Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Na vyjmenovaná slova zvesela – 2. díl
Odborný článek

Na vyjmenovaná slova zvesela – 2. díl

12. 9. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Příspěvek nabízí netradiční aktivity, které ulehčí osvojení si pravidel psaní správného i/y po vyjmenovaných a příbuzných slovech po M. Žáky čeká pexeso, hra Na co myslím? či černý Petr.

Článek navazuje na 1. díl článku Na vyjmenovaná slova zvesela. Nabízí náměty pro zpestření výuky vyjmenovaných slov po M. Určen je primárně pro třeťáky, ale některé části lze použít i ve vyšších ročnících. Zmíněné činnosti mám s žáky ozkoušené, osvědčené, stejným způsobem s žáky procvičuji vyjmenovaná slova po ostatních hláskách. 

Základní pomůcky pro každého žáka: hmatové archy s vyjmenovanými slovy, barevné kopie archů, které žáci již upravili, karty s příbuznými slovy. Více výrobu pomůcek popisuji v 1. dílu.

Náměty na hry s vyjmenovanými slovy

Čtení ze sítě/tabulky

Učitel připraví pracovní list s tabulkou: 10 řádků a 5 sloupců. Do políček zapíše slova. Žáci pracují s vlastní tabulkou a vyhledávají slova podle zadání učitele: dle souřadnic nebo naopak učitel vysloví slovo, žáci hledají souřadnici.

Obměna: Žáci čtou všechna slova v prvním řádku a určí v něm slova vyjmenovaná či příbuzná. Žáci čtou slova v posledním/prostředním sloupci apod.

Autor díla: Petra Pšeničková

Systém hlásek – zahřátí

Učitel připraví karty se slovy (zahrne různá slova, nejen vyjmenovaná). Každý žák si jedno slovo vybere, slovo přečte a podle zadání učitele vyhledá jen krátké samohlásky, tvrdé souhlásky, obojetné souhlásky, dlouhé samohlásky nebo měkkné souhlásky. Opakování učiva druhého ročníku lze podpořit schématem dělení hlásek. Je třeba, aby se žáci ve schématu dobře zorientovali, dokázali vysvětlit, proč říkáme měkké souhlásky, tvrdé souhlásky nebo obojetné souhlásky. Taktéž je důležité uvědomění si spojení obojetné souhlásky a vyjmenovaná slova.

Slova typu mýt x mít, my x mi

Žáci pracují ve skupinách, učitel zástupcům skupin přidělí dvojici slov např. mýt x mít. Žáci vymyslí větu, ve které se vyskytuje MÝT (např. Babička myje nádobí.). Větu zapíší na kartu, na následující kartu zakreslí obrázek, který vystihuje situaci „Babička myje nádobí“. Zrovna tak vytvoří kartu s větou i obrázkem ke slovu MÍT. 

Po této aktivitě třída disponuje sadou karet ke slovům, ve kterých se žákům pravopis často plete. Opětovně karty využívají k přiřazovacím (obrázek – věta) a jiným aktivitám. 

Co je třeba si zapamatovat?

Žáci si vytvoří sešitek, pracovní list, tabulku, zde si zapisují slova, která se jim pletou, kde často chybují. 

Věty se slovy

Žáci pracují ve skupinách. Každý žák si vytáhne z balíčku karet 3 karty se slovy. Z karet utvoří smysluplnou větu, kterou zapíše do sešitu. Balíček karet obsahuje slova vyjmenovaná i příbuzná. 

V druhé části vždy vybraný člen skupiny představí svou větu ostatním, s pomocí učitele zadává úkoly typu: Kolik slov má věta? Které slovo je druhé? Které slovo je páté? Zkus říci větu bez třetího slova apod. 

Seznam otázek může učitel sepsat na tabuli. 

Práce s textem

Žáci pracují samostatně s textem, z kterého vypisují vyjmenová slova – pouze slovesa, podstatná jména apod. K určitým vyjmenovaným či příbuzným slovům tvoří protiklady, synonyma, ... 

Na co myslím?

Žáci pracují ve skupinách, jeden z členů si myslí nějaké vyjmenované slovo, ostatní pokládají otázky vedoucí ke zjištění, na které slovo žák myslí. „Hadači“ mohou dávat pouze otázky, na které lze odpovědět ANO či NE. Učitel skupiny obchází a pomáhá hádajícím, zejména však tomu, kdo vyjmenované slovo vymyslel. 

Např. Honzík myslí na slovo dmýchat. Možné otázky: Je to vyjmenované slovo po M? Je to podstatné jméno? Je to sloveso? Souvisí to s ohněm? ...

Pexeso

Ke hře pexeso použijeme karty z barevných kopií archů.  

Obměna: Do hry zařadíme několik dvojic ze sady vyjmenovaných slov po Z, L a M. 

Obměna: Do pexesa zařadíme pouze dvojice slov typu mýt x mít, lyska x líska, ...

Autor díla: Upravené materiály Jucovičová, R., Randáková, K.: Vyjmenovaná slova po M.

Řada vyjmenovaných slov

Na aktivitu použijeme karty z barevných kopií archů. Žáci pracují ve skupinách. Počet sad karet odpovídá počtu skupin žáků, např. 4 skupiny žáků a 4 sady karet vyjmenovaných slov po M. Vždy jeden člen skupiny sejme vrchní kartu z balíčku, z karet skupiny sestavují řadu vyjmenovaných slov. Cílem hry je dokončit řadu vyjmenovaných slov co nejdříve. Skupiny mohou mezi sebou karty i směňovat. 

Obměna: Zařadíme vyjmenovaná slov po dalších hláskách. Poté každá skupina skládá vyjmenovaná slova po jiné hlásce. 

Černý Petr

Učitel s žáky ve skupinách připraví karty na hru černý Petr. Od každého vyjmenovaného slova je třeba jedna karta s daným slovem a jedna karta s obrázkem. Na jedné kartě je namalovaný černý Petr. Žáci hru hrají ve skupinách, rozdají si karty a hra může začít. Nejdříve žáci z ruky vyloží dvojice slov = obrázek a název slova. Poté ve směru hodinových ručiček žáci tahají vždy jednu kartu od souseda po levici. Cílem hry je vytvořit co nejvíce dvojic a vyložit všechny karty na stůl. 

Skládání slov, přeházené slabiky

Učitel vytvoří karty s vyjmenovanými a příbuznými slovy. Ve slově vždy chybí nějaká písmena. Žáci pracují ve skupinách, každá skupina zastupuje jednu barvu. Učitel rozmístí barevně odlišené karty (v návaznosti na barvy skupin) po místnosti / školní zahradě. Hra začíná vyběhnutím jednoho účastníka z každé skupiny, vyhledáním barevné karty, donesením do skupiny. Vybíhá další účastník. Hra končí vysbíráním všech karet a jejich vyluštěním.

Ukázka slov na kartách: d-mý-livý, mys-e-, dmý--t, -- lit se, -mý--, ...

Obměna: žáci skládají vyjmenovaná a příbuzná slova z přeházených slabik. Ukázka: kat – smý, mýš – do – vý – li, let – mys, chat – dmý, mýžď – hle, my – kat – za, ...

Použité a doporučené zdroje:

  • BIČÍKOVÁ, V.: Pavučinka – vyjmenovaná slova. Havlíčkův Brod, Tobiáš. ISBN: 978-80-7311-076-5.
  • JUCOVIČOVÁ, D., RANDÁKOVÁ, K.: Interaktivní učebnice ČJ – I. díl. Praha, D + H 2010. ISBN 978-80-87295-02-1. 
  • JUCOVIČOVÁ, D., RANDÁKOVÁ, K.: Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z – sada hmatových pomůcek. Praha, D + H 2010. ISBN 978-80-87295-02-1.
  • MAZÚRKOVÁ, B., NOSÁLOVÁ, B.: Ypsilonie – Cesta do vyjmenované země. Loris Games 2017.
  • MRÁZKOVÁ, E.: Deskové hry – Procvičujeme vyjmenovaná slova – B, L, M, P, S, V, Z. Edika 2014.
  • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 9. 2018
Opět velmi inspirativní tip pro učitele s náměty pro použití v praxi. Tento článek navazuje na 1. díl. Dohromady tvoří zajímavý soubor aktivit pro procvičování vyjmenovaných slov.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dysortografie