Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Funkční gramotnost v mateřské škole (2. část)
Odborný článek

Funkční gramotnost v mateřské škole (2. část)

10. 4. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Lenka Kučerová

Anotace

Tento článek je zaměřen na problematiku funkční gramotnosti dětí předškolního věku. Cílem práce je vytvoření souhrnného praktického materiálu, který usnadní učitelům mateřských škol plánovat vzdělávací nabídku zaměřenou na přípravu dítěte do školy. Tato nabídka odpovídá záměrům individualizovaného vzdělávání. Lze ji využít pro plánování společných řízených aktivit nebo nepřímo řízených činností do herních center. Tento soubor tvoří plán rozvoje funkční gramotnosti v těchto čtyřech oblastech: v předčtenářské, předmatematické, finanční a environmentální. Je rozpracován do tabulek v časovém horizontu jednoho roku tak, aby dosahoval klíčových kompetencí stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Tento přehledný systém plánování, umožňující snadnou kontrolu plnění, povede u dětí k osvojování schopností důležitých pro budoucí čtení, psaní, počítání, environmentální senzitivitu a hospodaření. Text vznikl v rámci projektu PPUČ, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Předškolní věk je přímo stvořený k rozvíjení. V mateřských školách se dnes cíleně věnujeme rozvoji sociálních návyků, pohybových dovedností a estetických činností. Nemalý důraz je však nutno klást na stimulaci kognice, tedy rozumu.

Děti zrají nerovnoměrně a jejich rozvoj nelze uspěchat. Úkolem dospělého je dítě pestře podněcovat. Vynechání nebo preference některé z oblastí se později ukazuje jako problém.

Je třeba co nejčasněji dítěti zprostředkovat zkušenosti formou pohybu, manipulace, smyslového vnímání a prožitku, učit jej naslouchat a porozumět mluvenému slovu, aby později zvládlo práci s pracovními listy a zadané slovní úlohy.

Povinností všech pedagogů mateřských škol je proto pravidelně zařazovat všechny oblasti funkční gramotnosti do běžné vzdělávací práce a to formou frontálních, kooperativních či individuálních činností.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který je pro mateřské školy závazný coby dokument vymezující hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku a určující společný vzdělávací rámec, sice nehovoří o funkčních gramotnostech, ale specifikuje klíčové kompetence. Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání. Přispívají ke spokojenému a úspěšnému životu člověka a k posilování funkcí občanské společnosti. (Smolíková, 2004)

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence činnostní a občanské

DEFINICE ČTVEŘICE OBLASTÍ ROZVOJE FUNKČNÍ GRAMOTNOSTI

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Definice PG:

„Porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu za účelem aktivní účasti ve společnosti. Literární gramotnost je schopnost nalézt a porozumět informaci z textů, které nejsou přímo určeny pro sdělení nějaké jednoduché informace. Dokumentová gramotnost je schopnost potřebná k vyhledávání a využití přesné informace obsažené v nějakém dokumentu.“ (Česká školní inspekce, 2013)

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v předškolním vzdělávání, nedá se přímo mluvit o čtenářské gramotnosti jako takové, ale spíše o podpoře jejího rozvoje, o předčtenářských dovednostech, znalostech a zkušenostech. Cílem je tedy průběžně startovat, upevňovat a procvičovat dovednosti související s přípravou na čtení a psaní. Tímto rozumíme: pojmenovat věci a jevy, kterými je dítě obklopeno, porozumět slovům a výrazům, verbálně komunikovat, formulovat srozumitelně své pocity a myšlenky.

Je na učitelce, jaké formy a metody práce s dětmi využije k tomu, aby si ověřila, že děti pohádce nebo jinému slohovému útvaru opravdu rozumí. Učitelka může nabízet knihy a encyklopedie do volných her, předčítat úryvky, zadávat úkoly k domýšlení příběhů, děti mohou vymýšlet jiné verze vyústění příběhů (co by se stalo, kdyby...), napravovat chování hrdinů, řešit situace s využitím vlastních nápadů a fantazie. Takové činnosti jsou pro ně zajímavé a pro jejich čtenářství důležité.

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Definice MG:

„Schopnost jedince identifikovat a pochopit úlohu, kterou matematika hraje ve světě, dělat dobře podložené matematické soudy a zabývat se matematikou způsobem, který bude splňovat potřeby současného a budoucího života jedince, konstruktivního, zainteresovaného a přemýšlivého občana. Numerická gramotnost je dovednost manipulovat s čísly, aplikovat aritmetické operace na údaje obsažené často v různých složitých materiálech, grafech, tabulkách apod.“ (Česká školní inspekce, 2013)

Cílem vzdělávací práce v MŠ je zařazovat činnosti související s orientací v prostoru, matematickými představami a řešením problémových situací. Tímto rozumíme: rozlišovat znaky a detaily, kreslit geometrické tvary, chápat matematické pojmy související s aritmetikou, časové a prostorové vztahy, mít představu o číslech a číselných řadách. Nejpřirozenější v předškolním věku je rozvoj motoriky, sluchového a zrakového vnímání a rytmu. Předčíselné představy procvičujeme porovnáváním, tříděním, řazením, uspořádáním. Je žádoucí zařazovat činnosti na koncentraci pozornosti a krátkodobou paměť.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Definice FG:

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.“ (Česká školní inspekce, 2013)

Finanční vzdělávání se dostává i do mateřských škol. Cílem výchovy a vzdělání v MŠ je seznámit dítě se světem peněz a jak s nimi zodpovědně hospodařit. Formou hry se děti učí pracovat s bankomatem a nakupovat, musí se rozhodovat, co si z omezeného finančního rozpočtu mohou dovolit koupit, a jsou vedeni ke spořivosti.

ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOST

Definice EG:

„Environmentální gramotnost zahrnuje široké porozumění vztahům lidských společenství a přírodních systémů. V praktickém ohledu se jedná o sledování energetických a materiálových toků, jež jsou součástí cyklů charakteristických pro metabolismus Země.” (Orr, 1993)

 Komunikace s přírodou není možná bez vědomostí, bez porozumění souvislostem, vzájemným vztahům a podmíněnosti v přírodě, ekologickým zákonitostem, závislosti člověka na přírodě a vlivu lidských činností na životní prostředí, včetně možností, jak tyto následky zmírňovat či vyloučit.

Evoluce vybrala člověka, aby přežil. Lidé se po staletí vyrovnávají s riziky a nástrahami prostředí, ve kterém se narodili a vyrostli. A nejen lidé. Jedná se o všechny organismy, jejichž podstata úspěchu přežití tkví v jejich ekologických vlastnostech. Pro všechny je klíčová interakce s prostředím, ve kterém žijí. Lidská vyšší inteligence však může jako jediná úspěšnost přežití druhů svým chováním a jednáním ovlivnit.” (Townsend a kol., 2010). Environmentální gramotnost lidí je zásadní pro zachování života na Zemi.

Cílem MŠ je vést děti k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život všech. Základem je vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj, poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života a na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Návyky získané v raném věku jsou nejdůležitější součástí celkového životního stylu jedince, který významně ovlivňuje kvalitu a délku jeho života. Je třeba vychovat generace dětí, mezi nimiž by byli osobnosti, plně si vědomé, co znamená vazba člověka na přírodu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
547.85 kB
PDF
Rozvoj funkční gramotnosti – praktická část pro učitele MŠ

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Bc. Lenka Kučerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Gramotnosti obecně