Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Cizí jazyky ve středním odborném vzdělávání
Odborný článek

Cizí jazyky ve středním odborném vzdělávání

15. 11. 2017 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Veronika Sováková
Spoluautor
PhDr. Jitka Tůmová --

Anotace

Znalost cizího jazyka, včetně odborné terminologie, je v současné době základní předpoklad pro úspěšné uplatnění absolventů SOŠ na pracovním trhu. Zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými a osobnostními kompetencemi.

Znalost cizího jazyka, včetně odborné terminologie, je v současné době základní předpoklad pro úspěšné uplatnění absolventů SOŠ na pracovním trhu. Stále však lze najít řadu škol, které se začlenění odborného jazyka do výuky obávají. Důvody jsou různé – nedostatek materiálů, neznalost oboru, pro který by měl být odborný jazyk vyučován, nízká jazyková úroveň žáků přicházejících ze ZŠ a jiné.

Příklad dobré praxe – SOŠ a VOŠ zemědělská Benešov

Jako příklad školy, které se zařazení odborného cizího jazyka do školního vzdělávacího programu zdařilo, je Střední a Vyšší odborná škola zemědělská Benešov. Jedná se o školu s dlouhodobou tradicí výuky odborného jazyka. Škola nabízí tyto maturitní obory: Agropodnikání (ŠVP Podnikání v zemědělství, Chov koní a jezdectví, Mechanizace v zemědělství), Zahradnictví (ŠVP Tvorba a údržba zahrad, Údržba golfových hřišť), Přírodovědné lyceum (ŠVP Věda a výzkum), Veterinářství (ŠVP Veterinární technik, PET specialista).

Cizí jazyk

Jako prvním cizí jazyk je na škole vyučován anglický jazyk, který se v prvním ročníku vyučuje v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Úroveň žáků přicházejících na školu je však rozdílná. Žáci prvního ročníku absolvují na podzim online jazykové zkoušky, které určí jejich skutečnou jazykovou úroveň. Od této jazykové úrovně je zahájena výuka, zpravidla se jedná o úroveň A1, méně často úroveň A2.

Jazykové vzdělání je pro školu  prioritou, což potvrzuje i časová dotace pro první cizí jazyk. Rozložení hodin pro anglický jazyk je v jednotlivých ročnících následující:

1. ročník

3–4 h / týdně dle oboru

6 hod., Přírodovědné lyceum

 

2. ročník

3 h/týdně

 

3. ročník

2–3 h / týdně, včetně zařazení prvků CLIL do výuky

2 h / týdně odborné aj v podobě povinného semináře

4. ročník

3 h / týdně, včetně zařazení prvků CLIL do výuky

2 h / týdně odborné aj v podobě povinného semináře

První dva roky jsou zaměřeny především na obecný jazyk s důrazem na systematické rozvíjení řečových dovedností. Ve třetím a čtvrtém ročníku se žáci formou povinného semináře seznamují s odbornou slovní zásobou a frázemi, je procvičována reálná komunikace v daném oboru.

Na konci studia dosahuje většina žáků bez obtíží jazykové úrovně B1, která odpovídá úrovni didaktického testu maturitní zkoušky. V průběhu studia mají žáci možnost složit mezinárodní certifikované zkoušky – pro lyceum je to PET neboli Preliminary English Test, pro VOŠ pak FCE aneb First Certificate in English.

Odborný jazyk

Odborný jazyk se prolíná v rámci prvního cizího jazyka všemi jazykovými dovednostmi (čtení, psaní, poslech a mluvení). Ve výuce jsou k dispozici texty, nahrávky, videa a jiné materiály s odbornými tématy specifickými pro jednotlivé vzdělávací obory, některé vytvořené pedagogy školy. Odborný jazyk je také součástí školní části maturitní zkoušky. Žáci přírodovědného lycea skládají závěrečné písemné maturitní práce v anglickém jazyce a v ústní části je v anglickém jazyce obhajují. Žáci ostatních oborů musí v rámci praktické závěrečné zkoušky svou práci prezentovat a obhajovat v českém i anglickém jazyce. V profilové části ústní maturitní zkoušky jsou zařazeny otázky z odborných témat. Z celkem 26 otázek je 20 odborného zaměření.

Škola má ve svém ŠVP odborný jazyk ukotven v rámci tematických okruhů.[1] Vzhledem k hodinové dotaci, nastavení témat a maturitě není problém splnit procenty předepsanou odbornou slovní zásobu z RVP.

Důvodů, které vedly školu pro zařazení odborného jazyka do výuky, bylo několik. Kvalitní výuka jazyků je prioritou školy a souvisí se zájmem firem z oboru, lákavá byla možná spolupráce se zahraničními školami a odborníky. Škola má dnes řadu partnerských vztahů, a proto nabízí žákům zahraniční stáže, které mohou být silnou motivací.[2] Stáže probíhají po třetím ročníku, žáci v praxi uplatní své teoretické znalosti.

Pro zařazování odborného jazyka do výuky bylo nezbytné nastavení spolupráce s učiteli odborných předmětů, kteří pomohli vytipovat klíčová témata a vytvořené materiály připomínkovali. Velkou výhodou bylo, že řada učitelů cizích jazyků má vystudovány i nejazykové předměty. Je třeba zdůraznit, že učitelé cizích jazyků vytvořené materiály vzájemně sdílejí a nadále upravují, přizpůsobují potřebám. Ve výuce jsou dále využívány i materiály zahraniční.

Žáci výuku odborného jazyka oceňují. Znalost odborného jazyka vnímají jako jednu z  podmínek pro uplatnění na pracovním trhu, a to v České republice i v zahraničí. Většina žáků si uvědomuje, že příslušná odbornost a znalost cizího jazyka je nezbytným předpokladem pro jejich úspěch.


[1] Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro odborné vzdělávání definují rozsah produktivní slovní zásoby, která má činit přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně odborná a odborná terminologie by měla tvořit nejméně 20 % slovní zásoby za studium.

[2] Každý rok vycestuje přibližně 10 žáků na 4 týdny na praxi ve Velké Británii, Norsku, Švédsku či Rakousku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Veronika Sováková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.