická podpora AP

 

Příloha č. 3 – Rozvrh přímé pedagogické práce 2 i 3 AP v jedné třídě (zároveň pak je AP u několika žáků).

Toto je příklad práce tří AP v jedné třídě – červenou barvou je označen hlavní AP, zelenou barvou je doplněn úvazek hlavního AP, modrá hvězdička – AP k druhému žákovi, který má jen 10 hodin (tzn. 9+1).
 
 

Příloha č. 4 – Doporučené pomůcky z doporučení PPP

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lada Flachsová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby