Odborný článek

Na stopě přírodě

Anotace

Článek popisuje venkovní výukovou aktivitu zaměřenou na podporu schopnosti žáků prvního stupně základní školy vyhledávat a rozpoznávat přírodniny v jejich bezprostředním okolí podle charakteristických znaků a vzájemně přírodniny porovnávat podle konkrétních kritérií. Aktivita přispívá k rozvoji senzitivity žáků k přírodní rozmanitosti a podporuje jejich vnímání přírody různými smysly.

Cíl výukové aktivity: Rozvíjet schopnosti žáků prvního stupně základní školy vyhledávat a rozpoznávat přírodniny podle charakteristických znaků a vzájemně přírodniny porovnávat podle konkrétních kritérií. Rozvíjet sensitivitu žáků k přírodní rozmanitosti.

Časová dotace: 60 minut

Pomůcky, prostředí, podmínky: Seznam základních charakteristik hledaných přírodnin s prostorem pro poznámky, digitální lupa (aplikace ve smartphonu) / běžná lupa, tužka

Pro realizaci aktivity je potřeba bezpečného venkovního prostředí s dostatečnou rozmanitostí přírodních stanovišť (park, les, školní zahrada apod.)

Popis aktivity:

Žáci v malých výzkumných týmech (2–3členných) vyhledávají co nejvíce různých přírodnin, které odpovídají charakteristikám přírodnin vyjmenovaným v seznamu (příklad charakteristik je uveden níže). V okolí bydliště žáci vyhledávají přírodniny, které odpovídají konkrétním charakteristikám v seznamu. Přitom si každou přírodninu důkladně prohlédnou pouhým okem i za použití digitální lupy ve smartphonu. Následně k dané charakteristice danou přírodninu pojmenují. Pokud ve skupině pro danou přírodninu neznají vhodný pojem, přírodninu popíší tak, aby její popis ostatní co nejlépe navedl, o jakou přírodninu se jedná (např. brouk oválného tvaru s nápadným černo-červeným zbarvením na svrchní straně, tvoří „houfy“ na spodním kmeni stromů, při podráždění smrdí), a následně si udělají snímek neznámé přírodniny.

Po přibližně 20 minutách se badatelské týmy sejdou a vzájemně si představí, jaké přírodniny se jim k daným charakteristikám podařilo dohledat a určit. V případě, že daná skupina nevěděla, jak konkrétní přírodninu pojmenovat, popíší ji ostatním za účelem získat odpověď na to, o kterou přírodninu by se mohlo jednat. Mohou využít i snímek dané přírodniny. Pokud i tak žáci společně přírodninu neurčí a pokud nebude vědět ani učitel, bude možné poté ve škole využít různé informační zdroje. Učitel s žáky diskutuje i o jiných možnostech záznamu přírodnin přiřazených k jednotlivým charakteristikám. Je možné například udělat grafické vyjádření textových informací pomocí sloupcového grafu, do kterého žáci k jednotlivým charakteristikám zanášejí konkrétní přírodniny a následně vyjádří četnost přírodnin odpovídající konkrétní charakteristice. Tady se nabízí možnost na zemi umístit na x ose charakteristiky přírodnin a na y ose vynášet konkrétní přírodniny, které dané charakteristice odpovídají.

Aktivita má potenciál rozvíjet znalosti a dovednosti v rámci předmětu tím, že podporuje v žácích vnímavost k místu, ve kterém žijí, z hlediska přírodovědného. Žáci mají prostor pro pozorování, porovnávání a třídění přírodnin podle jejich charakteristických znaků. Přitom pracují v malém výzkumném týmu a následně svá zjištění prezentují ostatním, od kterých zároveň získávají zpětnou vazbu.

Rozvoj čtenářské gramotnosti spočívá v podpoře dovednosti žáků vlastními slovy popsat přírodninu, kterou nemusí umět správně pojmenovat, nicméně na základě společné komunikace ji dokážou co možná nejpřesněji popsat a následně i určit s využitím dostupných zdrojů informací ať už v textové, či digitální podobě.

Rozvoj digitální gramotnosti lze spatřovat ve využití smartphonu pro digitální záznam neznámé přírodniny pomocí fotografie za účelem jejího sdílení s ostatními žáky, které může vést k jejímu určení. Rovněž smysluplné využívání digitálních technologií a volně dostupných aplikací v rámci aktivity umožňuje rozvíjet digitální gramotnost.

Matematická gramotnost žáků se rozvíjí při činnosti, ve které žáci převádějí textové sdělní do podoby grafického sdělení, které poskytuje jasné informace o tom, kolik přírodnin se k jednotlivým charakteristikám podařilo žákům v blízkosti jejich bydliště dohledat. 

Příklad charakteristik přírodnin pro tvorbu seznamu:

 • něco živého
 • něco neživého
 • něco hezky vonícího
 • něco hladkého
 • něco rozkládajícího se
 • něco chlupatého
 • něco barevně proměnlivého
 • něco okousaného
 • něco členitého
 • něco lepkavého
 • něco upraveného člověkem
 • něco, co je vhodnou potravou pro člověka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 4. 2018
Praktická výuková aktivita, která kromě toho, že inspiruje učitele i žáky k terénní výuce, přináší potenciál k rozvoji gramotností v přirozené souvislosti s tématickým zaměřením aktivity. Příklad propojené a integrované výuky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

seznam základních charakteristik hledaných přírodnin s prostorem pro poznámky, digitální lupa (aplikace ve smartphonu), tužka