Odborný článek

Malý chovatel

Anotace

Jednodenní projekt proběhl ve 2. ročníku ZŠ. Základními rozvíjenými dovednostmi je čtení s porozuměním a kritické vyhledávání informací s využitím internetu.

Cíl

 • kriticky zhodnotit nabízené zdroje informací,
 • prostřednictvím čtení s porozuměním vyhledat adekvátní informace v textu,
 • textové informace převést do přehledné „brožury“,
 • spolupracovat v rámci dvojice/skupiny a využít specifických dovedností jednotlivých členů.

Základní úkoly žáků v rámci projektu:

 1. Zhodnotit nabízené informační zdroje z internetu a zvolit adekvátní text, který obsahuje informace potřebné pro výstup projektu.
 2. Vyhledání informací o zvířeti v textu.
 3. Tvorba „informační brožury“ se základními informacemi, jak pečovat o zvolené domácí zvíře.

0. Příprava učitele

Žáci ve 2. ročníku ještě nemohou bez kontroly vyhledávat volně na internetu, proto doporučujeme vytvořit speciální web / stránku v online dokumentu, která bude nabízet vybrané odkazy. Žáci pak podle popisu (nebo podrobnějšího nadpisu) zvolí odkaz, který považují za adekvátní. Správná volba je pak navede na text, který budou používat pro tvorbu „brožury“.

Ukázka – ptáci

Vyber si odkaz, který odpovídá tvým požadavkům. Ne všechny odkazy ti mohou pomoci, čti pečlivě a s rozmyslem!

Andulka

Nevhodný odkaz vede na speciální stránku celého webu, která pouze informuje, že žák nezvolil správně.

Doporučení k této fázi:

Průzkum, graf
 
Doporučujeme v některé z předchozích hodin udělat průzkum, jaká zvířátka si žáci zvolí. Vhodnou formou je tvorba společného grafu vybarvováním čtvercové sítě – jednotlivé sloupce budou reprezentovat zvířata, každá dvojice/skupina uvede zvíře, které bude zpracovávat, a vybarví jeden čtverec v příslušném sloupci.
 
Graf pak můžeme využít k tvorbě otázek a odpovědí – čtení z grafu, např.:
 • Které zvíře bude v projektu nejvíce zpracováváno?
 • Které zvíře bude zpracováno jen dvakrát?
 • Bude víc informačních brožur o psovi, nebo o kočce?
Web
 
Volně dostupných online prostředí pro tvorbu webu je mnoho, my jsme využili Google Sites. Stejnou službu ale mohou udělat i online dokumenty (Google Docs, MS Office apod.).
 
Představu si lze udělat přímo z ukázky webu, který jsme k projektu vytvořili >>zde<<.
Pozn.: Funkčnost odkazů jsme ještě před publikací tohoto článku kontrolovali, ale může se později stát, že některé zdroje už nebudou dostupné. Tuto skutečnost nemůžeme ovlivnit.

1. Formulace požadavků na informační zdroj a volba vhodného odkazu

Cílem projektu je vytvořit „informační brožuru“ pro začínajícího chovatele zvoleného zvířete.

Pro formulaci požadavků na zdroj jsme zvolili tyto metody:

 1. Diskuze ve dvojici/skupině, jejímž cílem je dohodnout se na základních informacích, které by měl začínající chovatel dostat (5 minut). Žáci si svůj výstup poznačí v bodech na papír.
 2. Společná diskuze třídy, kdy dvojice/skupiny postupně představí své body, a společně pak třída zvolí adekvátní informace, které by se v brožuře měly objevit. 
Poznámka: Nejprve jsme porovnali informace, které zmiňuje většina dvojic/skupin. Následně proběhla rychlá diskuze, zda postačí vybrané informace, nebo je třeba je ještě doplnit.
Kritickým výběrem jsme pak vygenerovali doporučenou strukturu brožury.
 
Dvojice pak přechází k počítačům. Zde zadávají URL adresu webu, kterou učitel napsal na tabuli, popř. jim učitel odkaz přímo otevře prostřednictvím programu na ovládání všech stanic PC učebny.
 
Volba žáků probíhá následovně:
 1. Třída zvířete (savec, hlodavec, pták, ryba)
 2. Druh zvířete
 3. Vhodný nadpis odkazu

2. Vyhledání informací o zvířeti

Dvojice/skupiny už mají připravenou strukturu, co všechno by měly zjistit. Nyní je jejich úkolem prostudovat zvolený text, postupně vyhledat konkrétní informace a poznačit si je opět na papír.

Doporučení k této fázi:

Učitel/asistent by zde měl aktivně podpořit především slabší čtenáře, např.:

 • pomoci formulovat informaci, kterou má žák najít,
 • nasměrovat žáka na odstavec, ve kterém je požadovaná informace,
 • pokud informace není v textu zcela konkrétně formulována, pomoci mu návodnými otázkami najít vhodnou odpověď/řešení jeho úkolu.
Některé dvojice/skupiny se mohou ztratit ve struktuře vyhledávaných informací, proto je vhodné v době, kdy žáci studují vhodný zdroj, zvýraznit (zpřehlednit) na tabuli strukturu brožury, ke které jsme došli formou diskuze. Žáci budou mít pak oporu na tabuli, kdyby se nemohli zorientovat ve svých poznámkách.
 

3. Tvorba informační brožury

Formát brožury je poměrně malý, proto mají všechny dvojice/skupiny šanci vytvořit vše tak, aby s tím byly spokojené – formátem je tzv. nelepený notýsek (podrobný popis v modulu Wiki).

Doporučená struktura brožury:

 1. strana: název, jména členů dvojice/skupiny, ilustrace
 2. strana: obsah (nebo rejstřík)
 3. strana: popis
 4. strana: popis
 5. strana: péče
 6. strana: péče
 7. strana: proč si toto zvíře pořídit, jak svého majitele obohacuje
Popis morčete. Autor díla: Pavlína Hublová

Proč chováme psa? Autor díla: Pavlína Hublová
Ukázka není upravena, respektujte nesprávný pravopis žáka 2. třídy.

Reflexe

Projektu jsme věnovali 4 vyučovací hodiny.

Jak už je v textu výše doporučeno, mohli jsme ještě předtím provést průzkum. Pokud by proběhl, mohli jsme pak web zacílit pouze na zvířata, o která mají žáci zájem.

Tím bychom se mohli víc věnovat dalším odkazům – volba pouze ze dvou variant se ukázala velmi snadná, žáci by zvládli volbu z 4–5 odkazů. Také bychom doporučili použít nejen nadpis, ale i stručný popisek, aby web co nejvíce imitoval skutečný vyhledávač internetu.

Na tvorbu brožur je třeba dát dostatek času, min. jednu vyučovací hodinu.

Doporučujeme počítat se závěrečnými cca 30 minutami, které je třeba věnovat reflexi – hodnocení skupinové spolupráce a dělení úkolů, prohlídce brožur a zpětné vazbě na kvalitu výstupu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 5. 2018
Inspirativní článek na vysoce aktuální téma čtení s porozuměním a práce s internetovými zdroji informací. Téma je adekvátní žákům, pro které je projekt určen. Tvorba výukového webu je výzva, která může přispět k zvyšování kompetecí pedagogů v této oblasti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

papír, psací potřeby, PC nebo notebook s připojením k internetu