Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tělák a občanka – výchovy, které nejsou cool, ale měly by být
Odborný článek

Tělák a občanka – výchovy, které nejsou cool, ale měly by být

2. 10. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Článek pojednává o propojení tělesné výchovy, výchovy občanství s rozvojem čtenářské gramotnosti. V obecnější rovině se věnuje vysvětlení, proč by se tyto věci měly propojovat. Konkrétně je pak naznačena výuková činnost motivovaná tematikou fair play, která patří jak do tělesné výchovy, výchovy k občanství, tak hlavně do každodenního života. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Všechno souvisí se vším. Dorazit ráno do zaměstnání nejsme schopní bez znalosti cesty, terénu, pravidel silničního provozu, chování v MHD nebo fungujících mezilidských vztahů – kolega nás každé ráno veze autem. Není potřeba hlubší analýzy naznačeného příkladu, aby byla patrná vzájemná provázanost dílčích kroků dávajících dohromady celek. Někdy taková analýza – respektive připomenutí – propojenosti ale potřeba je. Například při diskusích o posilování gramotností. Žák nebude dostatečně gramotný, budou-li jednotlivé gramotnosti rozvíjeny izolovaně.

Jako izolaci lze vnímat snahu zaměřit se na jeden druh gramotnosti (například protože ji sleduje mezinárodní šetření), vážnější je dle našeho přesvědčení izolace v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Každý na svém hřišti, každý pro svůj předmět, pro svá témata. Nejedná se o pravidlo, ale mnoho učitelů ke gramotnostem tak přistupuje. Matematická jen v matematice, čtenářská v českém jazyce, digitální v informatice. Zkusme obrácený přístup – každý za svůj předmět, ale všichni za gramotnost. Cílem předkládaného článku je ukázat, jak konkrétně může práce na rozvoji těchto gramotností fungovat v rámci tělesné výchovy a výchovy k občanství.

Tělesná výchova a výchova k občanství - míchat jablka s hruškami?

Smysluplnost rozhodnutí spojit právě tyto předměty, familiárně označované jako tělák a občanka, podepřeme třemi oblastmi, které nás motivují nejen v rámci tohoto článku, ale obecně při vzdělávání [1].

První vychází z názvu obou oborů – jedná se o výchovy [2]. Výchova k občanství vede žáky k utváření občanského a právního vědomí, sebepoznání a učí je respektovat principy a pravidla společnosti (RVP ZV, 2017). Tělesná výchova směřuje žáky k práci s vlastními pohybovými možnostmi v propojení s tělesným a duševním zdravím a sociální prosperitou (RVP ZV, 2017). V teoretické rovině se nabízí propojení v otázce vnímání své osoby a svých možností ve vztahu k okolí. Z praktického přesahu do běžného života je stěžejním průnikem zvnitřnění s postojem „fair play“, viz výuková aktivita níže. Bez pravidel a férového jednání nefunguje občanská společnost ani se neodehraje sportovní utkání.

Druhým společným jmenovatelem obou oborů je společenská poptávka po výsledcích. Společnost si žádá občansky uvědomělé občany, kteří se zajímají o dění kolem sebe, chodí volit, respektují demokratické principy. Zároveň si společnost přeje jedince v dobré fyzické i psychické kondici, bez civilizačních chorob, kteří svůj volný čas tráví aktivně a věnují se sportovním aktivitám [3]. Předmětem tohoto článku nejsou úvahy nad tím, zda jsou české školy a učitelé schopni takové absolventy společnosti dát, proto zůstaňme nyní u zjednodušeného shrnutí: Výchova k občanství i tělesná výchova vedou žáky k hodnotám potřebným a žádaným v dnešní společnosti.

Pro některé z žáků je tělocvik odrazový můstek k profesionální sportovní kariéře, která vyžaduje logicky vynikající výkony v oblasti sportu. Nezapomeňme však, že i mistři ve svém oboru potřebují umět komunikovat a spolupracovat (trenéři, realizační tým, sportovní asociace, média, sponzoři), disponovat určitými charakterovými vlastnostmi a být společensky odpovědní. Jsou vzory pro mnoho dětí a mladých lidí, kteří je napodobují a vzhlíží k nim. Základy takového chování kromě rodiny poskytuje samozřejmě škola, zejména výchova k občanství.

Poslední průnik spatřujeme v tématech obou oborů, která se mnohdy překrývají, naplňují tak úvodní připomínku souvislostí věcí. Jedná se například o spolupráci, komunikaci, zásady jednání a chování (fair play, olympijské ideály, morálka), posuzování a hodnocení dovedností (respektování odlišností, konstruktivní kritika, sebereflexe) nebo vnímání škodlivosti sociálně patologických jevů (drogy, alkohol aj.).

Fair play ve sportu i v životě

Pro konkrétní ukázku propojení tělesné výchovy, výchovy k občanství a gramotností jsme vybrali tematiku fair play. Během tělesné výchovy hrají žáci různé hry, které mají jasně stanovená pravidla. Ví, že je musí dodržovat, jinak by hra neměla řád, ale ani smysl. Respektování pravidel si přenáší v rámci hry a sportovních činností do každodenního života. Fair play v rámci výchovy k občanství se zaměřuje na fungování společnosti, dodržování zákonů, ale i morálních pravidel. Stejně jako v tělocvičně, pokud nebudeme ve společnosti dodržovat pravidla, nastane chaos. V rámci konkrétní ukázky výukových aktivit k fair play ještě připojíme čtenářskou gramotnost, celkem se tedy námět skládá ze dvou vyučovacích hodin – teoretické pojetí (výchova k občanství) a praktická dovednost (tělesná výchova). Realizovat takový návrh je nejvýhodnější pro učitele, který v jedné třídě učí oba předměty [4]. Pokud takové „štěstí nemáme“, je nutná kooperace mezi učitelem výchovy k občanství a tělesné výchovy. Jinak se kruhem vracíme k izolování poznatků, o kterém hovoří úvod článku.

Výchova k občanství

Tematiku fair play lze provázat s různě orientovaným učivem (identita jedince, skupiny, sociální dynamika, mezilidské vztahy, fungování občanské společnosti, právní řád aj.), při zacílení na propojení s tělesnou výchovou pracují žáci s 10 principy fair play [5]. Metodické uchopení práce s desaterem je na zvážení učitele. Pro rozvoj čtenářské gramotnosti doporučujeme společně s žáky jednotlivé body interpretovat a aplikovat na příklady z jejich okolí (viz očekávané výsledky učení u čtenářské gramotnosti zaměřené na porozumění textu a interpretaci). Ilustrační příklady se nemusí nutně týkat jenom sportu, přesah lze vnímat i při pomoci kamarádovi, rodině nebo neznámému spoluobčanovi. Ve druhé fázi rozdělíme žáky do skupin a každá z nich obdrží výchozí text.

Texty vybere učitel tak, aby popisovaly konkrétní případ sportovce a jeho fair play postoj, například viz kniha Víc než medaile [6] (Pavel Kolář), kde jsou popsány příběhy známých československých sportovců (Věra Čáslavská, Jiří Raška, Emil Zátopek aj.), nebo články na webových stránkách Českého olympijského výboru (2019, online). K textu je dobré připravit návodné otázky a úkoly pro celou skupinu (Proč myslíte, že v rámci vyzdvižení fair play chování zaujala zrovna tato událost? Jaké body z desatera fair play hlavní postava příběhu naplňuje? Zachovali byste se v popsané situaci stejně, proč? Navrhněte situaci z vašeho života, kde by se dalo podobné chování uplatnit). V rámci celotřídního rozboru by mělo následovat propojení jednotlivých příběhů s desaterem a hodina by měla postupně směřovat k zobecnění, že fair play nepatří pouze do sportu, ale bez těchto zásad nemůže fungovat naše společnost. Anebo může?

Tělesná výchova

Aktivita v hodině tělesné výchovy naváže na teoretičtější pojetí fair play z výchovy k občanství nácvikem v praxi, a to při hře ultimate frisbee. Ultimate frisbee je sportovní kolektivní bezkontaktní činnost, při které si hráči přihrávají frisbee (létající talíř) a snaží se ho dostat do příslušného území. Podrobná pravidla hry jsou k nalezení na webových stránkách České asociace létajícího disku (2019, online). Stěžejním rysem sportu je tzv. Spirit of the Game, kdy se hraje bez rozhodčích, od hráčů se vyžaduje velká dávka sportovního chování a vzájemného respektu. Za dodržování pravidel jsou zcela odpovědní samotní hráči.

Po vysvětlení pravidel (a případných úpravách podle aktuálních podmínek skupiny) je třída rozdělena na tři stejně početné týmy. Dva proti sobě hrají, třetí v roli pozorovatelů sleduje hru. Žáci simulují skutečné pozorovatele, kteří při turnajích v ulimate frisbee udělují tzv. cenu Spirit of the Game (Česká asociace létajícího disku, 2019, online). Tato cena putuje k týmu, který v rámci hry prokáže dle poroty největší souznění s morálním kodexem a fair play. Mezi hráči je ceněna podobně jako výhra v turnaji. V případě představované vyučovací hodiny instruuje učitel žáky, co přesně by měli sledovat. Pomůckou může být učitelem vypracovaný pozorovací arch se základními body (například dodržování pravidel, žádný fyzický kontakt, zastavení akce v případě porušení pravidel).

Důležitou součástí výuky je reflexe nejen netradiční hry, ale zejména rozbor pozorovací fáze, který by měl, stejně jako ve výchově k občanství, žáky směřovat k přesahu do každodenního života, mimo hru ultimate frisbee (Jak jste prožívali hru, která nemá rozhodčího? Vnímali jste rozdíl hrát hru, v níž je nutností dodržovat pravidla? Proč? Co pro vás bylo ve fázi pozorování nejobtížnější? Podle čeho jste navrhli tým na zisk Spirit of the Game? Ukázala hra i něco o vašem třídním kolektivu? Pokud ne, proč? Pokud ano, co?)

Spirit of the Life

Minimem, které si je možné odnést z představeného námětu na výuku je ukázka témat, která smysluplně propojují výchovu k občanství, tělesnou výchovu a gramotnosti. O trochu cennější je poznatek, že fair play se netýká pouze sportu, ale na principu spravedlnosti, férovosti a respektu by měla fungovat celá společnost. A to například i proto, že jí to autorita nebo zákon přikazuje. Maximálně spokojení budou autoři článku, pokud žáci (třeba i v návaznosti na tento text) přijmou za své, že fair play chování nepatří jenom do sportu a že ho dělají hlavně sami pro sebe. Ne pro obelstění nějakého kontrolora, který číhá za rohem, nebo pro obdivné poplácání po ramenou, že jsou borci, když se zachovají fér. Pro svůj Spirit of the Life.[1] Adam Cvik, vystudovaný učitel tělesné výchovy, se věnuje neformálním sportovním aktivitám – práce s mládeží v rámci tréninků různých sportů, volnočasové aktivity. Vanda Vaníčková, vystudovaná učitelka výchovy k občanství, připravuje na univerzitě budoucí učitele tohoto předmětu, rovněž se věnuje vedení volnočasových aktivit.

[2] Vycházíme z terminologie Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde je pracováno s Tělesnou výchovou a Výchovou k občanství.

[3] Výzkumy zabývající se zdravotním stavem českých dětí potvrzují, že obezita a nadváha je problém. Například podle zjištění České průmyslové zdravotní pojišťovny trpí obezitou až 10 % dětí, viz https://www.cpzp.cz/clanek/5209-0-Obezita-a-nadvaha-postihuje-temer-tretinu-deti-v-CR.html.

[4] Ze statistik vysokých škol o přijatých studentech na učitelské obory vyplývá, že kombinace tělesná výchova a společenské vědy patří mezi častější, což je další plus pro spojení těchto oborů.

[5] Český klub fair play funguje při Českém olympijském výboru. Jeho hlavním posláním je vyhledávání a oceňování sportovních činů, které demonstrují chování v duchu čestného sportovního přístupu. Deset principů fair play je dostupných na https://www.olympic.cz/text/22--cesky-klub-fair-play.

[6] Knihy se sportovní tematikou (jako například tato) mohou být pro pohybově nadané žáky motivací ke čtení a v rámci čtenářské gramotnosti podpořit jejich vztah ke čtení. Propojit zájmovou aktivitu, které se žák věnuje (sportovní činnost), s beletrií nebo literaturou faktu může některé žáky mimoděk motivovat i k rozšíření čtenářského teritoria.

Literatura a použité zdroje

[1] – Co je to ultimate.. 2019. [cit. 2019-3-22]. Dostupný z WWW: [www.cald.cz/co-je-ultimate].
[2] – Český olympijský výbor. 2019. [cit. 2019-3-21]. Dostupný z WWW: [http://czechteam.info/novinky/fair-play-cinu-ve-sportu-pribyva-vevodi-mezi-nimi-orientacni-beh-ci-cyklistika].
[3] – LÍŠKOVÁ, H.; DUŇKOVÁ, J. et al. Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Metodický podpůrný materiál pro projekt PPUČ. Praha : NÚV, 2018.
[4] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : MŠMT, 2017.
[5] – Spirit of the Game. 2019. [cit. 2019-3-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cald.cz/sotg].

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 10. 2019
Doporučuji k publikování tento mezipředmětový příspěvek s potenciálem rozvíjet gramotnost dětí a žáků. Text dává žákům mnoho příležitostí přemýšlet nad texty a osobnostmi uvedenými v metodickém komentáři, docházet k syntéze o spravedlivosti a sdílet své názory s ostatními žáky a žákyněmi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Nutné pomůcky:

Létající disk, tělocvična.