Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Procházka napříč městem i generacemi
Odborný článek

Procházka napříč městem i generacemi

9. 2. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Klára Kimáková

Anotace

Účastníci aktivity se naučí spolupracovat jak se svými spolužáky, tak se starším člověkem. Ten je provede historickou částí jejich města a seznámí je s každodenním životem v dobách našich nebo jejich prarodičů. Žáci dostanou za úkol oslovit seniora, který bude ochoten převzít roli průvodce a vytyčit s nimi konkrétní trasu. Poté ji projdou společně. Za pomoci fotografií a dalších materiálů senior ukáže a popíše jednotlivé budovy, parky, silnice a další zajímavá místa. Neopomene samozřejmě jejich minulost, a to co do rozdílu v celkovém rázu i případného odlišného kulturního a historického významu. Žáci vytvoří krátký dotazník, vyplní pracovní list, využívají mapu, kterou opatří legendou, a tablety, s jejichž pomocí pořídí fotografie a krátké ilustrativní ukázky.

Práce s mapou

Na začátku hodiny učitel rozdá žákům do dvojic mapu jejich města, vesnice, blízkého okolí nebo lokality, která by mohla být pro žáky zajímavá. Vyzve žáky, aby ve dvojicích do mapy zakreslili významná přírodní, kulturně historická a technická místa a opatřili mapu legendou. Na práci s mapou mají žáci 5 minut. Dále jednotlivé dvojice představí své lokality a učitel je napíše na tabuli. Měly by se vystřídat všechny dvojice.

Krátká ukázka

Učitel žáky upozorní, aby věnovali pozornost krátké ukázce.

Po zhlédnutí ukázky učitel rozdá do dvojic připravené otázky:

 1. Jaká místa v našem okolí se výrazně změnila?
 2. Znáte nějaké budovy, které měly v minulosti jiný význam (např. dříve hotel, dnes banka)?
 3. Máte v okolí blízkou osobu (babička, dědeček, starší teta, …), která si pamatuje, jak vypadaly některé lokality dříve?
 4. Byla by tato osoba ochotna provést naši třídu konkrétní lokalitou?

Tvorba dotazníku

Na konci hodiny učitel vyzve žáky, aby za domácí úkol ve dvojicích sestavili krátký dotazník pro seniora-průvodce, kterého společně osloví. Dotazník by měl obsahovat jméno, rok narození, kontakt na seniora (tel. číslo, e-mail, …) a vybranou lokalitu, kterou si senior dobře pamatuje a je pro žáky zajímavá, a další informace – zda má dotazovaný staré fotografie, knihu nebo mapu dané oblasti atd. Učitel s žáky zkontroluje dotazník a připomene žákům, že průvodce musí s procházkou souhlasit a žáci by jej neměli do ničeho nutit.

Volba průvodce

Druhou vyučovací hodinu žáci společně s učitelem vyhodnotí dané dotazníky, vhodně argumentují a diskutují mezi sebou o výběru průvodce. Učitel žákům připomene, že cílem aktivit není pouze poznávání okolí, nýbrž i aktivní zapojení seniora do výuky. Zároveň učitel kontaktuje vybraného průvodce a domluví s ním podrobnosti (termín, lokalitu, …). Do konce hodiny žáci ve dvojicích připravují otázky pro seniora. Téma je: Jak se žilo dříve a dnes? Učitel žáky poučí o tom, jak se mají chovat v průběhu procházky, a připomene jim, že s sebou musí mít vhodně formulované otázky, zápisník a psací potřeby.

Procházka – aktivita ve vybrané lokalitě

Učitel se společně s žáky a průvodcem setká na domluveném místě. Senior provází žáky a komentuje jednotlivé památky, ale mohou to být i méně známá místa, o to je to pro žáky zajímavější. Učitel je nápomocný a snaží se vést žáky k ohleduplnosti a pochopení. Žáci mají připravené otázky pro seniora a ve dvojicích tablety, pomocí kterých pořizují fotografie a krátké ukázky. Vše pečlivě zaznamenávají a zapisují. Učitel žáky upozorní, že následující vyučovací hodinu budou získaný materiál zpracovávat.

Jak to kdysi bylo…

Čtvrtou vyučovací hodinu učitel donese tablety, se kterými žáci pracovali v terénu. Žáci vytvoří skupiny po čtyřech, v každé skupině jsou tedy dva tablety. Jejich úkolem je pomocí aplikace iMovie vytvořit krátkou ukázku nebo příběh, který pojmenují, a jednotlivé fotografie doplní o získané informace. Ukázka nesmí být delší než 5 minut. Žáci si vhodně rozvrhnou práci ve skupině a efektivně spolupracují. Vytvořenou práci uloží na stránkách youtube.com, kde se přihlásí na účet třídy. Video by nemělo být veřejné. Fotografie ani ukázku z tabletu zatím nemažou.

Prezentace a pracovní list

Následující vyučovací hodinu žáci prezentují své ukázky, za které mohou být hodnoceni. Ke konci hodiny učitel rozdá žákům pracovní list, který žáci samostatně vyplní a odevzdají. Pracovní list je možné zadat za domácí úkol.

Reflexe

Práce s mapou vyžaduje znalosti okolí. Doporučuji učitelům, aby mladším žákům vytiskli mapy barevně a na šířku stránky, usnadníte jim tak orientaci v mapě. Aktivita rovněž vyžaduje spolupráci a komunikaci žáků ve dvojicích, proto by měl učitel dohlédnout na vhodné utvoření dvojic.

Ukázka je pouze motivační. Učitel může použít i knihy, odborné časopisy nebo různé prezentace, které jsou volně dostupné na internetu. Ukázka by však neměla být delší nežk 5 minut. Otázky, které si učitel připraví a rozdá žákům, by měly být v tištěné podobě, učitel tak neztratí čas diktováním.

Dvojice aktivně tvoří dotazník, vhodně formulují otázky a shodnou se na osobě, kterou společně osloví. Učitel vystupuje pouze jako koordinátor, a proto jim ke konci hodiny připomene, které otázky by v dotazníku rozhodně neměly chybět.

Volba průvodce představuje největší úskalí. Průvodců i lokalit může být více, proto je vhodné aktivitu zařadit na konec školního roku. Může se stát, že žáci nesplní zadaný úkol volby průvodce nebo se skutečně nenajde vhodný kandidát, který by byl ochotný provést žáky a vyprávět jim o tom, jak se žilo dříve a dnes. V tomto případě učitel osloví sám vhodnou osobu seniora-průvodce. Otázky týkající se života dříve a dnes mohou žáci vypracovat za domácí úkol.

Procházka by měla proběhnout za příznivého počasí. Trasa nemusí být příliš dlouhá, cílem totiž není získat co největší množství informací. Žáci by měli seniorovi klást připravené otázky a zaznamenávat odpovědi. Pokud žáci zapomněli otázky doma, učitel jim může dát 5 minut na vytvoření nových otázek.

Následující vyučovací hodinu žáci vytvoří skupiny po čtyřech (již vzniklé dvojice se musí zachovat) a věnují se tvorbě příběhu. Využívají k tomu informace od průvodce a fotografie, které si pořídili v terénu. Jsou schopní si rozdělit práci ve skupině a používají aplikaci iMovie, se kterou již mají zkušenosti. Učitel dbá na to, aby pracovali všichni žáci ve skupině.

Poslední vyučovací hodinu žáci věnují pozornost prezentaci příběhů. Učitel řídí hodinu, žáci se vhodně vyjadřují a hodnotí práce ostatních skupin. Pracovní list (viz příloha) může učitel zadat již ve škole nebo ho žáci vypracují doma.

Citace a literatura

Fotografie v pracovním listu: vlastní autorky, pořízené na výstavě Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
863.28 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Klára Kimáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

počítač, data projektor, mapa, papírky s otázkami, tablety, pracovní list