Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Historická studie: Opozice ve Výmarské republice (obrazy George Grosze)
Odborný článek

Historická studie: Opozice ve Výmarské republice (obrazy George Grosze)

11. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Albrecht
Spoluautoři
Roman Anýž
Peter Sokol
Adam Strom

Anotace

V této aktivitě zkoumají žáci některé výtvarné práce německých autorů výmarského období, především obraz Agitátor George Grosze, a pokouší se je interpretovat, aby tak hlouběji pochopili politické, ekonomické a sociální napětí té doby. Žáci také zkoumají, jakou roli může hrát umění a umělci ve společnosti.

Tento článek je součástí programu „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves).


Průběh hodiny

1. V případě, že jste o situaci v Německu po skončení První světové války již hovořili, zopakujte základní informace a souvislosti (Versailleská smlouva a její vnímání německou veřejností, ekonomické a sociální otřesy a politický neklid). Pokud nikoli, věnujte nějaký čas přednášce, výkladu, studiu z učebnice (PowerPoint prezentace o Výmarské republice např. na roman.anyz.googlepages.com).

2. Použijte obrazy německých umělců (viz příloha nebo jakékoli jiné vhodné, které naleznete v literatuře či na internetu) a metodou „think-pair-share" (samostatné zamyšlení do deníků, sdílení zapsaného s jedním partnerem a sdílení s větší skupinou) je prozkoumejte. Úkol může být zadán takto: Popište, co každý obraz říká o životě ve Výmarské republice.

3. Pokračujte zaměřením se na jednoho z umělců - George Grosze. Můžete žákům poskytnou biografické informace (zdrojem může být např. www.artmuseum.cz). Zaměřte se na jednu z jeho nejznámějších prací Agitátor (viz příloha nebo např. na www.artinthepicture.com/artists/George_Grosz/paintings.php). Podle jednoho z hlavních životopisců „Agitátor zobrazuje Hitlera, před kterým Grosz neúnavně varoval. (Agitátor) slibuje zástupům, že jejich materiální potřeby budou uspokojeny, ale jeho sliby doplňují gumové obušky, vysoká vojenská bota a hákové kříže." (Ivo Kranzfelder, George Grosz, Benedikt Taschen, 1994).

4. Vyzvěte žáky, aby analyzovali obraz (mohou pracovat samostatně ve dvojici nebo v malých skupinách). Nejprve ať vytvoří seznam všech věcí, které na obraze vidí, a zdrží se komentářů a soudů. Poté je vyzvěte, aby si všimli detailů na zobrazených předmětech a popsali podrobněji jejich vzhled. Nakonec by se měli pokusit spojit obrazy s informacemi, které získali o životě ve Výmarské republice.

Příklady žákovských interpretací:

 • boty - síla, vojenská tradice, pořádek a právo
 • buben - propaganda, vojenská výstraha
 • tři barvy (černá-rudá-žlutá) - barvy imperiálního Německa
 • krocan a víno - slib dostatku jídla, dobré časy
 • hrad - starobylá ochrana a tradice
 • barevné tváře - klauni
 • šedé tváře - konformita, uniformita
 • řehtačka - upoutání pozornosti
 • pára stoupající z agitátorovy hlavy - horká hlava
 • obličej vpravo nahoře - stereotypní představa Žida

5. Vyzvěte každého, aby využil vytvořených interpretací a pokusil se napsat do deníku několik vět nebo krátký odstavec o tom, co chtěl George Grosz svým obrazem říci, co zobrazoval, před čím varoval... Opět nechte žáky sdílet své práce minimálně ve dvojicích. Dobrovolně mohou zaznít i v plénu. Pokud předem uvedete kritéria hodnocení, můžete tuto krátkou interpretaci/historickou analýzu obrazu ohodnotit.

6. Celou lekci/hodinu ukončete diskusí v komunitním kruhu. Vysvětlete žákům, že George Grosz se často obracel na své umělecké přátele a žádal je o angažovanost. Napsal např.:

„Co je dnes vaše tvůrčí vlažnost a abstraktní řeči jiného než absurdní, nesmyslný hazard, hloubání o věčnosti... Vaše štětce a pera, která by měla být zbraněmi, nejsou nic než stébla trávy."

Vyzvěte žáky k diskusi na téma: Jakou roli ve společnosti přisuzoval Grosz umělcům? Souhlasili by s ním? Umělci mohou chránit demokracii, ale mohou ji jistě také ničit a naopak pomáhat režimům nedemokratickým (viz propaganda). Má být umění angažované, nebo nezávislé?

Přílohy - obrazy německých malířů výmarského období
(zdroj obrázků: www.facinghistory.org):


Literatura a použité zdroje

[1] – Dissent in the Weimar Republic: The Art of George Grosz. FHAO online campus: www.facinghistory.org/campus/.
[2] – Dějepisné PowerPoint prezentace na roman.anyz.googlepages.com.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
69.34 kB
PDF
Bruno Voigt
pdf
61.52 kB
PDF
George Grosz
pdf
45.9 kB
PDF
George Grosz - Agitátor

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kopie obrazů (projekce na plátno) pro každého nebo pro skupiny.