Odborný článek

E-book Climate zones

Anotace

Cílem je získat pozitivní vztah ke čtení tím, že se děti stanou autory vlastní elektronické knihy. V oblasti digitální gramotnosti využijeme pro tvorbu knihy aplikaci Chekhov app, která je volně ke stažení v Microsoft store. Děti se podílejí na vytváření knihy – zpracovávají téma ve skupině, podílejí se na překladu textu, kreslí obrázky, nahrávají audio k textu. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Pomůcky: učebnice, knihy, notebooky, internet, globus, encyklopedie, slovníky, mikrofon, skener, interaktivní tabule, Chekhov Story Author – aplikace Microsoft – store – volně ke stažení.

Metody a formy práce: myšlenková mapa, práce ve skupinách, sledování pořadu v anglickém jazyce k tématu podnebné pásy, pracovní list, nahrávání v jazykové laboratoři.

Úvod a motivace: v českém jazyce a literatuře jsme si povídali o knihách – vznik knihy, různé podoby a žánry knih – využití knih z třídní knihovny – autor, ilustrátor, návrh na vytvoření vlastní e-knihy. 

 • Třída je rozdělena na skupiny – každá skupina zpracovává jeden podnebný pás formou myšlenkové mapy offline, možno využít myšlenkovou mapu online. Děti využívají k vyhledávání informací učebnice, encyklopedie a informace z internetu.
 • Jednotlivé skupiny prezentují ostatním své poznatky. Děti si tyto poznatky zaznamenávají do připraveného pracovního listu.
 • Žáci zhlédnou video v anglickém jazyce o podnebných pásech.

Každá skupina pomocí slovníku nebo internetového překladače překládá slova ze svého podnebného pásu do anglického jazyka. A tvoří jednoduché věty s využitím vazby there is, there are, slovesa be a have got.

 •  Děti z jednotlivých skupin malují s využitím vodových nebo temperových barev nebo kreslí voskovými pastely rostliny a zvířata z daného klimatického pásu.
 •  Žáci s pomocí pedagoga skenují obrázky a vkládají je i s textem do aplikace na tvoření e-knihy Chekhov app.
 •  Děti se učí text z připravované knihy v anglickém jazyce, nahrávají se a procvičují si výslovnost v jazykové laboratoři. Po procvičení jednotlivě nahrávají text do e-knihy.

Závěr: v českém jazyce a literatuře jsme si knihu prohlédli a přečetli a poslechli na interaktivní tabuli. Knihu jsme si i vytiskli. Společně jsme diskutovali o knihách klasických a elektronických – výhody, nevýhody, mám rád, upřednostňuji. Zhodnotili jsme naši společnou práci na knize. Aktivitu jsme zpracovávali asi týden.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.11 MB
PDF
E-book

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Martina Dvořáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 3. 2020
Článek obsahuje praktickou inspiraci, jak zatraktivnit přírodovědu dětem na první stupni tím, že budou o svých zjištěních vyrábět vlastní knihu. Tím, že pracují s digitální(mi) aplikací(emi) aktivity vhodně zapojuje digitální technologie jako aktivizující prvek učení dětí. Tím, že článek neobsahuje část, v níž by autor objasnil své pedagogicko didaktické záměry, a jasně tak prezentoval optimální výsledek učení dětí, není aktivita zpracována na dostatečné didaktické úrovni pro lepší obecné hodnocení, než jako implicitní nápad a ukázka jeho realizace. Pro učení se dětí je důležité, aby věděly, k jakému optimu jejich učení směřuje, aby se dokázaly samy motivovat k co nejlepší práci a tento ideál využít jako referenci k závěrečné reflexi své práce a práce třídy. Školní výuka je proces zaměřený, cílesměrný, nikoliv zcela implicitní, co se týče záměrů a standardů kvality práce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída