Odborný článek

Naše království

5. 4. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr.et Mgr. Alena Machovská

Anotace

Jedná se o projekt zaměřený na skupinovou práci. Žáci se po dobu projektu stávají součástí malé skupiny, ve které se učí naslouchat druhým lidem, formulovat vlastní názor na řešení určitých situací a problémů, zapojovat se do diskuze v malé skupině, přijímat názory druhých, přijímat nové role při plnění úkolů, porozumět prezentovanému sdělení a prezentovat výsledky práce skupiny.

Cíl

 • učit žáky vyhledávat informace
 • umožnit žákům plánovat, navrhnout a vyhodnotit způsoby řešení nastoleného problému
 • rozvíjet u žáků schopnost formulovat a vyjádřit své pocity, prožitky
 • umožnit žákům vyzkoušet si hru v roli ve fiktivní situaci, rozhodnout se v problémové situaci
 • rozvíjet u žáků schopnost respektovat pravidla diskuze: neskákat druhým lidem do řeči, naslouchat jeden druhému
 • rozvíjet u žáků schopnost skupinového kontaktu, aktivně se zúčastnit společné činnosti
 • podpořit u žáků přijetí role ve skupině
 • položit základy sebepoznávání 
 • učit žáky sebekontrole při diskuzi ve skupině
 • nabídnout dětem různé možnosti sebehodnocení vhodné vzhledem k jejich věku

Úvod

Projekt se uskutečnil v 2. třídě ZŠ na počátku školního roku. Ve struktuře vždy uvádím téma bloku, učební cíle v jazyce žáka, potřebné pomůcky a samotný proces práce. Projekt měl u žáků velký úspěch, proto jsem se rozhodla se o něj podělit.

1. DEN

Téma: Tvoříme naše království

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák se učí respektovat pravidla rozhovoru, neskáče druhému do řeči;
 • žák trénuje naslouchání spolužákům při diskuzích ve skupině;
 • žák přispívá k diskuzi svými návrhy a snaží se dospět společně s ostatními ve skupině k řešení zadaného úkolu. 

Pomůcky: lepicí štítky se symboly království, mazací tabulka a fix, flipový papír, psací potřeby, pastelky, 4 papíry A4 se obrysem znaku, klavír (kytara, flétna) 

Průběh: 

1. Učitel (dále jen U) rozdělí žáky do skupin, ve kterých budou následující dny pracovat. Využije k tomu vyprávění o čtyřech královstvích, jejichž obyvateli se žáci stanou. Žáci naslouchají vyprávění se zavřenýma očima a U jim na záda přilepí štítky se symboly království, o kterých mluví (podvodní, lesní, měsíční a zimní). Poté instruuje žáky, aby beze slov našli další obyvatele království, ve kterém se ocitli. Vytvoří se tak skupiny. 

2. U vyzve žáky, aby si sedli do nově vytvořených skupin, zavřeli oči a zkusili si na chvíli sami pro sebe představit, jak jejich království vypadá.

3. Poté si žáci přisednou na koberec do kruhu. U poví žákům, že tak jako každý člověk v království má svoji práci, tak i oni budou mít při společné práci každý svoji roli. U role pojmenuje a diskutuje s žáky, co asi každá role při práci ve skupině obnáší. U má připravený flip, kam vždy po společné diskuzi napíše jejich konečná stanoviska (vzhledem k věku žáků bude třeba jim některé role a jejich funkce vysvětlovat – pokud možno návodnými otázkami, nenásilnou formou). U také vysvětlí, že každý z nich bude mít možnost vyzkoušet si každou roli (1 den / 1 role). Poté U žáky vybídne k domluvě ve skupinách o tom, kdo jakou roli bude mít. U také podotkne, že ten, kdo má roli v daný den, je tedy odborníkem na danou práci, ale neznamená to, že nemůže skupině pomoci i v jiných činnostech.

ROLE: POSEL, PÍSAŘ, MALÍŘ, HODINÁŘ, MLUVČÍ (RÁDCE)

4. U instruuje žáky, aby se ve skupině domluvili, jaký bude mít jejich království znak. U vysvětluje postup: každý žák vytvoří černobílý návrh na mazací tabulku, teprve poté následuje diskuze a dohoda ohledně znaku, pak malíř s pomocí ostatních zakreslí dohodnutý znak do předlohy velikosti A4. U během práce funguje jako facilitátor skupin. Po dokončení práce na znaku U vyvěsí znaky ve třídě. 

5. Jakmile skupina vyvěsí znak, dostane další pokyn od U. U nabídne žákům známé melodie písniček (krátké). Jejich úkolem bude vybrat si jednu z nich a doplnit ji slovy tak, aby vznikla hymna jejich království. (Pokud žáci budou chtít skládat slova na jinou než zadanou melodii, je to možné. U jim melodie nabízí jako pomoc s ohledem k jejich věku.) Moje nabídka byly melodie: Běží liška k Táboru, Cib, cib, cibulenka, Prší, prší, Na Vánoce. Bude-li třeba, nabídne U žákům pomoc např. formou slov, která mohou v hymně použít, nebo pomůže s rýmy, nevymýšlí ale píseň za žáky.

6. U dává žákům instrukci: „Domluvte se ve skupině na 3 zvířatech (dvě opravdová, třetí vymyšlené), která se ve vašem království hojně vyskytují nebo jsou pro vás jinak důležitá. Namalujte jejich obrázek, popište ho a zapište k obrázku alespoň 3 zajímavé informace o těchto zvířatech. Informace o existujících zvířatech můžete nalézt v některé z nabízených encyklopedií.“ V průběhu práce žáků U obchází jednotlivé skupiny, podporuje žáky v diskuzi, v naslouchání, případně pomáhá s vyhledáváním v encyklopedii. Vzhledem k nedostatku času lze část práce přesunou ještě na druhý den.

7. U vyzve žáky, aby zhodnotili práci během tohoto dne formou škálování. U řekne tvrzení, žáci se poté postaví na škálu s krajními body ANO – NE. Tvrzení: Ostatní členy skupiny jsem našel/našla snadno. Řekl/a jsem skupině svůj návrh na řešení některého z úkolů. Dle mého názoru jsme se domluvili ve skupině bez problémů. U tak žáky připravuje na formulování vlastních názorů, pocitů, postojů. 

2. DEN 

Téma: Tvoříme naše království 

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák se učí respektovat pravidla rozhovoru, neskáče druhému do řeči;
 • žák trénuje naslouchání spolužákům při diskuzích ve skupině;
 • žák se aktivně zapojí do práce ve skupině při tvorbě obrázků s popisky zvířat a rostlin;
 • žák rozvíjí svoji obratnost;
 • žák se pokusí slovně zhodnotit své působení ve skupině. 

Pomůcky: pastelky, fixy, psací potřeby, papíry A4, encyklopedie zvířat a rostlin 

Průběh: 

1. U přivítá žáky v jejich královstvích. Společně s nimi shrne, co vše o královstvích vědí. Dojde k výměně rolí. 

2. Skupiny pokračují v práci na živočiších žijících v jejich královstvích. Poté následuje hodina TV. 

3. V rámci TV U žákům poví, že i v jejich královstvích se mohou vyskytnout překážky, které je třeba zvládnout. Následují pohybové hry zaměřené na rozvoj obratnosti: úprk před nebezpečným zvířetem, obezřetné plížení, běh lesem přes překážky, šplh na strom, skok přes potok. 

4. Po návratu z TV následuje práce na rostlinách, žáci pracují opět ve skupinách. Instrukce jsou shodné s instrukcemi o živočiších. 

5. Skupiny, které jsou dříve hotové, mají možnost připravit si prezentaci o živočiších a rostlinách pro ostatní. U se poté stává moderátorem výstavy, na které žáci představují výše zmíněné. 

6. Po dokončení prezentací se U se zeptá, zdali žáci budou chtít něco měnit ve svých znacích či v hymně s ohledem na další zjištěná fakta o jejich královstvích. 

7. U vyzve žáky k sesednutí do kruhu a ke slovnímu hodnocení jejich práce ve skupině. Položí otázky: Zapojil/a jsem se do práce ve skupině? Vyjádřil/a jsem svůj názor? Naslouchal/a jsem ostatním žákům ve skupině?  

3. DEN 

Téma: Lidé a život v našem království 

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák se učí respektovat pravidla rozhovoru, neskáče druhému do řeči;
 • žák trénuje naslouchání spolužákům při diskuzích ve skupině;
 • žák doplní k danému slovu slovo opačného významu;
 • žák ve skupině popíše osobu a její vlastnosti;
 • žák přemýšlí nad činnostmi, které lidé vykonávají, a poté některé z nich pohybově ztvární;
 • žák společně se skupinou vytvoří živý obraz, který pro potřeby publika může rozehrát. 

Pomůcky: lístky s popisem vzhledu strážce všech království, postava strážce království nakreslená na balicím papíře, magnetická tabule, magnety, lepidlo, pracovní list, balicí papír, fixy 

Průběh: 

1. U přivítá žáky v jejich královstvích, zrekapituluje, co všechno žáci během včerejšího dne vytvořili, a vyzve je k výměně rolí. 

2. U vysvětlí, že dnes budou žáci pracovat sami, ve skupině i v rámci celé třídy. U vybídne žáky k hledání lístečků po třídě. Až žáci lístečky naleznou, přečtou je nahlas a U se zeptá, co všechny ty lístečky asi mají znamenat, a požádá žáky o návrhy. Poté U otevře tabuli s obrysem člověka a představí jim strážce všech království. Vybídne žáky k přiřazení a nalepení lístečků k obrázku. Společně tedy vytvoří popis vzhledu strážce všech království. 

3. U následně vybídne žáky k samostatné práci a vysvětlí způsob práce: „Každý dostanete pracovní list, na kterém jsou některé vlastnosti lidí. Vaším úkolem bude pokusit se k nim přiřadit slova opačného významu. Poté se pokuste napsat některé vlastnosti, které byste přiřadili strážci.“ Následuje společná kontrola a diskuze nad vlastnostmi strážce. U tuto diskuzi moderuje a domluvené zaznamenává do obrazu strážce. 

4. U povídá a ptá se žáků, co by mohlo znamenat, když o někom řekne, že je chytrý jaké liška, pyšný jako páv atd. U vede diskuzi k jednotlivým přirovnáním a na závěr vyzve žáky, aby jedno z nich přiřadili ke strážci. 

5. U dá instrukci k dalšímu skupinovému úkolu: „Tak jako jsme společně vytvořili strážce království, vytvořte i vy jednoho obyvatele vašeho království.“ U sdělí, jaké pomůcky budou třeba a jaká kritéria musí skupiny dodržet: „Na balicí papír nakreslete fixem obrys postavy. Můžete si pomoci tak, že obkreslíte někoho z vás. Popište jeho vzhled, případně postavu vymalujte. Přiřaďte vašemu obyvateli alespoň 5 vlastností a jedno přirovnání, které ho podle vás vystihuje nejvíce. Vlastnosti i přirovnání vepište k postavě.“ 

6. Poté, co všechny skupiny dokončí práci, následuje prezentace obyvatel v jednotlivých královstvích. 

7. V další části dne se žáci věnují životu v královstvích. U vypráví: „Dnes se podíváme na to, jak se žije lidem ve vašich královstvích. Nejprve budeme pracovat společně, poté se opět vypravíte do svých skupin.“ U vysvětlí aktivitu Všichni lidé v našem království: „Postavte se do kruhu. Začneme společně hrou s názvem Všichni lidé v našem království. Jeden z vás vždy řekne: Všichni lidé v našem království... a doplní, co tam lidé dělají, a doprovodí svá slova pohybem. Ostatní tento pohyb zopakují. Po tlesknutí dochází k výměně. Začneme.“ U začne tuto aktivitu jako první. 

8. Po prostřídání všech žáků U vyzve k návratu do skupin, ve kterých se žáci domlouvají, co všechno mohou lidé v jejich království dělat. Skupiny pak tuto činnost prezentují formou živých obrazů a ostatní hádají, jakou činnost vykonávají. Mluvčí skupiny vždy uvádí obraz slovy např.: „Všichni lidé v lesním království...“ 

9. U vyzve žáky, aby zhodnotili svoji práci v tomto bloku formou palcování. Tvrzení: Jak se mi dařilo vyplnit pracovní list? Jak se mi dařilo porozumět přirovnáním? Jak se nám dařilo ve skupině domluvit na postavě obyvatele? Reflexe: Jaké činnosti lidé v královstvích vykonávají? Kdo vstupoval do živých obrazů? 

4. DEN 

Téma: Život v našem království – problém, jeho řešení, příprava prezentace království 

Učební cíle v jazyce žáka: 

 • žák ve spolupráci s ostatními ve skupině vytvoří s pomocí zástupných rekvizit prostředí, ve kterém obyvatelé království vykonávají své činnosti;
 • žák navrhuje postupy jednání směřující k podpoře osobního bezpečí ve fiktivní situaci;
 • žák ve spolupráci s ostatními ve skupině dospěje ke způsobu, jakým vyřeší nastolený problém;
 • žák představuje část práce skupiny;
 • žák mluví nahlas a směrem k divákům;
 • žák hodnotí prezentaci ostatních skupin pomocí kritérií. 

Pomůcky: dopisy pro všechna království, kostýmní znak pro U jako strážce, papíry, psací potřeby, tabulka s kritérii hodnocení pro každého žáka, malý sešit na záznam dojmů a pocitů 

Průběh: 

1. Uvítání viz výše. 

2. U vyzve žáky, aby vytvořili prostor jejich království s pomocí předmětů ve třídě. Žáci se domlouvají na prostoru a na tom, kde bude každý vykonávat své činnosti. 

3. U obchází skupiny a v momentě, kdy jsou všechny skupiny připraveny, říká: „Nyní se vydáme do vašich království. Každá skupina se postupně připraví. Začnete ze štronza, po tlesknutí se váš obraz rozpohybuje a na další tlesknutí se opět zastaví. Připravte se na to, že se možná i já v některých chvílích někým stanu a vstoupím do vašeho obrazu.“ Po krátkém rozehřátí situace jsem vždy vstoupila do živého obrazu a ptala jsem se žáků, jak se jim v jejich práci daří, jestli mají co jíst a pít a jak jsou s životem v království spokojeni. 

4. U vypráví: „Z toho, co jsme mohli vidět, víme, že si lidé ve všech královstvích žili dobře, byli spokojení a šťastní.“ U vstupuje do role strážce království a předává poslům zprávu o chystajícím se nebezpečí. 

Zprávy obsahují tyto informace: 

 • PODVODNÍ KRÁLOVSTVÍ: K vašemu království se blíží obrovské množství dravých a nebezpečných ryb. Pokud se na jejich útok nepřipravíte, srovnají vaše království se zemí.
 • LESNÍ KRÁLOVSTVÍ: Začínají vám docházet zásoby pitné vody, pomalu vysychá i vaše půda. Pokud nenaleznete řešení, umřete žízní.
 • ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ: Brzy vám dojdou zásoby potravy. Není už kde brát. Pokud nenaleznete řešení, vyhladovíte.
 • MĚSÍČNÍ KRÁLOVSTVÍ: Vaše království se chystají napadnout cizí návštěvníci. Jestliže se na jejich útok nepřipravíte, přijdete o své království. 

5. U požádá žáky, aby zapsali své myšlenky a pocity na papír. Poté každý ještě přemýšlí nad řešením sám. 

6. Přichází čas na řešení problému. U instruuje žáky, aby se pokusili vymyslet a domluvit, jak by bylo možné vyřešit daný problém. Jaké konkrétní kroky bude třeba podniknout, co všechno budou potřebovat k řešení svého problému. Své postřehy a nápady si zapíší na papír. U sleduje diskuze ve skupinách, nabízí pomoc a podporu. 

7. Po prezentaci problému a jeho řešení U nechá ostatní skupiny tajně hlasovat, zda obyvatelé království přežijí. 

8. U vysvětlí, že žáky ještě čeká prezentace jejich království před ostatními skupinami. Vysvětlí kritéria prezentace: Všichni členové se musí zapojit; představena musí být zvířata, rostliny a lidé žijící v království; ten, kdo bude mluvit, mluví zřetelně a směrem k divákům. Kritéria jsou zachycena v tabulce, kterou diváci vždy po zhlédnutí prezentace vyplní. U tabulku nejprve vysvětlí. Poté dá U žákům prostor pro otázky a čas na přípravu prezentace.

Království/kritéria

Zapojení členů skupiny

Obsah prezentace

Způsob prezentace

PODVODNÍ

 

 

 

LESNÍ

 

 

 

ZIMNÍ

 

 

 

MĚSÍČNÍ

 

 

 

Značky a jejich význam: 

 • fajfka: všichni se zapojili, prezentace obsahovala vše, co měla, mluvčí mluvili zřetelně, směrem k divákům
 • 0: zapojili se pouze někteří, prezentaci chyběly některé povinné údaje, mluvčí mluvili zřetelně a směrem k divákům jen občas
 • –: mluvil pouze jeden, prezentaci chybělo mnoho údajů, mluvčí mluvili nezřetelně a směrem od diváků 

9. U se stává moderátorem prezentací a vyzve jednotlivé skupiny, aby představily svá království. Během prezentací U jako moderátor může skupinám pomoci při prezentaci např. otázkami, povzbuzeními. Po každé prezentaci U vyzve diváky k písemnému hodnocení prezentace dle kritérií do hodnoticí tabulky. 

10. U po proběhnutí všech prezentací instruuje, aby si každý sám napsal nebo nakreslil své dojmy z prezentace vlastní skupiny. Pozoruje žáky a všímá si jejich reflexí. 

11. U předá skupinám tabulky s hodnocením. Žáci se na ně ve skupině podívají, s pomocí U se je pokusí interpretovat. 

12. U vyzve žáky k závěrečnému hodnocení dnešní práce v kruhu. Poté žákům oznámí, že je zítra čeká prezentace království a prezentace řešení problému ostatním třídám. S tím, že třídám představí nejprve království, a jak si poradili s vyskytnutým problémem. 

5. DEN 

V tento den probíhají prezentace království, vyskytnutých problémů a jejich řešení. Dané království se vždy nejprve představí, a poté „zahraje“ řešení vyskytnutého problému. Po proběhnutí všech prezentací následuje diskuze s publikem. 

Reflexe

Projekt měl u žáků velký ohlas. Stejně tak jako u ostatních tříd, kde žáci své výsledky prezentovali. Příprava zabrala hodně času, ale vynaložené úsilí se mi vrátilo několikrát v podobě výborně „šlapajícího“ kolektivu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr.et Mgr. Alena Machovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje