Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > MOOC a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů
Odborný článek

MOOC a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů

21. 12. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Vladimíra Pavlicová

Anotace

Učitelé, kteří se zajímají o nové metody a aktivity, které by mohli začlenit do své výuky, mají široké možnosti jak se vzdělávat, a to z pohodlí svého domova (webináře, online kurzy), ve svém regionu nebo i v zahraničí. Dům zahraniční spolupráce, přímo řízená organizace MŠMT, administrující programy Evropské komise a další programy a sítě v oblasti vzdělávání, nabízí učitelům všechny tři výše uvedené možnosti.

MOOC pro učitele (European Schoolnet Academy)

Masivní otevřené online kurzy (massive open online courses, MOOC) nabízejí již zhruba deset let prestižní univerzity ve světě, ale také další poskytovatelé. Jedná se o online kurzy, které jsou v jeden čas otevřené širokému počtu zájemců. Na tento inovativní koncept zareagovalo sdružení European Schoolnet (síť evropských ministerstev školství a pověřených národních agentur) a spustilo iniciativu European Schoolnet Academy, v rámci níž probíhají MOOC kurzy vytvářené přímo pro učitele, vedoucí pracovníky škol a další zájemce o nové trendy ve vzdělávání. Mezi nejčastější témata kurzů patří oblast matematiky a přírodních věd, začleňování digitálních technologií do výuky a inovativní výukové metody – například na začátku roku 2018 se bude konat kurz zaměřený na online bezpečnost, kurz podporující badatelsky orientované vyučování a kurz pro ICT koordinátory o správě školní ICT infrastruktury.

A jak tyto kurzy probíhají? Učitel si na stránce European Schoolnet Academy vybere kurz, o který by měl zájem, a do tohoto kurzu se bezplatně zapíše. Okamžitě mu přijde potvrzení na jeho e-mailovou adresu a v termínu zahájení kurzu rovněž upozornění.

Kurz se obvykle skládá z několika modulů, tedy tematický celků, které se postupně otevírají (zpravidla každý týden je otevřen nový modul). Součástí prvního modulu je seznámení s cíli kurzu, jeho strukturou a požadavky. V modulech jsou k dispozici videonahrávky, textové materiály a součástí bývá také sdílení zkušeností s ostatními účastníky (např. prostřednictvím online nástěnek, na které učitelé píší své příspěvky a komentáře). Modul je zpravidla ukončen kvízem, který má ověřit nabyté znalosti účastníků. Po jeho úspěšném absolvování získá účastník elektronický odznak. Na konci kurzu mívají účastníci za úkol vymyslet, sepsat a prezentovat (tj. sdílet obvykle v textové formě s ostatními účastníky) krátkou výukovou aktivitu, která souvisí s tématem kurzu (tzn. jak začlenit získané poznatky a prezentované nástroje/aplikace do své výuky). Každý účastník má také za úkol ohodnotit několik aktivit, které připravili a sdíleli jeho kolegové. A protože se těchto kurzů účastní stovky učitelů z celé Evropy, jedná se o rozmanitou kolekci příkladů pro různé věkové skupiny žáků a různé výukové situace.

Úkoly v jednotlivých modulech je možné obvykle plnit kdykoli v průběhu trvání kurzu (například „s týdenním zpožděním“, dokud není kurz definitivně ukončen). Po úspěšném dokončení celého kurzu obdrží účastník elektronický certifikát prokazující aktivní účast v daném kurzu. Bez zisku certifikátu si lze volně prohlédnout také materiály z již ukončených kurzů.

Kurzy probíhají v anglickém jazyce, ale k jejich úspěšnému zvládnutí postačí i pasivní znalost tohoto jazyka (videa si lze přehrát opakovaně, v případě potřeby dohledat neznámá slovíčka, ostatní účastníci většinou také nejsou rodilí mluvčí apod.). V některých kurzech bývá navíc k dispozici český moderátor ochotný pomoci. Právě možnost diskutovat s kolegy z jiných evropských zemí a dozvědět se o jejich zkušenostech je významnou přidanou hodnotou kurzů, díky níž lze získat nové nápady a pohled na nejrůznější aspekty související s výukou.

Spolupráce škol s podporou digitálních technologií (eTwinning)

Aktivita eTwinning umožňuje školám realizovat mezinárodní projekty online, s podporou digitálních technologií. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy a jednoduše začít pracovat na projektu s partnerskou školou z Evropy či přilehlých států. Téma projektu, harmonogram a aktivity stejně jako výběr a počet partnerů je přitom plně na zvážení školy (resp. učitele a zapojených žáků). Výhodou těchto projektů je využití cizího jazyka v praxi, jelikož cizí jazyk je prostředkem komunikace s partnery a využívá se i pro prezentaci výstupů, dále aktivní, zážitková výuka a také využití digitálních technologií. Všechny tyto aspekty mohou vést ke zvýšení motivace žáků k učení.

Projekty eTwinning ale rozhodně nejsou jen pro učitele, kteří vyučují cizí jazyk, nebo pro ty, kteří jsou experty v oblasti digitálních technologií. Na stránkách Národního podpůrného střediska pro eTwinning, které poskytuje školám metodickou a technickou podporu, se lze inspirovat úspěšnými projekty z minulých let realizovanými v různých předmětech a typech škol (např. odborná střední škola, předškolní výchova) a zároveň se zúčastnit různých forem školení, na nichž se zájemci dozvědí více o projektové práci, prostředí eTwinning i užitečných aplikacích a online nástrojích pro výuku.

Metodické semináře eTwinning probíhají v průběhu roku v regionech, v případě zájmu je možno uspořádat Školení na míru přímo ve vybrané škole. Mezinárodní kontaktní semináře eTwinning se pak konají v různých zemích Evropy a jsou skvělou příležitostí, jak nalézt partnera pro eTwinningový projekt a přímo na semináři jej naplánovat a domluvit. Pro ty, kteří preferují vzdělávání z pohodlí svého domova, organizuje Národní podpůrné středisko pro eTwinning webináře, které se konají každou středu večer v průběhu školního roku.

Všechny tyto možnosti jsou školám nabízeny bezplatně. Výhodou eTwinningových projektů je jejich nízká administrativní náročnost a flexibilita (do eTwinningového projektu se může učitel se svými žáky zapojit v podstatě ihned, aktivity v projektu lze po domluvě s partnerskou školou přizpůsobit aktuální situaci – přidat, odložit či změnit vybranou aktivitu).

A jakým způsobem začít s eTwinningovými projekty? Na stránkách portálu eTwinning je nejprve potřeba se zaregistrovat (každou registraci z důvodu zajištění bezpečnosti ověřuje Národní podpůrné středisko pro eTwinning). Poté se učitel dostane do zabezpečeného prostředí (eTwinning Live), prostřednictvím něhož může snadno vyhledávat partnerské školy, komunikovat s nimi, diskutovat o nejrůznějších tématech z oblasti školství nebo se dále vzdělávat. V případě, že se zapojí do projektu, získá učitel navíc k dispozici bezpečnou virtuální třídu (TwinSpace), ve které je možné zveřejňovat úkoly pro žáky, sdílet výstupy z jednotlivých aktivit a mnoho dalšího. Virtuální třída navíc umožňuje učiteli nastavit, jaké stránky/části mohou vidět a upravovat žáci, jaké stránky/části jsou k dispozici jen pro učitele a co lze zveřejnit např. i pro rodiče či širokou veřejnost. Celý portál je dostupný i v češtině, celkově je do eTwinningu zapojeno více než 530 000 učitelů (z toho zhruba 10 000 z České republiky).

Granty na vzdělávání pedagogických pracovníků (Erasmus+)

V případě, že školy mají zájem o příspěvek na financování aktivit v oblasti profesního rozvoje svých pracovníků, mohou se zapojit do výzev programu Erasmus+. Jedním z podporovaných typů aktivit je vzdělávání pracovníků škol prostřednictvím zahraniční mobilit (= výjezdů). Může se přitom jednat o účast na kurzech nebo školeních v zahraničí, stínování kolegů na partnerské škole či jiné relevantní instituci v zahraničí (= hospitace) nebo o výukový pobyt (umožňující vyzkoušet si v praxi výuku na partnerské škole v zahraničí v podobě pracovní stáže).

Zmíněné aktivity by měly rozvíjet nejen znalosti a dovednosti osob, které se výjezdů aktivně účastní, ale rovněž by měly souviset s prioritami školy a přispívat k jejímu rozvoji. Do těchto aktivit se mohou zapojit učitelé všech aprobací, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci škol mateřských, základní a středních (a to včetně škol uměleckých a odborných). Nedílnou součástí projektu je využití získaných poznatků a dovedností ve výuce či v chodu školy (např. zpracování pracovních listů pro žáky na základě absolvovaného kurzu, informování kolegů a vedení školy o metodách výuky na partnerské škole na základě absolvovaného stínování včetně návrhu, jak relevantní metody začlenit do výuky v domovské škole) a také jejich sdílení (např. prezentace a diskuse v rámci předmětové komise či porady celého pedagogického sboru, zveřejnění výstupů na webových stránkách školy, uspořádání semináře pro školy v regionu).

Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je pro výše uvedený typ projektů jedenkrát ročně, aktuálně 1. února 2018. V případě schválení žádosti (kterou lze vyplnit v českém jazyce) škola může obdržet grant od Evropské komise. Většina grantu je poskytována ve formě paušálních jednotek a pokrývá cestovní a pobytové náklady spojené s mobilitami (= výjezdy), kurzovné až do výše 700 EUR (v případě kurzu v zahraničí) a náklady na organizaci mobilit (z nich je možné financovat např. suplování za učitele na stínování v zahraničí, jazykovou přípravu pro účastníky mobilit, dofinancování dražších kurzů, odměny pro koordinátora projektu/účetní a další relevantní výdaje).

Co je potřeba pro podání žádosti?

  • Zjistit potřeby školy (na co se chce škola v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků zaměřit, z jakého důvodu, jakým způsobem ji v tom pomůže předkládaný projekt);
  • zapojit vedení organizace (zaměstnanci se zapojují do projektů a mobilit výhradně přes svou domovskou školu);
  • naplánovat projekt (od přípravy aktivit přes jejich vlastní realizaci až po využití získaných poznatků a dovedností a jejich sdílení, a to včetně časového harmonogramu);
  • najít si vhodný kurz / partnerskou školu (pro vyhledávání lze využít např. portál eTwinning nebo portál School Education Gateway);
  • vyplnit a podat žádost o grant na projekt.

Dům zahraniční spolupráce, který působí jako Národní agentura programu Erasmus+, poskytuje žadatelům podporu ve formě webinářů, seminářů či konzultačních hodin. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Národní agentury, přičemž zmíněný typ projektů spadá pod tzv. Projekty mobility osob (KA1 – Klíčová akce 1), a to v sektoru Školního vzdělávání. Kromě samotných škol mohou žádosti o tento typ grantu podávat také konsorcia (koordinátorem projektu je pak např. obec, kraj nebo další zřizovatelé škol).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Vladimíra Pavlicová

Hodnocení od uživatelů

Lenka Perglová
27. 12. 2017, 11:44
Doprovodný webinář k článku nabízíme spolu s podklady v modulu Digifolio.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.