Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti
Odborný článek

Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti

Anotace

Úroveň zvládnutí dovednosti čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti jsou středem zájmu učitelů a pedagogické veřejnosti po celém světě již několik desetiletí. Tento zájem je oprávněný, vzhledem k tomu, že se jedná o gramotnost klíčovou, která je základním kamenem k budování gramotností v celoživotní perspektivě. Předkládaný text vznikl na základě studia odborné literatury a při hledání odpovědí na výzkumné otázky položené v rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Článek je zaměřen na rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti, tedy na období 1. a 2. ročníku základní školy. Cílem této etapy je položit základy čtení a psaní. Právě označení gramotnost vyjadřuje, že se nejedná pouze o rozvoj počátků těchto dovedností ve smyslu jejich technického zvládnutí a osvojení. Důraz je kladen především na jejich rozvoj z hlediska funkčního využití. Zároveň je širším pojmem než počáteční čtení, protože zahrnuje vedle dovednosti čtení také rozvoj psaní, vyjadřování a aktivního poslechu.

V souvislosti s rozvíjením čtenářské gramotnosti bývá používán termín roviny (složky) čtenářské gramotnosti. Různí autoři přistupují k jejich definování různě. V zásadě se jedná o rovinu techniky čtení a psaní, o rovinu budování vztahu ke čtení, o rovinu doslovného porozumění textu, rovinu vyvozování, rovinu sdílení, rovinu aplikace a rovinu metakognice (uvědomění si). Všechny tyto složky je třeba mít na paměti, žádná z nich by neměla být upřednostňována ani zasunuta do pozadí, i když v 1. a 2. ročníku ZŠ vzhledem ke specifikům toho věkového období není možné dosáhnout jejich plného zvládnutí.

K metodám vhodným pro rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti patří všechny tzv. aktivizující metody. Tedy postupy, které vedou výuku tak, aby stanovených cílů bylo dosahováno na základě vlastní učební činnosti žáků s důrazem na jejich myšlení a vlastní řešení problémů. S ohledem na požadavek komplexnosti a prolínání jednotlivých rovin čtenářské gramotnosti patří mezi vhodné metody RWCT (Reading Writing Critical Thinking). Podrobnější rozpracování jednotlivých složek čtenářské gramotnosti, čtenářských strategií s příklady vhodných metod a forem práce v kontextu s očekávanými výstupy uváděnými ve školních vzdělávacích programech je uvedeno v přiloženém dokumentu.

Podstatnou součástí výzkumné práce bylo sepsání a ověření konkrétních metod a aktivit a poskytnutí metodické podpory učitelům, kteří chtějí směřovat a podporovat své žáky v rozvoji čtenářské gramotnosti v jejím komunikativním pojetí. Přiložený dokument uvádí 7 aktivit využitelných v 1. ročníku a 11 aktivit pro 2. ročník ZŠ, některé z nich je možné po drobné úpravě realizovat v obou ročnících. Každý námět zahrnuje vytyčený cíl, předpokládanou časovou dotaci, potřebné pomůcky, námět pro motivační úvod, průběh a závěr dané činnosti. Je uveden možný přesah do dalších vzdělávacích oblastí, poznámky k realizaci s uvedením možných rizik a ukázky žákovských prací.

Předkládaný text si neklade za cíl komplexně postihnout problematiku rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Pokud se stane pomocníkem pro konkrétní učitele v konkrétních školách, bude jeho záměr naplněn.

Literatura a použité zdroje

[1] – Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. 2010. [cit. 2017-8-28]. Dostupný z WWW: [www.csicr.cz].
[2] – DOLEŽALOVÁ , Jana. Funkční gramotnost - proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. ISBN ISBN 80-704-1115-5.
[3] – METELKOVÁ SVOBODOVÁ, Radana; ŠVRČKOVÁ, Marie. Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. ISBN 978-80-7368-878-3.
[4] – PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
[5] – TOMKOVÁ, Anna. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole: distanční text. Praha : Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.
[6] – WILDOVÁ, Radka. Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha : Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-729-0228-8.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
952.15 kB
PDF
Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti_nápadník

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída