Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti
Odborný článek

Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti

Anotace

Úroveň zvládnutí dovednosti čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti jsou středem zájmu učitelů a pedagogické veřejnosti po celém světě již několik desetiletí. Tento zájem je oprávněný, vzhledem k tomu, že se jedná o gramotnost klíčovou, která je základním kamenem k budování gramotností v celoživotní perspektivě. Předkládaný text vznikl na základě studia odborné literatury a při hledání odpovědí na výzkumné otázky položené v rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Článek je zaměřen na rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti, tedy na období 1. a 2. ročníku základní školy. Cílem této etapy je položit základy čtení a psaní. Právě označení gramotnost vyjadřuje, že se nejedná pouze o rozvoj počátků těchto dovedností ve smyslu jejich technického zvládnutí a osvojení. Důraz je kladen především na jejich rozvoj z hlediska funkčního využití. Zároveň je širším pojmem než počáteční čtení, protože zahrnuje vedle dovednosti čtení také rozvoj psaní, vyjadřování a aktivního poslechu.

V souvislosti s rozvíjením čtenářské gramotnosti bývá používán termín roviny (složky) čtenářské gramotnosti. Různí autoři přistupují k jejich definování různě. V zásadě se jedná o rovinu techniky čtení a psaní, o rovinu budování vztahu ke čtení, o rovinu doslovného porozumění textu, rovinu vyvozování, rovinu sdílení, rovinu aplikace a rovinu metakognice (uvědomění si). Všechny tyto složky je třeba mít na paměti, žádná z nich by neměla být upřednostňována ani zasunuta do pozadí, i když v 1. a 2. ročníku ZŠ vzhledem ke specifikům toho věkového období není možné dosáhnout jejich plného zvládnutí.

K metodám vhodným pro rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti patří všechny tzv. aktivizující metody. Tedy postupy, které vedou výuku tak, aby stanovených cílů bylo dosahováno na základě vlastní učební činnosti žáků s důrazem na jejich myšlení a vlastní řešení problémů. S ohledem na požadavek komplexnosti a prolínání jednotlivých rovin čtenářské gramotnosti patří mezi vhodné metody RWCT (Reading Writing Critical Thinking). Podrobnější rozpracování jednotlivých složek čtenářské gramotnosti, čtenářských strategií s příklady vhodných metod a forem práce v kontextu s očekávanými výstupy uváděnými ve školních vzdělávacích programech je uvedeno v přiloženém dokumentu.

Podstatnou součástí výzkumné práce bylo sepsání a ověření konkrétních metod a aktivit a poskytnutí metodické podpory učitelům, kteří chtějí směřovat a podporovat své žáky v rozvoji čtenářské gramotnosti v jejím komunikativním pojetí. Přiložený dokument uvádí 7 aktivit využitelných v 1. ročníku a 11 aktivit pro 2. ročník ZŠ, některé z nich je možné po drobné úpravě realizovat v obou ročnících. Každý námět zahrnuje vytyčený cíl, předpokládanou časovou dotaci, potřebné pomůcky, námět pro motivační úvod, průběh a závěr dané činnosti. Je uveden možný přesah do dalších vzdělávacích oblastí, poznámky k realizaci s uvedením možných rizik a ukázky žákovských prací.

Předkládaný text si neklade za cíl komplexně postihnout problematiku rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Pokud se stane pomocníkem pro konkrétní učitele v konkrétních školách, bude jeho záměr naplněn.

Literatura a použité zdroje

[1] – Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. 2010. [cit. 2017-8-28]. Dostupný z WWW: [www.csicr.cz].
[2] – DOLEŽALOVÁ , Jana. Funkční gramotnost - proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. ISBN ISBN 80-704-1115-5.
[3] – METELKOVÁ SVOBODOVÁ, Radana; ŠVRČKOVÁ, Marie. Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. ISBN 978-80-7368-878-3.
[4] – PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
[5] – TOMKOVÁ, Anna. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole: distanční text. Praha : Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.
[6] – WILDOVÁ, Radka. Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha : Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-729-0228-8.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
952.15 kB
PDF
Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti_nápadník

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída