Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití námětů žáků při vytváření projektu
Odborný článek

Využití námětů žáků při vytváření projektu

Anotace

Využití návrhů žáků 5. ročníku při sestavení projektu pro adventní období a jeho nástin.

Tento příspěvek se skládá ze dvou částí - v první je popsána činnost, která byla realizována ve 4. ročníku základní školy. Jejím cílem bylo zjistit, zda jsou žáci schopni sami vymyslet určité činnosti v rámci zadaného tématu a využít mezipředmětových vztahů. Protože se blížily Vánoce, vycházelo se z aktuálního a příjemného tématu adventního času, konkrétně z pečení cukroví. Druhá část popisuje určitý projekt, který byl společně s žáky na základě jejich návrhů sestaven a realizován v dalším školním roce.

První část

Úkolem žáků bylo, aby se zamysleli nad tím, jak by téma pečení vánočního cukroví, které je svou podstatou součástí Praktických činností (vyučovací předmět, jehož obsah vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce - pozn. aut.), zařadili do ostatních vyučovacích předmětů. Nebo ať popíší, jak jim při této činnosti byly ostatní vyučovací předměty užitečné, jak využili poznatků a znalostí z jiných vyučovacích předmětů. Úkol byl žákům zadán po upečení cukroví (jiný den), žáci pracovali ve skupinkách samostatně. Pokud některá skupina vůbec nevěděla, jak začít, dostalo se jí pomoci v podobě drobné rady. Nejčastěji se objevovaly nápady týkající se vyučovacích předmětů Jazyk a jazyková komunikace.

Český jazyk a literatura

Co jim tento předmět v rámci tématu umožnil:

 • to, že umí číst, jim umožnilo přečíst si recept na výrobu cukroví
 • naučili se psát a tak mohou napsat dopis Ježíškovi

Co by mohli v rámci tématu dělat:

 • ve slohu popis pracovního postupu při výrobě cukroví
 • slohová práce na téma advent
 • mohou si číst knihy o adventu
 • přečíst si, jak dřív slavili lidé Vánoce
 • psát přáníčka,
 • mohou popsat přírodu v zimě
Matematika a její aplikace

Co jim tento předmět v rámci tématu umožnil:

 • při pečení si převést jednotky hmotnosti a objemu a vědět, kolik se čeho má dát
 • při nákupu a pečení spočítat jednotlivé suroviny a peníze
 • spočítat si dárky

Co by mohli v rámci tématu dělat:

 • příklady zařadit do obrázků svánoční tématikou
 • slovní úlohy svánoční tématikou
Člověk a jeho svět - Přírodověda

Co jim tento předmět v rámci tématu umožnil:

 • poznají, jaký druh stromku si na Vánoce kupují
 • vědí, z čeho jsou jednotlivé suroviny na cukroví (obiloviny apod.)
 • znají, jaké jsou vlastnosti látek (že se do cukroví nedávají jedy)

Co by mohli v rámci tématu dělat:

 • provádět pokusy se sněhem
 • posuzovat, jaké jídlo ve vánočním čase je zdravé a naopak
 • vysvětlit z čeho je purpura
 • jmenovat suroviny na výrobu cukroví
 • porovnávat kvalitu adventních věnců (umělý - živý)
 • poznávat druhy stromů
Vlastivěda

Co jim tento předmět v rámci tématu umožnil:

 • vědí, že Ježíšek je syn Boha a Marie a že Josef ho s Marií vychovával
 • vysvětlí původ těchto svátků

Co by mohli v rámci tématu dělat:

 • zvyky okolo Vánoc, pranostiky
 • poznat země, kde mají Mikuláše a kde Santa Clause
 • poznat, ve kterých zemích se Vánoce slaví
Hudební výchova

Všechny skupiny uvedly vánoční koledy.

Výtvarná výchova

Co by mohli v rámci tématu dělat:

 • vyrábět vánoční přáníčka, dekorace a ozdoby,
 • vyrábět předměty na Jarmark (který je ve škole každoročně pořádán a žáci tam své výrobky prodávají),
 • kreslit Ježíška
Tělesná výchova

Co jim tento předmět v rámci tématu umožnil:

 • získat návod, jak neztloustnout přes Vánoce

Co by mohli v rámci tématu dělat:

 • posilovat, aby unesli dárky a vánoční stromek
 • tancovat na koledy
Dramatická výchova

Co by mohli v rámci tématu dělat:

 • hrát hry s vánoční tématikou, nebo scénku
 • povídat se o Vánocích
 • nacvičit živý Betlém

Jedna skupina v některých vyučovacích předmětech nejprve uváděla, že například v Českém jazyku a literatuře se naučili abecedu nebo že Přírodověda je věda o zvířatech, takže pravděpodobně úkol nepochopila, až ke konci uvedli u Hudební výchovy koledy a ve Výtvarné výchově kreslení Ježíška. Lze však konstatovat, že žáci se s úkolem vypořádali velmi dobře, vymysleli mnoho aktivit v jednotlivých vyučovacích předmětech k danému tématu a byli schopni popsat, jak jim získané vědomosti a dovednosti pomohly k realizaci jednotlivých činností. V mnohých námětech se skupinky shodovaly - např. zpívání koled, převádění jednotek apod.

Druhá část

V dalším školním roce, tj. v 5. ročníku, byl společně se žáky na základě jejich návrhů z loňského roku (první část) sestaven a realizován projekt, který je popsán v této části. Projekt tématicky vychází z předvánočního adventního období, které je rozděleno na čtyři části - týdny. Cílem je v každém týdnu vytvořit určitý produkt, k jehož výrobě se vztahují činnosti z různých oblastí školního vzdělávání. Tyto činnosti jsou v následujícím textu zařazeny do jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů a je u nich uvedeno, jaký mají pro žáky přínos. Realizované činnosti rozvíjí všechny klíčové kompetence.

První týden

Téma projektu - adventní čas
Období a délka realizace - čtyři adventní týdny
Cíl - výroba adventního věnce

Vzdělávací oblasti a obory
Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura

1. Povídání o tom, co je to adventní období, jaké se dodržují zvyky a tradice, symbolika adventního věnce.

Přínos pro žáky - uvedení do atmosféry následujícího období adventu.

2. Využití námětu adventního období jako téma slohové práce - např. jak probíhá adventní období doma u jednotlivých žáků (vyprávění, příběh).

Přínos pro žáky - schopnost formulovat své zkušenosti do vyprávění nebo příběhu, zachycení podstatných znaků.

3. Četba úryvků z Bible nebo jiných textů s tematikou adventu, hledání souvislostí s dnešními dodržovanými tradicemi.

Přínos pro žáky - schopnost propojit poznatky a zkušenost.

II. Člověk a jeho svět

1. Původ vánočních svátků - vychází z křesťanství, co to je křesťanství, v jakých zemích je toto náboženství hlavní, jaká jsou další světová náboženství, vlastní zkušenosti, práce s encyklopedií.

Přínos pro žáky - schopnost vyhledat informace a zařadit je do kontextu.

2. Jaké jsou tradice v jiných zemích, čím se liší od našich, např. v USA není Ježíšek, ale Santa Claus, v Rusku Děda Mráz apod.

Přínos pro žáky - zamyšlení nad odlišnostmi jednotlivých kultur i zemí.

III. Umění a kultura
Výtvarná výchova

Propojena se vzdělávacím oborem Člověk a svět práce - vlastní výroba adventního věnce.

Pomůcky:

 • učitelka má pro každého žáka připravenu „kostru" adventního věnce - kruh z polystyrenu; dále má pro žáky přichystány drátky na upevnění větviček a různé ozdoby, které je možné při výrobě věnce využít (sušené ovoce, kousky skořice, barevné stužky, šišky apod.) a také hřebíky na připevnění svíček;
 • úkolem žáků bylo předem si zajistit a donést do školy smrkové nebo jedlové větvičky, které si měli nasbírat sami v lese na zemi a donést si čtyři svíčky, případně další ozdoby na věnec, lepidlo, nůžky, jehlu a nitě;

Postup práce:

 • žáci pomocí drátků (je možné využít i nitě nebo bavlnky) připevní větvičky na kostru věnce
 • s pomocí učitelky přidělají na věnec čtyři svíčky
 • na věnec upevňují ozdoby podle vlastní volby (přilepují nebo přichytávají nití)
 • společně si prohlížejí hotové výrobky a hodnotí je

Přínos pro žáky - seznámení s lidovými tradicemi, podpora tvořivosti a samostatnosti, rozvoj manuálních dovedností.

Druhý týden

Hlavní téma - vánoční cukroví
Cíl - upéct vánočního cukroví

Vzdělávací oblasti a obory
Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura

1. Povídání o tom, jaké existují druhy cukroví a zda se v rodinách žáků vyrábí, z čeho mohly vzniknout jejich názvy (linecké, podvodnice, vosí hnízda) apod.

Přínos pro žáky - rozvoj tvořivého myšlení, propojení souvislostí.

2. Žáci si do školy donesou kuchařské knihy, ve kterých jsou recepty na vánoční cukroví, ve skupinách po třech až čtyřech žácích si čtou různé recepty a vybírají, který by byl pro jejich práci ve škole nejvhodnější; konzultují s učitelkou.

Přínos pro žáky - spolupráce ve skupině, vhodný výběr - schopnost zohlednit podmínky pro práci.

3. Při společné práci celé třídy je možné porovnat, jaké jsou odlišnosti mezi jednotlivými kuchařkami - jednak v samotných receptech na stejný druh cukroví, ale také v uspořádání a grafické úpravě jednotlivých publikací.

Přínos pro žáky - schopnost porovnat texty a přehlednost knihy.

4. Přepsání vybraného receptu, vypsání jednotlivých surovin a jejich množství, promyšlení postupu práce - co kdo bude připravovat a dělat při vlastní výrobě cukroví.

Přínos pro žáky - schopnost zaznamenat potřebné informace, spolupráce a rozdělení činností ve skupině.

II. Matematika a její aplikace

1. Práce s převody jednotek podle vybraných receptů ve skupinách (žáci si převádějí jednotky na potřebné množství těsta).
2. Návazná činnost - učitelka zadává další obdobné úlohy celé třídě a žáci je řeší (např. „V receptu je uvedeno, že na jednu dávku je potřeba půl kila hladké mouky, kolik je to gramů, dekagramů? Kolik mouky bychom potřebovali na jeden a půl dávky, dvě dávky...") - je možné tvořit tabulky, zaznamenávat výsledky apod.

Přínos pro žáky - procvičení převodů jednotek při praktické činnosti.

3. Nákup surovin na výrobu cukroví - žáci si předem vypočítají, kolik bude asi nákup stát (spolupráce s rodiči) - zaokrouhlování čísel - a podle toho ve skupině vyberou dané množství peněz a vezmou si tyto peníze na nákup do obchodu.
4. Při nakupování potřebují vědět, kolik peněz dát prodavačce a kolik jim má vrátit, zbytek si opět rozdělit ve skupině.
5. Při práci - výrobě těsta se objevuje také práce s čísly - např. žáci mají koupené balení jednoho kilogramu mouky a musí na váze odvážit pouze polovinu apod.

Přínos pro žáky - rozvoj samostatnosti a zároveň schopnosti spolupracovat s ostatními lidmi, procvičení zaokrouhlování a dalších činností s přirozenými čísly v praktickém životě.

III. Člověk a jeho svět

1. Probírání jednotlivých surovin, které se na výrobu cukroví používají - z čeho jsou vyrobeny, jak se vyrábí, kde je můžeme získat, např. z čeho a jak se vyrábí mouka, jaké jsou druhy obilí, jaké jsou druhy mouky, cukr, kakao,...
2. Vyhledávání dalších informací v encyklopediích či jiných odborných publikací.

Přínos pro žáky - rozvoj schopnosti využití dosavadních vědomostí a vyhledávání nových.

IV. Člověk a svět práce

Výroba vánočního cukroví - pomůcky:

 • učitelka zajistí možnost práce ve školní kuchyňce, kde jsou jednotlivé pomůcky a zařízení, také má připraveny některé běžné suroviny, které by mohlo být během výroby těsta zapotřebí (mouky, cukr, vejce,...podle receptů, které si žáci vybrali);
 • žáci mají ve skupinách připravené jednotlivé suroviny podle receptů a vhodné oblečení;

Postup práce:

 • zopakování pravidel chování a bezpečnosti práce vkuchyňce
 • navážení jednotlivých potřebných surovin
 • vytvoření těsta
 • výroba cukroví
 • upečení (spolupráce s učitelkou)
 • případné dozdobení

Přínos pro žáky - osobní zážitek s praktickou činností z běžného života, spolupráce ve skupině, rozdělení činností, rozvoj manuálních dovedností, fantazie.

Třetí týden

Hlavní téma - vánoční přání
Cíl - výroba vánočních přáníček

Vzdělávací oblasti a obory
Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura

1. Motivační rozhovor - symbolika a význam posílání či předávání vánočních přáníček, úprava (čisté, čitelné, spisovné, přehledné,...), komu je dáváme a proč.
2. Obvyklé texty, které se v přáních objevují, vymyslet vlastní originální text, jak lze přání ozvláštnit v oblasti písma - např. vymyslet vlastní zdobené písmo + jaké existují druhy písma v počítači, které se nejčastěji využívá, v čem se jednotlivé druhy liší, jakým písmem psali lidé dřív - bylo složitější, zdobnější, proč se dnes zjednodušilo, kdo má možnost donést ukázky (spolupráce s odbornou literaturou, encyklopediemi) apod.

Přínos pro žáky - rozvoj schopnosti zamyslet se nad běžnými záležitostmi ze života, práce s počítačem, rozvoj estetického cítění.

3. Příprava vánočního vystoupení - např. příběh narození Ježíše Krista, které postavy se zde objevují, jak jednají, co je k tomu vede + promyšlení scénky, která se bude realizovat v dramatické výchově (pokud se na škole nevyučuje, je možné nácvik provádět v hodinách slohu, literatury či odpoledních hodinách) a před Vánocemi se zahraje ostatním žákům ve škole a rodičům; žáci mohou příběh odehrát přesně podle biblického vzoru nebo upravit, příp. je možné připravit zcela jinou scénku s vánoční tématikou (podle volby žáků) - např. zachytit nějakou událost ze Štědrého dne apod.

Přínos pro žáky - zamyšlení nad jednáním a chováním postav, rozvoj schopnosti vcítit se do role jiné osoby, vytvoření zajímavého příběhu.

II. Člověk a jeho svět

1. V jaké době se odehrál příběh Ježíše Krista - dnes z něj vychází náš kalendář; existují země, kde mají jiný letopočet - zjistit které, jaký mají rok a proč se liší od našeho letopočtu.

Přínos pro žáky - schopnost vyhledávat informace.

2. Práce ve skupinách - uspořádat anketu, připravit si otázky na toto téma a ptát se učitelů ve škole, rodičů a dalších příbuzných (např. jestli věří na existenci Ježíše Krista a dalších biblických postav apod.), pak výsledky zpracovat a prezentovat ostatním ve třídě.

Přínos pro žáky - schopnost vytvořit vhodné otázky a odpovědi zpracovat, spolupráce ve skupině, rozdělení činností.

III. Umění a kultura
Výtvarná výchova

1. Příprava textu v rámci ČJ
2. Propojena se vzdělávacím oborem Člověk a svět práce - vlastní výroba vánočních přáníček

Pomůcky:

 • učitelka má nachystané různé materiály, které by žáci mohli při své práci využít (podle možností) - čtvrtky, barevné, krepové a průsvitné papíry, piliny nebo hobliny, usušenou slámu nebo kukuřičné slupky, střípky zrozbitých ozdob apod.;
 • žáci mají nůžky, lepidlo, pastelky, fixy nebo vodové barvy;

Postup práce:

 • ukázka různých možností, které žáci mohou při výrobě přáníčka použít a materiálů, které mají kdispozici
 • přemýšlení nad vlastním výtvarným zpracováním přáníčka a nachystání pomůcek
 • výroba přáníček

Přínos pro žáky - rozvoj tvořivosti a fantazie, jemné motoriky.

IV. Doplňující vzdělávací obory
Dramatická výchova propojená s výtvarnou výchovou a vzdělávacím oborem Člověk a svět práce.
Nácvik scénky, vánočního vystoupení:
 • vybrat téma, promyslet (v ČJ)
 • rozdělit role
 • připravit kostýmy a kulisy
 • vlastní nácvik

Přínos pro žáky - schopnost dramaticky ztvárnit určitý děj, vytvořit si vhodný kostým a kulisy, promyslet jednotlivé činnosti, spolupracovat s ostatními.

Čtvrtý týden

Hlavní téma - vánoční dárky
Cíl - výroba vánočních dárků

Vzdělávací oblasti a obory
I. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura

1. Motivační rozhovor - proč se dávají dárky, jaké se dávaly dříve a jaké nyní, co je na dárku to podstatné.
2. Slohová práce na téma dárek - vyprávění skutečné události nebo vymyšleného příběhu.

Přínos pro žáky - rozvoj schopnosti zamyslet se nad podstatou dárků, formulovat své zkušenosti a zážitky nebo vymyslet příběh na dané téma.

II. Matematika a její aplikace

1. Vymýšlet slovní úlohy s vánoční tématikou (vymyslet za domácí úkol a zadat svému spolužákovi či ve skupině nebo úlohy připravit pro mladší spolužáky).

Přínos pro žáky - procvičení známých početních operací s přirozenými čísly, spolupráce se spolužákem.

III. Člověk a jeho svět

1. Sníh - symbol zimy; kde se bere, jaké jsou druhy, jak jim lidově říkáme (prašan, mokrý sníh), pokusy se sněhem - co se stane, když ho dáme do teplé místnosti, jaká může být nejvyšší teplota, aby neroztál apod.
2. Na jakých místech na Zemi je sníh po celý rok, ve kterých zemích v Evropě je sníh po delší/kratší dobu než u nás a proč (vyhledat v učebnicích nebo v jiných publikacích).

Přínos pro žáky - procvičení a aplikace dosavadních zkušeností a vědomostí, schopnost vyhledat a doplnit si svoje vědomosti.

3. Jaké máme doma vánoční stromky - živé nebo umělé, jejich výhody a nevýhody (umělé - máme je na dlouhou dobu, ale nevoní, nenavozují tolik vánoční atmosféru, jejich výroba také zatížila životní prostředí; živé - jsou vysazovány přímo pro tento účel, je nutné je po skončení Vánoc správně zrecyklovat - odložit do speciálního kontejneru, voní a navozují vánoční atmosféru) - nechat rozvinout diskusi.

Přínos pro žáky - schopnost zamyslet se nad lidskými činnostmi, které mohou ovlivňovat životní prostředí, co mohu pro jeho zlepšení udělat.

IV. Umění a kultura
Výtvarná výchova

1. Propojena se vzdělávacím oborem Člověk a svět práce - vlastní výroba vánočních dárků ze samotvrdnoucího moduritu.

Pomůcky:

 • učitelka má připraveno několik balení bílého i hnědého moduritu, pracovní desky, aby se neušpinily lavice a kousky kůží, na které bude možné zavěsit vyrobené přívěsky; různé vánoční balící papíry a stužky, průsvitnou lepenku;
 • žáci si zdomova donesou různé druhy koření, malé kamínky, korálky apod. na ozdobení a jídelní nože na odkrajování jednotlivých částí moduritu;

Postup práce:

 • rozdělení moduritu mezi žáky (podle toho, kolik dárků chce žák vyrobit)
 • vysvětlení práce smoduritem - dobré zpracování (zahřátí hmoty vrukou, hnětení), promyšlení výrobku, bezpečnost práce
 • ukázka různých způsobů práce (jak udělat váleček, kuličku,...) a hotových výrobků (např. zvířátko, ozdoba na stromek, jiná dekorace, přívěsek)
 • vlastní práce žáků - vymodelování výrobku a jeho případné ozdobení (z koření, korálků a kamínků je možné vytvořit vzor na ozdobu nebo přívěsek nebo je využít jako oči, čumák,... pro zvířátka)
 • tvrdnutí výrobků na pracovní desce do druhého dne
 • zabalení dárků do vánočního papíru

Přínos pro žáky - rozvoj tvořivosti, fantazie a jemné motoriky.

Průběžně během celého měsíce:
I. Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk

1. Texty a slovíčka vztahující se tématicky k Vánocům.
2. Zpívání koled v cizím jazyce.

Přínos pro žáky - rozšiřování a upevňování slovní zásoby, práce s textem.

II. Umění a kultura – Hudební výchova

1. Zpěv vánočních koled, různé druhy doprovodu na jednoduché hudební nástroje, pohybový doprovod.

Přínos pro žáky - seznámení s tematicky zaměřenými písněmi, rozvoj schopnosti jednoduchého doprovodu na hudební nástroj, pohybové ztvárnění melodie.

Spolupráce žáků na přípravě a vymýšlení projektu je zajímavá a přínosná, vede žáky k samostatnému uvažování a prohlubuje jejich schopnosti globálního pohledu na problematiku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ilona Čiháková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pomůcky jsou uvedeny u konkrétních aktivit