Odborný článek

Naše království

5. 4. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Alena Machovská

Anotace

Jedná se o projekt zaměřený na skupinovou práci. Žáci se po dobu projektu stávají součástí malé skupiny, ve které se učí naslouchat druhým lidem, formulovat vlastní názor na řešení určitých situací a problémů, zapojovat se do diskuze v malé skupině, přijímat názory druhých, přijímat nové role při plnění úkolů, porozumět prezentovanému sdělení a prezentovat výsledky práce skupiny.

Úvod

Projekt se uskutečnil v 2. třídě ZŠ na počátku školního roku. Ve struktuře vždy uvádím téma bloku, učební cíle v jazyce žáka, potřebné pomůcky a samotný proces práce. Projekt měl u žáků velký úspěch, proto jsem se rozhodla se o něj podělit.

1. DEN

Téma: Tvoříme naše království

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák se učí respektovat pravidla rozhovoru, neskáče druhému do řeči;
 • žák trénuje naslouchání spolužákům při diskuzích ve skupině;
 • žák přispívá k diskuzi svými návrhy a snaží se dospět společně s ostatními ve skupině k řešení zadaného úkolu. 

Pomůcky: lepicí štítky se symboly království, mazací tabulka a fix, flipový papír, psací potřeby, pastelky, 4 papíry A4 se obrysem znaku, klavír (kytara, flétna) 

Průběh: 

1. Učitel (dále jen U) rozdělí žáky do skupin, ve kterých budou následující dny pracovat. Využije k tomu vyprávění o čtyřech královstvích, jejichž obyvateli se žáci stanou. Žáci naslouchají vyprávění se zavřenýma očima a U jim na záda přilepí štítky se symboly království, o kterých mluví (podvodní, lesní, měsíční a zimní). Poté instruuje žáky, aby beze slov našli další obyvatele království, ve kterém se ocitli. Vytvoří se tak skupiny. 

2. U vyzve žáky, aby si sedli do nově vytvořených skupin, zavřeli oči a zkusili si na chvíli sami pro sebe představit, jak jejich království vypadá.

3. Poté si žáci přisednou na koberec do kruhu. U poví žákům, že tak jako každý člověk v království má svoji práci, tak i oni budou mít při společné práci každý svoji roli. U role pojmenuje a diskutuje s žáky, co asi každá role při práci ve skupině obnáší. U má připravený flip, kam vždy po společné diskuzi napíše jejich konečná stanoviska (vzhledem k věku žáků bude třeba jim některé role a jejich funkce vysvětlovat – pokud možno návodnými otázkami, nenásilnou formou). U také vysvětlí, že každý z nich bude mít možnost vyzkoušet si každou roli (1 den / 1 role). Poté U žáky vybídne k domluvě ve skupinách o tom, kdo jakou roli bude mít. U také podotkne, že ten, kdo má roli v daný den, je tedy odborníkem na danou práci, ale neznamená to, že nemůže skupině pomoci i v jiných činnostech.

ROLE: POSEL, PÍSAŘ, MALÍŘ, HODINÁŘ, MLUVČÍ (RÁDCE)

4. U instruuje žáky, aby se ve skupině domluvili, jaký bude mít jejich království znak. U vysvětluje postup: každý žák vytvoří černobílý návrh na mazací tabulku, teprve poté následuje diskuze a dohoda ohledně znaku, pak malíř s pomocí ostatních zakreslí dohodnutý znak do předlohy velikosti A4. U během práce funguje jako facilitátor skupin. Po dokončení práce na znaku U vyvěsí znaky ve třídě. 

5. Jakmile skupina vyvěsí znak, dostane další pokyn od U. U nabídne žákům známé melodie písniček (krátké). Jejich úkolem bude vybrat si jednu z nich a doplnit ji slovy tak, aby vznikla hymna jejich království. (Pokud žáci budou chtít skládat slova na jinou než zadanou melodii, je to možné. U jim melodie nabízí jako pomoc s ohledem k jejich věku.) Moje nabídka byly melodie: Běží liška k Táboru, Cib, cib, cibulenka, Prší, prší, Na Vánoce. Bude-li třeba, nabídne U žákům pomoc např. formou slov, která mohou v hymně použít, nebo pomůže s rýmy, nevymýšlí ale píseň za žáky.

6. U dává žákům instrukci: „Domluvte se ve skupině na 3 zvířatech (dvě opravdová, třetí vymyšlené), která se ve vašem království hojně vyskytují nebo jsou pro vás jinak důležitá. Namalujte jejich obrázek, popište ho a zapište k obrázku alespoň 3 zajímavé informace o těchto zvířatech. Informace o existujících zvířatech můžete nalézt v některé z nabízených encyklopedií.“ V průběhu práce žáků U obchází jednotlivé skupiny, podporuje žáky v diskuzi, v naslouchání, případně pomáhá s vyhledáváním v encyklopedii. Vzhledem k nedostatku času lze část práce přesunou ještě na druhý den.

7. U vyzve žáky, aby zhodnotili práci během tohoto dne formou škálování. U řekne tvrzení, žáci se poté postaví na škálu s krajními body ANO – NE. Tvrzení: Ostatní členy skupiny jsem našel/našla snadno. Řekl/a jsem skupině svůj návrh na řešení některého z úkolů. Dle mého názoru jsme se domluvili ve skupině bez problémů. U tak žáky připravuje na formulování vlastních názorů, pocitů, postojů. 

2. DEN 

Téma: Tvoříme naše království 

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák se učí respektovat pravidla rozhovoru, neskáče druhému do řeči;
 • žák trénuje naslouchání spolužákům při diskuzích ve skupině;
 • žák se aktivně zapojí do práce ve skupině při tvorbě obrázků s popisky zvířat a rostlin;
 • žák rozvíjí svoji obratnost;
 • žák se pokusí slovně zhodnotit své působení ve skupině. 

Pomůcky: pastelky, fixy, psací potřeby, papíry A4, encyklopedie zvířat a rostlin 

Průběh: 

1. U přivítá žáky v jejich královstvích. Společně s nimi shrne, co vše o královstvích vědí. Dojde k výměně rolí. 

2. Skupiny pokračují v práci na živočiších žijících v jejich královstvích. Poté následuje hodina TV. 

3. V rámci TV U žákům poví, že i v jejich královstvích se mohou vyskytnout překážky, které je třeba zvládnout. Následují pohybové hry zaměřené na rozvoj obratnosti: úprk před nebezpečným zvířetem, obezřetné plížení, běh lesem přes překážky, šplh na strom, skok přes potok. 

4. Po návratu z TV následuje práce na rostlinách, žáci pracují opět ve skupinách. Instrukce jsou shodné s instrukcemi o živočiších. 

5. Skupiny, které jsou dříve hotové, mají možnost připravit si prezentaci o živočiších a rostlinách pro ostatní. U se poté stává moderátorem výstavy, na které žáci představují výše zmíněné. 

6. Po dokončení prezentací se U se zeptá, zdali žáci budou chtít něco měnit ve svých znacích či v hymně s ohledem na další zjištěná fakta o jejich královstvích. 

7. U vyzve žáky k sesednutí do kruhu a ke slovnímu hodnocení jejich práce ve skupině. Položí otázky: Zapojil/a jsem se do práce ve skupině? Vyjádřil/a jsem svůj názor? Naslouchal/a jsem ostatním žákům ve skupině?  

3. DEN 

Téma: Lidé a život v našem království 

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák se učí respektovat pravidla rozhovoru, neskáče druhému do řeči;
 • žák trénuje naslouchání spolužákům při diskuzích ve skupině;
 • žák doplní k danému slovu slovo opačného významu;
 • žák ve skupině popíše osobu a její vlastnosti;
 • žák přemýšlí nad činnostmi, které lidé vykonávají, a poté některé z nich pohybově ztvární;
 • žák společně se skupinou vytvoří živý obraz, který pro potřeby publika může rozehrát. 

Pomůcky: lístky s popisem vzhledu strážce všech království, postava strážce království nakreslená na balicím papíře, magnetická tabule, magnety, lepidlo, pracovní list, balicí papír, fixy 

Průběh: 

1. U přivítá žáky v jejich královstvích, zrekapituluje, co všechno žáci během včerejšího dne vytvořili, a vyzve je k výměně rolí. 

2. U vysvětlí, že dnes budou žáci pracovat sami, ve skupině i v rámci celé třídy. U vybídne žáky k hledání lístečků po třídě. Až žáci lístečky naleznou, přečtou je nahlas a U se zeptá, co všechny ty lístečky asi mají znamenat, a požádá žáky o návrhy. Poté U otevře tabuli s obrysem člověka a představí jim strážce všech království. Vybídne žáky k přiřazení a nalepení lístečků k obrázku. Společně tedy vytvoří popis vzhledu strážce všech království. 

3. U následně vybídne žáky k samostatné práci a vysvětlí způsob práce: „Každý dostanete pracovní list, na kterém jsou některé vlastnosti lidí. Vaším úkolem bude pokusit se k nim přiřadit slova opačného významu. Poté se pokuste napsat některé vlastnosti, které byste přiřadili strážci.“ Následuje společná kontrola a diskuze nad vlastnostmi strážce. U tuto diskuzi moderuje a domluvené zaznamenává do obrazu strážce. 

4. U povídá a ptá se žáků, co by mohlo znamenat, když o někom řekne, že je chytrý jaké liška, pyšný jako páv atd. U vede diskuzi k jednotlivým přirovnáním a na závěr vyzve žáky, aby jedno z nich přiřadili ke strážci. 

5. U dá instrukci k dalšímu skupinovému úkolu: „Tak jako jsme společně vytvořili strážce království, vytvořte i vy jednoho obyvatele vašeho království.“ U sdělí, jaké pomůcky budou třeba a jaká kritéria musí skupiny dodržet: „Na balicí papír nakreslete fixem obrys postavy. Můžete si pomoci tak, že obkreslíte někoho z vás. Popište jeho vzhled, případně postavu vymalujte. Přiřaďte vašemu obyvateli alespoň 5 vlastností a jedno přirovnání, které ho podle vás vystihuje nejvíce. Vlastnosti i přirovnání vepište k postavě.“ 

6. Poté, co všechny skupiny dokončí práci, následuje prezentace obyvatel v jednotlivých královstvích. 

7. V další části dne se žáci věnují životu v královstvích. U vypráví: „Dnes se podíváme na to, jak se žije lidem ve vašich královstvích. Nejprve budeme pracovat společně, poté se opět vypravíte do svých skupin.“ U vysvětlí aktivitu Všichni lidé v našem království: „Postavte se do kruhu. Začneme společně hrou s názvem Všichni lidé v našem království. Jeden z vás vždy řekne: Všichni lidé v našem království... a doplní, co tam lidé dělají, a doprovodí svá slova pohybem. Ostatní tento pohyb zopakují. Po tlesknutí dochází k výměně. Začneme.“ U začne tuto aktivitu jako první. 

8. Po prostřídání všech žáků U vyzve k návratu do skupin, ve kterých se žáci domlouvají, co všechno mohou lidé v jejich království dělat. Skupiny pak tuto činnost prezentují formou živých obrazů a ostatní hádají, jakou činnost vykonávají. Mluvčí skupiny vždy uvádí obraz slovy např.: „Všichni lidé v lesním království...“ 

9. U vyzve žáky, aby zhodnotili svoji práci v tomto bloku formou palcování. Tvrzení: Jak se mi dařilo vyplnit pracovní list? Jak se mi dařilo porozumět přirovnáním? Jak se nám dařilo ve skupině domluvit na postavě obyvatele? Reflexe: Jaké činnosti lidé v královstvích vykonávají? Kdo vstupoval do živých obrazů? 

4. DEN 

Téma: Život v našem království – problém, jeho řešení, příprava prezentace království 

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák ve spolupráci s ostatními ve skupině vytvoří s pomocí zástupných rekvizit prostředí, ve kterém obyvatelé království vykonávají své činnosti;
 • žák navrhuje postupy jednání směřující k podpoře osobního bezpečí ve fiktivní situaci;
 • žák ve spolupráci s ostatními ve skupině dospěje ke způsobu, jakým vyřeší nastolený problém;
 • žák představuje část práce skupiny;
 • žák mluví nahlas a směrem k divákům;
 • žák hodnotí prezentaci ostatních skupin pomocí kritérií. 

Pomůcky: dopisy pro všechna království, kostýmní znak pro U jako strážce, papíry, psací potřeby, tabulka s kritérii hodnocení pro každého žáka, malý sešit na záznam dojmů a pocitů 

Průběh: 

1. Uvítání viz výše. 

2. U vyzve žáky, aby vytvořili prostor jejich království s pomocí předmětů ve třídě. Žáci se domlouvají na prostoru a na tom, kde bude každý vykonávat své činnosti. 

3. U obchází skupiny a v momentě, kdy jsou všechny skupiny připraveny, říká: „Nyní se vydáme do vašich království. Každá skupina se postupně připraví. Začnete ze štronza, po tlesknutí se váš obraz rozpohybuje a na další tlesknutí se opět zastaví. Připravte se na to, že se možná i já v některých chvílích někým stanu a vstoupím do vašeho obrazu.“ Po krátkém rozehřátí situace jsem vždy vstoupila do živého obrazu a ptala jsem se žáků, jak se jim v jejich práci daří, jestli mají co jíst a pít a jak jsou s životem v království spokojeni. 

4. U vypráví: „Z toho, co jsme mohli vidět, víme, že si lidé ve všech královstvích žili dobře, byli spokojení a šťastní.“ U vstupuje do role strážce království a předává poslům zprávu o chystajícím se nebezpečí. 

Zprávy obsahují tyto informace: 

 • PODVODNÍ KRÁLOVSTVÍ: K vašemu království se blíží obrovské množství dravých a nebezpečných ryb. Pokud se na jejich útok nepřipravíte, srovnají vaše království se zemí.
 • LESNÍ KRÁLOVSTVÍ: Začínají vám docházet zásoby pitné vody, pomalu vysychá i vaše půda. Pokud nenaleznete řešení, umřete žízní.
 • ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ: Brzy vám dojdou zásoby potravy. Není už kde brát. Pokud nenaleznete řešení, vyhladovíte.
 • MĚSÍČNÍ KRÁLOVSTVÍ: Vaše království se chystají napadnout cizí návštěvníci. Jestliže se na jejich útok nepřipravíte, přijdete o své království. 

5. U požádá žáky, aby zapsali své myšlenky a pocity na papír. Poté každý ještě přemýšlí nad řešením sám. 

6. Přichází čas na řešení problému. U instruuje žáky, aby se pokusili vymyslet a domluvit, jak by bylo možné vyřešit daný problém. Jaké konkrétní kroky bude třeba podniknout, co všechno budou potřebovat k řešení svého problému. Své postřehy a nápady si zapíší na papír. U sleduje diskuze ve skupinách, nabízí pomoc a podporu. 

7. Po prezentaci problému a jeho řešení U nechá ostatní skupiny tajně hlasovat, zda obyvatelé království přežijí. 

8. U vysvětlí, že žáky ještě čeká prezentace jejich království před ostatními skupinami. Vysvětlí kritéria prezentace: Všichni členové se musí zapojit; představena musí být zvířata, rostliny a lidé žijící v království; ten, kdo bude mluvit, mluví zřetelně a směrem k divákům. Kritéria jsou zachycena v tabulce, kterou diváci vždy po zhlédnutí prezentace vyplní. U tabulku nejprve vysvětlí. Poté dá U žákům prostor pro otázky a čas na přípravu prezentace.

Království/kritéria

Zapojení členů skupiny

Obsah prezentace

Způsob prezentace

PODVODNÍ

 

 

 

LESNÍ

 

 

 

ZIMNÍ

 

 

 

MĚSÍČNÍ

 

 

 

Značky a jejich význam: 

 • fajfka: všichni se zapojili, prezentace obsahovala vše, co měla, mluvčí mluvili zřetelně, směrem k divákům
 • 0: zapojili se pouze někteří, prezentaci chyběly některé povinné údaje, mluvčí mluvili zřetelně a směrem k divákům jen občas
 • –: mluvil pouze jeden, prezentaci chybělo mnoho údajů, mluvčí mluvili nezřetelně a směrem od diváků 

9. U se stává moderátorem prezentací a vyzve jednotlivé skupiny, aby představily svá království. Během prezentací U jako moderátor může skupinám pomoci při prezentaci např. otázkami, povzbuzeními. Po každé prezentaci U vyzve diváky k písemnému hodnocení prezentace dle kritérií do hodnoticí tabulky. 

10. U po proběhnutí všech prezentací instruuje, aby si každý sám napsal nebo nakreslil své dojmy z prezentace vlastní skupiny. Pozoruje žáky a všímá si jejich reflexí. 

11. U předá skupinám tabulky s hodnocením. Žáci se na ně ve skupině podívají, s pomocí U se je pokusí interpretovat. 

12. U vyzve žáky k závěrečnému hodnocení dnešní práce v kruhu. Poté žákům oznámí, že je zítra čeká prezentace království a prezentace řešení problému ostatním třídám. S tím, že třídám představí nejprve království, a jak si poradili s vyskytnutým problémem. 

5. DEN 

V tento den probíhají prezentace království, vyskytnutých problémů a jejich řešení. Dané království se vždy nejprve představí, a poté „zahraje“ řešení vyskytnutého problému. Po proběhnutí všech prezentací následuje diskuze s publikem. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Machovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje