Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pestrý svět aneb Nejsme tady sami
Odborný článek

Pestrý svět aneb Nejsme tady sami

10. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Dočkalová

Anotace

Projekt multikulturní výchovy, v němž se představili zástupci národnostních menšin.

Projekt Pestrý svět jsem uskutečnila v rámci tzv. Projektového dne Česko - součást Evropy, pořádaného ZŠ Litvínovská 500, Praha 9, 12. 11. 2002. Pro tuto příležitost si každý učitel připraví projekt tematicky související s hlavním školním tématem, pro 1., nebo 2. stupeň, dle svého zaměření a nejméně 14 dní přede „dnem D" vyvěsí přihlašovací listinu s pořadníkem na dveře svého kabinetu (pro žáky 1. stupně v recepci). Žáci se zapisují do jednotlivých projektů podle zájmu. Vznikají tak různorodé skupiny. Projektovému dni většinou předchází jedna, nebo více přípravných schůzek. V daný den trvá netradiční výuka 4 hodiny pro 1. a 5 hodin pro 2. stupeň. Já jsem se, protože se jednalo o organizačně náročný projekt, spojila s kolegyní a výjimečně jsme projekt realizovali v 5 vyučovacích hodinách.

Příprava - učitel

Naši školu v roce 2002 navštěvovalo přes 500 žáků, z toho 18 jiné než české národnosti. V první fázi jsme s kolegyní oslovily žáky různých národnostních menšin 1. stupně a vyzvaly je k účasti (samozřejmě dobrovolné) na projektu. Stručným dopisem jsme seznámily s naším záměrem jejich rodiče. Následně jsme vyvěsily přihlašovací listinu, abychom pracovní skupinu doplnily na 30 dětí o žáky české národnosti. Ve druhé fázi jsme na přípravné schůzce předaly dětem dopisy pro domácí přípravu. Ve třetí fázi bylo třeba připravit podrobný program dopoledne, pomůcky a vše organizačně zajistit.

Příprava - děti

Dopisy na domácí přípravu jsme vyhotovily ve dvou variantách, první pro žáky národnostních menšin, druhý pro české děti. První dopis byl částečně koncipován jako dotazník; děti měly vyplnit, z jaké země pocházejí, jaký je jejich mateřský jazyk, slovníček (5 základních výrazů), jaké jídlo je typické pro jejich kulturu, po čem z jejich původní vlasti se jim nejvíc stýská (pokud se nenarodily tady) a co se jim u nás a na nás (na Češích) líbí, nebo naopak nelíbí. Dále dopis obsahoval podněty k další přípravě - přinést fotky, hudební nahrávku, typickou součást oblečení, případně kroj nebo připravit jídlo na ochutnávku. Dopis pro české děti obsahoval především zeměpisné úkoly - zjistit co nejvíce o uvedených zemích (polohu, hlavní město, vlajku, jazyk, měnu, přírodní poměry, apod.) a dále vybízel k zamyšlení, co se jim líbí a nelíbí na Češích a zda se dle jejich názoru chováme dobře k lidem, kteří se nějak odlišují. Většina dětí vzala domácí přípravu skutečně vážně.

Program dopoledne

Již v přípravné fázi projektu se ukázalo, že dopoledne bude velmi nabité a bude náročné dodržet časový harmonogram a přitom zajistit, aby se všechny děti, ochotné podělit se o zajímavosti svých kultur, dostaly ke slovu. Ve chvíli, kdy jsme děti národnostních menšin oslovovaly, jsme neočekávaly, že se téměř všechny nadšeně zúčastní. V tomto ohledu je celoškolní projektový den velmi limitující (a náš projekt poněkud megalomanský). Umím si představit, že bych ve své třídě věnovala jedné zemi celé dopoledne, nebo alespoň 2 hodiny.)

7:50 - 8:05

JMENOVKY, příchod, usazení

15 min

8:05 - 8:10

ZAHÁJENÍ - představení dospělých, seznámení s programem a časovým rozvrhem

5 min

8:10 - 8:30

ICEBREAKER - zahřívací a seznamovací aktivita na úvod

20 min

8:30 - 9:15

Představení zemí I. - první 3 Hvězdy představují svoji kulturu

45 min

9:15 - 9:40

PÍSNIČKA - učíme se píseň Bratře Kubo ve 4 jazycích

25 min

9:40 - 10:00

PŘESTÁVKA - svačina, záchod

20 min

10:00 - 10:45

PŘEDSTAVENÍ ZEMÍ II.

45 min

10:45 - 11:10

TANEC - výuka arménského tance, paní Hovsepyan

25 min

11:10 - 11:20

PŘESTÁVKA

10 min

11:20 - 12:05

PŘEDSTAVENÍ ZEMÍ III.

45 min

12:05 - 12:30

DISKUSE - Češi líbí/nelíbí, chování k odlišným lidem

25 min

12:30 - 12:45

ZÁVĚR - zpěv písně, tanec, rozloučení

15 min

Pomůcky:

 • instruktážní cedule
 • barevné poznámkové papírky (kartičky)
 • fixy
 • zavírací špendlíky

Hned po vstupu do třídy si měl každý vyrobit jmenovku. Připravila jsem instruktážní ceduli: „Vítáme Tě! Připrav si, prosím, jmenovku. Použij barevný papír, fixy a zavírací špendlík. Pomozte, prosím, mladším spolužákům! Děkujeme."

Jmenovky - starší žáci pomáhají mladším
1. Jmenovky - starší žáci pomáhají mladším

 

V úvodu jsem představila sebe, kolegyni Blanku Hájkovou a hosty - ochotnou maminku, paní Hovsepyan - pro tentokrát lektorku arménského tance a svou maminku, paní Martu Jedličkovou, fotografku. Dále jsem děti seznámila se strukturou dopoledne.

Icebreaker

Realizovali jsme 2 aktivity pro seznámení a na zahřátí:

Abeceda (viz NEUMAN, J.: Tanec na kládě, str. 56)

Pomůcky - 2 lavičky z tělocvičny

Necháme děti vylézt na lavičky a poté jim zadáme úkol - seřadit se podle abecedy podle svých křestních jmen, přičemž A je z jejich pohledu vpravo, Ž vlevo (pokud možno bez dotyku země). Existuje řada různých variant (bez mluvení apod. - viz Neuman), ale pro nás bylo důležité uvolnit počáteční napětí a s trochou hluku jsme počítali. Je nutné dbát na bezpečnost!

Gordický uzel (viz NEUMAN, J.: Tanec na kládě, str. 80)

Pomůcky - žádné

Vyzveme děti, aby se shromáždily do hloučku a zavřely oči. Poté mají zdvihnout levou ruku a uchopit paži spoluhráče (my kontrolujeme splnění úkolu). Totéž provedeme s pravýma rukama. Když se všichni drží, mohou otevřít oči. Právě vytvořili Gordický uzel a je na nich, aby ho bez přerušení kontaktu rozpletli. Úspěšné splnění úkolu vyžaduje trpělivost a ohleduplnost. Někdy vznikne více kruhů, někdy je nutný zásah vedoucího, příp. opakování pokusu. My jsme začali ve dvou skupinách a později jsme pokus opakovali v celé skupině 30 dětí.
(NEUMAN, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Portál, Praha 1998)

Představení zemí

Pomůcky:

 • nástěnná mapa světa - politická
 • nástěnná mapa Evropy - politická
 • černobílé kopie mapy Evropy a světa
 • kazetový magnetofon s CD přehrávačem (podle donesených médií)
 • CD s etnickou hudbou
 • budík „minutka"
 • hodinky
 • fixy
 • polotovary vlajek - formát A4, určené k vybarvení (+ barvy)
 • losovací kartičky s názvy zemí
 • klobouk (nebo jiné „losovací zařízení"), případně zvon (gong)
 • aromalampa + esenciální oleje
 • fotoaparát (videokamera)
 • běžné vybavení třídy (židle, lavice, tabule, katedra)
 • cedule, směrovky (aby každý trefil na místo)

Celý projekt je možné pojmout např. jako vědeckou konferenci, my jsme virtuálně cestovali letadlem z jedné země do druhé. Losovali jsme, do které další země se podíváme. Postupně jsme navštívili Arménii, Bělorusko, Bosnu a Hercegovinu, Izrael, Jugoslávii, Maďarsko, Rusko, Ukrajinu a Vietnam.

Nejprve se vždy dostaly ke slovu české děti se svou domácí přípravou. Ukázali jsme si danou zemi na mapě, zakreslili ji do černobílých kopií map, poznali polotovar vlajky a následně určili barvy (na vybarvení a dodělání vlajek bohužel nezbyl čas) a sdělili jsme si další faktografické údaje (hl. město, jazyk,...) a zajímavosti, které se dětem podařilo zjistit.

Pak se dostaly ke slovu děti národnostních menšin, které svou kulturu představily po svém. Některé přinesly fotografie, hudební nahrávku, řekly nám básničku, nebo zazpívaly písničku ve své mateřštině. Vietnamská holčička se oblékla do národního kroje, společně jsme se pokusili naučit několik slovíček (ahoj, dobrý den, na shledanou, prosím, děkuji), dozvěděli jsme se, jaká jídla se v cizokrajných zemích připravují a několikrát jsme tyto dobroty dokonce ochutnali - konkrétně jugoslávskou Gibanicu (slaný koláč s balkánským sýrem), ukrajinský Dáboš (Medovník), Arménské Dolmades (plněné vinné listy) a vietnamské Jarní závitky.

Z domácí přípravy
2. Z domácí přípravy
Kam poletíme z Arménie
3. Kam poletíme z Arménie
Ochutnáváme ukrajinský Dáboš
4. Ochutnáváme ukrajinský Dáboš
Cestujeme do Vietnamu
5. Cestujeme do Vietnamu

 

 

Písnička

Pomůcky:

 • 35x text písničky
 • kytara (nebo jiný hudební nástroj)

Naučili jsme se „mezinárodní" písničku Bratře Kubo ve 4 jazycích - Čj, Aj, Nj a Fj. Všechny jazyky se u nás ve škole vyučují. Děti, které měly v té době výuku cizího jazyka, si obohatily právě ten svůj. V případě, že bychom se seznamovali s kulturou jedné země, dala bych přednost nácviku písničky pocházející právě z této republiky.

Zpíváme mezinárodní písničku
6. Zpíváme mezinárodní písničku

 

 

O přestávce
7. O přestávce

 

O přestávce
8. O přestávce

 

 

Tanec

Pomůcky - přehrávač a nahrávky původní hudby

Abychom se rozhýbali, zatancovali jsme si arménský tanec pod vedením velmi ochotné maminky, paní Hovsepyan.

Tancujeme arménský tanec
9. Tancujeme arménský tanec

 

Tancujeme arménský tanec
10. Tancujeme arménský tanec

 

 

Diskuse

Pomůcky - dotazníky z domácí přípravy

Před diskusí na téma „Co se vám na Češích líbí a nelíbí a Jak se chováme k odlišným lidem" jsme nechaly děti, aby tyto otázky nejprve prohovořily ve spontánně vytvořených skupinkách. Během deseti minut jsme mezi nimi procházely a v případě potřeby povzbuzovaly, případně usměrňovaly hovor. Děti se nad danými tématy zamýšlely už v rámci domácí přípravy, proto je úkol nezaskočil. Zbývajících 15 minut jsme se podělili o nejzajímavější momenty diskuse v rámci celé skupiny. Opět se potvrdilo, jak jsou děti citlivé, vnímavé a všímavé k dění ve svém okolí. Diskuse shrnula a pojmenovala směřování celého projektu.

Závěr

Na závěr jsme si ještě jednou zazpívali písničku, kterou jsme se naučili, a zatancovali jsme si nový tanec. Poděkovala jsem všem zúčastněným za úsilí, které projektu věnovali. Na oběd jsme odcházeli bohatší o nové zážitky, vědomosti a snad i přátelství.

Inspirace pro příště

Náš byl projekt výrazně ovlivněn tím, že se jednalo o celoškolní akci. Měli jsme jasně vymezený čas a pracovali jsme s neznámou skupinou dětí z různých tříd. To se odrazilo v celkové atmosféře, nejenže děti neznal učitel, ale i samy děti se znaly spíše od vidění. Sžívání skupiny chvíli trvá a své vykonalo také jiskření a vzájemné „předvádění se" skupiny čtvrťaček a páťáků. Navíc kolegyně, se kterou jsem projekt plánovala, onemocněla a s další, která ji zastoupila, jsme již bohužel netvořily právě sehraný tým, což se při časově a organizačně náročném programu také projevilo.

Velký důraz jsem kladla na komunikaci. Snažila jsem se jednat s dětmi jako s partnery, zdůraznit, že účast je dobrovolná a prezentovat aktivity formou nabídky, na kterou mohou a nemusejí přistoupit. Velmi dobré zkušenosti mám se spoluprací rodičů. Pro ilustraci přikládám dopisy účastníkům i jejich rodičům. Za hlavní nedostatek programu považuji to, že jsme ve vyučování pracovali prakticky pouze s informacemi, které děti vyhledaly při domácí přípravě. Přínosnější by pro ně bylo, kdyby některé informace zjišťovaly i ve škole. Na druhou stranu mě potěšilo, že řada dětí využila k práci s mapami i přestávky. Kvůli nedostatku času nedošlo na znalostní test a vybarvení vlajek jednotlivých států. Obě aktivity měly být realizovány formou práce ve skupinách.

Další náměty:

 • pozvat zajímavé hosty (a dát prostor zvídavým dotazům) - pěvecký sbor, hudební skupinu, divadlo, osobnost na besedu
 • přečíst, případně dramatizovat pohádku dané země
 • uspořádat jazykový rychlokurz
 • ve skupinách vytvořit velká výtvarná díla na dané téma
 • zahrát si hry na téma odlišnosti apod.
 • uvést v diskusi záznamy (audio, video) situací ze života (např. chování s rasovým podtextem), u mladších dětí možná raději obrázky, přehrát scénky
 • vytvořit v rámci diskuse záznam, případně zprávu, výzvu, plakát, co a jak dělat lépe

Inspiraci můžete najít např. na těchto webových stránkách: www.varianty.cz (zde naleznete mj. metodické listy ke stažení i náměty na různé aktivity), www.clovekvtisni.cz, www.jedensvet.cz/skoly/, www.berkat.cz, www.migrace.cz. www.romove.cz.

Autorkou fotografií je Jana Dočkalová.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – www.varianty.cz.
[2] – www.clovekvtisni.cz.
[3] – www.jedensvet.cz/skoly/.
[4] – www.berkat.cz.
[5] – www.migrace.cz.
[6] – www.romove.cz.
[7] – NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
89.84 kB
PDF
Dopis pro české děti
pdf
79.1 kB
PDF
Dopis pro děti národnostních menšin
pdf
72.27 kB
PDF
Dopis rodičům
pdf
106.45 kB
PDF
Recepty
pdf
64.45 kB
PDF
Text písně Bratře Kubo

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Dočkalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

instruktážní cedule, barevné poznámkové papírky (kartičky), fixy, zavírací špendlíky, 2 lavičky z tělocvičny, nástěnná mapa světa – politická, nástěnná mapa Evropy – politická, černobílé kopie mapy Evropy a světa, kazetový magnetofon s CD přehrávačem (podle donesených médií), CD s etnickou hudbou, budík „minutku“, hodinky, polotovary vlajek – formát A4, určené k vybarvení (+ barvy), losovací kartičky s názvy zemí, klobouk (nebo jiné „losovací zařízení“), příp. zvon (gong), aromalampa + esenciální oleje, fotoaparát (videokamera), běžné vybavení třídy (židle, lavice, tabule, katedra), cedule, směrovky (aby každý trefil na místo), 35x text písničky, kytara (nebo jiný hudební nástroj).