Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Gramotnosti.pro život – jak na gramotnosti ve školách
Odborný článek

Gramotnosti.pro život – jak na gramotnosti ve školách

29. 6. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Jan Žáček

Anotace

Desítky učitelů a vzdělavatelů se 30. května 2018 setkalo na konferenci Gramotnosti.pro život na pražské Pedagogické fakultě. Jejím cílem bylo diskutovat a sdílet dobrou praxi aktivního zapojování gramotnosti do výuky. Konferenci uspořádal projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) a představil tak i komunikační kampaň “Gramotnosti.pro život” se stejnojmenným webem. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Uvítání účastníků na konferenci se ujalo vedení projektu z pozice hlavního a obsahového manažera.

V úvodní části konference vystoupil také Jaroslav Faltýn z MŠMT, který hovořil o roli gramotností při zkvalitňování vzdělávacího systému ČR. Následovalo vystoupení docenta Petera Bera ze Slovenska.

Peter Bero shrnul zásady učení, ve kterém je obsah vzdělávání pouze prostředkem, nikoliv cílem. Tím je maximalizace úspěchu pro každého žáka. V tomto přístupu žáci dostávají důvěru, samostatnost a odpovědnost, učitel tak podporuje jejich samostatnou i skupinovou aktivitu a diskuzi. Hlavní rolí učitele je především moderovat a usměrňovat učení dětí, inspirovat je, motivovat k další práci a pokládat dobré otázky (viz schéma).

 

Dalším hostem byla Hana Košťálová, která hovořila o profesním učení učitele.

Profesní podpora učitelů má podle ní žádoucí dopad jen tehdy, je-li přímo a soustavně zaměřená na zlepšování učení každého dítěte. Učitel si při vlastním profesním rozvoji neustále pokládá trojici otázek: Kam mířím? Kde jsem? Kudy dál? Při volbě efektivní podpory učitelů je potřeba se zabývat především smyslem a cílem podpory. Prezentace je k dispozici.

 

Od mateřské školy ke škole základní

Tomu jak gramotnosti využívat v jednotlivých stupních vzdělávání se následně věnovaly tři sekce.

V sekci pro předškolní vzdělávání se účastníci seznámili se vzdělávacím programem Malé technické univerzity. Autorky projektu představily jednotlivé vzdělávací moduly, jejichž původním cílovým zaměřením je poznávání technologií kolem nás. Společně s garanty gramotností pro předškolní vzdělávání odhalily potenciál rozvoje základních gramotností u dětí formou hry v nabízených činnostech.
 
Učitelky z mateřské školy Motýlek z Ústí nad Labem, která je aktivně zapojena do projektu PPUČ, představily výstupy pilotní realizace tematického celku “Ze života hmyzu”.  Tematický celek byl připraven týmem pro předškolní vzdělávání PPUČ s cílem ukázat možnosti vědomého a zároveň přirozeného rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí.
 
 

Sekce pro první stupeň základního vzdělávání nabídla miniprojekt, jehož prostřednictvím mohou žáci nahlédnout na jim důvěrně známá místa z jiné, nové a neotřelé perspektivy.  Tým garantů 1. stupně PPUČ se při představení výukových aktivit pro šest vzdělávacích oborů zaměřil především na výukové situace, ve kterých je prostřednictvím oborového obsahu rozvíjena čtenářská, matematická nebo digitální gramotnost v heterogenní třídě. Nechyběly ani konkrétní náměty, jak modifikovat zadání úloh nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žáky nadané. Do reálného kontextu pak zasadily miniprojekt komentáře, fotografie a videoukázky z ověřování aktivit na pilotních školách projektu PPUČ. Přítomní učitelé si tak při odchodu odnášeli s sebou nejen soubor výukových aktivit v tištěné podobě, ale mnozí z nich i chuť vyzkoušet si miniprojekt se svými žáky na vlastní kůži.

V sekci pro druhý stupeň základního vzdělávání bylo možné vidět ukázky rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v hodinách chemie, dějepisu, českého jazyka a výtvarné výchovy. Předložené aktivity vznikly na základě spolupráce garantů PPUČ pro jednotlivé vzdělávací oblasti s učiteli základních škol. V rámci pilotování aktivit na školách se též ověřovalo, jaké příležitosti všeobecně vzdělávací předměty k rozvoji jednotlivých gramotností u žáků na druhém stupni základní školy nabízejí či mohou nabízet.
 
 
Paralelně s prezentacemi matematické, čtenářské a digitální gramotnosti probíhala v další sekci i prezentace rozvoje informatického myšlení. Tentokrát s využitím robotů.
Pro předškolní vzdělávání a první stupeň základní školy bylo možné vidět a vyzkoušet aktivity s robotickou včelkou Bee-Bot. Lektorky „robotí prezentace“ měly připravené pomůcky k nácviku tvorby a ladění algoritmů a programování s robotem i bez robota. Každý účastník, který navštívil tuto prezentaci, si mohl s Bee-Botem vyzkoušet projetí bludištěm.
 

Pro první i druhý stupeň základní školy byla připravena celá řada ukázek práce s Ozoboty. Zaměření jednotlivých aktivit bylo napříč předměty. Některé aktivity jako netradiční a motivační forma práce s využitím digitálních technologií, jiné zaměřené na rozvoj informatického myšlení.

 

Začněte u sebe a buďte otevření!

Panelová diskuse nabídla všem pohled z praxe škol: Šestice panelistů, praktiků se zkušenostmi v oblasti čtenářské, digitální a matematické gramotnosti diskutovala o tom, jak využívat gramotnosti ve výuce či jak začít s kolegiální podporou v oblasti gramotností.

Myšlenky potvrzovaly moderní pedagogické principy: Pro překonání obav učitelů je nezbytná otevřenost mezi pedagogy, vzájemná důvěra, podporující vedení, dobré podmínky pro práci a především ochota učitelů se učit. Zdánlivě nic nového, přesto stále chybějící v prostředí českých škol. O přenos těchto principů z konferenčních sálů do tříd a sboroven snaží právě například projekt PPUČ.
 
Dlouholeté zkušenosti úspěšných škol potvrdily, že nejlépe je začít od sebe, poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, opírat se o spojenectví se stejně smýšlejícími lidmi, přemýšlet, co chtějí žáci, pracovat s praxí dětí, hledat a uvědomovat si smysl vyučování, učit se reflektivní praxí i vytvářet pozitivní návyky.
 
Program konference zpestřil doprovodný program, kde se formou materiálů a osobního zapojení prezentovali inspirativní projekty a iniciativy, které přispívají ke kvalitnějšímu vzdělávání na českých školách a podpoře gramotností dětí. Účastníci se přitom mohli seznámit například s aktivitami Metodického portálu RVP.cz, aktuálními materiály České školní inspekce či inspirativními projekty v oblasti digitální, čtenářské a matematické gramotnosti. Na obrazovkách rozmístěných na chodbách fakulty byla k vidění prezentace škol, které svým zapojením do projektu projevily zájem vzdělávat děti v souvislostech s důrazem na rozvoj gramotností napříč výukou.
 
Tematické bloky během celé konference utvářely prostor pro otevřenou diskuzi o možnostech zkvalitňování výuky a rozvoje gramotností. Přemýšlení o nových způsobech vedení výuky je prvním a nezbytným krokem k její změně, zlepšování a přizpůsobování potřebám žáků. Chceme, aby si děti a žáci odnášeli ze školky či školy radost, zážitky, znalosti a dovednosti, které budou moci využít v praktických situacích, ve kterých se denně ocitají. 
 
Pojďte do toho s námi a sledujte web gramotnosti.pro, kde průběžně zveřejňujeme novinky z oblasti gramotností i blog Gramotnosti v praxi. Přibližuje gramotnosti vzdělavatelům, a v důsledku i dětem a žákům, ještě o kousek blíže. Gramotnosti.pro život – učíme v souvislostech!
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
365.23 kB
PDF
Peter_Bere_schema
pptx
3.24 MB
Prezentace
Hana_Kostalova
pptx
27.96 MB
Prezentace
Miniprojekt

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Jan Žáček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.