Odborný článek

Školní zralost II

1. 11. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Druhý díl seriálu představuje aktivity pro sledování školní zralosti – zejména oblasti grafomotoriky, zrakového vnímání a orientace v čase. Nabízené aktivity využijí pedagogové při individuální i skupinové práci.

Příspěvek nabízí aktivity pro orientační zjištění školní zralosti předškoláků z pohledu speciálního pedagoga. Sleduje šest oblastí: předmatematické dovednosti, řeč a komunikaci, orientaci v prostoru a čase, sluchové vnímání, zrakové vnímání, jemnou motoriku a grafomotoriku.

Může je využít školní speciální pedagog základní školy při individuální diagnostice žáků v přípravné třídě; speciální pedagog, který individuálně pracuje s předškoláky; učitel mateřské školy nebo přípravné třídy. Aktivity můžeme s dětmi provádět individuálně nebo skupinově podle možností pedagoga.

Druhý díl se zaměřuje na grafomotoriku, zrakové vnímání a orientaci v čase.

GRAFOMOTORIKA

Uvolňovačka – jednotažný cvik

Dítě obtahuje pastelkou obrázek. Učitel nejdříve dítěti předvede, jak má takový tah vypadat (kreslí pastelkou přímo na pracovní list dítěte – prstem, poté pastelkou). Sleduje plynulost tahu (= uvolnění ruky), schopnost vést správně čáru i přes smyčky.

Inspirace pro jednotažky: http://dum.rvp.cz/materialy/jednotazky-4.html (Doporučuji vybrat obrázek s menším počtem smyček.)

Grafomotorické prvky – lomená čára

Dítě obtahuje a napodobuje lomené čáry (bez přerušování).

Grafomotorické prvky – horní a dolní smyčka

Dítě obtahuje a napodobuje horní a dolní smyčku.

Autor díla: Petra Pšeničková

Psací návyky

Učitel sleduje při grafomotorických činnostech (jednotažky, grafomotorické prvky, kresba postavy) držení tužky, sezení, tlak na tužku...

Vztah ke kreslení

Učitel zjišťuje od dítěte i rodiče, jestli dítě kreslí rádo, či nerado. Od kdy?

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Rozlišování tvarů lišících se polohou nahoře/dole, vpravo/vlevo, detailem

Učitel před dítě předloží pracovní list s dvojicemi obrázků. Každá dvojice obrázků představuje stejný předmět/zvíře atd., které se liší pouze polohou nahoře/dole, vpravo/vlevo či v detailu. Učitel provede s dítětem zácvik na 1–2 řádcích, ukáže první rámeček/dvojici obrázků, pojmenuje obrázky a rozhodne, zda jsou shodné, či odlišné. Tímto způsobem projde celý první řádek. Poté již dítě pokračuje samo. Jsou-li obrázky shodné, zůstávají. Jsou-li obrázky odlišné, škrtáme.
 

Autor díla: Petra Pšeničková
Zdroj:
Bednářová J.: Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl. Edika, Brno 2014, s. 42

Rozlišování překrývajících se obrázků

Učitel připraví pracovní list se čtyřmi rámečky. V každém rámečku jsou nakresleny 3 obrázky, které se překrývají. Dítě si vybere rámeček, pojmenuje obrázky a obtáhne prstem.

Obměna: Rozpoznávání obrázků vytečkovaných, na zašrafovaném pozadí apod.

Zraková paměť

Učitel připraví dvě totožné karty s devíti obrázky. Jednu kartu ponechá, druhou nastříhá na jednotlivé obrázky. Předloží dítěti velkou kartu, společně obrázky projdou a pojmenují. Dítě si poté ještě samo po dobu 60 vteřin obrázky prohlíží, zejména jejich umístění. Následně učitel kartu schová, dítě sestavuje z jednotlivých malých karet původní sestavu. Odchylka v 1–2 obrázcích je zcela běžná i u dětí zdatnějších ve zrakové paměti.

Autor díla: Petra Pšeničková

Inspirace pro další aktivity na zrakovou paměť: http://dum.rvp.cz/materialy/zrakove-vnimani-kvarteto.html

Zrakové rozlišování – dokreslování detailů podle vzoru

Učitel si připraví pracovní list s totožnými obrázky. V levém horním rohu je vzorový obrázek, u ostatních obrázků dítě dokresluje detaily podle vzoru. 

Zraková analýza a syntéza

Dítě skládá puzzle z devíti částí bez předlohy. Nejdříve obrázek učitel dítěti ukáže, poté již dítě skládá puzzle. 

ORIENTACE V ČASE

Seřadí 4 činnosti jdoucí po sobě a popíše je

Učitel předloží před dítě tři karty, které znázorňují po sobě jdoucí děj/činnosti. Karty dítě dostane přeházené. Úkolem dítěte je karty seřadit časově tak, jak se činnost odehrává. Poté jednotlivé karty popíše.

Inspirace pro karty: LINC, V.: Tabulky ke čtení 1. Klett, Praha 2011, s. 26. ISBN 978-80-86906-85-0.

Roční období – přiřadí k obrázkům

Učitel předloží před dítě obrázky s ročními obdobími. Společně obrázky s dítětem popíše, dítě hledá správný název pro roční období. Není důležitá znalost/pojmenování ročních období. Ale spíše to, že dítě vnímá, jaké události se dějí v přírodě cyklicky každý rok.

Inspirace pro karty: BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008, s. 135. ISBN 978-80-251-1829-0.

Části dne – obrázky – ráno/dopoledne/poledne/odpoledne/večer/noc

Učitel předloží před dítě karty, které znázorňují jednotlivé části dne. Společně popíší, co se odehrává na obrázku. Poté dítě sestaví obrázky tak, jak jdou v daném dni za sebou. Přiřazuje pojmy pro jednotlivé části dne. Jde nám především o propojení s běžným dnem dítěte, co ono dělá dopoledne, co dělá večer apod.

Inspirace pro karty: BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008, s. 131. ISBN 978-80-251-1829-0.

Použitá literatura:

  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0555-3.

Doporučená literatura:

  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Rozvoj grafomotoriky. Computer press, Brno 2006. ISBN 80-251-0977-1.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer press, Brno 2010. ISBN 978-80-251-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDA, R.: Jedním tahem. DYS-centrum, Praha 2009.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDA, R.: Kreslení před psaním. PPP, Brno 1998.
  • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
  • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 11. 2016
Druhý díl souboru článků, zaměřený na další oblasti ověřování školní zralosti. Uvedené aktivity jsou jednoduché na přípravu, provedení i následné hodnocení. Učitelka v mateřské škole může aktivity dobře zařadit do plánu činností.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Školní zralost.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Předchozí díl:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Vazby na materiály do výuky: