Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Podpora výuky odborného cizího jazyka
Odborný článek

Podpora výuky odborného cizího jazyka

5. 9. 2017 Odborné vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Anotace

Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.

Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi. Řada firem v uvedených odvětvích vyžaduje od svých zaměstnanců pro část pracovních pozic znalost jednoho nebo více cizích jazyků. Co se týče oboru strojírenství, nejčastěji se jedná o angličtinu (požaduje 87 % firem) nebo němčinu (63 % firem), přibližně třetina firem vyžaduje znalost ruštiny.[1] Podle výzkumu Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) je v České republice největší problém nalézt pracovníky s potřebnými kvalifikacemi a jazykovou vybaveností v sektorech strojírenství, stavebnictví, gastronomie, pohostinství a doprava.[2] Tato tvrzení jsou podpořena expertními analýzami, jež ukazují největší nedostatek zaměstnanců v oboru strojírenství[3] a stavebnictví. Jako příklady dalších oblastí s nízkou dostupností pracovní síly se uvádějí elektrotechnické obory a oblast obchodu a gastronomie.

Ve školách se jako klíčové nedostatky ukazují být nekvalifikovanost vyučujících cizího jazyka i učitelů odborných předmětů pro výuku odborného cizího jazyka a nedostatek výukových materiálů. Učitelé odborného výcviku a odborných předmětů nejsou vybaveni pro výuku odborného cizího jazyka jazykově ani metodicky. Vyučující cizích jazyků nejsou naopak vybaveni znalostmi daného oboru a příslušné terminologie, a proto nemohou vyučovat odborný cizí jazyk. Z toho vyplývá nutnost podpořit výuku cizích jazyků pro učitele odborných předmětů i cizích jazyků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytnout jim metodickou podporu.

Jednou z množností je naformulování Standardů pro výuku odborného cizího jazyka. Standardy v odborném vzdělávání představují popis odborných způsobilostí, dovedností nutných pro úspěšný výkon určité činnosti. Vzdělávací standard je obecně chápán jako určité měřítko pro hodnocení vzdělávacích prvků, ustálená forma. Stav či průběh určitého vzdělávacího elementu je porovnán se standardem a dále je učiněn závěr, zda vzdělávací element odpovídá, či neodpovídá, je na požadované úrovni, nebo pod ní. Standardy popisují, co z odborného vzdělávání musí žák znát, chápat a být schopen předvést. Hlavními cíli standardů je tedy v obecné rovině nastavení minimální hranice dovedností, kterou je možno považovat za standardní v rámci vzdělávacího procesu:

„Absolventi SOV vstupují do praxe, a je proto nutné, aby byli vybaveni základy odborného cizího jazyka studovaného oboru. Jen tak budou připraveni ucházet se o práci v rámci EU. Jejich kompetence získané v rovině obecného cizího jazyka samozřejmě ovlivní použití odborného cizího jazyka a pohotovost absolventů bude úměrná jazykovým dovednostem.“[4]

V odborném vzdělávání se očekává určitý minimální standard znalosti cizího jazyka, a to ve spojení s praktickými znalostmi a dovednostmi, které žák využije ve svém zaměstnání. Je zřejmé, že žák bude odbornou znalost jazyka potřebovat zejména při výkonu práce (aktivně i pasivně), popř. při doplňování odborných znalostí např. samostudiem, při komunikaci ve své a o své odbornosti. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je toto jazykové odborné minimum dostatečně ovládat (na úrovni probíraných témat, receptivních i perceptivních řečových dovedností), tj. žák bude schopen porozumět v cizím jazyce potřebným technickým a technologickým metodám, strojům, návodům, mechanismům, postupům a pojmům. Žák bude správným způsobem používat pracovní nástroje, suroviny, vyrovnávat se s nenadálými situacemi, rozpozná jádro problému v komunikaci, bude komunikovat se zahraničním klientem či cizojazyčnými spolupracovníky, nadřízenými.

Standardy odborného cizího jazyka jako metodická podpora navazují na zařazení přílohy Standardy pro základní vzdělávání (Standardy) pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Matematika a její aplikace v roce 2013 a na vytvoření Metodických komentářů ke Standardům pro základní vzdělávání v roce 2015. Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva. Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborech vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.[5]

V příloze je uveden příklad zpracování Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru gastronomie, hotelnictví, turismus.


[1] http://www.budoucnostprofesi.cz/aktuality.html/11_1049-skoro-polovina-strojirenskych-firem-chce-nabirat-zamestnance)

[3] V roce 2015 se jednalo o 43 % českých strojírenských firem plánujících přijímat nové zaměstnance. Vyplývá to ze Studie českého strojírenství zpracované analytickou společností CEEC Research.

[5] Pozn. Standardy jsou i v zahraničí přirozenou součástí kurikula, představují minimum, základní učivo, jehož znalost by měla směřovat k tomu, že vyučující bude snadněji inovovat či revidovat metody své výuky. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
30.27 kB
Dokument
Standardy oboru Gastronomie, hotelnictví a turismus

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP