Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Celoškolní projekt - Světlo
Odborný článek

Celoškolní projekt - Světlo

5. 4. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeňka Pinkavová

Anotace

V příspěvku autorka popisuje celoškolní projekt na téma Světlo. Projektu předcházela asi půlroční příprava, při níž žáci připravovali vystoupení, pokusy, výrobky, referáty a obrázky k danému tématu. Na projektu spolupracovali učitelé různých předmětů (např. fyziky, českého jazyka, angličtiny, výtvarné výchovy, dramatické a hudební výchovy, pěstitelských prací, přírodopisu).

Tento projekt probíhal v naší škole během měsíce května 2003. V prvním pololetí byla nabídnuta vyučujícím a žákům možnost zúčastnit se celoškolního projektu na téma Světlo. Předcházela mu asi půlroční průběžná příprava, kdy žáci k danému tématu (pod vedením učitelů či samostatně) připravovali vystoupení, pokusy, výrobky, referáty, plakáty, obrázky, přednášky. Účast byla dobrovolná, mnohé děti se zapojily i ve svém volném čase (mimo rámec výuky). Na projektu spolupracovalo aktivně dvanáct vyučujících druhého i prvního stupně ZŠ např. v předmětech fyzika, český jazyk, angličtina, výtvarná výchova, dramatická výchova, hudební výchova, technické práce, pěstitelské práce, přírodopis.

Způsoby práce na projektu vycházely z možností jednotlivých předmětů (referáty, výrobky, obrázky, scénky, pokusy, slohová cvičení, pozorování, zpěv a pod.).

Projekt nebyl pouze vnitřní záležitostí školy, ale zapojili se do něj aktivně i někteří rodiče. Zvláště oceňuji ochotu připravit odborné přednášky pro děti na téma: Historie filmu a televize, Vývoj televize. Vyučující zajistili řadu exkurzí - Planetárium (pořad Vesmír a světlo), hvězdárna v Ďáblicích, filmové představení kina IMAX (3D projekce).

Vzhledem k časové náročnosti byli jako posluchači pro účast na přednáškách, představeních, experimentech, exkurzích a jiných aktivitách nad rámec běžné výuky zařazováni přednostně třídy a žáci, kteří se na projektu aktivně podíleli.

Za vzájemné spolupráce žáků a učitelů byly k 30. dubnu vystaveny práce žáků k danému tématu. Na nástěnkách byly zejména obrázky, slohové práce z hodin českého a anglického jazyka, informace z učiva přírodopisu a fyziky, pozorování vlivu světla na růst rostlin v hodinách pěstitelských prací atd. Vzhledem k množství materiálů jsme některá témata zpracovávali do plakátů, které zdobily další prostory. Pro prezentaci výrobků z technických prací, výtvarné výchovy, prací žáků prvního stupně aj. jsme zajistili na chodbách vitríny a využili prostory školní galerie.

Na měsíc květen jsme soustředili veškeré aktivity spojené s tématem Světlo. Jejich konkrétní organizace a vzájemné propojení hrály významnou roli v úspěšné realizaci projektu.

Hrátky se světlem

Jednalo se o první a asi nejnáročnější aktivitu z hlediska organizace. Žáci 6. tříd předváděli svým spolužákům z 1. - 7. tříd jednoduché experimenty z optiky. Pokusy si připravovali v rámci hodin fyziky (i mimo ně) za konzultace s vyučující. Jako náměty jsme nejčastěji užívali podklady od Debrujárů a z dětských encyklopedií. Organizačně aktivita probíhala takto: každá třída byla v jedné učebně - vždy cca 20 pokusů. Lavice byly rozestavěny do tzv. "účka" tak, aby návštěvníci mohli volně procházet kolem všech pokusů. První den: 1. vyuč. hodina - příprava experimentů, 2. - 4. vyuč. hodina (po 20 minutách na jednu třídu) předvádění experimentů, 5. - 6. vyuč. hodina výuka. Druhý den - 1. - 3. vyuč. hodina předvádění experimentů, 4. vyuč. hodina úklid učeben a pomůcek, 5. - 6. vyuč. hodina výuka.

(Z dlouhodobé zkušenosti doporučuji nenechat předvádět děti experimenty déle než tři vyučovací hodiny.)

Příklady experimentů
 • Svíčka "ve vodě": na desku stolu umístíme kolmo k ní skleněnou desku. Vpravo (cca 10 cm od skla) umístíme hořící svíčku. Při pohledu zprava se snažíme najít na levé straně místo pro sklenici s vodou tak, aby svíčka byla zdánlivě ve vodě. (Případně můžeme pomocí pravítka potvrdit pravidlo pro vzdálenosti obrazu a předmětu u rovinného zrcadla. Je vhodné zajistit pro pokus přiměřené zastínění, aby byl jev zřetelnější.)

  Hrátky se světlem
  1. Hrátky se světlem

   

 • Kam zmizela tužka: sklenici od okurek naplníme asi do 3/4 vodou a do vody vložíme zkumavku. Díváme se shora a dáme do zkumavky tužku. Místo, abychom viděli tužku ve zkumavce, jeví se nám zkumavka stříbrná a část tužky pod úrovní hladiny vody zmizela. (Při pohledu z boku můžeme pozorovat "lom" zkumavky, což vložená tužka zvýrazňuje.)

 • Obrácený dům: dívka si vyrobila dírkovou komoru, kterou předváděla spolužákům, jak na stínítku zobrazit zmenšený a převráceny dům stojící proti oknu.

 • Vodní lupa: na dno krabičky od rostlinného másla vložíme pár drobností. Krabičku přetáhneme potravinovou fólií tak, aby ji voda lehce prohnula, a na fólii nalijeme malé množství vody. Při pohledu skrz vodu se nám předměty jeví větší.

  Vodní lupa
  2. Vodní lupa

   

 • Neviditelná mince: na dno krabičky od rostlinného másla vložíme minci. Pozorovatel se dívá tak, aby přes horní okraj krabičky minci neviděl nebo viděl jen kousek jejího okraje. Předvádějící dolévá vodu do krabičky a pozorovateli se mince zjevuje z větší části.

 • Čočky ze sklenice: žák použil skleněné nádoby různého tvaru - válcovitého, jehlanovitého, kulovitého. Jedny naplnil vodou a druhou sérii olejem. Děti se dívaly na text přes takto vyrobené čočky a pozorovaly jejich rozdílné vlastnosti.

Další aktivitou, kde vystupovali žáci, bylo Setkání se světlem. Zde byly prezentovány rozličné práce žáků různých tříd. Žáci 9. tříd četli vybrané slohové práce a přednášeli odborné referáty. Žáci 5. tříd poreferovali o práci na téma Zdroje světla zabývající se historickými zdroji světla a užití světla v literatuře a filmu. Následovala prohlídka prací vystavených ve třídě. Zástupci 7. tříd prezentovali svoje výrobky z technických prací či domácí aktivity (funkční modely zdrojů světla, zrcadlové bludiště pro laserový paprsek atd.).

Velmi oceňuji již zmiňovanou aktivitu rodičů, kteří byli ochotni připravit přednášky pro naše žáky. Odbornější přednáška zabývající se Vývojem televize a televizního vysílání byla určena žákům 8. a 9. tříd. Pro žáky 7. tříd byla určena přednáška o Historii filmu a televize objasňující způsoby záznamu obrazu a zvuku.

Žáci 7. a 8. tříd navštívili výukový pořad Planetária Vesmír a světlo.

Exkurze pro sedmé a deváté třídy ve hvězdárně Ďáblice byla spojena s výkladem zaměřeným na zatmění Slunce a Měsíce a na vysvětlení funkce jednotlivých typů hvězdářských dalekohledů.

Další aktivitou, kterou si pro sebe připravili samotní žáci, byla Konference o světle, kdy žáci 7. tříd a zájemci z 9. tříd přednášeli vybraná témata spolužákům ze sedmých tříd.

Akce byla časově rozvržena následovně: po krátkém zahájení šest cca pětiminutových vystoupení, pak desetiminutová přestávka, osm výstupů, přestávka, sedm výstupů a závěrečné zhodnocení konference.

Příklady témat:
 • laser a jeho využití
 • maskování zvířat a lidí
 • skládání barev
 • jak vznikají barvy a duha
 • odraz a ohyb světla
 • barvy oblohy
 • historie výzkumu světla
 • čočky, fotoaparáty, dalekohledy
 • zatmění Slunce a Měsíce
 • zrak lidí, zvířat a hmyzu
 • animovaný film

Obdobnou konferenci jsem realizovala již dříve na téma Astronomie (viz sweb.cz/zdenka-projekty). Z vlastní zkušenosti a konzultací s dětmi doporučuji maximálně 30 minutové přednáškové bloky. Celá konference by neměla trvat déle než tři vyučovací hodiny. Děti pak špatně udrží pozornost a celá akce zbytečně ztrácí na hodnotě.

Obdobně, jako již výše zmiňované Hrátky s fyzikou, byly organizovány i další akce - Světlo ve výtvarném umění a Optika v umění. Během akce Světlo ve výtvarném umění žáci za pomoci učitelky prezentovali světlo očima umělců - perspektiva, míchání barev, světlo a stín, zrakové klamy a iluze pohybu atd. Téma Optika v umění mělo dvě části:

 • Světlo v naší historii - žáci 4. tříd toto téma zpracovali z pohledu dramatické výchovy.
 • Zpíváme o fyzice - žáci v rámci hodin hudební výchovy nacvičili písničky spojené s tématem světla či fyziky. Jejich výstup byl prokládán četbou vybraných slohových prací žáků 9. tříd.

Závěrem byli všichni aktivní účastníci projektu odměněni návštěvou kina IMAX, kde mohli shlédnout 3D projekci.

Nepopírám, že přípravy a přímá realizace projektu jsou organizačně náročné. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že za podpory vedení školy, kolegů a díky aktivitě žáků lze i takto rozsáhlou akci realizovat na běžné škole. Vzhledem k tomu, že aktivity probíhající během projektu narušují chod výuky, doporučuji realizovat takovouto rozsáhlejší akci na přelomu pololetí nebo v závěru školního roku. V těchto obdobích bývá standardně více exkurzí a jiných akcí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeňka Pinkavová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Běžně dostupné učební pomůcky, předměty z domácnosti, audiovizuální technika (zpětný projektor), PC