Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Lucemburská abeceda. Malý příklad dobré praxe
Odborný článek

Lucemburská abeceda. Malý příklad dobré praxe

14. 2. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Václava Korcová

Anotace

Aktivitu je vhodné zařadit v rámci opakovací hodiny zaměřené na vládu Lucemburků. Žáci dostanou pracovní list, kde je každému písmenku v abecedě věnována jedna samostatná řádka. Žák má za úkol doplnit slova, pojmy, jména atd., která se pojí k vládě Lucemburků u nás.

Cíl

Cílem příspěvku je zopakovat a zafixovat v souvislostech důležité pojmy, informace, historické osoby, kulturní památky aj., které se nějakým způsobem pojí s vládou Lucemburků na českém trůnu.

Evokace

V první části učitel vyzve žáky návodnými otázkami k zopakování základních informací o Lucemburcích u nás. Např. „Jak se Lucemburkové dostali u nás k moci?“, „Které památky nám zde z období Lucemburků zůstaly?“ Cílem této evokace je připomenutí probraného učiva minulých hodin.

Uvědomění

Ve druhé části již následuje práce s pracovním listem. Pro lepší pochopení zadání úkolu má pracovní list již uvedené příklady možných pojmů k doplnění. Je možné, že uvedené pojmy zazněly již v úvodní evokaci. Je vhodné uvést ještě další příklady a některé si společně i zapsat. Vhodnou metodou je řízený rozhovor vedený učitelem. Po společné části s celou třídou následuje samostatná práce žáků. Vyplnění pracovního listu je možné zadat jako skupinovou práci, kde učitel bude následně hodnotit práci skupiny¨, nebo jako samostatnou práci, kde je ale nutné předem stanovit hodnotící škálu. Pracovní list je poté možné i klasifikovat jako opakovací test. U slabších žáků se doporučuje k vyplnění povolit různé informační zdroje – sešit, učebnici, internet.

Reflexe

Ve třetí části je vhodné provést společnou kontrolu řízenou učitelem. Žáci mají možnost si doplňovat pojmy, které neuvedli a které považují za důležité. Učitel dohlíží, aby mezi uvedenými pojmy byly uvedeny všechny oblasti charakteristické pro lucemburské období – kultura, politika, stavební památky, významné osobnosti, mezinárodní politika, vzdělanost, církev, ...

Pokud je pracovní list zadaný jako kontrolní test, je dobré po vybrání testů také provést společnou kontrolu do předem připravené tabulky na tabuli (vhodnější je využití interaktivní tabule nebo velkého archu papíru, který lze po skončení aktivity nechat vyvěšený v učebně).

Autoevaluace

Je nezbytné, aby učitel průběžně pomocí kontrolních otázek ověřoval správné pochopení uvedeného pojmu žákem, aby nedocházelo k uvedení pojmu bez jeho pochopení.

Aktivitu lze rozšířit o výzvu: „Doplňte do příští hodiny 5 dalších pojmů, které na dnešní hodině nezazněly.“

Tento způsob opakování je možné použít i na další probraná témata: Abeceda druhé světové války; Pravěká abeceda; Starověká abeceda; Antická abeceda; ...

Ilustrativní obrázky, které se k tématu vztahují a které jsou zařazené na pracovním listu pod tabulkou, je možné žákům promítnout nebo i vytisknout. Pro větší názornost je možné uvést i další vhodný obrazový materiál.

Vyplnění pracovní list se může stát součástí žákovského portfolia.

Časová náročnost: 45 minut

Citace a literatura

Pracovní list: viz příloha

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
124.02 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Václava Korcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Jsme Evropané

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

nakopírované pracovní listy, psací potřeby