Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Je svět v ohrožení?
Odborný článek

Je svět v ohrožení?

7. 4. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Alena Matušková

Anotace

Autorka vysvětluje, jak učit žáky vhodnému přístupu k informacím, jak hodnotit jejich věrohodnost. Žáci se učí získávat a zpracovávat informace z internetu, dostupné literatury, atlasů apod., učí se vytvářet si vlastní názor.

Cíl

Diskuse: Je nebezpečí popsané v článku reálné? Máme se zabývat takovými zveřejněnými informacemi, nebo ne? Jsou informace v tisku vždy pravdivé, reálné, mají hodnověrné jádro, mohou být zkreslené? Jak a proč budeme k takovým informacím přistupovat? Můžete uvést další podobné případy? Je možné nebezpečí popsané v článku podceňovat? Co by mělo lidstvo udělat, aby se oteplování atmosféry zastavilo? Co by pro to mohla udělat naše země? Co by pro to mohl udělat každý jedinec (žák)? Proč je v tomto případě nutná celosvětová spolupráce? Je oteplování atmosféry tzv. globálním problémem (vysvětlení pojmu)? Jaké jsou další globální problémy?
Klíčové kompetence, ke kterým směřujeme
 • kompetence k učení a k řešení problémů - získávání a zpracování informací, řešení daného problému, snaha o uvážlivost tvrzení, chápání nutnosti a vyjádření ochoty celoživotního získávání informací a učení se;
 • kompetence komunikativní - formulace myšlenek a názorů, věcná diskuse, argumentace, cílené využití různých informačních zdrojů;
 • kompetence sociální a personální - spolupráce v týmu, zodpovědnost za výsledek týmové práce;
 • kompetence občanské - pochopení základní ekologické souvislosti a environmentálních problémů a snaha respektovat požadavky trvale udržitelného rozvoje.
Vlastní popis praktického námětu
1. vyučovací hodina

Motivace: dne 25. 1. 2005 byl na internetu uveřejněn článek s názvem "Vědci: světu zbývá deset let do katastrofické změny klimatu". Z něj je vybrána následující ukázka:

"Globální klimatické změny dostanou do deseti let nezvratnou katastrofální dynamiku, pokud politici a hospodářské kruhy nepřistoupí na zásadní změny chování civilizace …" "Odtikává ekologická bomba," varuje v textu někdejší americký ministr dopravy Stephen Byers, jenž spolu s republikánskou senátorkou Olympií Snowovou vypracování zprávy zorganizoval. Vědci v dokumentu konstatují, že vzhledem k dosavadnímu tempu přírůstků emisí oxidu uhličitého v atmosféře zbývá už jen sotva deset let, než koncentrace tohoto plynu bránícího v ochlazování Země dosáhne kritické hranice. Půjde o život většiny lidstva. Poté se rozběhnou podle všeho již nekontrolovatelné procesy s vysoce ničivými následky pro přírodu a lidskou civilizaci: vysušení a zánik amazonských pralesů, tání ledovců v Grónsku a Antarktidě či změna cirkulace mořských proudů.
To by mělo katastrofické dopady, protože člověk jako biologický druh nebude schopen se v tak velmi krátké době, během níž by změny nastaly, přizpůsobit novým velmi tvrdým podmínkám. Globální chlad, všudypřítomné ultrafialové paprsky, rozmach pouští na jedné a záplav na druhé straně, rozpad zemědělství by znamenal životní ohrožení pro naprostou většinu lidí.
Tým autorů chmurné předpovědi vychází z toho, že množství CO2 v atmosféře za čtvrt tisíciletí stouplo téměř na trojnásobek a nyní se blíží hranici 400 ppm (množství částic jednoho druhu v miliónu). Tomu odpovídá oteplení o dva stupně, což v tak krátkém časovém úseku může odstartovat dominový efekt."
(ČTK, DPA.)

Vědci: světu zbývá deset let do katastrofické změny klimatu. Citováno 25. 1. 2005. Dostupné z www: http://pravo.novinky.cz/archiv/20050125/p020a00b.php

Kooperativní výuka:

 • Žáci obdrží text ukázky ve dvojicích. Seznámí se s ním a diskutují o tom, zda by bylo možné, aby tato situace nastala. Hodnotí věrohodnost podané informace, vyjadřují vlastní názory. Zamyslí se nad tím, jak by mohlo lidstvo předejít popsané situaci.
 • Z dvojic se vytvoří čtveřice nebo větší skupinky žáků, které opět diskutují a vytvoří si na situaci názor.

Frontální rozbor článku s využitím předchozí přípravy žáků. Učitel (nebo žáci) zapisují na tabuli podle následujícího schématu:

 • Co by se mohlo stát během několika let?
 • Jaké by to mohlo mít důsledky?
 • Co by mělo lidstvo udělat, aby popsaná situace nenastala?

Řízený rozhovor, ze kterého vyplyne, že by žáci měli mít o některých jevech a nebezpečích více informací (průběžná motivace).

Rozdělení žáků do skupin podle zájmu, práce na určitém úkolu:

 • Globální oteplování atmosféry - příčiny.
 • Ničení lesů v různých oblastech a jeho důsledky.
 • Možné důsledky zvýšení hladiny světového oceánu pro lidstvo.
 • Možné důsledky změny klimatu na Zemi pro lidstvo.

Dobrovolný úkol:

 • Podle témat zadaných jednotlivým skupinám se pokusit získat co nejvíce dostupných informací, přinést do školy literaturu a časopisy k tématu.
2. vyučovací hodina

Práce skupin:

 • Získávání informací z internetu, z různé dostupné literatury, atlasů apod.
 • Utřídění informací, vypracování zprávy pracovní skupiny.
 • Zpracování informačního panelu (např. formátu A1, A2) se základními informacemi, výstřižky, ilustracemi.
3. vyučovací hodina

Prezentace výsledků práce jednotlivých skupin - přednesení zpracované zprávy, výstavka panelů. Hodnocení práce skupin.

Diskuse:

 • Je nebezpečí popsané v článku reálné? Máme se zabývat takovými zveřejněnými informacemi, nebo ne?
 • Jsou informace v tisku vždy pravdivé, reálné, mají hodnověrné jádro, mohou být zkreslené? Jak a proč budeme k takovým informacím přistupovat? Můžete uvést další podobné případy?
 • Je možné nebezpečí popsané v článku podceňovat? Co by mělo lidstvo udělat, aby se oteplování atmosféry zastavilo? Co by pro to mohla udělat naše země? Co by pro to mohl udělat každý jedinec (žák)? Proč je v tomto případě nutná celosvětová spolupráce?
 • Je oteplování atmosféry tzv. globálním problémem (vysvětlení pojmu)? Jaké jsou další globální problémy?

V případě zbylého volného času:

 • Žáci namalují plakátek vybízející k řešení některého z popsaných problémů.
 • Žáci napíší krátkou zprávu, ve které osvětlí nebezpečí znečišťování atmosféry a možnost dětí přispět k dílčímu řešení (aktuálně, až dospějí).

Výstavka z uvedených prací.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Jazyk a jazyková komunikace - rozvoj slovní zásoby, formulování a přednesení vlastního názoru, schopnost diskuse.
 • Informační a komunikační technologie - možnost získávání potřebných informací, jejich kritické hodnocení.
 • Matematika a její aplikace - zpracování číselných informací k tématu.
 • Člověk a zdraví - ohrožení uspokojování základních životních potřeb v některých oblastech v budoucnu.
 • Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - utváření mezilidských vztahů, rozvoj základních předpokladů pro spolupráci, uvědomování si hodnoty různých názorů a různých přístupů k řešení problémů u různých lidí, nutnosti spolupráce, a to i mezinárodní; Výchova demokratického občana - uvažování o problémech v širších souvislostech, výchova k zainteresovanému postoji v životě; Výchova v evropských a globálních souvislostech - globální problémy lidstva; environmentální výchova - uvědomění si nutnosti respektování zásad vedoucích k udržení event. zkvalitňování životního prostředí; Mediální výchova - rozbor a hodnocení mediální informace.
Didaktická povaha příspěvku
 • Námět na projekt
Forma výuky
 • Frontální i skupinová
Metoda výuky
 • Dle jednotlivých aktivit
Předpokládaný časový nárok
 • 3 vyučovací hodiny, dobrovolná domácí příprava
Nutné pomůcky a prostředky
 • Atlasy, internet, různá literatura, čtvrtky A1 nebo A2, pastelky (popř. nůžky a lepidlo)
Informační zdroje
 • Internet, noviny a časopisy, populárně-naučná a odborná literatura, přístup ke sdělovacím prostředkům, mapy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Podle individuálních potřeb možno redukovat nebo rozšiřovat učivo

Reflexe

praktický námět na projekt

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Matušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Atlasy, internet, různá literatura, čtvrtky A1 nebo A2, pastelky (popř. nůžky a lepidlo)