Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zvířata kolem nás aneb Vyhledej, naměř, prezentuj
Odborný článek

Zvířata kolem nás aneb Vyhledej, naměř, prezentuj

Anotace

Procvičovaným učivem projektu jsou podnebná pásma světa a živočichové, kteří se zde vyskytují. Další znalosti, které žáci v projektu rozvíjejí, vycházejí z učiva matematiky, vlastivědy a českého jazyka.

Cíl

 • Spolupráce ve dvojici, ve skupině,
 • vyhledávání a zpracování informací z encyklopedie,
 • zpřesnění představ o délkových jednotkách,
 • dovednost formulace stručné informace a tvorba smysluplné otázky.

Vyhledej

Jako motivaci využijeme články v čítance o zvířatech v různých podnebných pásmech. Pokud tuto možnost nemáme, můžeme začít prací s atlasem světa – konkrétně s mapou přírodních společenství. Cílem je vyjmenovat typická zvířata v jednotlivých podnebných pásmech.

Následně žáci utvoří dvojice a zvolí si zvíře, které je zajímá a se kterým budou pracovat. Navazuje návštěva školní knihovny…

Každá dvojice má za úkol:

 • Najít vhodnou knihu (encyklopedii), která obsahuje relevantní informace o zvoleném zvířeti.
 • Získat konkrétní údaj – délku nebo výšku těla zvoleného zvířete a zapsat si jej na papír spolu s dalšími zajímavostmi o daném zvířeti (ostatní informace, především prostředí, ve kterém žije, jsme zjistili už z článků v učebnici).

Pozn.: Pokud nemáme k dispozici texty v čítance, je třeba také hledat“/ověřit informace o tom, na jakém kontinentu a v jakém podnebném pásmu se zvíře vyskytuje.

Proč jsme k vyhledávání nevyužili počítače?

Smyslem této části bylo také to, aby žáci dokázali vyhledat relevantní publikaci s informacemi, které v tu chvíli potřebují. Bylo překvapivé, že několik dětí sáhlo po pohádkových knížkách, pokud obsahovaly v názvu „jejich zvíře“.

Další dovedností, na kterou jsem se zaměřila, byla práce s rejstříkem, popř. s obsahem knihy. Žáci si tak procvičili rychlé čtení, řazení podle abecedy a kritické myšlení.

Naměř

Žáci mají jen slabou představu o délce. Co můžeme dělat, abychom žákům s odhadem délky pomohli?

 • Vyzýváme žáky, aby ukazovali rozpažením rukou/prstů, jak vypadá asi 1 mm, 1 cm, 1 dm, metr,
 • chceme po žácích, aby hledali objekty, jejichž jedna délka je asi metr (k ověření svého odhadu používají papírová měřítka z prodejen s nábytkem).

V našem projektu dostanou dvojice kartu (velikost cca 20 x 30 cm) vyříznutou z krabice. Pomocí přinesených papírových metrů a klubka provázku mají za úkol odstřihnout délku provázku tak, aby odpovídala zjištěnému údaji o daném zvířeti (přidáváme ještě asi 10 cm na zavázání).

Problematická úloha?

Je zajímavé pozorovat, jak si některé dvojice zpočátku nedovedou poradit s tím, když je délka větší než 2 m, tedy nestačí jim jen jejich dvě papírová měřítka... Půjčí si další? Pochopí, že si mohou délku podržet a přesunout měřítka „zas o kus dál"?

Doporučuji tuto chvilku pak vyzdvihnout v závěrečné reflexi a požádat žáky o hodnocení kvality jejich řešení.

Polep

Do rohu karty žáci udělají otvor a přivážou na kartu provázek s naměřenou délkou. Následně pak pomocí barevných papírů kartu z jedné strany polepí. Barvy by měly odpovídat prostředí a barvě srsti zvířete. Na druhou stranu pak nalepí papír se získanými informacemi o daném živočichovi. Zde je prostor pro tvořivost žáků, a tak je třeba počítat s delším časovým úsekem.

V rámci volby barevných kombinací k polepení probíhala mezi některými žáky také diskuse o tom, proč má to které zvíře takovou barvu srsti/peří/kůže a k čemu je to dobré. Proto jsem v závěru této části požádala žáky o formulaci jejich závěrů pro celou třídu.

Dvojice začínají pozorovat výsledky práce ostatních

Při dokončování karet došlo také spontánně k diskuzi mezi jednotlivými dvojicemi. Všichni začali porovnávat svá zvířata, resp. své provázky, a diskutovat o tom, které zvíře je větší/menší/vyšší/nižší. Bylo tedy snadné generovat zajímavé otázky a hledat odpovědi. Zvolili jsme formu „malé prezentace“.

Autor díla: Pavlína Hublová

Prezentuj

Každá dvojice si připraví jednu informaci a tematicky navazující otázku, která hledá mezi „přítomnými zvířaty“ podobný znak/údaj apod. Vše napíše na post-it lísteček (nebo menší papír) a nalepí na tabuli. Jakmile mají všichni nalepeno, vyučující vezme jeden lísteček a přečte nahlas informaci. Dvojice, které lístek patří, předstoupí před třídu, a pokud je potřeba, doplní informaci. Následně jeden z dvojice přečte otázku.

Ukázky informací a otázek

 • Mořský mlž šášeň lodní dosahuje délky až 1,5 m. Které suchozemské zvíře má podobnou velikost?
 • Ocas veverky obecné může měřit až 20 cm. Které zvíře by se svou délkou vešlo přesně na ocas naší veverky?
 • Největším suchozemským savcem je slon africký s výškou až 4 m. Má někdo vybrané zvíře, které našeho slona trumfne?

Doplň informace

I když si žáci z knihovny přinesli papír s poznámkami o svém zvířeti, díky „malým prezentacím“ někteří zjistí, že by jistě mohli nějaké informace dodat. Proto je třeba počítat s případnou další návštěvou knihovny, nebo umožnit žákům dohledání informací na Internetu.

Dvojice následně dostanou čtvrtku (opět cca 20 x 30 cm) a přepíší na ni vše, co o zvoleném zvířeti považují za zajímavé a důležité, včetně celého názvu.

Následně pak informace nalepí na druhou stranu karty s provázkem a provázek obmotají kolem karty.

Výstup z projektu

Na chodbě před třídou připravíme lavici, kam umístíme jednotlivé karty s provázky. O přestávkách tak mohou žáci (nejen naší třídy) prohlížet karty, porovnávat jednotlivé délky a doplňovat si tak informace o vybraných zvířatech.

Náměty na rozšíření projektu

 • Ve skupinách vystřihneme ze čtvrtek jednotlivé kontinenty, vybarvíme je podle podnebných pásů (je jasné, že každý kontinent musí odpovídat podnebnými pásy svému umístění na mapě světa). Nalepíme na velký balicí papír. Jednotlivá zvířata namalujeme podle encyklopedie nebo vytiskneme obrázky vyhledané na Internetu, vybarvíme a dolepíme na správné kontinenty a do správných podnebných pásem. Improvizovanou mapu můžeme pak nalepit jako průvodce k lavici na chodbě, kde leží karty s provázky.
 • Skupinové koláže na téma zoo a ochrana divokých zvířat, které mohou vytvořit zajímavý přírodovědný koutek.
Autor díla: Pavlína Hublová

Reflexe

V prvním plánu jsem měla připraveno, že prezentace budou probíhat až po dokončení karet, při tvorbě „výstavky“. Žáci ale plynule při tvorbě přešli k diskuzím a porovnávání, a tak jsem tuto „závěrečnou část“ posunula. Dokonce ani nevadilo, že ještě neměli všichni sepsané informace o zvířatech – většinu informací měli v hlavě a nakonec právě díky otázkám a informacím ostatních si mohli všichni udělat představu o textech, které pak u svých zvířat použijí.

Výstavka měla velký úspěch – žáci všech tříd na patře chodili o přestávkách a „rozbalovali“ zvířata. Další výhodou bylo, že si dvojice „svá zvířata“ hlídaly, a tak se i předešlo nepořádku a zamotaným provázkům.

Doporučuji úvodní část (motivaci a výběr zvířat ve dvojicích) provést den předem, aktivní žáci si pak mohou přinést pomůcky, encyklopedie z domova apod. Mají tak možnost projevit svou iniciativu a „karty“ by pak mohly vypadat i lépe.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 5. 2018
Prakticky zaměřený článek, který je zaměřen na aktivní učební činnost žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

encyklopedie, tvrdý karton, klubko provázku, nůžky, barevné papíry, papírová měřítka, lepidla, čtvrtky, post-it lístečky nebo malé papírky